Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1506. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2011, stran 3411.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 14. seji dne 25. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2011
1. člen
Realizacija proračuna Občine Kamnik (vključno s krajevnimi skupnostmi) za leto 2011 je naslednja:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      v €|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |  Realizacija|
|   |                     |     2011|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  21.650.761|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  20.390.770|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  17.846.598|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  15.550.952|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   1.911.722|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    383.031|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |      893|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   2.544.172|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   1.489.913|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    15.077|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    88.690|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |    123.010|
|   |storitev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    827.483|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    117.485|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |    32.260|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    85.225|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     4.950|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     4.950|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   1.120.107|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki         |   1.120.107|
|   |iz drugih javnofinančnih institucij   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |    17.449|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |    17.449|
|   |institucij                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  20.979.488|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   6.463.873|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   1.392.210|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    222.302|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   3.357.928|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   1.491.434|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   9.930.573|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |    241.704|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   6.160.487|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim       |   1.114.272|
|   |organizacijam in ustanovam        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   2.414.109|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   3.652.429|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   3.652.429|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    932.614|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Inv. transferi pravnim in fizičnim  |    444.579|
|   |osebam, ki niso proračunski uporabniki  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    488.035|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma       |    671.273|
|   |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    600.000|
|   |DELEŽEV (440+441)            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    600.000|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |    600.000|
|   |in finančnih naložb           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |   –600.000|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-  |       |
|   |V.)                   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |    71.273|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   –671.273|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.  |   1.880.430|
|   |PRETEKLEGA LETA – PRENOS         |       |
|   |V 2011                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
2. člen
Stanje sredstev (računi, depoziti) Občine Kamnik na dan 31. 12. 2011:
+------------------------------------------------+--------------+
|                        |      v €|
+------------------------------------------------+--------------+
|Občina Kamnik                  |   1.627.009|
+------------------------------------------------+--------------+
|Občina Kamnik – sklad za financiranje investicij|   5.157.086|
|v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta      |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Proračunska rezerva               |    17.679|
+------------------------------------------------+--------------+
|Krajevne skupnosti               |    345.123|
+------------------------------------------------+--------------+
|SKUPAJ                     |   7.146.897|
+------------------------------------------------+--------------+
Neporabljena sredstva Občine Kamnik v letu 2011 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2012.
Neporabljena sredstva Občine Kamnik – sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta se za isti namen prenesejo v leto 2012.
Neporabljena sredstva proračunske rezerve Občine Kamnik se za isti namen prenesejo v leto 2012.
Neporabljena sredstva posameznih krajevnih skupnosti v letu 2011 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov krajevnih skupnosti v letu 2012.
3. člen
Sestavni del odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2011 sta tudi splošni in posebni del zaključnega računa proračuna ter obrazložitve, kjer so podrobno prikazani podatki o načrtovanih in realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih proračuna Občine Kamnik za leto 2011.
4. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0012/2012
Kamnik, dne 25. aprila 2012
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost