Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1450. Sklep o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov, stran 3269.

Na podlagi 1. točke 138. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa podrobnejši način in pogoje za trženje enot investicijskih skladov v Republiki Sloveniji.
2. člen
(uporaba sklepa)
(1) Določbe tega sklepa, ki veljajo za družbo za upravljanje, se uporabljajo tudi za družbo za upravljanje države članice in družbo za upravljanje tretje države, ki v Republiki Sloveniji izvajajo trženje enot investicijskih skladov.
(2) Če se investicijski sklad iz države članice ali tretje države upravlja sam, se določbe tega sklepa, ki se nanašajo na družbo za upravljanje države članice ali družbo za upravljanje tretje države, uporabljajo neposredno za investicijski sklad.
(3) Določbe tega sklepa, ki veljajo za družbo za upravljanje, družbo za upravljanje države članice in družbo za upravljanje tretje države, veljajo tudi za njihove pooblaščence, ki v imenu in za račun družbe za upravljanje opravljajo trženje enot investicijskih skladov.
3. člen
(pojmi)
Za namene tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
1. »pristopna izjava« je bodisi pristopna izjava iz 238. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2) bodisi listina, na podlagi katere vlagatelj pristopi k UCITS skladu države članice oziroma odprtemu investicijskemu skladu tretje države;
2. »vpisno mesto« je vsako mesto, kjer lahko vlagatelj pristopi k pravilom upravljanja ali k drugemu ustreznemu dokumentu investicijskega sklada oziroma poda zahtevo za izplačilo odkupne vrednosti enot investicijskega sklada;
3. »vlagatelj« pomeni imetnika enote investicijskega sklada oziroma potencialnega imetnika enote investicijskega sklada;
4. »imetnik enote« pomeni vsako fizično ali pravno osebo ali drug subjekt zasebnega ali javnega prava, ki je imetnik dela, ene ali več enot investicijskega sklada;
5. »prodajna dokumentacija« obsega prospekt investicijskega sklada, dokument s ključnimi podatki za vlagatelje UCITS sklada, revidirana letna, polletna in morebitna druga pogostejša periodična poročila o poslovanju investicijskega sklada ter vsa ostala gradiva namenjena informiranju vlagateljev;
6. »sintetični kazalnik tveganj in donosa« pomeni sintetični kazalnik v smislu 8. člena Uredbe Komisije (EU) št. 583/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s ključnimi podatki za vlagatelje in pogoji, ki jih je treba izpolniti pri posredovanju ključnih podatkov za vlagatelje ali prospekta na trajnem nosilcu podatkov, ki ni papir, ali na spletni strani (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 1).
4. člen
(pravila ravnanja pri trženju enot investicijskih skladov)
Družba za upravljanje mora pri trženju enot investicijskih skladov ravnati vestno, pošteno in z ustrezno profesionalno skrbnostjo ter v vsem paziti na interese vlagateljev na način, kot ga predpisuje ZISDU-2, ta sklep, sklep Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija), ki določa pravila poslovanja družbe za upravljanje ter zakoni in na njihovi podlagi sprejeti predpisi, ki se nanašajo na varstvo potrošnikov ter preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
5. člen
(plačilni agent)
(1) Izplačila enot ter drugih terjatev iz naslova enot investicijskega sklada, oblikovanega oziroma ustanovljenega v drugi državi članici Evropske unije, ki se na podlagi ZISDU-2 tržijo na območju Republike Slovenije, lahko potekajo samo preko ene ali več bank s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, oziroma podružnic bank iz držav članic Evropske unije, ustanovljenih na območju Republike Slovenije v skladu s predpisi o bančništvu.
(2) Vplačila in izplačila enot ter drugih terjatev iz naslova enot investicijskega sklada, oblikovanega oziroma ustanovljenega v tuji državi, ki se na podlagi ZISDU-2 tržijo na območju Republike Slovenije, lahko potekajo samo preko ene ali več bank oziroma podružnic iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(lastnosti prodajne dokumentacije)
(1) Vsebina dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje UCITS sklada mora biti skladna z Uredbo Evropske Komisije št. 583/10 in vsebino prospekta UCITS sklada.
(2) Vsebina ostalih gradiv namenjenih informiranju vlagateljev ne sme biti v nasprotju s prospektom, dokumentom s ključnimi podatki za vlagatelje UCITS sklada ter revidiranimi letnimi in polletnimi poročili investicijskega sklada.
(3) Prospekt investicijskega sklada oblikovanega v drugi državi članici ali tretji državi, katerega enote se tržijo v Republiki Sloveniji mora vsebovati dodatek za slovenske vlagatelje, ki vsebuje:
1. firmo in naslov plačilnega agenta oziroma plačilnih agentov v Republiki Sloveniji;
2. naslov vpisnih mest v Republiki Sloveniji oziroma navedbo naslova spletne strani, kjer so podatki o vpisnih mestih v Republiki Sloveniji vlagateljem na voljo, z navedbo, da so prospekt, pravila upravljanja oziroma statut, dokument s ključnimi podatki za vlagatelje in letna, polletna in ostala periodična poročila o poslovanju investicijskega sklada vlagateljem na voljo brezplačno;
3. časopis, ki se prodaja na celotnem območju Republike Slovenije, v katerem bodo objavljeni podatki o vrednosti enote premoženja investicijskega sklada in način objave drugih relevantnih podatkov v zvezi s poslovanjem investicijskega sklada;
4. kratek opis obdavčitve imetnikov enot investicijskega sklada rezidentov Republike Slovenije.
7. člen
(podrobnejše lastnosti oglasov)
(1) Šteje se, da je oglas jasno prepoznaven kot tak, kar zahteva prvi odstavek 136. člena ZISDU-2, če vsebuje firmo in sedež družbe za upravljanje oziroma navedbo osebe, ki gradivo uporablja za trženje oziroma je naročila objavo oglasa, če to ni družba za upravljanje.
(2) Če oglas vsebuje imena oziroma firme investicijskih skladov mora vsebovati tudi navedbo iz četrtega odstavka 136. člena ZISDU-2.
(3) Šteje se, da je oglas, ki vsebuje podatek o pretekli donosnosti naložbe v enote investicijskega sklada, jasen, nedvoumen in da ni zavajajoč, kar zahteva drugi odstavek 136. člena ZISDU-2, če:
1. izračun pretekle donosnosti temelji na podatkih o vrednosti enote premoženja oziroma knjigovodski oziroma tržni ceni delnice investicijskega sklada;
2. upoštevaje uporabljeni medij sporočanja ter ciljno publiko, vsebuje jasno izraženo oziroma na vidnem mestu čitljivo zapisano opozorilo, da pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti;
3. vsebuje »sintetični kazalnik tveganj in donosa« investicijskega sklada;
4. vsebuje podatke o najvišjih vstopnih in izstopnih stroških oziroma stroških, ki bremenijo kupca ob vpisu enot investicijskega sklada ter opozorilo, da navedeni stroški zmanjšujejo prikazano donosnost;
5. podatek o pretekli donosnosti investicijskega sklada odraža rezultat v letnem ali večletnem časovnem obdobju, ki se začne s prvim dnem koledarskega meseca in konča z zadnjim dnem koledarskega meseca;
6. je sestavljen tako, da ne bodo še posebej poudarjene besedne zveze: donos, donosnost, rast, dvig ali njihove izpeljanke, ali pa, da se grafično ali kako drugače nesorazmerno poudarja podatek o pretekli donosnosti glede na druge podatke.
(4) Če prospekt investicijskega sklada vlagateljem ni na voljo v slovenskem jeziku, mora oglas vsebovati navedbo jezika, v katerem so dokumenti investicijskega sklada vlagateljem na voljo.
(5) Če oglas vsebuje tudi obrazec pristopne izjave k investicijskemu skladu, mu mora biti priložen tudi dokument s ključnimi podatki za vlagatelje investicijskega sklada.
8. člen
(vpisno mesto)
(1) Družba za upravljanje je dolžna zagotoviti, da vpisno mesto izpolnjuje ustrezne kadrovske, tehnične in organizacijske pogoje, ki so potrebni, da trženje enot investicijskega sklada poteka skladno s predpisi.
(2) Šteje se, da vpisno mesto izpolnjuje kadrovske pogoje iz prvega odstavka tega člena, če imajo fizične osebe, ki v okviru vpisnega mesta opravljajo trženje enot investicijskih skladov dovoljenje Agencije iz 137. člena ZISDU-2.
(3) Šteje se, da vpisno mesto izpolnjuje tehnične in organizacijske pogoje iz prvega odstavka tega člena, če:
1. se nahaja v uradnih poslovnih prostorih, ki so ločeni od zasebnih prostorov, pri čemer se kot uradni poslovni prostor šteje poslovni prostor, ki je registriran kot sedež, podružnica oziroma poslovna enota osebe, ki izvaja trženje investicijskih skladov, in ki izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:
a) je kot vpisno mesto naveden in objavljen na spletni strani družbe za upravljanje;
b) je kot vpisno mesto naveden v prospektu investicijskega sklada;
c) je kot vpisno mesto naveden v uradnem obvestilu iz priloge 1 Uredbe Komisije (EU) št. 584/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko in vsebino standardnega uradnega obvestila in potrdila KNPVP, uporabo elektronske komunikacije med pristojnimi organi za namene obveščanja in postopki za preverjanje na kraju samem ali preiskavo ter izmenjavo informacij med pristojnimi organi (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 16);
2. je na vpisnem mestu potencialnemu vlagatelju zagotovljena ustrezna raven zasebnosti;
3. so vse fizične kopije pristopnih izjav in zahtev za izplačilo ter drugi pisno dokumentirani podatki o vlagatelju hranjeni v sefu ali omari, odporni na fizično silo in silo okolja, pri čemer se ta nahaja znotraj uradnega poslovnega prostora oziroma so hranjeni pri certificiranih in za to dejavnost pooblaščenih osebah, ki so ustrezno opremljene ter poslujejo v skladu z veljavno zakonodajo in ISO standardi s področja ravnanja z dokumentarnim ter arhivskim gradivom;
4. imajo dostop do dokumentov iz prejšnje točke izključno za to pooblaščene osebe;
5. so v primeru, da oseba trženje enot izvaja prek svetovnega spleta, in v primeru, da oseba podatke o vlagateljih shranjuje in obdeluje računalniško, upoštevani pogoji glede delovanja elektronskega informacijskega sistema družbe za upravljanje;
6. vpisno mesto posluje v skladu z delovnim časom, o katerem je vlagatelj ustrezno obveščen;
7. je zagotovljeno naravi dejavnosti prilagojeno tehnično oziroma fizično varovanje vpisnega mesta, opreme in podatkov o vlagateljih.
(4) Pogoja iz 1. in 6. točke prejšnjega odstavka ni treba izpolnjevati, če se kot vpisno mesto uporablja posamezna spletna stran.
(5) Vsaka fizična oseba, ki izvaja trženje enot investicijskih skladov v Republiki Sloveniji, mora delovati v okviru določenega vpisnega mesta, pri čemer pa lahko vlagatelju omogoči pristop k pravilom upravljanja investicijskega sklada tudi zunaj uradnega poslovnega prostora vpisnega mesta. Tudi v primeru iz prejšnjega stavka mora biti zagotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji iz 8. do 10. člena tega sklepa.
9. člen
(postopek izvedbe prodaje)
(1) Šteje se, da oseba, ki izvaja trženje enot investicijskih skladov, ravna vestno in z ustrezno profesionalno skrbnostjo kot to zahteva 4. člen tega sklepa, če:
1. se vlagatelju izkaže s svojim imenom in priimkom ter podatkom o firmi, ki jo zastopa, in mu na njegovo zahtevo predloži ustrezno pooblastilo družbe za upravljanje in/ali dovoljenje iz 137. člena ZISDU-2;
2. v primeru prodaje zunaj uradnega poslovnega prostora vpisnega mesta vlagatelju predloži tudi podatek o naslovu vpisnega mesta, v okviru katerega deluje.
(2) Družba za upravljanje mora, da bi lahko vlagatelju priporočila, kateri investicijski skladi so zanj primerni, od vlagatelja, kadar je ta fizična oseba oziroma zakoniti zastopnik fizične osebe, pridobiti informacije o njegovem poznavanju finančnih naložb in izkušnjah pri naložbah v vrednostne papirje oziroma investicijske sklade, njegovem finančnem položaju, odnosu do tveganj in naložbenih ciljih.
(3) Če družba za upravljanje na podlagi informacij, ki jih prejme po drugem odstavku tega člena, oceni, da investicijski sklad oziroma kombinacija investicijskih skladov, ki naj bi bili predmet vlagateljevih naložb, zanj niso primerni, ga mora na to opozoriti.
(4) Če se vlagatelj odloči, da družbi za upravljanje ne bo posredoval informacij iz drugega odstavka tega člena ali da ji bo posredoval nepopolne informacije o svojem znanju in izkušnjah, ga mora družba za upravljanje opozoriti, da zaradi te njegove odločitve ne more oceniti, ali je naložba zanj primerna ali ne.
(5) V primerih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena mora družba za upravljanje vlagatelju v podpis predložiti izjavo o tveganjih, katere vzorec je priloga k temu sklepu.
(6) Izjava o tveganjih je lahko v pisni in/ali elektronski obliki in se hrani skupaj z vlagateljevo pristopno izjavo.
10. člen
(pregled vlagatelja)
Pred podpisom pristopne izjave k pravilom upravljanja investicijskega sklada mora družba za upravljaje opraviti pregled vlagatelja in pridobiti podatke o njem v skladu s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
11. člen
(odstop od naložbe)
(1) Če pravila upravljanja investicijskega sklada določajo, da lahko vlagatelj v določenem času prekliče svojo pristopno izjavo, mora oseba, ki trženje izvaja, vlagatelja na to pravico opozoriti že ob prejemu njegove pristopne izjave.
(2) Kadar je pristopno izjavo investicijskega sklada mogoče posredovati v elektronski obliki, mora biti opozorilo iz prejšnjega odstavka jasno navedeno na istem mestu kot obrazec s pristopno izjavo.
KONČNI DOLOČBI
12. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o načinu in pogojih za trženje in oglaševanje investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 52/07 in 107/07).
13. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-42/2011-3
Ljubljana, dne 11. aprila 2012
EVA 2012-1611-0077
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost