Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Št. 6100-0001/2012-201 Ob-2550/12 , Stran 974
Št. 6100-0001/2012-201 Ob-2550/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in naslednji), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) in Pravilnika o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 30/07) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2012
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem javno poziva kulturne ustvarjalce k predložitvi ponudb za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki so v javnem interesu. 2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu. 3. Predmet poziva: 3.1. Finančna podpora izdaje glasil s kulturno, domoznansko in zgodovinsko vsebino. 3.2. Finančna podpora muzejski dejavnosti. 4. Na pozivu lahko kandidirajo javni in drugi zavodi ter druge pravne osebe, ki se ukvarjajo z izdajo glasil oziroma z muzejsko dejavnostjo, ob pogoju, da: – imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem ali izvajajo dejavnost na območju občine, ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Ravne na Koroškem, – imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem, – so najmanj dve leti registrirane in delujejo na področju izdajateljske dejavnosti oziroma muzejske dejavnosti, – imajo izkušnje pri izdajanju glasil oziroma z upravljanjem muzejskih zbirk, – imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega programa, – za prijavljen program imajo izdelano natančno finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen najmanj 50 % delež sredstev iz lastnih neproračunskih virov ali sredstev, pridobljenih iz drugih virov, – s predlaganimi programi ne sodelujejo na nobenem drugem razpisu Občine Ravne na Koroškem ali pri nosilcu občinskih javnih kulturnih programov. 5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša 2.044 € za sofinanciranje izdaje glasila ter 5.824 € za sofinanciranje muzejske dejavnosti. 6. Splošni pogoji poziva: pri izboru med predlaganimi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost in medijska odmevnost programa. 7. Merila in kriteriji za izbor: izbira izvajalcev bo opravljena na osnovi kriterijev za izvedbo programov, določenih v predmetu tega poziva. 8. Uporaba kriterijev: izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev posameznega programa v skladu s kriteriji bo v 30 dneh po vložitvi popolne vloge ocenila komisija za spremljanje javnega poziva ter predlagala županu višino sofinanciranja. 8. Dodeljena sredstva za posamezni program mora predlagatelj realizirati najkasneje do 15. 12. 2012, na podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi programa. 9. Razpisni rok: javni poziv se začne 11. 5. 2012 in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 2012. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacije obsega: – besedilo javnega poziva, – navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave, – pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje, – kriterije in merila za izbor, – navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi, – navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi, – letni program kulture, – vzorec pogodbe. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan od dneva objave tega poziva do razdelitve sredstev. Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine, http://www.ravne.si. 11. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak program poslati v ločeni kuverti in za vsak program predložiti popolno ponudbo, skladno z razpisno dokumentacijo. V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le ta izloči iz nadaljnje obravnave. Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« »Javni poziv – kultura – 2012« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem. Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega poziva. 12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/821-60-07, e-naslov: marija.vrhovnik@ravne.si. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vloge odpiral sproti, do razdelitve razpoložljivih sredstev, glede na vrstni red prejema vlog in bo posameznega predlagatelja obvestil o podpori predlaganemu programu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne vloge.
Občina Ravne na Koroškem

AAA Zlata odličnost