Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1496. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2011, stran 3384.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 98. člena Zakona o javnih financah ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 10. redni seji dne 19. 4. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Cerknica za leto 2011
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Cerknica je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Cerknica za leto 2011 so bili realizirani v zneskih, kot je prikazano v bilanci prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, ki predstavljajo splošni del proračuna. V posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani izdatki proračuna Občine Cerknica za leto 2011.
+--------------------------------------+------------+-----------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   | Proračun |Realizacija|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov       |  2011  |  2011  |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  | 13.747.738| 10.074.160|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  9.096.241| 8.726.775|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|70 DAVČNI PRIHODKI          |  7.867.176| 7.731.058|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|700 Davki na dohodek in dobiček    |  6.777.176| 6.777.176|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|703 Davki na premoženje        |   850.000|  740.937|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|704 Domači davki na blago in storitve |   240.000|  210.191|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|706 Drugi davki            |      0|   2.754|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI         |  1.229.065|  995.717|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   780.600|  704.590|
|premoženja              |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|711 Takse in pristojbine       |    4.000|   4.315|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|712 Denarne kazni           |   21.000|   27.087|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in   |   20.000|   17.569|
|storitev               |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|714 Drugi nedavčni prihodki      |   403.465|  242.157|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI        |   796.150|   71.726|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|720 Prihodki od prodaje osnovnih   |   520.500|   8.958|
|sredstev               |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|721 Prihodki od prodaje zalog     |      0|     0|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |   275.650|   62.769|
|neopr. dolgo. sredstev        |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|73 PREJETE DONACIJE          |      0|     0|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|730 Prejete donacije iz domačih virov |      0|     0|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|731 Prejete donacije iz tujine    |      0|     0|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI        |  3.855.347| 1.275.659|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|740 Transferni prihodki iz drugih   |  3.274.343|  864.452|
|javnofinančnih institucij       |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|741 Prejeta sredstva iz držav. pror. |   581.004|  411.207|
|iz sredstev proračuna EU       |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   | 16.713.674| 10.496.353|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|40 TEKOČI ODHODKI           |  2.895.372| 2.570.914|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   478.780|  465.783|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|401 Prispevki delodajalcev za     |   87.430|   85.362|
|socialno varnost           |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|402 Izdatki za blago in storitve   |  2.214.331| 1.938.146|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|403 Plačila domačih obresti      |   109.700|   81.623|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|409 Rezerve              |    5.132|     0|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|41 TEKOČI TRANSFERI          |  3.734.327| 3.700.879|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|410 Subvencije            |   39.564|   26.873|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|411 Transferi posameznikom in     |  1.451.519| 1.477.805|
|gospodinjstvom            |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|412 Transferi neprofitnim       |   579.234|  538.605|
|organizacijam in ustanovam      |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|413 Drugi tekoči domači transferi   |  1.664.010| 1.657.595|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|414 Tekoči transferi v tujino     |      0|     0|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI       |  9.821.109| 4.010.075|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih     |  9.821.109| 4.010.075|
|sredstev               |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   262.866|  214.485|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|431 Investicijski transferi      |   117.000|  116.975|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|432 Investicijski transferi      |   145.866|   97.510|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-  | –2.965.936|  –422.193|
|II.)                 |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      0|     0|
|PRODAJA KAP. DELEŽEV (750+751+752)  |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      0|     0|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|750 Prejeta vračila danih posojil   |      0|     0|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|751 Prodaja kapitalskih deležev    |      0|     0|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|752 Kupnine iz naslova privatizacije |      0|     0|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      0|     0|
|KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)   |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|44 DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH |      0|     0|
|DELEŽEV                |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|440 Dana posojila           |      0|     0|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|441 Povečanje kapitalskih deležev in |      0|     0|
|naložb                |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |      0|     0|
|privatizacije             |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |      0|     0|
|SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-  |      |      |
|V.)                  |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA         |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)        |  3.504.000| 1.500.000|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|50 ZADOLŽEVANJE            |  3.504.000| 1.500.000|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|500 Domače zadolževanje        |  3.504.000| 1.500.000|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)      |   440.499|  109.574|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|55 ODPLAČILA DOLGA          |   440.499|  109.574|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|550 Odplačila domačega dolga     |   440.499|  109.574|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV  |   97.565|  968.233|
|NA RAČINIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |  3.063.501| 1.390.426|
+--------------------------------------+------------+-----------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-   |  2.965.936|  422.193|
|VIII.-IX.= -III)           |      |      |
+--------------------------------------+------------+-----------+
|9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO      |   –97.565|  968.233|
+--------------------------------------+------------+-----------+
3. člen
Sestavni del tega sklepa so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljenega v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter Metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0001/2012
Cerknica, dne 19. marca 2012
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost