Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1458. Sklep o pogodbi o opravljanju skrbniških storitev, katere pogodbena stranka je družba za upravljanje države članice, stran 3293.

Na podlagi 185. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o pogodbi o opravljanju skrbniških storitev, katere pogodbena stranka je družba za upravljanje države članice
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa obvezne vsebine pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za vzajemni sklad (v nadaljnjem besedilu: skrbniška pogodba), ki jo sklepata družba za upravljanje države članice, ki upravlja vzajemni sklad, in skrbnik, ki za vzajemni sklad opravlja skrbniške storitve (v nadaljnjem besedilu: pogodbeni stranki).
2. člen
(prenos direktive Evropske unije)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Komisije št. 2010/43/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta o organizacijskih zahtevah, navzkrižjih interesov, poslovanju, obvladovanju tveganja ter vsebini sporazuma med depozitarjem in družbo za upravljanje (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 42).
3. člen
(uporaba prava)
Za skrbniško pogodbo se uporabljajo določbe Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2), določbe tega sklepa in določbe zakona, ki v Republiki Sloveniji ureja pogodbena razmerja.
4. člen
(obseg uporabe skrbniške pogodbe)
(1) Pogodbeni stranki lahko skleneta skrbniško pogodbo, ki se nanaša na enega ali več vzajemnih skladov, ki morajo biti v pogodbi izrecno navedeni.
(2) Če družba za upravljanje države članice upravlja krovni sklad, se skrbniška pogodba sklene za krovni sklad in vse njegove podsklade, ki morajo biti v pogodbi izrecno navedeni.
(3) Vsebine iz 3. in 4. točke drugega odstavka 5. člena tega sklepa lahko pogodbeni stranki dogovorita v skrbniški pogodbi ali v ločeni pogodbi.
5. člen
(opredelitev načina sodelovanja pogodbenih strank)
(1) Pogodbeni stranki v skrbniški pogodbi opredelita način sodelovanja, ki bo skrbniku omogočil kakovostno in dosledno izvajanje skrbniških storitev za vzajemni sklad.
(2) Za dosego namena iz prejšnjega odstavka mora skrbniška pogodba vsebovati najmanj:
1. opis postopkov, vključno s tistimi v zvezi s hrambo, ki jih je treba sprejeti za vsako vrsto sredstev, ki jih vzajemni sklad zaupa skrbniku;
2. opis postopka, ki mu sledi družba za upravljanje države članice, ko namerava spremeniti prospekt in pravila upravljanja vzajemnega sklada, z navedbo morebitnih primerov, ko pred spremembo prospekta in pravil upravljanja skrbnika pisno seznani oziroma primerov, ko za spremembo prospekta in pravil upravljanja potrebuje skrbnikovo soglasje;
3. navedbo načina in opis postopkov, po katerih skrbnik družbi za upravljanje države članice posreduje podatke, dokumente in druge relevantne informacije, ki jih ta potrebuje pri opravljanju storitev upravljanja vzajemnega sklada in pri opravljanju drugih poslov, za katere je odgovorna po ZISDU-2, vključno z navedbo načina in opisom postopka izvrševanja pravic, povezanih z lastništvom finančnih instrumentov iz portfelja vzajemnega sklada in zagotavljanja dostopa družbe za upravljanje države članice do podatkov v zvezi z računi vzajemnega sklada;
4. navedbo načina in opis postopkov, po katerih skrbnik dostopa do vseh podatkov, dokumentov in drugih relevantnih informacij družbe za upravljanje države članice, ki jih potrebuje pri opravljanju skrbniških storitev za vzajemni sklad;
5. opis postopkov, po katerih ima skrbnik možnost vpogleda v poslovanje družbe za upravljanje države članice in možnost ocene kakovosti posredovanih podatkov, dokumentov in drugih relevantnih informacij, vključno z obiski na kraju samem;
6. opis postopka, po katerem ima družba za upravljanje države članice možnost pregleda in ocene izpolnjevanje skrbnikovih pogodbenih obveznosti.
6. člen
(seznam izmenljivih relevantnih informacij)
Skrbniška pogodba mora vsebovati seznam vseh informacij, ki si jih bosta pogodbeni stranki izmenjevali, vključno z informacijami, ki se nanašajo na vplačila in izplačila iz vzajemnega sklada ter začasno zaustavitev vplačil in odkupa investicijskih kuponov ter uvedbo delnega odkupa investicijskih kuponov.
7. člen
(določbe v zvezi z varovanjem zaupnih podatkov ter preprečevanjem pranja denarja)
(1) Poleg vsebin, ki jih določata 5. in 6. člen tega sklepa, pogodbeni stranki v skrbniški pogodbi opredelita tudi dolžnosti, ki ju obvezujejo v zvezi z:
1. varovanjem zaupnih podatkov s katerimi se seznanita pri izvajanju skrbniških storitev oziroma storitev upravljanja vzajemnega sklada;
2. preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma.
(2) Dolžnosti v zvezi z varovanjem zaupnih podatkov iz prejšnjega odstavka morajo biti določene tako, da ne posegajo v pristojnosti Agencije za trg vrednostnih papirjev in pristojnosti nadzornega organa, ki opravlja nadzor nad družbo za upravljanje države članice.
8. člen
(izmenjava podatkov v primeru prenosa posameznih storitev na drugo osebo)
Če skrbnik prenese opravljanje posameznih skrbniških storitev na drugo osebo oziroma družba za upravljanje države članice prenese opravljanje posameznih storitev upravljanja vzajemnega sklada na drugo osebo, mora skrbniška pogodba vsebovati tudi naslednje določbe:
1. zavezo pogodbenih strank o rednem medsebojnem obveščanju o drugih osebah, ki bodo v imenu skrbnika oziroma družbe za upravljanje države članice izvajale posamezne skrbniške storitve oziroma posamezne storitve upravljanja vzajemnega sklada;
2. zavezo pogodbenih strank, da bosta druga drugi na zahtevo razkrili kriterije za izbiro druge osebe, na katero je pogodbena stranka prenesla opravljanje posameznih skrbniških storitev oziroma posameznih storitev upravljanja vzajemnega sklada;
3. zavezo pogodbenih strank, da bosta druga drugi na zahtevo razkrili informacije o načinu in obsegu nadzora nad dejavnostmi drugih oseb, ki po pooblastilu izvajajo posamezne skrbniške storitve oziroma posamezne storitve upravljanja vzajemnega sklada;
4. izjavo skrbnika, da se s prenosom opravljanja skrbniške storitve vodenja računa nematerializiranih vrednostnih papirjev oziroma hrambe vrednostnih papirjev za račun vzajemnega sklada odškodninska odgovornost skrbnika iz 178. člena ZISDU-2 ne izključuje niti ne omejuje.
9. člen
(sprememba in odpoved pogodbe)
Skrbniška pogodba mora določiti tudi:
1. čas, za katerega se sklepa;
2. način in pogoje, pod katerimi lahko pride do njene spremembe ali odpovedi;
3. pogoje in postopek prenosa opravljanja skrbniških storitev na drugega skrbnika, vključno z opredelitvijo načina prenosa vseh podatkov, dokumentov in drugih relevantnih informacij.
10. člen
(elektronska izmenjava podatkov)
V primeru elektronske izmenjave podatkov, dokumentov in drugih relevantnih informacij med pogodbenima strankama mora skrbniška pogodba obe stranki zavezovati k zagotavljanju ustrezne tajnosti in sledljivosti elektronskih podatkov, dokumentov in drugih relevantnih informacij.
KONČNA DOLOČBA
11. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-37/2011-3
Ljubljana, dne 4. aprila 2012
EVA 2012-1611-0086
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost