Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1466. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti borznoposredniških družb prenesenemu kreditnemu tveganju, stran 3335.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11) v zvezi s 4. in 15. točko 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – ZBan-1-UPB5 (52/11 popr.), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti borznoposredniških družb prenesenemu kreditnemu tveganju
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti borznoposredniških družb prenesenemu kreditnemu tveganju (Uradni list RS, št. 80/11) se v 2. členu besedilo »Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne 9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15)« nadomesti z besedilom »Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. no­vembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331, z dne 15. decembra 2010, str. 120)«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se na koncu 21. točke pika nadomesti z vejico. Za 21. točko se dodata novi točki, ki se glasita:
»22. relistinjenje v prvem odstavku 192. člena,
23. pozicija v relistinjenju v prvem odstavku 192. člena.«.
3. člen
V 4. členu se črta točka (19), preostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.
4. člen
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Borznoposredniška družba v vlogi sponzorja ali borznoposredniška družba v vlogi originatorja, ki izračunava tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti oziroma tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti in zneske pričakovanih izgub v skladu s prvim odstavkom tega člena, ali borznoposredniška družba v vlogi originatorja ali sponzorja, ki je prodala finančne instrumente iz svoje trgovalne knjige SSPE-ju, tako da ji za tveganja v zvezi s temi finančnimi instrumenti ni več potrebno izračunavati kapitalske zahteve, ne sme zagotavljati večje podpore investitorjem v smislu zmanjšanja potencialnih ali dejanskih izgub glede na pogodbeno določene.«.
5. člen
V prvem odstavku 10. člena se na koncu točke (a) beseda »in« nadomesti z vejico. Na koncu točke (b) se pika nadomesti z besedo »in« ter doda nova točka (c), ki se glasi:
»(c) bonitetna ocena ne sme temeljiti, niti delno niti v celoti, na osebnem kreditnem zavarovanju in drugih zavezah, katerih dajalec je borznoposredniška družba sama. V tem primeru mora borznoposredniška družba obravnavati zadevno pozicijo v listinjenju kot neocenjeno in skladno s postopki za obravnavo neocenjenih pozicij v okviru določil 4. poglavja tega sklepa.«.
6. člen
Četrti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če ima borznoposredniška družba dve ali več prekrivajočih se pozicij v listinjenju, mora v obsegu prekrivanja v svoj izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti vključiti zgolj pozicijo ali del pozicije, ki prispeva k višjim tveganjem prilagojenim zneskom izpostavljenosti. Borznoposredniška družba lahko upošteva prekrivanje pozicij tudi med kapitalskimi zahtevami za posebno pozicijsko tveganje pozicij v trgovalni knjigi in kapitalskimi zahtevami pozicij v netrgovalni knjigi, pod pogojem, da je borznoposredniška družba sposobna izračunati in primerjati kapitalske zahteve za zadevne pozicije. Za namen tega odstavka »prekrivanje« nastopi, ko pozicije v celoti ali delno predstavljajo izpostavljenost do istega tveganja, tako kot da v obsegu prekrivanja obstaja ena sama izpostavljenost.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če se točka (c) prvega odstavka 10. člena tega sklepa nanaša na pozicije v programu ABCP, lahko borznoposredniška družba, po predhodni obvestitvi Agencije, pri izračunu tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za te pozicije uporabi utež tveganja, dodeljeno okvirnemu likvidnostnemu posojilu, če je okvirno likvidnostno posojilo uvrščeno pari passu s programom ABCP, tako da se poziciji prekrivata in je program ABCP 100 % krit z okvirnim likvidnostnim posojilom.«.
7. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ob upoštevanju 16. člena tega sklepa se ocenjenim pozicijam v listinjenju ali relistinjenju dodeli utež tveganja v skladu s Tabelo 1.
Tabela 1
+---------------+------+------+------+------------+-------------+
|  Stopnja  | 1  | 2  |  3 | 4 (le za |  Ostale  |
|  kreditne  |   |   |   | bonitetne |  stopnje  |
|  kvalitete  |   |   |   | ocene brez |  kreditne |
|        |   |   |   |kratkoročnih| kvalitete |
|        |   |   |   | bonitetnih |       |
|        |   |   |   |  ocen)  |       |
+---------------+------+------+------+------------+-------------+
|  Pozicije v | 20 | 50 | 100 |   350  |   1250  |
| listinjenju |   |   |   |      |       |
| (utež tveganja|   |   |   |      |       |
|   v %)   |   |   |   |      |       |
+---------------+------+------+------+------------+-------------+
|  Pozicije v | 40 | 100 | 225 |   650  |   1250  |
| relistinjenju |   |   |   |      |       |
| (utež tveganja|   |   |   |      |       |
|   v %)   |   |   |   |      |       |
+---------------+------+------+------+------------+-------------+
«.
8. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če borznoposredniška družba za izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za ocenjene pozicije v listinjenju ali relistinjenju uporablja metodo bonitetnih ocen, izpostavljenostim dodeli utež tveganja v skladu s Tabelo 2. Ustrezna utež tveganja se pomnoži z 1,06.
Tabela 2
+-------------------------+--------------------+----------------+
|  Stopnja kreditne   |   Pozicije v   |  Pozicije v  |
|    kvalitete    | listinjenju (utež | relistinjenju |
|             |  tveganja v %)  |(utež tveganja v|
|             |          |    %)    |
+------------+------------+------+------+------+-------+--------+
| Bonitetne |Kratkoročne | A  | B  | C  |  D  |  E  |
| ocene brez | bonitetne |   |   |   |    |    |
|kratkoročnih|  ocene  |   |   |   |    |    |
| bonitetnih |      |   |   |   |    |    |
|  ocen  |      |   |   |   |    |    |
+------------+------------+------+------+------+-------+--------+
|   1   |   1   | 7  | 12 | 20 |  20 |  30  |
+------------+------------+------+------+------+-------+--------+
|   2   |      | 8  | 15 | 25 |  25 |  40  |
+------------+------------+------+------+------+-------+--------+
|   3   |      | 10 | 18 | 35 |  35 |  50  |
+------------+------------+------+------+------+-------+--------+
|   4   |   2   | 12 | 20 | 35 |  40 |  65  |
+------------+------------+------+------+------+-------+--------+
|   5   |      | 20 | 35 | 35 |  60 |  100 |
+------------+------------+------+------+------+-------+--------+
|   6   |      | 35 | 50 | 50 | 100 |  150 |
+------------+------------+------+------+------+-------+--------+
|   7   |   3   | 60 | 75 | 75 | 150 |  225 |
+------------+------------+------+------+------+-------+--------+
|   8   |      | 100 | 100 | 100 | 200 |  350 |
+------------+------------+------+------+------+-------+--------+
|   9   |      | 250 | 250 | 250 | 300 |  500 |
+------------+------------+------+------+------+-------+--------+
|   10   |      | 425 | 425 | 425 | 500 |  650 |
+------------+------------+------+------+------+-------+--------+
|   11   |      | 650 | 650 | 650 | 750 |  850 |
+------------+------------+------+------+------+-------+--------+
| Več kot 11 | Več kot 3 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
|   in   |   in   |   |   |   |    |    |
| neocenjene | neocenjene |   |   |   |    |    |
| pozicije | pozicije |   |   |   |    |    |
+------------+------------+------+------+------+-------+--------+
«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uteži tveganja iz stolpca C Tabele 2 se uporabijo za pozicijo v listinjenju, ki ni pozicija v relistinjenju, in kjer je efektivno število listinjenih izpostavljenosti manjše od šest. Za preostale pozicije v listinjenju, ki niso pozicije v relistinjenju, se uporabijo uteži tveganja iz stolpca B, razen za pozicijo v listinjenju v najbolj nadrejeni tranši, za katero se uporabljajo uteži tveganja iz stolpca A. Za pozicije v relistinjenju se uporabljajo uteži tveganja iz stolpca E, razen za pozicijo v relistinjenju v najbolj nadrejeni tranši relistinjenja in v kateri nobena od osnovnih izpostavljenosti ni že sama pozicija v relistinjenju. V tem primeru se uporabljajo uteži tveganja iz stolpca D. Pri določitvi najbolj nadrejene tranše ni treba upoštevati zneskov, ki so nastali na osnovi obrestnih ali valutnih izvedenih finančnih instrumentov, provizij ali podobnih drugih plačil.«.
V tretjem odstavku se črtata prvi in četrti stavek.
Četrti odstavek se črta, dosedanji peti odstavek pa postane četrti.
9. člen
V prvem odstavku 27. člena se točka (a) spremeni tako, da se glasi:
»(a) 20 % za pozicije v relistinjenju in 7 % za vse preostale pozicije v listinjenju, ali«.
V drugem odstavku se na koncu šestega pododstavka za piko doda naslednje besedilo:
»V primeru relistinjenja mora borznoposredniška družba upoštevati število izpostavljenosti v listinjenju v skupini izpostavljenosti, ne pa tudi števila osnovnih izpostavljenosti v prvotnih skupinah izpostavljenosti, iz katerih izhajajo izpostavljenosti v listinjenju, ki so predmet relistinjenja.«.
10. člen
V petem odstavku 44. člena se spremeni naslov tabele tako, da se glasi:
»Tabela 3«.
11. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-8/2012-4
Ljubljana, dne 20. aprila 2012
EVA 2012-1611-0101
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost