Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1500. Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Divača, stran 3387.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – odl. US), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – odl. US), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 13. redni seji dne 23. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Divača
1. člen
Občina Divača s tem Odlokom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Divača (v nadaljevanju: Odlok) udejanja skrb za uresničevanje javnega interesa na področju kulture v Občini Divača.
2. člen
Javni interes Občine Divača na področju kulture obsega naloge lokalnega pomena v vseh segmentih kulture, ki se opredelijo v občinskih letnih programih kulture. Letni program kulture v Občini Divača na predlog župana sprejme Občinski svet Občine Divača.
Namen lokalnega programa kulture je predvsem določiti temeljne cilje na področju kulture ter urediti način izvajanja kulturne politike in spodbuditi nadaljnji razvoj kulture v lokalni skupnosti.
3. člen
Posamezni izrazi imajo po tem Odloku skladno z ZUJIK-om naslednji pomen:
– javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin na državni in lokalnih ravneh, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje (v nadaljnjem besedilu: javni interes za kulturo);
– nosilci javnega interesa so pristojni občinski organi, v sodelovanju z nosilci javnega interesa v državi. Nosilci javnega interesa izvajajo svoje naloge v sodelovanju s civilno družbo;
– kulturna dobrina je kulturni proizvod ali storitev, ki je namenjena zadovoljevanju človekovih potreb na področju kulture;
– javna kulturna dobrina je tista kulturna dobrina, ki jo v javnem interesu zagotavlja država oziroma lokalna skupnost kot javno službo oziroma v obliki podpore posamičnim kulturnim projektom;
– javni kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso javni zavodi, pa jo država oziroma lokalna skupnost zagotavlja/financira na primerljiv način kot javne zavode;
– kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (izdaja knjige, obnova kulturnega spomenika, gledališka predstava, koncert, štipendija ipd.), ki jo financira država oziroma lokalna skupnost;
– financiranje pomeni, kadar se uporablja samostojno, tako financiranje kot sofinanciranje;
– javna kulturna infrastruktura so nepremičnine in oprema, namenjeni kulturi;
– društvo = klub;
– samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani v posebnem razvidu pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.
4. člen
Javni interes lokalna skupnost udejanja predvsem na podlagi letnega izvedbenega načrta kulture (Letnega programa kulture), javnih razpisov in javnih pozivov za financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških načrtov in letnih programov dela, javnih razpisov za oddajo javne kulturne infrastrukture, upravnih odločb.
Občina Divača uresničuje javni interes na področju kulture tako, da:
– zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje vsebin na področju kulture, ki so v javnem interesu občine in so za občino pomembne,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj kulturnih dejavnosti,
– načrtuje, posodablja, gradi in vzdržuje infrastrukturo na področju kulture v občini.
5. člen
Občina Divača skrbi za zagotavljanje javnih dobrin in izvajanje kulturne politike preko programov javnih zavodov na področju kulture, organizirane ljubiteljske kulture v sodelovanju z izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kot varuha nepremične kulturne dediščine, s sofinanciranjem programov in projektov različnih društev ter drugih izvajalcev preko javnih razpisov ali javnih pozivov.
6. člen
Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin občina uresničuje javni interes za kulturo tudi z vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture v občini.
7. člen
Za uresničevanje javnega interesa na področju kulture Občina Divača lahko sprejeme posamične akte, (dokumente) za posamezna področja kulturnega ustvarjanja. Z akti ureja postopke, način, vsebine, ipd. na posameznem področju kulturnega ustvarjanja v občini.
8. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2012-04
Divača, dne 23. aprila 2012
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

AAA Zlata odličnost