Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1452. Sklep o poročanju skrbnika, stran 3274.

Na podlagi petega odstavka 176. člena in sedmega odstavka 180. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o poročanju skrbnika
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa:
1. vsebino, način in roke poročanja skrbnika premoženja investicijskega sklada (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju investicijskega sklada, ki jih je ugotovil pri opravljanju skrbniških storitev;
2. vsebino, način in roke poročanja skrbnika Agenciji o poslih, katerih predmet so naložbe investicijskega sklada, za katerega opravlja skrbniške storitve.
2. člen
(poročanje o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju investicijskega sklada)
(1) Skrbnik poroča Agenciji podatke o domnevnih nepravilnostih, ki so posledica aktivnosti družbe za upravljanje in bi lahko pomenile kršitev določb pravil upravljanja ali statuta investicijskega sklada oziroma določb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2) ali na njegovi podlagi izdanih splošnih aktov, ki jih je ugotovil pri opravljanju skrbniških storitev za posamezni investicijski sklad.
(2) V primeru, ko skrbnik pri opravljanju skrbniških storitev za posamezni investicijski sklad ugotovi domnevno nepravilnost, mora o tem poročati Agenciji najkasneje v treh delovnih dneh od dne, ko je bila domnevna nepravilnost ugotovljena.
(3) Skrbnik poroča Agenciji podatke iz prvega odstavka tega člena v skladu z Navodilom za poročanje skrbnika o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju investicijskega sklada iz priloge 1 k temu sklepu v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje (v nadaljnjem besedilu: NRS) in v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje skrbnika, objavljeno na spletni strani Agencije.
3. člen
(poročanje o poslih, katerih predmet so naložbe investicijskega sklada)
(1) Skrbnik poroča Agenciji podatke o poslih iz prvega odstavka 171. člena ZISDU-2, katerih predmet so:
1. denarni depoziti, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom oziroma z osebo, ki je povezana s skrbnikom na način iz 2. ali 3. točke 19. člena ZISDU-2;
2. vrednostni papirji v postopku njihove prve javne prodaje, katerih izdajatelj je skrbnik, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom oziroma z osebo, ki je povezana s skrbnikom na način iz 2. ali 3. točke 19. člena ZISDU-2;
3. instrumenti denarnega trga, katerih izdajatelj je skrbnik, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom oziroma z osebo, ki je povezana s skrbnikom na način iz 2. ali 3. točke 19. člena ZISDU-2.
(2) Med posle iz prvega odstavka 171. člen ZISDU-2, ki so predmet poročanja skrbnika, spada tudi s strani družbe za upravljanje za račun investicijskega sklada sprejeta javna ponudba za odkup vrednostnih papirjev po zakonu, ki ureja prevzeme, ki jo je objavil skrbnik oziroma oseba, ki je povezana s skrbnikom na način iz 2. ali 3. točke 19. člena ZISDU-2.
(3) Skrbnik poroča Agenciji tudi podatke o poslih iz drugega odstavka 171. člena ZISDU-2, med katere spadajo posli nakupa oziroma prodaje instrumentov denarnega trga in obveznic, katerih izdajatelj je Banka Slovenije oziroma Republika Slovenija, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom oziroma osebo, ki je povezana s skrbnikom na način iz 2. ali 3. točke 19. člena ZISDU-2.
(4) Skrbnik poroča Agenciji podatke o poslih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena četrtletno, in sicer do osmega dne v mesecu aprilu, juliju, oktobru in januarju.
(5) Skrbnik poroča Agenciji podatke iz tega člena v skladu z Navodilom za poročanje skrbnika o poslih, katerih predmet so naložbe investicijskega sklada iz priloge 2 k temu sklepu v elektronski obliki preko NRS in v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje skrbnika, objavljeno na spletni strani Agencije.
KONČNI DOLOČBI
4. člen
(prenehanje uporabe sklepov)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se prenehata uporabljati naslednja sklepa:
1. Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kršitvah oziroma nepravilnostih pri poslovanju družbe za upravljanje oziroma investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 126/04) razen V. poglavja;
2. Sklep o vsebini, načinu in rokih poročanja skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslih investicijskega sklada, ki jih ta sklepa s skrbnikom premoženja investicijskega sklada oziroma osebami, ki so povezane s skrbnikom (Uradni list RS, št. 17/06).
5. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati 1. oktobra 2012.
Št. 00701-45/2011-3
Ljubljana, dne 11. aprila 2012
EVA 2012-1611-0082
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost