Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1513. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2011, stran 3423.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 108. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 11. redni seji dne 25. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2011
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2011, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Log - Dragomer za leto 2011 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------+--------------+
|A. Bilanca prihodkov in odhodkov        |    v evrih|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|Skupina |Podskupina kontov           | Proračun leta|
|     |                   |     2011|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   | 2.404.032,10|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        | 2.358.878,81|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI            | 2.115.854,49|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček    | 1.964.472,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |703 Davki na premoženje        |  161.026,41|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |704 Domači davki na blago in storitve |   90.356,08|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI           |  243.024,32|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |  115.054,31|
|     |premoženja              |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |711 Takse in pristojbine       |   1.801,08|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |712 Globe in druge denarne kazni   |   83.889,27|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki      |   42.279,66|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI          |     0,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |     0,00|
|     |neopredmetenih sredstev        |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI          |   45.153,29|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih   |   45.153,29|
|     |javnofinančnih institucij       |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     | 2.482.007,91|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI            |  748.367,45|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |  152.932,12|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |401 Prispevek delodajalcev za     |   24.396,74|
|     |socialno varnost           |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve   |  555.112,99|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |409 Rezerve              |   15.925,60|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI           | 1.080.216,54|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |410 Subvencije            |   19.702,05|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |411 Transferi posameznikom in     |  421.746,21|
|     |gospodinjstvom            |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |412 Transferi neprofitnim       |   73.664,50|
|     |organizacijam in ustanovam      |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |413 Drugi tekoči transferi      |  565.103,78|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  561.934,84|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih     |  561.934,84|
|     |sredstev               |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   91.489,08|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |431 Inv. transferi pravnim in     |     0,00|
|     |fizičnim osebam, ki niso prorač.   |       |
|     |uporabniki              |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|     |432 Investicijski transferi      |   91.489,08|
|     |proračunskim uporabnikom       |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)    |  –77.975,81|
|     |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ       |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |     0,00|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|     |(750+751+752)             |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.   |     0,00|
|     |DELEŽEV                |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |     0,00|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |       |
|     |V.)                  |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500+501)        |     0,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA            |     0,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |  –77.975,81|
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VII.)       |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |     0,00|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)    |   77.975,81|
+---------+--------------------------------------+--------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |  324.059,71.|
|     |12. PRETEKLEGA LETA (2010)      |       |
+---------+--------------------------------------+--------------+
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2012
Dragomer, dne 25. aprila 2012
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost