Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Ob-2576/12 , Stran 966
Ob-2576/12
Na podlagi Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja (Uradni list RS, št. 85/11), Zakona o upravljanju kapitalskih naložb (Uradni list RS, št. 38/10, 18/11, 22/12) ter v skladu s Pravilnikom o postopkih razpolaganja in pridobivanja kapitalskih naložb, poslovodstvo družbe Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju: RTH d.o.o.), ki ga zastopa komisija za vodenje postopka prodaje kapitalske naložbe RTH d.o.o., ki jo predstavlja poslovni delež v družbi Gratex d.o.o., Laško, (v nadaljevanju: komisija), objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb
za nakup 92,03 % poslovnega deleža RTH d.o.o. v družbi Gratex, pridobivanje in pridelava dolomitskega agregata in kurivoprodaja d.o.o., Laško
Prodajalec: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje. Predmet prodaje: 92,03 % poslovni delež RTH d.o.o. v družbi Gratex, pridobivanje in pridelava dolomitskega agregata in kurivoprodaja d.o.o., Laško, (v nadaljevanju: družba). Prodajalec namerava prodati 92,03 % poslovni delež RTH d.o.o. v družbi in na podlagi tega oglasa vabi interesente, da sodelujejo v postopku javnega zbiranja ponudb za nakup. Ponudba za nakup mora vsebovati najmanj: 1. predmet ponudbe: nakup 92,03 % poslovnega deleža RTH, d.o.o. v družbi; 2. ponujeno ceno za 92,03 % poslovnega deleža: izražena mora biti s točno določenim zneskom, izraženim v evrih; 3. način in rok plačila: z nakazilom na račun prodajalca v roku, določenem v pogodbi o prodaji; 4. rok veljavnosti ponudbe: najmanj do vključno 31. 12. 2012. Ponudbi je potrebno priložiti: 1. kratko obrazložitev razlogov za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb; 2. izpisek iz sodne ali druge evidence, ki izkazuje registracijo ponudnika pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu države v kateri im ponudnik svoj sedež; 3. poslovno poročilo ponudnika za leto 2009, 2010 in računovodske izkaze na dan 31. 12. 2011 ter izpis, iz katerega je razvidna bonitetna ocena ponudnika. 4. poslovni načrt razvoja družbe Gratex, pridobivanje in pridelava dolomitskega agregata in kurivoprodaja d.o.o., Laško, v naslednjih desetih letih s projekcijami izkazov, ki bo poleg ostalega vključeval tudi: – znesek vloženih dodatnih lastniških sredstev v družbo, – načrt investicij s terminskim planom in viri financiranja, – število delovnih mest v družbi v posameznem letu; 5. potrdilo o vplačilu 100.000,00 EUR varščine na TRR RTH d.o.o., št. 02330-0011210775, ki bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnini, neizbranim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena na njihov račun, po izboru najugodnejšega ponudnika, vendar najkasneje do 31. 12. 2012. Zavezujoče ponudbe morajo prispeti na sedež družbe RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, najkasneje do vključno 8. 6. 2012 do 15. ure. Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z oznako: „Ne odpiraj – Komisija za prodajo poslovnega deleža v družbi Gratex d.o.o. – ponudba Gratex“. Drugi pomembni podatki Prodajalec se po prejemu ponudb lahko odloči, da bo z enim ali več ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja z namenom skleniti dokončno kupoprodajno pogodbo z najboljšim ponudnikom. Prodajalec lahko brez obveznosti, kadarkoli in brez navedbe razlogov prekine postopek prodaje in pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji poslovnega deleža z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. Podrobnejše informacije o predmetu prodaje in pogojih javnega zbiranja ponudb so interesentom na razpolago kot ponudbena dokumentacija (informacijski memorandum). Zanjo lahko zaprosijo najkasneje do vključno 18. 5. 2012 do 15. ure (relevanten je čas prejema s strani prodajalca). Zaprosilo je potrebno poslati pisno priporočeno po pošti, po faksu ali elektronski pošti, na spodaj naveden naslov. V zaprosilu morajo biti navedeni identifikacijski podatki prosilca, ime kontaktne osebe in njeni kontaktni podatki. Ponudbena dokumentacija (Informacijski memorandum) bo prosilcem izročen na sedežu RTH d.o.o. v Trbovljah, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, po plačilu nepovratnega zneska 3.000,00 EUR, na TRR RTH, d.o.o., št. 02330-0011210775 in podpisu ustrezne izjave o zaupnosti podatkov. V navedenem zaprosilu se navede tudi obstoj interesa dostopa do podatkovne sobe (v primeru izraženega obstoja interesa in nato dejansko zagotovljene možnosti dostopa, bo prodajalec o tem v najkrajšem možnem času obvestil interesenta, ki je izrazil interes dostopa do podatkovne sobe). Dostop do podatkovne sobe bo omogočen interesentom do vključno 31. 5. 2012, pod dodatnim pogojem predhodnega podpisa ustreznih izjav. Prodajalec si pridržuje pravico, da nekaterim interesentom zaradi zaščite interesov družbe ne odobri možnosti pridobitve prodajne dokumentacije in/ali dostopa do podatkovne sobe. Dodatne informacije so interesentom na voljo pri osebi: Timu Tomažinu, predsedniku komisije za prodajo poslovnega deleža v družbi Gratex d.o.o., tel. 03/56-26-144, int. 261, faks 03/56-52-103 ali GSM 041/781-234, e-mail: tim.tomazin@rth.si.
RTH d.o.o. Trbovlje

AAA Zlata odličnost