Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1445. Sklep o statutu investicijske družbe, stran 3222.

Na podlagi tretjega odstavka 413. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o statutu investicijske družbe
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino statuta investicijske družbe.
2. člen
(vsebina statuta investicijske družbe)
Statut investicijske družbe mora določati v zvezi z:
1. investicijsko politiko investicijske družbe: natančnejšo opredelitev naložbenih ciljev in naložbene politike investicijske družbe, kot jo določa Uredba komisije ES št. 809/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o obliki prospektov, vključitvi informacij s sklicevanjem in objavi teh prospektov in razširjanju oglaševanj (UL L št. 149/1 str. 307 z dne 30. 4. 2004) v Prilogi XV »Minimalne zahteve glede razkritja za registracijski dokument vrednostnih papirjev, ki jih izdajo kolektivna naložbena podjetja z omejeno izdajo vrednostnih papirjev (seznam)« in je skladna s pododdelkom 10.1.2. Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2);
2. višino ustanovitvenih stroškov, do povrnitve katerih je upravičena družba za upravljanje, in način njihovega izračuna ter plačila:
a) natančno opredelitev vrste ustanovitvenih stroškov in stroškov v primeru povečanja osnovnega kapitala;
b) za vsako posamično kategorijo način izračuna, način izplačila iz sredstev investicijske družbe in najvišji odstotek stroškov glede na skupni znesek denarnih vplačil za izdane delnice;
3. provizijo za upravljanje investicijske družbe, do katere je upravičena družba za upravljanje:
a) navedbo višine provizije, skladno z drugim odstavkom 373. člena ZISDU-2;
b) pojasnilo o načinu izračuna provizije;
c) če je provizija izražena na kakšen drug način, kot v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti sredstev investicijske družbe, natančno obrazložitev njenega izračuna in dejavnikov, ki vplivajo na njeno višino;
d) navedbo obdobij, za katera se obračunava in plačuje provizija, in navedbo rokov, v katerih se izplačuje iz sredstev investicijske družbe;
4. drugimi stroški, ki jih je družba za upravljanje upravičena plačati iz premoženja investicijske družbe: natančno opredelitev stroškov po točkah od 1. do 10. iz drugega odstavka 374. člena ZISDU-2;
5. prenosom opravljanja posamezne storitve ali posla upravljanja investicijskih skladov:
a) podrobnejši opis pogojev in postopkov, ki jih družba za upravljanje upošteva, ob prenosu ključnih delovnih procesov;
b) vrsto in višino stroškov, do povrnitve katerih so iz sredstev investicijske družbe upravičeni pooblaščenci;
6. načinom obveščanja delničarjev o finančnem in pravnem položaju investicijske družbe, njenem poslovanju ter zamenjavi skrbnika:
a) v zvezi z vsebino iz dvanajste alineje prvega odstavka 183. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – ZGD-1-UPB3, 33/11, 91/11 in 100/11 – sklep US) tudi navedbo mesta ter pogostnosti in časa objave tržne cene in knjigovodske vrednostni delnice investicijske družbe;
b) navedbo mesta in časa objave obvestil mesečnih poročil o poslovanju investicijske družbe;
c) navedbo mesta in časa objave revidiranih letnih in polletnih poročil investicijske družbe;
d) navedbo načina in roka objave v primeru menjave skrbnika;
7. drugimi določbami, ki urejajo vsebino pravnega razmerja med investicijsko družbo in družbo za upravljanje:
a) način in postopek sprejetja statuta in njegovih sprememb;
b) način in odpovedni rok pogodbe o upravljanju investicijske družbe družbi za upravljanje;
8. pogoji in načinom prenosa opravljanja skrbniških storitev na drugega skrbnika in zagotavljanje zaščite delničarjev investicijske družbe v takem primeru:
a) opis postopka morebitne zamenjave skrbnika investicijske družbe;
b) navedbo razlogov, zaradi katerih lahko pride do zamenjave skrbnika;
c) opis pravnih posledic zamenjave skrbnika;
9. pogoji in načinom prenosa upravljanja investicijske družbe na drugo družbo za upravljanje in zagotavljanje zaščite delničarjev investicijske družbe v takem primeru:
a) navedbo načina, mesta in časa obveščanja delničarjev v primeru prenosa upravljanja vzajemnega sklada;
b) navedbo, da ob prenosu lahko pride do zaustavitve trgovanja z delnicami investicijske družbe.
KONČNI DOLOČBI
3. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o podrobnejši vsebini statuta investicijske družbe (Uradni list RS, št. 137/04 in 70/06).
4. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-9/2012-3
Ljubljana, dne 4. aprila 2012
EVA 2012-1611-0071
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost