Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1460. Sklep o načinu zamenjave investicijskih kuponov prenosnega vzajemnega sklada za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada, stran 3304.

Na podlagi osmega odstavka 290. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o načinu zamenjave investicijskih kuponov prenosnega vzajemnega sklada za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa podrobnejši način zamenjave investicijskih kuponov prenosnega vzajemnega sklada (v nadaljnjem besedilu: prenosni sklad) za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada (v nadaljnjem besedilu: prevzemni sklad).
2. člen
(zamenjava neprenosljivih investicijskih kuponov)
(1) Pri zamenjavi neprenosljivih investicijskih kuponov prenosnega sklada za neprenosljive investicijske kupone prevzemnega sklada družba za upravljanje prevzemnega sklada na dan izvedbe združitve vpiše v evidenco imetnikov investicijskih kuponov prevzemnega sklada imetnike investicijskih kuponov prenosnega sklada.
(2) Družba za upravljanje prevzemnega sklada v dobro vsakega imetnika investicijskih kuponov prenosnega sklada v evidenco imetnikov investicijskih kuponov prevzemnega sklada vpiše tolikšno število enot premoženja prevzemnega sklada, kolikor mu jih pripada na podlagi menjalnega razmerja, določenega v skladu s tretjim odstavkom 290. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2) (v nadaljnjem besedilu: menjalno razmerje).
(3) Če drug predpis ne določa drugače, se evidenca imetnikov neprenosljivih investicijskih kuponov prenosnega sklada hrani še toliko let, da je mogoče kadarkoli in brez odloga posredovati vse podatke o imetnikih investicijskih kuponov prenosnega sklada ter podatke o njihovih vplačilih in izplačilih oziroma vse druge povezane podatke državnim in drugim organom, ki jih potrebujejo za davčne ali druge namene v skladu z zakonom.
(4) Če so neprenosljivi investicijski kuponi prenosnega sklada izdani v obliki pisnih listin, se z dnem izvedbe združitve te pisne listine razveljavijo, kar se navede v objavi iz 292. člena ZISDU-2.
3. člen
(zamenjava prenosljivih investicijskih kuponov za neprenosljive investicijske kupone)
Pri zamenjavi prenosljivih investicijskih kuponov prenosnega sklada za neprenosljive investicijske kupone prevzemnega sklada se:
1. v zvezi z vpisom v evidenco imetnikov neprenosljivih investicijskih kuponov prevzemnega sklada smiselno uporablja 2. člen tega sklepa;
2. v zvezi z izbrisom prenosljivih investicijskih kuponov prenosnega sklada iz centralnega registra, ki ga vodi klirinško depotna družba in v zvezi z razveljavitvijo nematerializiranih investicijskih kuponov smiselno uporablja 4. člen tega sklepa.
4. člen
(zamenjava prenosljivih investicijskih kuponov)
(1) Če ni v tem členu drugače določeno, se pri zamenjavi prenosljivih investicijskih kuponov prenosnega sklada za prenosljive investicijske kupone prevzemnega sklada smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, o zamenjavi vrednostnih papirjev zaradi korporacijskih dejanj izdajatelja in določbe sklepa Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki ureja pogoje za uvedbo, trgovanje in poravnavo transakcij z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu.
(2) Družba za upravljanje mora v primeru, da se z investicijskimi kuponi skladov, udeleženih pri združitvi, trguje na organiziranem trgu, zagotoviti, da se trgovanje z investicijskimi kuponi na organiziranem trgu zaustavi najkasneje z dnem zaustavitve vplačil in izplačil v/iz vzajemnih skladov, udeleženih pri združitvi. Zaustavitev trgovanja mora trajati najmanj do vključno dneva izvedbe združitve.
(3) Če v skladu z menjalnim razmerjem, po katerem se prenosljivi investicijski kuponi prenosnega sklada zamenjajo za prenosljive investicijske kupone prevzemnega sklada, imetniku investicijskih kuponov prenosnega sklada ne bi pripadlo celo število prenosljivih investicijskih kuponov prevzemnega sklada, tak imetnik pridobi prvo manjše celo število prenosljivih investicijskih kuponov prevzemnega sklada, razliko nad celim številom investicijskih kuponov, ki mu pripada po menjalnem razmerju, izraženo v delu in/ali celih enotah premoženja prevzemnega sklada, pa družba za upravljanje prevzemnega sklada imetniku na dan izvedbe združitve bodisi izplača v denarju bodisi zavede v evidenco imetnikov investicijskih kuponov prevzemnega sklada kot delno pravico.
(4) Družba za upravljanje izda imetniku investicijski kupon prevzemnega sklada za enote oziroma del enote premoženja prevzemnega sklada šele tedaj, ko vlagatelj zaradi dodatnega vplačila doseže celo število enot premoženja, na katere se glasi investicijski kupon prevzemnega sklada. Imetnikova pravica od družbe za upravljanje prevzemnega sklada zahtevati izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja, ki tvorijo delno pravico, ostane pri tem neokrnjena.
5. člen
(zamenjava neprenosljivih investicijskih kuponov za prenosljive investicijske kupone)
Pri zamenjavi neprenosljivih investicijskih kuponov prenosnega sklada za prenosljive investicijske kupone prevzemnega sklada se:
1. v zvezi z izdajo prenosljivih investicijskih kuponov prevzemnega sklada in v zvezi s postopkom izdaje nematerializiranih vrednostnih papirjev smiselno uporablja 4. člen tega sklepa;
2. v zvezi z izbrisom neprenosljivih investicijskih kuponov prenosnega sklada iz evidence imetnikov neprenosljivih investicijskih kuponov smiselno uporablja 2. člen tega sklepa.
KONČNI DOLOČBI
6. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o načinu zamenjave investicijskih kuponov prenosnega vzajemnega sklada za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 42/08).
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-35/2011-3
Ljubljana, dne 4. aprila 2012
EVA 2012-1611-0079
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost