Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1438. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje, družbi za upravljanje države članice in družbi za upravljanje tretje države, stran 3143.

Na podlagi 3. točke drugega odstavka 107. člena, šestega odstavka 111. člena, četrtega odstavka 113. člena, 8. točke drugega odstavka 126. člena, 7. točke drugega odstavka 149. člena, tretjega odstavka 162. člena v povezavi s 3. točko drugega odstavka 107. člena, tretjega odstavka 164. člena v povezavi s 3. točko drugega odstavka 107. člena, 6. točke tretjega odstavka 260. člena, četrtega odstavka 324. člena, četrtega odstavka 327. člena in četrtega odstavka 432. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje, družbi za upravljanje države članice in družbi za upravljanje tretje države
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa:
1. podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki mora biti priložena zahtevi za izdajo dovoljenj, potrebnih za opravljanje dejavnosti družbe za upravljanje, in sicer:
a) zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov iz 107. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2);
b) zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov iz 107. člena ZISDU-2, kadar se ta nanaša na izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja kompleksnih investicijskih skladov iz drugega odstavka 4. člena Sklepa o vrstah in tipih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 33/12) v zvezi z dodatnimi pogoji iz četrtega odstavka 6. člena ZISDU-2;
c) zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 162. člena ZISDU-2;
d) zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje pomožnih storitev iz 164. člena ZISDU-2;
2. podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki mora biti priložena zahtevi za izdajo dovoljenj za statusna preoblikovanja družbe za upravljanje iz 111. člena ZISDU-2;
3. podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki mora biti priložena zahtevi za izdajo dovoljenj v zvezi z investicijskimi skladi družbe za upravljanje, in sicer:
a) zahtevi za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada iz tretjega odstavka 260. člena ZISDU-2;
b) zahtevi za izdajo dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov iz 324. člena ZISDU-2;
c) zahtevi za izdajo dovoljenja za vključitev podskladov v drug krovni sklad iz 327. člena ZISDU-2;
d) zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev oziroma delitev investicijskih družb iz 432. člena ZISDU-2;
4. podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki mora biti priložena obvestilu o nameri ustanovitve podružnice družbe za upravljanje v državi članici gostiteljici iz drugega odstavka 113. člena ZISDU-2;
5. podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki mora biti priložena zahtevi družbe za upravljanje tretje države, in sicer:
a) zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice družbe za upravljanje tretje države iz 126. člena ZISDU-2;
b) zahtevi za izdajo dovoljenja za trženje enot investicijskega sklada tretje države iz 149. člena ZISDU-2.
2. člen
(pojmi)
(1) Pojmi, uporabljeni v prilogi 1 in prilogi 3 k temu sklepu, imajo enak pomen kot v sklepu, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.
(2) Pojmi uporabljeni v prilogi 2 k temu sklepu, imajo enak pomen kot v sklepu, ki določa tipe in vrste investicijskih skladov.
II. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJ OZIROMA SOGLASIJ DRUŽBI ZA UPRAVLJANJE
1. Dokumentacija za izdajo dovoljenj, potrebnih za opravljanje dejavnosti družbe za upravljanje
3. člen
(splošno o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje storitev)
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov družba za upravljanje poleg dokumentov iz 1., 2. in 4. točke drugega odstavka 107. člena ZISDU-2 predloži tudi izpolnjen vprašalnik iz priloge 1 k temu sklepu in osnutek notranjega akta družbe za upravljanje, ki ureja postopke za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
(2) Skupaj z zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov družba za upravljanje vloži tudi zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža iz 39. člena ZISDU-2 in zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje iz 57. člena ZISDU-2.
(3) Kadar se zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov iz 107. člena nanaša na izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja kompleksnih investicijskih skladov, družba za upravljanje predloži izpolnjen vprašalnik iz priloge 2 k temu sklepu in dokumentacijo iz 2. točke drugega odstavka 107. člena ZISDU-2, ki se nanaša na dejavnost, na katero se nanaša zahteva. Če družba za upravljanje zahtevo iz tega odstavka vlaga samostojno, zahtevi priloži tudi izpolnjen vprašalnik iz priloge 1 k temu sklepu z označenimi spremembami in dopolnitvami.
(4) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 162. člena ZISDU-2 oziroma pomožnih storitev iz 164. člena ZISDU-2 družba za upravljanje predloži izpolnjen vprašalnik iz priloge 3 k temu sklepu in dokumentacijo iz 2. točke drugega odstavka 107. člena ZISDU-2, ki se nanaša na dejavnost, na katero se nanaša zahteva. Če družba za upravljanje zahtevo iz tega odstavka vlaga samostojno, zahtevi priloži tudi izpolnjen vprašalnik iz priloge 1 k temu sklepu z označenimi spremembami in dopolnitvami.
(5) Priloge k zahtevi iz tega člena pregledajo in podpišejo ustanovitelji ali vsi člani nadzornega sveta ali vsi člani uprave oziroma vsi izvršni direktorji upravnega odbora vložnika. S podpisom odgovarjajo za resničnost navedb iz prilog.
(6) Agencija lahko v postopku odločanja o zahtevi za izdajo dovoljenja od družbe za upravljanje zahteva, da ji v roku, ki ne sme biti krajši od osem dni, predloži tudi osnutek notranjega akta oziroma notranjih aktov, ki urejajo posamezna področja poslovanja družbe za upravljanje.
2. Dokumentacija za izdajo dovoljenj za statusna preoblikovanja družbe za upravljanje
4. člen
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za združitev – pripojitev)
(1) Družba za upravljanje, ki je udeležena pri pripojitvi kot prevzemna družba, zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priloži izpolnjen vprašalnik iz priloge 1 k temu sklepu in glede na obseg dejavnosti, ki jo opravlja tudi vprašalnika iz priloge 2 oziroma priloge 3 k temu sklepu.
(2) Če v primeru pripojitve prevzemna družba nima dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov in ne želi prevzeti dejavnosti prevzete družbe za upravljanje, prevzeta družba za upravljanje zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priloži dokumentacijo iz katere izhaja, da je prenesla upravljanje vseh svojih investicijskih skladov na drugo družbo za upravljanje oziroma če opravlja tudi storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti tudi dokumentacijo, iz katere izhaja, da so bila opravljena vsa dejanja iz tretjega odstavka 159. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljnjem besedilu: ZTFI), z vsebino določeno v četrtem odstavku 159. člena ZTFI.
(3) Če v primeru pripojitve prevzemna družba nima dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov in želi prevzeti dejavnost prevzete družbe za upravljanje, najkasneje hkrati z zahtevo prevzete družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za združitev vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov.
5. člen
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za združitev – spojitev)
(1) Če v primeru spojitve prevzemna družba ne bo opravljala dejavnosti družbe za upravljanje, prevzeta družba za upravljanje zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priloži dokumentacijo, iz katere izhaja, da je prenesla upravljanje vseh svojih investicijskih skladov na družbo za upravljanje, ki ni udeležena v postopku spojitve, oziroma če opravlja tudi storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti tudi dokumentacijo, iz katere izhaja, da so bila opravljena vsa dejanja iz tretjega odstavka 159. člena ZTFI, z vsebino določeno v četrtem odstavku 159. člena ZTFI.
(2) Če želi prevzemna družba zaradi spojitve prevzeti dejavnost prevzetih družb za upravljanje, družbe za upravljanje, ki so udeležene pri spojitvi, hkrati z zahtevo za izdajo dovoljenja za združitev v imenu in za račun prevzemne družbe najkasneje hkrati z zahtevami prevzetih družb za upravljanje za izdajo dovoljenja za združitev vložijo zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov.
6. člen
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za delitev)
(1) Družba za upravljanje, ki je udeležena pri delitvi, zahtevi za izdajo dovoljenja za delitev priloži izpolnjen vprašalnik iz priloge 1 k temu sklepu in glede na obseg dejavnosti, ki jih opravlja tudi vprašalnika iz priloge 2 oziroma priloge 3 k temu sklepu.
(2) Če zaradi izvedbe delitve iz prvega odstavka tega člena nastane nova družba za upravljanje, ki bo opravljala storitve upravljanja investicijskih skladov, družba za upravljanje, ki je udeležena pri delitvi, poleg dokumentov iz prvega odstavka tega člena hkrati z zahtevo za izdajo dovoljenja za delitev v imenu in za račun nove družbe za upravljanje vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov.
7. člen
(dokumentacija glede zajamčenih vlog)
(1) Če družba za upravljanje, ki je udeležena pri pripojitvi kot prevzemna družba, opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev poleg dokumentacije iz 4. člena tega sklepa priloži tudi dokumentacijo, iz katere izhaja, da bodo vlagatelji ustrezno obveščeni o njihovih pravicah v primeru prekoračitve zajamčene terjatve zaradi združitve, kot to določa predpis, izdan na podlagi 463. člena ZTFI.
(2) Če družbi za upravljanje, ki sta udeleženi pri spojitvi opravljata storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve, se zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev poleg dokumentacije iz 4. člena tega sklepa priložiti tudi dokumentacijo, iz katere izhaja, da bodo vlagatelji ustrezno obveščeni o njihovih pravicah v primeru prekoračitve zajamčene terjatve zaradi združitve, kot to določa predpis, izdan na podlagi 463. člena ZTFI.
3. Dokumentacija za izdajo dovoljenj v zvezi z investicijskimi skladi
8. člen
(dokumentacija na podlagi katere Agencija lahko oceni vpliv spremenjene naložbene politike za obstoječe vlagatelje vzajemnega sklada)
Zahtevi za izdajo soglasja za spremembo pravil upravljanja vzajemnega sklada družba za upravljanje zaradi ugotovitve izpolnjevanja pogojev iz sedmega odstavka 260. člena ZISDU-2 poleg listin iz 1. do 5. točke tretjega odstavka 260. člena ZISDU-2 priloži tudi izpolnjen vprašalnik iz priloge 4 k temu sklepu.
9. člen
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov)
Zahtevi za izdajo dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov družba za upravljanje zaradi ugotovitve izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 324. člena ZISDU-2 priloži:
1. sklep uprave družbe za upravljanje o preoblikovanju obstoječih vzajemnih skladov v podsklade in združitvi v krovni sklad;
2. prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja;
3. dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje;
4. pogodbo s skrbnikom premoženja o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad;
5. morebitno pogodbo s klirinško-depotno družbo za krovni sklad oziroma njegove podsklade;
6. mnenje aktivnega preizkušenega revizorja informacijskih sistemov, da je računalniška programska oprema, namenjena podpori vodenja poslovnih knjig in sestavljanju poslovnih poročil krovnega sklada, vključno z vodenjem evidence imetnikov, usklajena z določbami ZISDU-2 ter na njegovi podlagi izdanimi splošnimi akti Agencije;
7. besedilo objave informacije o oblikovanju krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov iz 12. člena Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 33/12; v nadaljnjem besedilu: Sklep o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot).
10. člen
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za vključitev podskladov v drug krovni sklad iste družbe za upravljanje)
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za vključitev podskladov v drug krovni sklad družba za upravljanje zaradi ugotovitve izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 327. člena ZISDU-2 priloži:
1. sklep uprave družbe za upravljanje o izločitvi podskladov iz krovnega sklada in vključitvi le-teh v drugi krovni sklad;
2. prospekta z vključenimi pravili upravljanja obeh krovnih skladov;
3. dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje podskladov, ki so predmet izločitve oziroma vključitve;
4. pogodbi s skrbnikom premoženja o opravljanju skrbniških storitev za krovna sklada,
5. morebitno pogodbo s klirinško-depotno družbo za krovna sklada oziroma njune podsklade;
6. besedilo objave informacije o vključitvi podskladov krovnega sklada v drugi krovni sklad iz 14. člena Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot.
(2) Če se vsi podskladi posameznega krovnega sklada vključijo v drug krovni sklad, se dokumenti iz 2., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka predložijo samo za slednjega.
11. člen
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za združitev investicijskih družb)
(1) Družbe za upravljanje, ki upravljajo oziroma bodo upravljale investicijske družbe, udeležene pri združitvi, zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev investicijskih družb zaradi ugotovitve izpolnjevanja pogojev iz tretjega odstavka 432. člena ZISDU-2 priložijo:
1. pogodbo o pripojitvi investicijskih družb, ki se združujejo, v skladu s 581. in 587. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – ZGD-1-UPB3, 33/11, 91/11 in 100/11 – sklep US; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1);
2. izjavo drugih oseb v primeru iz tretjega odstavka v zvezi z drugo alinejo 4. točke drugega odstavka 581. člena ZGD-1;
3. poročila ali skupno poročilo družb za upravljanje, ki upravljajo investicijske družbe, udeležene pri pripojitvi, o pripojitvi v skladu s 582. členom ZGD-1;
4. dokazila o imenovanju pripojitvenih revizorjev ali skupnega pripojitvenega revizorja iz drugega oziroma tretjega odstavka 583. člena ZGD-1;
5. poročila oziroma skupno poročilo o reviziji pripojitve iz četrtega odstavka 583. člena ZGD-1;
6. poročila nadzornih svetov vseh investicijskih družb, udeleženih pri pripojitvi, o pregledu pripojitve v skladu s 584. členom ZGD-1;
7. zapisnik ali zapisnike zasedanj skupščin vseh investicijskih družb, udeleženih pri pripojitvi, na katerih so odločale o soglasju k pripojitvi, iz 585. člena ZGD-1;
8. dokaz, da je bila nameravana pripojitev objavljena v skladu s prvim odstavkom 586. člena ZGD-1;
9. izjavo oziroma izjave družbe oziroma družb za upravljanje iz 1. točke drugega odstavka 590. člena ZGD-1;
10. izjavo družbe za upravljanje, ki upravlja prevzemno investicijsko družbo, v primeru iz 599. člena ZGD-1;
11. zaključna poročila prevzete oziroma prevzetih investicijskih družb iz 68. člena ZGD-1,
12. mnenje skrbnika oziroma skrbnikov premoženja investicijskih družb, udeleženih pri pripojitvi, k preoblikovanju;
13. analizo združenih naložb investicijskih družb, udeleženih pri pripojitvi, po stanju na dan obračuna pripojitve in na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja za združitev investicijskih družb z vidika izpolnjevanja določb ZISDU-2 o naložbah investicijskih skladov;
14. čistopis pogodbe o upravljanju prevzemne investicijske družbe, skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječe pogodbe, če je zaradi pripojitve investicijske družbe prišlo do spremembe pogodbe, ali novo pogodbo o upravljanju ali aneks k obstoječi pogodbi, če sta bila sklenjena zaradi pripojitve;
15. prečiščeno besedilo obstoječe pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za prevzemno investicijsko družbo, skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječe pogodbe, če naj bi zaradi pripojitve prišlo do spremembe pogodbe, ali besedilo nove pogodbe o opravljanju skrbniških storitev ali aneks k obstoječi pogodbi, če naj bi bila sklenjena zaradi pripojitve;
16. čistopis statuta prevzemne investicijske družbe;
17. prospekt prevzemne investicijske družbe v skladu z 2. poglavjem ZTFI v zvezi s 1. točko prvega odstavka 201. člena ZISDU-2 skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječega prospekta;
18. čistopis načrta upravljanja tveganj prevzemne investicijske družbe, skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječega načrta, če je zaradi pripojitve prišlo do spremembe načrta, ali nov načrt upravljanja tveganj.
(2) V primeru združitve dveh ali več investicijskih družb s spojitvijo se za dokumentacijo, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev investicijskih družb, smiselno uporabljajo 1. do 9. in 11. do 13. točka prejšnjega odstavka. Poleg te dokumentacije se zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priloži tudi:
1. pogodbo o upravljanju novoustanovljene investicijske družbe;
2. besedilo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za novoustanovljeno investicijsko družbo;
3. statut novoustanovljene investicijske družbe;
4. prospekt novoustanovljene investicijske družbe v skladu z 2. poglavjem ZTFI v zvezi s 1. točko prvega odstavka 201. člena ZISDU-2;
5. načrt upravljanja tveganj novoustanovljene investicijske družbe.
12. člen
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za delitev investicijske družbe)
(1) Družbe za upravljanje, ki upravljajo oziroma bodo upravljaje investicijske družbe, udeležene pri delitvi, zahtevi za izdajo dovoljenja za delitev investicijske družbe zaradi ugotovitve izpolnjevanja pogojev iz tretjega odstavka 432. člena ZISDU-2 priložijo:
1. delitveni načrt v skladu s 624. členom ZGD-1;
2. izjavo drugih oseb v primeru iz tretjega odstavka v zvezi z drugo alinejo 5. točke drugega odstavka 624. člena ZGD-1;
3. poročilo družbe za upravljanje o delitvi v skladu s 626. členom ZGD-1;
4. dokazilo o imenovanju delitvenega revizorja v skladu s 627. členom ZGD-1;
5. poročilo o reviziji delitve v skladu s 627. členom ZGD-1;
6. poročilo nadzornega sveta prenosne investicijske družbe v skladu s 628. členom ZGD-1, dokaz, da je bila nameravana delitev objavljena v skladu s prvim odstavkom 629. člena ZGD-1;
7. zapisnik zasedanja skupščine prenosne investicijske družbe, na katerem je odločala o soglasju k delitvi, v skladu s 630. členom ZGD-1; izjavo družbe za upravljanje iz 1. točke drugega odstavka 590. člena ZGD-1 v zvezi z drugim odstavkom 634. člena ZGD-1;
8. mnenje skrbnika oziroma skrbnikov premoženja investicijskih družb, udeleženih pri razdelitvi oziroma oddelitvi, k preoblikovanju;
9. analizo neprenesenega dela naložb prenosne investicijske družbe v primeru oddelitve z ustanovitvijo nove oziroma novih investicijskih družb po stanju na dan obračuna oddelitve in na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja za delitev investicijske družbe z vidika izpolnjevanja določb ZISDU-2 o naložbah investicijskih skladov;
10. analizo naložb novoustanovljenih investicijskih družb na dan obračuna razdelitve oziroma oddelitve z ustanovitvijo nove oziroma novih investicijskih družb in na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja za delitev investicijske družbe z vidika izpolnjevanja določb ZISDU-2 o naložbah investicijskih skladov;
11. čistopis pogodbe o upravljanju prenosne investicijske družbe, skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječe pogodbe, če je zaradi oddelitve prišlo do spremembe pogodbe, ali novo pogodbo o upravljanju ali aneks k obstoječi pogodbi, če sta bila sklenjena zaradi oddelitve;
12. prečiščeno besedilo obstoječe pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za prenosno investicijsko družbo, skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječe pogodbe, če naj bi zaradi oddelitve prišlo do spremembe pogodbe, ali besedilo nove pogodbe o opravljanju skrbniških storitev ali aneks k obstoječi pogodbi, če naj bi bila sklenjena zaradi oddelitve;
13. čistopis statuta prenosne investicijske družbe;
14. prospekt prenosne investicijske družbe v skladu z 2. poglavjem ZTFI v zvezi s 1. točko prvega odstavka 201. člena ZISDU-2, skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječega prospekta;
15. čistopis načrta upravljanja tveganj prenosne investicijske družbe, skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječega načrta, če je zaradi oddelitve prišlo do spremembe načrta, ali nov načrt upravljanja tveganj;
16. pogodbo oziroma pogodbe o upravljanju novoustanovljene oziroma novoustanovljenih investicijskih družb;
17. statut novoustanovljene oziroma statute novoustanovljenih investicijskih družb;
18. prospekt novoustanovljene oziroma prospekte novoustanovljenih investicijskih družb, sestavljene v skladu z 2. poglavjem ZTFI v zvezi s 1. točko prvega odstavka 201. člena ZISDU-2;
19. načrt upravljanja tveganj novoustanovljene ali novoustanovljenih investicijskih družb;
20. pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za novoustanovljeno ali novoustanovljene investicijske družbe.
(2) Družba za upravljanje oziroma družbe za upravljanje, ki upravljajo investicijske družbe, udeležene pri razdelitvi s prevzemom, zahtevi za izdajo dovoljenja za delitev investicijske družbe priložijo naslednjo dokumentacijo:
1. pogodbo o delitvi in prevzemu investicijskih družb, udeleženih pri razdelitvi s prevzemom, iz 1. točke prvega odstavka 638. člena ZGD-1;
2. izjavo drugih oseb v primeru iz tretjega odstavka v zvezi z drugo alinejo 5. točke drugega odstavka 624. člena in prvega odstavka 638. člena ZGD-1;
3. poročila ali skupno poročilo družb za upravljanje, ki upravljajo investicijske družbe, udeležene pri razdelitvi s prevzemom, o delitvi in prevzemu v skladu s 626. členom v zvezi s prvim in tretjim odstavkom 638. člena ZGD-1;
4. dokazilo o imenovanju delitvenih ali skupnega revizorja v skladu s 627. členom v zvezi s prvim odstavkom 638. člena ZGD-1;
5. poročila oziroma skupno poročilo o reviziji delitve v skladu s 627. členom v zvezi s prvim odstavkom 638. člena ZGD-1;
6. poročila nadzornih svetov investicijskih družb, udeleženih pri razdelitvi s prevzemom, v skladu s 628. členom ZGD-1 v zvezi s prvim in tretjim odstavkom 638. člena ZGD-1;
7. dokaz, da je bila nameravana delitev objavljena v skladu s prvim odstavkom 629. člena v zvezi s prvim odstavkom 638. člena ZGD-1;
8. zapisnike zasedanj skupščin vseh investicijskih družb, udeleženih pri razdelitvi s prevzemom, na katerih so odločale o soglasju k delitvi in prevzemu, v skladu s 630. v zvezi s 638. členom ZGD-1; izjavo oziroma izjave družbe oziroma družb za upravljanje iz 1. točke drugega odstavka 590. člena ZGD-1 v zvezi z drugim odstavkom 634. člena in prvim odstavkom 638. člena ZGD-1;
9. mnenje skrbnika oziroma skrbnikov premoženja investicijskih družb, udeleženih pri razdelitvi s prevzemom, k preoblikovanju;
10. analizo združenih naložb investicijskih družb, udeleženih pri razdelitvi s prevzemom, na dan obračuna razdelitve s prevzemom in na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja za delitev investicijske družbe z vidika izpolnjevanja določb ZISDU-2 o naložbah investicijskih skladov;
11. čistopise pogodb o upravljanju prevzemnih investicijskih družb, skupaj z vidnimi spremembami besedil obstoječih pogodb, če je zaradi razdelitve s prevzemom prišlo do spremembe pogodb, ali nove pogodbe o upravljanju ali anekse k obstoječim pogodbam, če so bili sklenjeni zaradi delitve s prevzemom;
12. prečiščena besedila obstoječih pogodb o opravljanju skrbniških storitev za prevzemne investicijske družbe, skupaj z vidnimi spremembami besedil obstoječih pogodb, če naj bi zaradi razdelitve s prevzemom prišlo do sprememb pogodb, ali besedila novih pogodb o opravljanju skrbniških storitev ali anekse k obstoječim pogodbam, če naj bi bili sklenjeni zaradi razdelitve s prevzemom;
13. čistopise statutov prevzemnih investicijskih družb;
14. prospekte prevzemnih investicijskih družb v skladu z 2. poglavjem ZTFI v zvezi s 1. točko prvega odstavka 201. člena ZISDU-2, skupaj z vidnimi spremembami besedil obstoječih prospektov;
15. čistopise načrtov upravljanja tveganj prevzemnih investicijskih družb, skupaj z vidnimi spremembami besedil obstoječih načrtov, če je zaradi razdelitve s prevzemom prišlo do spremembe načrtov, ali nove načrte upravljanja tveganj.
(3) V primeru oddelitve investicijske družbe s prevzemom se za dokumentacijo, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za delitev investicijske družbe, smiselno uporabljajo 11. in 13. do 17. točka prvega odstavka ter drugi odstavek tega člena.
4. Dokumentacija k obvestilu o nameri ustanovitve podružnice družbe za upravljanje v državi članici gostiteljici
13. člen
(dokumentacija k obvestilu o nameri ustanovitve podružnice družbe za upravljanje v državi članici gostiteljici)
(1) Dokumentacija iz drugega odstavka 113. člena ZISDU-2 mora poleg listin iz 1. do 4. točke drugega odstavka 113. člena ZISDU-2 vključevati tudi izpolnjen vprašalnik iz priloge 1 k temu sklepu s podatki, ki se nanašajo na podružnico, razen 10. poglavja.
(2) Družba za upravljanje dokumentacijo iz drugega odstavka 113. člena ZISDU-2 predloži tudi v angleškem jeziku.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi za dokumentacijo v zvezi z obvestilom o spremembah glede podružnice v državi članici gostiteljici iz 116. člena ZISDU-2.
III. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJ OZIROMA SOGLASIJ DRUŽBI ZA UPRAVLJANJE TRETJE DRŽAVE
14. člen
(dokumentacija, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali podružnica družbe za upravljanje tretje države izpolnjuje organizacijske in druge pogoje potrebne za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice)
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji družba za upravljanje tretje države zaradi ugotovitve izpolnjevanja pogoja iz tretjega odstavka 126. člena ZISDU-2 v sklopu listin iz 1. do 10. točke drugega odstavka 126. člena ZISDU-2 priloži tudi dokumentacijo, na podlagi katere Agencija ugotavlja, ali podružnica izpolnjuje organizacijske in druge pogoje potrebne za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice.
(2) Dokumentacija, na podlagi katere Agencija ugotavlja, ali podružnica družbe za upravljanje tretje države izpolnjuje organizacijske pogoje in druge pogoje potrebne za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice, obsega:
1. notranji akt, ki določa organizacijski ustroj;
2. notranji akt, ki določa administrativne in računovodske postopke ter informacijski sistem;
3. notranji akt, ki določa sistem notranjih kontrol;
4. dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev iz predpisov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranju terorizma;
5. overjen prevod dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov, ki ga je nadzorni organ izdal družbi za upravljanje tretje države, z določno navedbo vrste storitev, za katere velja dovoljenje;
6. overjen prevod dovoljenja nadzornega organa družbe za upravljanje tretje države za ustanovitev podružnice družbe za upravljanje oziroma overjen prevod izjave tega organa, da to dovoljenje po predpisih države družbe za upravljanje tretje države ni potrebno, ter overjen prevod listin o vsebini tujega prava, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje tretje države;
7. izjavo družbe za upravljanje tretje države, ki vsebuje navedbo, ali so bili proti njej izrečeni kateri izmed ukrepov nadzora nadzornega organa tretje države, s predložitvijo dokumentacije v zvezi z izrečenimi ukrepi v zadnjih treh letih;
8. seznam vseh investicijskih skladov, ki jih upravlja družba za upravljanje tretje države in za katere je nadzorni organ izdal družbi za upravljanje tretje države dovoljenje za objavo prospekta oziroma drugo ustrezno dovoljenje, na podlagi katerega družba za upravljanje tretje države upravlja investicijski sklad;
9. natančno predstavitev skupine, katere osebe morajo pripraviti konsolidirano letno poročilo v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, in v katero je vključena družba za upravljanje tretje države, ter opis položaja družbe za upravljanje tretje države v tej skupini;
10. opis ukrepov za učinkovito izvajanje prepovedi poslov iz 67. člena ZISDU-2;
11. opis ukrepov za učinkovito izvajanje predpisov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.
(3) Za dokumentacijo iz točk 1. do 4. drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja 4. člen tega sklepa.
(4) Namesto dokumentacije iz 1. do 4. točke drugega odstavka tega člena lahko družba za upravljanje tretje države priloži izpolnjen vprašalnik iz priloge 1 k temu sklepu.
15. člen
(dokumentacija na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bodo vlagatelji v investicijski sklad tretje države deležni najmanj enake ravni zaščite kot drugi vlagatelji v UCITS sklade)
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za trženje enot odprtega investicijskega sklada tretje države v Republiki Sloveniji družba za upravljanje tretje države zaradi ugotovitve izpolnjevanja pogojev iz tretjega odstavka 149. člena ZISDU-2 poleg listin iz 1. do 6. točke drugega odstavka 149. člena ZISDU-2 priloži tudi drugo dokumentacijo, na podlagi katere Agencija ugotavlja, ali bodo imetniki enot investicijskih skladov tretje države deležni najmanj enake ravni zaščite kot drugi vlagatelji v UCITS sklade.
(2) Dokumentacija, na podlagi katere Agencija ugotavlja, ali bodo imetniki enot investicijskih skladov tretje države deležni najmanj enake ravni zaščite kot drugi vlagatelji v UCITS sklade, za vsak investicijski sklad, katerega enote namerava v Republiki Sloveniji tržiti družba za upravljanje tretje države oziroma njena podružnica v Republiki Sloveniji, obsega:
1. seznam geografskih območij, na katerih se tržijo enote investicijskega sklada;
2. izvirnik in overjen prevod vseh dovoljenj, ki so jih nadzorni organi v posameznih državah, v katerih se tržijo enote investicijskega sklada, v zvezi s tem investicijskim skladom izdali družbi za upravljanje tretje države oziroma podružnici družbe za upravljanje tretje države;
3. izvirnik in overjen prevod pogodbe oziroma druge ustrezne listine o opravljanju skrbniških storitev za investicijski sklad oziroma izjava družbe za upravljanje tretje države, da sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev po predpisih države družbe za upravljanje tretje države ni potrebna, ter izvirnik in overjen prevod listin o vsebini tujega prava, ki ureja področje skrbniških storitev za investicijske sklade, če izvirnika in overjenega prevoda teh listin družba za upravljanje tretje države ali njena podružnica Agenciji še nista predložili ali če se je vsebina prava države sedeža skrbnika oziroma investicijskega sklada spremenila;
4. izvirnik in overjen prevod dovoljenja, ki ga je nadzorni organ sedeža skrbnika premoženja investicijskega sklada izdal skrbniku premoženja za opravljanje skrbniških storitev;
5. izvirnik in overjen prevod pogodbe oziroma pogodb o opravljanju storitev upravljanja premoženja oziroma delov premoženja investicijskega sklada, ki jih je družba za upravljanje tretje države prenesla na drugo osebo;
6. izvirnik in overjen prevod dovoljenja, ki ga je nadzorni organ države sedeža druge osebe, na katero je družba za upravljanje tretje države prenesla storitve upravljanja premoženja ali dela premoženja investicijskega sklada, izdal tej drugi osebi za opravljanje storitev upravljanja premoženja investicijskih skladov;
7. seznam vseh mest, načinov in časa objave poročil, poslovnih in pravnih dogodkov ter drugih obvestil o poslovanju investicijskega sklada na geografskih območjih, na katerih se tržijo enote investicijskega sklada;
8. izjavo družbe za upravljanje tretje države, da je po zakonodaji tretje države zavezana k izvajanju predpisov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;
9. izvirnik in overjen prevod dovoljenja oziroma druge ustrezne listine, na podlagi katere so bile enote investicijskega sklada uvrščeni v trgovanje na organizirani trg vrednostnih papirjev oziroma drug ustrezen organizirani trg;
10. natančen opis postopka in časa trgovanja z enotami investicijskega sklada na organiziranem trgu vrednostnih papirjev oziroma drugem organiziranem trgu;
11. izvirnik in prevod splošnih aktov oziroma pravil organizatorja trga vrednostnih papirjev oziroma drugega ustrezna trga, na katerem se trguje enotami investicijskega sklada, v zvezi s postopkom trgovanja z enotami investicijskega sklada, če izvirnika in overjenega prevoda teh listin družba za upravljanje tretje države ali njena podružnica Agenciji še nista predložili ali če se je vsebina teh listin organizatorja trga spremenila;
12. izvirnik in prevod listin o vsebini prava države sedeža investicijskega sklada, ki ureja področje zaščite vlagateljev v investicijske kupone oziroma delnice investicijskega sklada, če tuja družba za upravljanje ali njena podružnica teh listin Agenciji še ni predložila oziroma če se je vsebina prava države sedeža investicijskega sklada spremenila;
13. potrdilo o depozitu v skladu s prvim odstavkom 151. člena ZISDU-2;
14. druge informacije oziroma dokumentacijo, ki dodatno pojasnjuje raven zaščite vlagateljev v enote investicijskega sklada.
IV. KONČNI DOLOČBI
16. člen
(prenehanje uporabe sklepov)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se prenehajo uporabljati naslednji sklepi:
1. Sklep o določitvi dokumentacije, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje družbe za upravljanje, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je podružnica kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati storitve upravljanja investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 80/03);
2. Sklep o dokumentaciji, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bodo imetniki investicijskih kuponov oziroma delnic tujih investicijskih skladov deležni ustrezne ravni zaščite (Uradni list RS, št. 42/08);
3. Sklep o dodatni dokumentaciji, na podlagi katere lahko Agencija za trg vrednostnih papirjev oceni vpliv spremenjene naložbene politike na obstoječe vlagatelje vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 80/03);
4. Sklep o dokumentaciji, ki jo je treba priložiti k zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev oziroma delitev investicijskih družb (Uradni list RS, št. 42/08);
5. X. poglavje Sklepa o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter dokumentaciji (Uradni list RS, št. 107/07).
17. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-24/2012-3
Ljubljana, dne 24. aprila 2012
EVA 2012-1611-0090
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost