Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1449. Sklep o začasni zaustavitvi odkupa oziroma uvedbi delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada, stran 3268.

Na podlagi petega odstavka 240. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o začasni zaustavitvi odkupa oziroma uvedbi delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa:
1. okoliščine oziroma primere, postopke in druge pogoje, ki morajo biti izpolnjeni oziroma jih mora izpolnjevati vzajemni sklad, da lahko družba za upravljanje začasno zaustavi odkup njegovih investicijskih kuponov;
2. okoliščine oziroma primere, postopke in druge pogoje, ki morajo biti izpolnjeni oziroma jih mora izpolnjevati vzajemni sklad, da lahko družba za upravljanje začasno uvede delni odkup njegovih investicijskih kuponov.
2. člen
(posebne okoliščine začasne zaustavitve odkupa)
(1) Družba za upravljanje lahko, če to zahtevajo posebne okoliščine, ki nastanejo neodvisno od družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, oziroma neodvisno od vzajemnega sklada, zaradi varstva interesov imetnikov investicijskih kuponov začasno zaustavi odkup investicijskih kuponov vzajemnega sklada.
(2) Kot posebna okoliščina iz prejšnjega odstavka šteje:
1. začasno ali trajno ustavljeno trgovanje z vrednostnimi papirji oziroma drugimi finančnimi instrumenti, ki kot naložbe pomenijo več kot 50 odstotkov čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada;
2. začasno ali trajno zaustavljen odkup enot ciljnih investicijskih skladov, ki kot naložbe pomenijo več kot 50 odstotkov čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada;
3. če kreditne ustanove, v katerih depozite ima vzajemni sklad naložena sredstva, ki pomenijo več kot 20 odstotkov čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada, ob zapadlosti depozitov skupaj ne morejo izpolniti svojih obveznosti do vzajemnega sklada in je mogoče utemeljeno pričakovati, da svojih obveznosti ne bodo mogle izpolniti v naslednjih 5 dnevih;
4. če skrbnik premoženja vzajemnega sklada ali z njegove strani pooblaščena oseba zaradi tehničnih razlogov ali izgube dovoljenja za opravljanje skrbniških storitev oziroma drugih nepremostljivih ovir v svojem poslovanju začasno ali trajno ni več sposoben opravljati katere izmed skrbniških storitev, ki je nujno potrebna za poslovanje vzajemnega sklada oziroma varnost naložb vlagateljev v investicijske kupone vzajemnega sklada;
5. nastop začasne ali trajne tehnične težave ali druge nepremostljive ovire v poravnalnih sistemih in sistemih plačilnega prometa, ki jih uporablja vzajemni sklad;
6. nastop druge začasne posebne okoliščine neodvisne od družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, oziroma od samega vzajemnega sklada, za katere družba za upravljanje utemeljeno ugotovi oziroma z veliko verjetnostjo presodi, da bi vplivale na nemotena izplačila investicijskih kuponov vzajemnega sklada.
(2) Kot posebna okoliščina iz prvega odstavka tega člena šteje tudi:
1. če družba za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, zaradi tehničnih razlogov ali drugih nepremostljivih ovir začasno ne more zagotavljati tistih storitev upravljanja vzajemnega sklada, ki so nujno potrebne za njegovo poslovanje;
2. če pooblaščenec na katerega je družba za opravljanje prenesla katero izmed storitev upravljanja investicijskega sklada, ki je nujno potrebna za nemoteno poslovanje vzajemnega sklada ali za zagotavljanje varnosti naložb vlagateljev v investicijske kupone vzajemnega sklada, zaradi tehničnih razlogov oziroma drugih nepremostljivih ovir v svojem poslovanju začasno ali trajno ni več sposoben opravljati svojih storitev;
3. nastop druge izjemne okoliščine na strani družbe za upravljanje, za katere družba za upravljanje utemeljeno ugotovi oziroma z veliko verjetnostjo presodi, da bi vplivale na nemotena izplačila investicijskih kuponov vzajemnega sklada.
3. člen
(izjemni primer začasne zaustavitve odkupa)
Družba za upravljanje lahko zaradi varstva interesov imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada začasno zaustavi odkup investicijskih kuponov vzajemnega sklada tudi v primeru, ko bi bil vzajemni sklad, zaradi nenadne, izjemno visoke vrednosti zahtevkov za izplačilo investicijskih kuponov prisiljen v zelo kratkem času unovčiti velik del premoženja po cenah, ki bi bile, zaradi količine finančnih instrumentov, ponujenih v prodajo, pomembno nižje od cen, po katerih se posli s temi finančnimi instrumenti sklepajo v običajnih tržnih pogojih.
4. člen
(pogoji uvedbe delnega odkupa)
(1) Družba za upravljanje lahko v primeru iz 3. člena tega sklepa in pod pogojem, da to dopuščajo pravila upravljanja vzajemnega sklada, namesto začasne zaustavitve odkupa investicijskih kuponov uvede začasni delni odkup investicijskih kuponov vzajemnega sklada.
(2) V času trajanja začasnega delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada družba za upravljanje, na podlagi prejetih zahtev za izplačilo investicijskih kuponov, imetnike izplačuje le do gornje meje vrednosti izplačil, opredeljene v pravilih upravljanja vzajemnega sklada, ki mora biti določena najmanj v višini 30.000 eurov. Preostali delež investicijskega kupona družba za upravljanje imetniku izplača takoj, ko ponovno uvede polni odkup investicijskih kuponov.
(3) Odkupna vrednost preostalega deleža se izračuna po vrednosti enote premoženja po stanju na dan ponovne uvedbe polnega odkupa investicijskih kuponov.
5. člen
(trajanje zaustavitve odkupa oziroma uvedbe delnega odkupa)
Družba za upravljanje mora sprejeti vse potrebne ukrepe, da bo začasna zaustavitev odkupa oziroma uvedba delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada trajala kar najkrajši čas.
KONČNI DOLOČBI
6. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o podrobnejši opredelitvi primerov oziroma okoliščin, postopkov in drugih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni oziroma jih mora izpolnjevati vzajemni sklad, ki želi začasno ustaviti odkup enot premoženja (Uradni list RS, št. 80/03 in 108/09).
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-43/2011-3
Ljubljana, dne 11. aprila 2012
EVA 2012-1611-0073
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost