Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1483. Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, stran 3368.

Na podlagi 15. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08 in 109/09), točk 7.2.8. in 7.2.11 Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. ter 6. člena Poslovnika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. dne 24. januarja 2012 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E C E N I K A
cestnine za uporabo cestninskih cest
I.
V Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 109/09, 51/10 in 21/11) se črta peti odstavek XIV. točke.
Dosedanji šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek postanejo peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
V dosedanjem enajstem odstavku, ki postane nov deseti odstavek, se besedilo »Deveti in deseti« nadomesti z besedilom »Osmi in deveti«.
Za dosedanjim dvanajstim odstavkom, ki postane nov enajsti odstavek, se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»Ta točka cenika velja za elektronske tablice ABC, ki so bile uporabnikom izdane pred 1. junijem 2012. Po tem datumu se brezplačno izdajajo samo rabljene elektronske tablice ABC za plačevanje cestnine, določene v naslednji točki tega cenika.«.
II.
Prvi odstavek XV. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Za vozilo, ki izpolnjuje merila za emisijski razred EURO III in več, lahko uporabnik plača znižano cestnino, določeno v VI. in VIII. točki tega cenika, če plačuje cestnino z enim od elektronskih medijev DARS d.d., ki jih pridobi na svojo zahtevo za
– prilagoditev elektronskih medijev DARS d.d., s katerimi uporabnik že razpolaga. Prilagoditev se izvede tako, da se na vsak medij zapišeta registrska oznaka in emisijski razred vozila, za katerega bo medij uporabljen, za elektronsko tablico ABC, izdano pred 1. junijem 2012, pa se označi tudi cestninskih razred vozila (zelena tablica za R3 in modra tablica za R4);
– izdajo DARS kartice ali DARS kartice Transporter z zapisom registrske oznake in emisijskega razreda vozila, za katerega bo kartica uporabljena;
– izdajo brezplačne rabljene elektronske tablice ABC z zapisom registrske oznake in emisijskega razreda vozila ter označitvijo cestninskega razreda vozila (zelena tablica za R3 in modra tablica za R4).«.
V četrtem odstavku se za besedo »ABC« črta besedilo »ali ena DARS kartica ali DARS kartica Transporter oziroma ena elektronska tablica ABC«.
Za devetim odstavkom se dodata nov deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
»Za vplačila dobroimetja, obveznosti evidentiranja vstopa v zaprt cestninski sistem ter navodila o uporabi in splošnih pogojev uporabe veljajo za rabljene elektronske tablice ABC pogoji, določeni v prejšnji točki tega cenika.
Ob vračilu rabljene elektronske tablice ABC, ki v sistemu elektronskega cestninjenja ne deluje pravilno iz razlogov, za katere uporabnik ni odgovoren, je uporabnik upravičen do brezplačne nadomestne elektronske tablice ABC. Ob izdaji nadomestne elektronske tablice ABC iz drugih razlogov se za uvrstitev nadomeščene elektronske tablice ABC na stop listo in za izdajo nadomestne elektronske tablice ABC uporabniku zaračuna 20 eurov, vključno z davkom na dodano vrednost. Uporabniku, ki elektronsko tablico ABC uporablja kot poplačilni medij za odloženo plačevanje cestnine po posebni pogodbi z DARS d.d. iz XVII. točke tega cenika, se ta znesek zaračuna ob prvem naslednjem obračunu cestnine.«.
III.
Te spremembe in dopolnitve cenika cestnine začnejo veljati 1. junija 2012.
Št. 420-3/12
Ljubljana, dne 24. januarja 2012
EVA 2012-2430-0097
Mateja Duhovnik l.r.
Predsednica
uprave DARS d.d.
Skladno z drugim odstavkom 15. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08, 109/09 in 21/11), je bilo k Spremembam in dopolnitvam Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 37101-3/2012/3 z dne 26. 4. 2012.

AAA Zlata odličnost