Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012, Kazalo


DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1434. Sklep o tipih in vrstah investicijskih skladov
1435. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev družb za upravljanje
1436. Sklep o poslovanju družbe za upravljanje
1437. Sklep o vplačilih in izplačilih investicijskih kuponov s prenosljivimi vrednostnimi papirji
1438. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje, družbi za upravljanje države članice in družbi za upravljanje tretje države
1439. Sklep o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta družbe za upravljanje in dokumentaciji o izpolnjevanju pogojev za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje
1440. Sklep o poročanju družbe za upravljanje, družbe za upravljanje države članice in podružnice družbe za upravljanje tretje države
1441. Sklep o upravljanju tveganj investicijskega sklada
1442. Sklep o izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada
1443. Sklep o kapitalu družbe za upravljanje
1444. Sklep o prenosu opravljanja storitev oziroma poslov
1445. Sklep o statutu investicijske družbe
1446. Sklep o podrobnejši vsebini poziva za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe
1447. Sklep o tehnikah upravljanja sredstev investicijskega sklada
1448. Sklep o pravilih upravljanja in prospektu odprtega investicijskega sklada
1449. Sklep o začasni zaustavitvi odkupa oziroma uvedbi delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada
1450. Sklep o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov
1451. Sklep o trgovanju z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu
1452. Sklep o poročanju skrbnika
1453. Sklep o izjemah pri izdaji dovoljenja za objavo prospekta odprtega investicijskega sklada
1454. Sklep o naložbah investicijskega sklada
1455. Sklep o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada
1456. Sklep o razdelitvi ali zadržanju čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada
1457. Sklep o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov
1458. Sklep o pogodbi o opravljanju skrbniških storitev, katere pogodbena stranka je družba za upravljanje države članice
1459. Sklep o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot
1460. Sklep o načinu zamenjave investicijskih kuponov prenosnega vzajemnega sklada za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada
1461. Sklep o merilih za določitev pomembnega vpliva na upravljanje izdajatelja
1462. Sklep o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta borznoposredniških družb
1463. Sklep o dopolnitvi Sklepa o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb
1464. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb
1465. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe
1466. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti borznoposredniških družb prenesenemu kreditnemu tveganju
1467. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitala borznoposredniških družb
1468. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe
1469. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe
1470. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani borznoposredniških družb
1471. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za borznoposredniške družbe
1472. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb

OBČINE

Ribnica

1473. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2011
1474. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Ribnica
1475. Odlok o ustanovitvi skupnega ustanoviteljskega organa Komunala Ribnica d.o.o.

Trebnje

1476. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (uradno prečiščeno besedilo)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti