Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne signalizacije ter o podelitvi koncesije teh gospodarskih javnih služb v Mestni občini Celje, stran 3381.

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), drugega odstavka 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98, 110/02 – ZGO-1, 109/10 – ZCes-1), 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08, 31/10 in 53/11), Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 101/11), 5. člena Odloka o režijskem obratu v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 31/10) ter Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 19/10) je Mestni svet Mestne občine Celje na 13. seji dne 24. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne signalizacije ter o podelitvi koncesije teh gospodarskih javnih služb v Mestni občini Celje
1. člen
Za 38. členom Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne signalizacije ter o podelitvi koncesije teh gospodarskih javnih služb v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št 103/11) se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
»38.a člen
Obvezna gospodarska javna služba vzdrževanja javnih cest se lahko do podelitve koncesije po tem odloku zagotavlja v režijskem obratu v Mestni občini Celje.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-8/2011
Celje, dne 24. aprila 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost