Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Ob-2523/12 , Stran 955
Ob-2523/12
Na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela (Uradni list RS, št. 12/11, 31/12), Svet Zavoda za kulturo, turizem in šport Polzela razpisuje delovno mesto direktor javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela«. Za direktorja javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela« (v nadaljevanju ZKTŠ Polzela) je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: – da ima najmanj univerzitetno izobrazbo, – da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, – poznavanje dejavnosti s področja zavoda, – ima organizacijske in vodstvene sposobnosti, – ima aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika. Za aktivno znanje slovenskega jezika se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da aktivno znanje slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo. Pogoj aktivno znanje angleškega jezika se šteje za izpolnjenega, če je kandidat pridobil potrdilo o aktivnem znanju angleškega jezika ali če se je kandidat šolal v angleškem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je angleški jezik materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija angleškega jezika ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v angleškem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz angleškega jezika na dodiplomskem študiju. Če kandidat izpita nima opravljenega, ga mora v primeru imenovanja opraviti najkasneje v roku šestih mesecev od dneva nastopa funkcije direktorja. K prijavi na razpis za direktorja mora kandidat priložiti: – program dela in razvoja zavoda v prihodnjih petih letih, – življenjepis, – dokazila o izpolnjevanju pogojev. Direktorja bo s soglasjem Občinskega sveta Občine Polzela, imenoval Svet ZKTŠ Polzela za štiriletno mandatno obdobje. Imenovani direktor bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas (za mandatno obdobje) s predsednikom Sveta ZKTŠ Polzela. Poskusno delo znaša šest mesecev. Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: ZKTŠ Polzela, Polzela 113, 3313 Polzela, s pripisom »Razpis za direktorja ZKTŠ Polzela – Ne odpiraj«. Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku 30 dni od dneva objave javnega razpisa. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela

AAA Zlata odličnost