Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

, Stran 989
Spričevala preklicujejo
Auer Nejc, Ulica Planinčevih 40, Miklavž na Dravskem polju, maturitetno spričevalo Ekonomske gimnazije v Mariboru, izdano leta 2008. m-240 Bačar Blaž, Vrhe 15, Novo mesto, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2006, 2007. gne-326846 Boršić Dejan, Solteska cesta 46, Rogaška Slatina, maturitetno spričevalo Srednje strojne in poslovne šole Maribor, izdano leta 2007. m-197 Burjan Branko, Hajdoše 52A, Hajdina, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za miličnike kadete, izdano leta 1979. gng-326865 Butala Barbara, Mirana Jarca 13, Črnomelj, spričevalo 1. letnika Srednje šole Sevnica. gne-326992 Butala Barbara, Mirana Jarca 13, Črnomelj, spričevalo 2. letnika Srednje šole Sevnica. gnd-326993 Butala Barbara, Mirana Jarca 13, Črnomelj, spričevalo 3. letnika Srednje šole Sevnica. gnc-326994 Cajnko Andrej, Nova vas 100, Ptuj, spričevalo - zaključno Strojne šole Ptuj, smer avtoklepar, izdano leta 1998. m-208 Cesnik Damjan, Lackova cesta 162, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ Maribor, smer mehanik vozil in voznih sredstev, izdano leta 1997. m-220 Cotič Nastja, Budičinova 3, Koper - Capodistria, maturitetno spričevalo Gimnazije Koper, izdano leta 2003. gng-326990 Čolnik Darko, Ulica talcev 20, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo – zaključno ŠAKC Maribor, smer avtomehanik – delovodja, izdano leta 1982. m-204 Dolajš Žan, Strma pot 7, Šentilj v Slovenskih goricah, obvestilo o uspehu za 4. letnik SERŠ - Teh. gimnazija, izdano leta 2010. m-199 Emeršič Milan, Podpeč ob Dravinji 10, Loče pri Poljčanah, diplomo Srednje elektro, kovinarske, naravoslovne in računalniške šole, smer – oblikovalec kovin (Zreče), izdana leta 1981. gnj-326987 Ferk Constanca, Strossmayerjeva 31, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje medicinske šole v Mariboru, izdano leta 1981. m-235 Ferk Constanca, Strossmayerjeva 31, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje medicinske šole v Mariboru, izdano leta 1982. m-203 Firšt Angelca, Dol. Brezovica 9, Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole Sevnica, izdano leta 1999. gnq-326880 Fritz Lucija, Vinarje 53, Maribor, spričevalo 4. letnika SŠGT Maribor, poklic turistični tehnik, izdano leta 2008. m-232 Grobelnik Marko, Kajuhova 21, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 2008. m-223 Habič Urša, Katreževa pot 21, Ljubljana – Črnuče, indeks, št. 71050370, izdala Biotehniška fakulteta, leto izdaje 2005. gni-326888 Hlebič Mateja, Meljski hrib 12, Maribor, indeks, št. 13010115150, izdala IC Piramida – višja strokovna šola MB. m-257 Hočevar Branko, Selanov trg 2, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izdano leta 1984, 1985. gny-326872 Horjak Slavica, Mrzla Planina 17, Zabukovje, spričevalo 6. razreda Osnovne šole 14. divizije Senovo, izdano leta 1993. gni-326863 Hrast Veselko, Keleminova ulica 7, Maribor, diplomo o zaključnem izpitu SERŠ v Mariboru, poklic elektrikar energetik, izdana leta 1985. m-218 Hrustanović Jasna, Horinjska 46, Orehova vas, spričevalo o poklicni maturi Srednje zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta 2002. m-225 Huzjak Gašper, Ulica Hermana Potočnika 23, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 2004. gnp-326981 Ifko Barbara, Ulica Luke Kruniča 12, Miklavž na Dravskem polju, indeks, št. 30800949, izdala Medicinska fakulteta v Mariboru. m-250 Janša Katja, Lesno Brdo 5, Ljubljana, indeks, izdala Ekonomska šola Ljubljana, leto izdaje 2010. gnk-326986 Jašarević Kenan, Ulica Ubalda Vrabca 16, Maribor, maturitetno spričevalo in obvestilo o opravljenih predmetih Srednje gradbene šole, program teh. gimnazija, Maribor, izdano leta 2007. m-246 Junger Dušan, Pri viaduktu 6, Ruše, spričevalo – zaključno Srednje šole šolskega centra Ptuj, smer oblikovalec kovin – strugar, izdano leta 1991. m-241 Jurešić Mario, Rimska cesta 2, Borovnica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strokovne in poklicne šole Bežigrad, izdano leta 2006. gnb-326870 Kišiček Zlatko, Veliki Grabičani 57, 48312 Rasinje, Hrvaška, spričevalo – zaključno SKSMŠ v Mariboru, poklic oblikovalec kovin, izdano leta 1986. m-219 Kocet Patrik, Slomškovo naselje 40, Lendava - Lendva, spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika DSŠ Lendava, izdana leta 2007, 2008, 2009, 2010. gnf-326891 Korez Tjaša, Starošince 27, Cirkovce, maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene kozmetične šole Maribor, smer kozmetični tehnik, izdano leta 2010. m-188 Korošec Emilija, Grogova 9, Slovenska Bistrica, spričevalo – zaključno Frizerske šole Maribor, smer frizer, izdano leta 1979. m-242 Kos Boštjan, Markovičeva 15, Maribor, spričevalo – zaključno Srednje gradbene šole Maribor, smer avtoličar, izdano leta 1998. m-228 Kraner Janez, Poljska cesta 28, Spodnji Duplek, diplomo SKSMŠ v Mariboru, poklic ključavničar, izdana leta 1988. m-248 Kuhar Borut, Metava 46A, Malečnik, diplomo zaključnega izpita SERŠ Maribor, izdana leta 1991. m-201 Kurbus Zvonko, Lutverci 78, Apače, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojne in tekstilne šole Murska Sobota, izdano leta 1993. gnp-326881 Lednik Gregor, Hermankova ulica 8, Maribor, maturitetno spričevalo I. gimnazije v Mariboru, št. 949, izdano leta 1999. m-247 Lešnik Jasmina, Jareninski dol 64, Jarenina, spričevalo – zaključno Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta 2006. m-245 Levanič Kristijan, Prvomajska ulica 7, Slovenska Bistrica, spričevalo – končno Biotehniške šole Maribor, smer veterinarski tehnik, izdano leta 2011. m-217 Lobe Nika, Zgornje Pirniče, Medvode, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 2010. gne-326842 Logar Kaja, Dobruša 6A, Vodice, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Vodice, izdano leta 2010. gnm-326859 Lojk Mitja, Bilje 85B, Renče, diplomo TŠC Branko Brelih, Nova Gorica – vzdrževalec vozil in strojev, leto izdaje 1986. gnf-326991 Lovrec David, Jiršovci 24, Destrnik, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Srednje kmetijske šole, izdano leta 2008. gnb-326845 Mihalič Tomaž, Kozjak nad Pesnico 70A, Zgornja Kungota, spričevalo o zaključeni Srednji gradbeni šoli, poklic avtoličar, izdano leta 2000. m-230 Mulec Aleš, Ulica Veljka Vlahovića 71, Maribor, spričevalo – zaključno Srednje šole kmetijske mehanizacije v Mariboru, izdano leta 1992. m-195 Muskovič Peter, Šentiljska cesta 15, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje strojne, tekstilne in elektro šole v Mariboru, poklic tekstilni tehnik, izdano leta 1983. m-212 Nađfaluši Zora, Na brežini 30, Ljubljana – Črnuče, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1972, izdano na ime Zora Fenko. gnl-326860 Najdeska Ivana, Cesta II. grupe odredov 62 d, Ljubljana, indeks, št. 27111187, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnq-326984 Ogrizek Emil, Zg. Hajdina 11C, Hajdina, spričevalo – zaključno Trgovske šole Ptuj, smer prodajalec, izdano leta 2002. m-186 Ojsteršek Janja, Proseniško 94, Šentjur, diplomo Srednje agroživilske šole Maribor, smer slaščičar, izdana leta 1987. m-213 Omerzel Tara, Novovaška cesta 64, Žiri, indeks, št. 29008060, izdala Naravoslovno tehniška fakulteta, leto izdaje 2011. gnu-326876 Orlović Ivana, Majeričeva 12, Maribor, maturitetno spričevalo I. gimnazije Maribor, izdano leta 2008. m-227 Perčec Marjan, Biš 36B, Trnovska vas, potrdilo o opravljenem izpitu za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki Srednješolskega centra Ptuj, izdano leta 1991. m-239 Pestivšek Marjan, Zrkovska cesta 46A, Maribor, spričevalo – zaključno Gradbenega šolskega centra Maribor, poklic soboslikar, izdano leta 1977. m-231 Petrič Tina, Kuratova 28, Kranj, spričevali 1. in 2. letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdani 1991 in 1992. gnn-326983 Progar Sonja, Vregova ulica 5, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tiska in papirja, izdano na ime Sonja Strnad. gnn-326887 Puhar Anja, Puhova ulica 8, Ljubljana, spričevali 2. in 4. razreda OŠ Milana Šuštaršiča, izdani leta 2006, 2008. gns-326853 Pukšič Doroteja, Biš 41, Trnovska vas, spričevalo 3. letnika III. gimnazije Maribor, št. II/430, izdano leta 2010. gnr-326854 Rojko Sabina, Spodnje Dobrenje 18, Pesnica pri Mariboru, spričevalo 3. letnika III. gimnazije MB – predšolska vzgoja, izdano leta 2008. m-252 Ručman Suzana, Krmelj 90, Krmelj, indeks, št. 01008234, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 2008. gnr-326979 Seferović Nazifa, Ulica Ruške čete 12, Ruše, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole Maribor, smer predilec, izdano leta 1995. m-251 Slemnik Gregor, Pernica 29T, Pernica, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ v Mariboru, poklic rač. tehnik, izdano leta 1991. m-221 Stanković Janina, Limbuška cesta 36, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene šole Maribor, smer tehnik zdravstvene nege, izdano leta 2008. m-202 Šabić Maja, Molska cesta 2, Log pri Brezovici, spričevalo 2. letnika Srednje upravno-administrativne šole, izdano leta 1992, izdano na ime Hosnar. gno-326957 Šegula Barbara, Klinetova ulica 14, Maribor, spričevalo – zaključno Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1999. m-244 Šibolt Marjan, Smolnik 5, Ruše, diplomo Železniške srednje šole DE izob. učencev in drugih udelež. izobraž. v Mariboru. m-190 Škofič David, Ulica Rose Luxemburg 43, Maribor, spričevalo – zaključno Srednje gradbene šole – poklicne in strokovne šole Maribor, poklic slikopleskar - črkoslikar, izdano leta 2004. m-214 Škrlec Vesna, Cesta ob Barju 40, Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole, Ljubljana, št. 110, izdano leta 1984, izdano na ime Paradžik. gnd-326893 Špiler Jure, Zdolska cesta 11, Krško, spričevalo 3. letnika Šolskega centra Krško - Sevnica, izdano leta 2010. gne-326892 Todorović Violeta, Tyrševa 7, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2001. m-209 Toš Danijel, Kukava 77, Juršinci, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole Maribor, smer gradbeni tehnik, izdano leta 2000. m-185 Velše Nataša, Seidlova 54, Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Novo mesto, izdano leta 2003. gnd-326843 Vidovič Alojz, Pivola 89, Hoče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje železniške šole Maribor, smer železniški transpotni tehnik vleke, izdano leta 1993. m-192 Vogrinčič Aleksander, Mahovci 7A, Apače, spričevalo 1. letnika SERŠ v Mariboru, smer teh. gimnazija, izdano leta 2002. m-236 Vuk Nada, Hrastovec 24G, Zavrč, spričevala1., 2., 3. in 4. letnika ter zaključno spričevalo Ekonomske šole Ptuj, smer ekonomski tehnik I, izdana leta 1993, 1994, 1995, 1996. m-237 Zavernik Urška, Trubarjeva ulica 3, Benedikt, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Franca Rozmana Staneta, izdano leta 2010. m-224 Zupanec Mateja, Podjavorškova 7, Celje, spričevalo 4. letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdrav. – kozmetični tehnik, izdano leta 2002. m-196

AAA Zlata odličnost