Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1487. Sklep o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2011, stran 3373.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in sprem.), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in sprem.), Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 in sprem.), Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 15. redni seji dne 25. 4. 2012 sprejel
S K L E P
o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2011
1. člen
Zaključni račun proračuna je akt občine, kjer je v splošnem delu podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov občine za preteklo leto. Zaključni račun je poročilo o izvršitvi s proračunom opredeljenih ciljev in nalog občine in s tem prikaz uporabe javnega denarja, je torej odraz preteklega delovanja proračunskih uporabnikov.
2. člen
Zaključni račun Občine Bovec za leto 2011 izkazuje:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      5.896.921,50
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          4.372.147,28
70  DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     3.214.527,58
700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK        2.657.337,00
703  DAVKI NA PREMOŽENJE             281.320,27
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE      275.870,31
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  1.157.619,70
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
   PREMOŽENJA                  914.394,65
711  TAKSE IN PRISTOJBINE              1.421,55
712  DENARNE KAZNI                 6.045,29
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV    196.209,15
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI            39.549,06
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)      121.973,88
720  PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV         0
722  PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.
   DOLG. SREDSTEV                121.973,88
73  PREJETE DONACIJE (730+731)           8.908,12
730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV       8.908,12
74  TRANSFERNI PRIHODKI            1.391.392,22
740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
   JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ         1.095.973,69
741  PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ
   SRED. PRORAČUNA EU              295.418,53
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE       2.500,00
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        6.196.555,78
40  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    1.661.131,41
400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM      426.346,28
401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
   VARNOST                    68.432,25
402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE        1.151.579,52
403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI            10.273,36
409  SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE          4.500,00
41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     2.240.441,81
410  SUBVENCIJE                  592.862,39
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM   591.778,16
412  TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN
   USTANOVAM                  224.673,81
413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI        831.127,45
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        2.116.375,87
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV     2.116.375,87
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)     178.606,69
431  INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI
   NISO PR. POR.                 54.800,00
432  INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
   UPORABNIKOM                 123.806,69
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.
   – II.) (prih.-odhod.)            –299.634,28
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)         7.351,35
751  SREDSTVA, PRIDOBLJENA S PRODAJO
   KAPITALSKIH DELEŽEV               924,09
752  KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE        6.427,26
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441)               1.289,04
441  POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
442  PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA
   PRIVATIZACIJE                 1.289,04
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM.
   KAPITAL. DELEŽEV (IV. – V.)          6.062,31
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)              300.000,00
500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE             300.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             95.292,52
550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA           95.292,52
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
   RAČUNIH)                   –88.864,49
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)       204.707,48
XI.  NETO FINANCIRANJE              299.634,28
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12.
   2011                     140.390,38
-------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek sredstev na računih v višini 140.390,38 EUR se prenese v naslednje leto.
4. člen
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Bovec za leto 2011 je obravnaval Nadzorni odbor Občine Bovec dne 19. 3. 2012, in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
5. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2011.
6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2010-6
Bovec, dne 25. aprila 2012
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l.r.

AAA Zlata odličnost