Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1509. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011, stran 3416.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 15. seji dne 23. aprila 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz programov in projektov, njihove spremembe tekom leta ter realizacija v letu 2011.
3. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter obrazložitev izvajanja načrtov razvojnih programov se objavi na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.
Št. 410-83/2012-43
Ljubljana, dne 23. aprila 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost