Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1491. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmestni prostor Mestne občine Celje, stran 3382.

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 13. seji dne 24. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmestni prostor Mestne občine Celje
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za obmestni prostor Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 108/01, 45/10 – obvezna razlaga) se črta deveti odstavek 8. člena.
2. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da glasi:
»(1) Brez spremembe namembnosti zemljišč so na kmetijskih zemljiščih dopustni posegi, kot jih določa zakon o kmetijskih zemljiščih. Nezahtevni in enostavni objekti za kmetijske namene so dopustni le za potrebe registriranih kmetijskih gospodarstev.
(2) Na mestu samostojno stoječih kozolcev, pomožnih objektov ali drugih kmetijskih objektov, ki so locirani izven funkcionalnih zemljišč domačij oziroma kmečkih gospodarstev je mogoča samo gradnja objektov enake namembnosti«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Projekt številka 322/98 ZPI Celje, je sestavni del tega odloka in stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-17/2010
Celje, dne 24. aprila 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost