Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1508. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik, stran 3415.

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 14. seji dne 25. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik (v nadaljevanju besedila: Svet), in določa sestavo in naloge Sveta.
Svet deluje kot posvetovalno telo župana.
2. člen
Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer:
– predstavnik vzgojno-izobraževalnih organizacij;
– predstavnik policije;
– predstavnik občinskega redarstva;
– predstavnik organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu;
– predstavnik občinske uprave s področja cestnega prometa;
– predstavnik vzdrževanja občinskih cest;
– predstavnik organizacij civilne družbe.
3. člen
Svet ima predsednika in podpredsednika. Predsednika in člane Sveta imenuje Občinski svet na podlagi predlogov organizacij in institucij iz 2. člena tega odloka. Mandat članov Sveta se imenuje za dobo štirih let.
4. člen
Svet na prvi redni seji izmed svojih članov z večino glasov imenuje podpredsednika.
Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.
Strokovne in administrativno-tehnične naloge za potrebe sveta opravlja tajnik, ki ga imenuje župan izmed zaposlenih v občinski upravi, ki je lahko tudi član Sveta.
5. člen
Naloge Sveta so naslednje:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni;
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje;
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni;
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti;
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni;
– Svet sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.
6. člen
Sredstva za financiranje nalog Sveta se zagotavljajo v proračunu Občine Kamnik ter iz drugih sredstev.
7. člen
Za delo članov Sveta in tajnika se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in delovnih teles v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 10/10).
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi, sestavi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 48/99).
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2012
Kamnik, dne 25. aprila 2012
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost