Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1495. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje, stran 3383.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS in 40/11 – ZUPJS-A), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 13. seji dne 24. 4. 2012 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 49/09) se v prvi alineji prvega odstavka 1. člena vrednost »438,88« nadomesti s »431,70«, v drugi alineji se vrednost »317,22« nadomesti s »325,97«, v tretji alineji se vrednost »358,19» nadomesti s »361,25«, v četrti alineji se vrednost »960,31« nadomesti s 959,64«.
V drugem odstavku se vrednost »348,54« nadomesti s »342,82 « in vrednost »251,11« z »258,16«.
2. člen
V 2. členu se vrednost »8.236,65 EUR« nadomesti z »8.328,96« in vrednost »8.035,97« nadomesti z »8.121,86«.
3. člen
V 4. členu se besedna zveza »Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/96, 79/08 in 119/08)« nadomesti z »Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11)«.
4. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Pravica do znižanega plačila za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.«
5. člen
V 5. členu se vrednost »37,29« nadomesti z »38,49«.
6. člen
V 7. členu se besedna zveza »30 koledarskih dni,« nadomesti z besedno zvezo »30, vendar ne več kot 40 koledarskih dni,«.
Za piko se doda nov stavek, ki glasi: »Dodatno oprostitev plačila nad 40 dni lahko starši v izjemnih primerih (poškodbe, operativni posegi) uveljavijo s pisno vlogo, ki jo oddajo na pristojni oddelek Mestne občine Celje.«
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. junija 2012.
Št. 602-3/2012
Celje, dne 24. aprila 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost