Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1502. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača, stran 3388.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10) 100/11 – Odl. US), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Divača (2012), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 13. redni seji dne 23. 4. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača
1. člen
Občina Divača s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača (v nadaljevanju: Pravilnik) udejanja skrb za uresničevanje javnega interesa na področju kulture v Občini Divača.
S Pravilnikom se določa pogoje, postopke in merila za izbiro in vrednotenje sofinanciranja kulturnih dejavnosti, ki so v javnem interesu Občine Divača, za katera se sredstva zagotavljajo v občinskem proračunu.
2. člen
Za uresničevanje javnega interesa na področju kulture, opredeljenega z Letnim programom kulture, se na osnovi tega Pravilnika iz občinskega proračuna lahko zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin:
I. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKIH DRUŠTEV, KI V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE;
II. SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE KULTURNIH PRIREDITEV V OBČINI DIVAČA;
III. SOFINANCIRANJE NAKUPA OPREME ZA POTREBE DELOVANJA LJUBITELJSKIH DRUŠTEV, KI V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE.
I. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKIH DRUŠTEV, KI V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE
3. člen
S tem Pravilnikom se določajo upravičenci/upravičene osebe, pogoji, merila in postopek za izbiro in vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture in sestavljenih ljubiteljskih društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, ki se izvaja redno, preko celega leta v okviru posamezne sekcije, skupine (v nadaljevanju: ljubiteljska društva).
4. člen
Iz proračuna Občine Divača se lahko sofinancira program ljubiteljskih društev v skladu z Merili za sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture (v nadaljevanju: I. Merila), ki so sestavni del tega Pravilnika.
Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk.
5. člen
Ljubiteljska društva lahko za sofinanciranje programov društev na podlagi vsakoletnega javnega razpisa pridobijo sofinancerska sredstva iz občinskega proračuna, če izpolnjujejo v Pravilniku navedene pogoje.
Upravičena oseba za pridobitev finančnih sredstev za sofinanciranje programa društva mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima sedež v Občini Divača,
– ima registrirano kulturno društveno dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,
– je izvedla najmanj 3 nastope v preteklem letu (upošteva se skupno število nastopov ne glede na to ali so izvedeni na območju Občine Divača ali izven Občine Divača),
– ima v tekočem letu izvedenih najmanj 90 vaj na skupino; šteje se, da vaja traja 60 min,
– ima v tekočem letu organizirano redno kulturno dejavnost kot osnovno dejavnost ali dejavnost v okviru posamezne sekcije, skupine,
– ima zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– dejavnost opravlja na neprofitni osnovi oziroma če jo opravljajo na profitni osnovi, mora imeti registrirano kulturno dejavnost, pri čemer se jim sofinancerska sredstva lahko dodelijo skladno z določili v I. Merilih,
– občini redno letno predloži dokumentacijo o planih in realizaciji, skladno z določbami opredeljenimi v pogodbi o sofinanciranju dejavnosti.
Prijavijo se lahko le društva in zveze društev; posamezne sekcije ali skupine društva se prijavijo v okviru društva.
6. člen
Ljubiteljska društva, ki izpolnjujejo pogoje po tem Pravilniku, imajo pod enakimi pogoji možnost pri izbiri za izvajanje občinskega letnega programa kultura.
Ljubiteljska društva, ki vključujejo v društveno dejavnost mlade, se pri vrednotenju dodatno nagradi, skladno z določili v I. MERILIH.
7. člen
Izvajalcem programov kulture, ki so bili izbrani na javnem razpisu, se za izvedbo pogodbeno določenega programa, omogoči brezplačna uporaba pokritih in nepokritih objektov, ki so last Občine Divača in/ali v upravljanju Osnovne šole Divača, Razvojnega centra Divača, krajevnih skupnosti v Občini Divača ali drugih prostorov, za katere se Občina Divača in izvajalec kulturnega programa posebej dogovorijo, s tem, da imajo prednost pri izbiri terminov uporabe izvajalci kulturnih programov otrok in mladine.
II. SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE KULTURNIH PRIREDITEV V OBČINI DIVAČA
8. člen
Iz proračuna Občine Divača se lahko sofinancira organizacija kulturnih prireditev v skladu z Merili za sofinanciranje kulturnih prireditev v Občini Divača (v nadaljevanju: Merili), ki so sestavni del tega Pravilnika.
Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk.
9. člen
Organizatorji kulturnih prireditev, ki so sofinancirane iz občinskega proračuna, lahko na podlagi vsakoletnega javnega razpisa pridobijo sofinancerska sredstva iz občinskega proračuna, če izpolnjujejo v Pravilniku navedene pogoje.
Upravičena oseba za pridobitev finančnih sredstev za sofinanciranje mora izpolnjevati naslednje pogoje:
DRUŠTVA/KLUBI
– ima sedež v Občini Divača in tudi deluje na območju Občine Divača,
– ima sedež izven Občine Divača, vendar njihove enote-sekcije delujejo tudi v Občini Divača in organizirajo kulturno prireditev na območju Občine Divača, pri čemer se njihovo prijavo vrednoti skladno z II. MERILI,
– ima registrirano kulturno društveno dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,
– deluje kot samostojno kulturno društvo ali kot posamezna skupina (sekcija) v okviru društva, ki ima poleg KULTURNE registrirano še drugo dejavnost – turistično in/ali razvojno dejavnost na področju kulture in/ali turizma najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,
– deluje pretežno na neprofitni osnovi,
– je organizator kulturne prireditve na območju Občine Divača ali v Kosovelovem domu v Sežani,
– kulturna prireditev, ki je predmet prijave na javni razpis, mora biti izvedena v tekočem letu, na katerega se javni razpis nanaša,
– ima zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih.
JAVNI ZAVODI
– javni zavod, katerega ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Divača in deluje na območju Občine Divača ali ima z Občino Divača pogodbeno razmerje za izvajanje dejavnosti v Občini Divača in podružnice oziroma dislocirane enote javnih zavodov, ki delujejo na območju Občine Divača,
– ima registrirano kulturno dejavnost in/ali le-ta izhaja že iz njegove osnovne dejavnosti,
– je organizator kulturne prireditve na območju Občine Divača,
– kulturna prireditev, ki je predmet prijave na javni razpis, mora biti izvedena v tekočem letu na katerega se javni razpis nanaša,
– ima zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju kulture.
10. člen
Do dodelitve sofinancerskih sredstev po tem Pravilniku niso upravičena društva, klubi, druge pravne ali fizične osebe, s katerimi je Občina Divača posebej sklenila pogodbo za organizacijo posamezne prireditve (božično-novoletni koncert, občinski praznik, kulturni dan, spominski dan …).
Iz naslova javnega razpisa za sofinanciranje prireditev, ki se objavi skladno s Pravilnikom, se finančna sredstva iz občinskega proračuna za isto prireditev v tekočem letu namenijo le enemu organizatorju.
III. SOFINANCIRANJE NAKUPA OPREME ZA POTREBE DELOVANJA LJUBITELJSKIH DRUŠTEV, KI V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE
11. člen
Iz proračuna Občine Divača se lahko sofinancira nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture (v nadaljevanju: ljubiteljska društva). Sofinanciranje se izvaja v skladu z Merili za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev na področju kulture (v nadaljevanju: Merili), ki so sestavni del tega Pravilnika.
Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk.
12. člen
Ljubiteljska društva lahko na podlagi vsakoletnega javnega razpisa iz občinskega proračuna pridobijo sofinancerska sredstva za nakup opreme za potrebe delovanja ljubiteljskega društva, če izpolnjujejo v Pravilniku navedene pogoje.
Upravičena oseba za pridobitev finančnih sredstev za sofinanciranje mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima sedež v Občini Divača in tudi deluje na območju Občine Divača,
– ima registrirano kulturno društveno dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,
– deluje kot samostojno kulturno društvo ali kot posamezna skupina (sekcija) v okviru društva, ki ima poleg KULTURNE registrirano še drugo dejavnost – turistično in/ali razvojno dejavnost na področju kulture in/ali turizma najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,
– ima v tekočem letu organizirano redno kulturno dejavnost kot osnovno dejavnost ali dejavnost v okviru posamezne sekcije, skupine,
– ima zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– dejavnost opravlja pretežno na neprofitni osnovi.
Prijavijo se lahko le društva in zveze društev; posamezne sekcije ali skupine društva se prijavijo v okviru društva.
IV. SPLOŠNA DOLOČILA
13. člen
Občina Divača v skladu z zakonodajo in Pravilnikom izvede letni Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Divača (v nadaljevanju: Javni razpis).
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev izvajalcem programov kulture poteka po naslednjem zaporedju:
– sklep o začetku postopka javnega razpisa,
– imenovanje komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
– priprava in objava javnega razpisa,
– odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
– priprava predloga prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja prijavljenih programov na podlagi Meril ter predložitev le-tega županu občine,
– obveščanje izvajalcev programov kulture o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb izvajalcev,
– sklepanje pogodb z izbranim izvajalci,
– spremljanje in nadzor izvajanja pogodb ter izvajanja programov kulture,
– priprava morebitnih predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili tega Pravilnika in pogodb z izvajalci programov kulture,
– izvajanje ostalih nalog po naročilu župana.
14. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, razpisne roke določi na predlog občinske uprave župan.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– ime oziroma naziv in sedež naročnika javnega razpisa, ki dodeljuje sredstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Naročnik javnega razpisa lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavi tudi druge podatke, če so potrebni, glede na vrsto predmeta javnega razpisa.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejetja občinskega proračuna.
15. člen
Postopek javnega razpisa vodi komisija (v nadaljevanju: Komisija), ki jo s sklepom imenuje župan.
Komisijo sestavlja predsednik in najmanj dva člana.
Administrativna dela izvaja strokovni delavec občinske uprave.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti s prejemniki sredstev interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala ali v izvenzakonski skupnosti kakor tudi ne smejo biti aktivni člani društva ali kluba, ki se v tekočem letu prijavlja na javni razpis v Občini Divača. V primeru, da se med postopkom izvajanja javnega razpisa ugotovi, da je kateri izmed članov komisije aktiven član katerega izmed prijaviteljev na javnem razpisu, župan imenuje v komisijo novega nadomestnega člana.
Drugi elementi interesne povezanosti se presojajo v skladu s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka interesna povezanost ne more biti izločitveni razlog v primeru, če Komisije ni možno sestaviti drugače zaradi omejenega števila strokovnjakov na določenem področju.
16. člen
Predlog razpisne dokumentacije pripravi občinska uprava, potrdi jo župan.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili prejemniku izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.
V razpisni dokumentaciji je potrebno navesti vse pogoje, ki jih mora prejemnik izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno popolna.
17. člen
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Rok za predložitev vlog mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v razpisni dokumentaciji in ne sme biti krajši od 30 dni.
18. člen
Predložena vloga mora biti v zaprtem ovitku, ovitek pa mora biti označen z napisom »ne odpiraj – javni razpis« in navedba javnega razpisa, na katerega se nanaša.
19. člen
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi Komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu ali v predvidenih rokih, če gre za zaporedno odpiranje vlog.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se zavržejo.
20. člen
O odpiranju vlog mora Komisija voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv vlagateljev vlog (potencialnih prejemnikov sredstev),
– ugotovitve o popolnosti vlog,
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
21. člen
Komisija pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se ne obravnavajo in se zavržejo.
22. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
Komisija lahko, kolikor ugotovi v prijavi na javni razpis kršitve pri napačno in neresnično navedenih podatkih, le-to izloči iz javnega razpisa in je ne obravnava. Taka prijava se s sklepom zavrže.
Komisija v postopku obravnave vloge samostojno presoja in odloča o posamezni vlogi, pri čemer lahko upošteva specifike posamezne vloge.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja prijavljenih programov.
23. člen
Komisija dokončni predlog predloži direktorju občinske uprave ali osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Na podlagi predloga direktor občinske uprave izda posameznim prijaviteljem sklep o izboru izvajalca programa kulture, višini točk in višini sredstev, ki jih je prejel posamezni izvajalec.
Občinska uprava posreduje izbranim izvajalcem sklep.
24. člen
Zoper sklep, ki ga prejmejo izvajalci, je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
O pritožbi odloči župan.
Zoper županovo odločbo ni pritožbe, možno je sprožiti upravni spor.
25. člen
Izbor in višino sofinanciranja programov potrdi župan, ki tudi sklene letno pogodbo z izvajalci.
26. člen
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov sofinancerja in prejemnika sredstev,
– namen, za katerega so sredstva dodeljena,
– višina dodeljenih sredstev,
– rok porabe sredstev,
– način in okvirni rok izplačila sredstev,
– trajanje pogodbe,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– rok predložitve poročil o poteku programa, opravljenih nalogah, in porabi sredstev z dokazili,
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank ter ostala določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja predmeta pogodbe.
V primeru, da se ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje oziroma ni izpolnil pogodbenih določil, mu občina lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
Dodeljena sredstva so strogo namenska in jih sme izvajalec uporabljati izključno za namen, določen s pogodbo.Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina lahko prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.
V primeru, da komisija ugotovi, da izvajalec ni upravičen do števila točk, ki mu jih je v sklepu na podlagi meril odmerila komisija, se mu število točk zniža sorazmerno z doseženim obsegom dejavnosti.
27. člen
Sredstva za sofinanciranje kulturnih dejavnosti se zagotavljajo v proračunu Občine Divača. Obseg sredstev je določen z odlokom o proračunu za posamezno leto.
28. člen
Sestavni del tega Pravilnika so:
– I. MERILA – Merila za sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture,
– II. MERILA – Merila za sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača.
29. člen
S sprejetjem tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača (Uradni list RS, št. 54/04, 109/04, 116/07 in 24/09), Pravilnik o spodbujanju in sofinanciranju večjih prireditev na območju Občine Divača (Uradni list RS, št. 18/08, 24/09), Pravilnik o sofinanciranju kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulture za društva, ki delujejo na območju Občine Divača (Uradni list RS, št. 37/08).
30. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003-2012/06
Divača, dne 23. aprila 2012
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.