Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1455. Sklep o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada, stran 3289.

Na podlagi tretjega odstavka 256. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa metodologijo za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada iz prvega odstavka 256. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2) ter način in roke objave podatka o celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada.
(2) V skladu s 376. členom ZISDU-2 se ta sklep smiselno uporablja tudi za ne-UCITS sklade, pri čemer se namesto stroškov iz 254. člena ZISDU-2 upoštevajo stroški iz 374. člena ZISDU-2, namesto četrtega odstavka 249. člena ZISDU-2 pa peti odstavek 371. člena ZISDU-2.
2. člen
(stroški poslovanja vzajemnega sklada)
(1) Med stroške poslovanja vzajemnega sklada spadajo stroški provizije za upravljanje vzajemnega sklada, stroški provizije za opravljanje skrbniških storitev za vzajemni sklad in stroški iz četrtega odstavka 177. člena ZISDU-2 ter stroški iz drugega odstavka 254. člena ZISDU-2, kolikor se izplačujejo iz sredstev vzajemnega sklada, razen:
1. stroškov plačil tretjim osebam v zvezi z pridobitvijo oziroma odsvojitvijo premoženja vzajemnega sklada (razen enot ciljnih skladov), ne glede na to ali so ti stroški neposredni (npr. provizije in stroški borznih posrednikov) ali posredni (npr. stroški upravljavcev organiziranih trgov in večstranskih sistemov trgovanja);
2. stroškov plačil tretjim osebam v zvezi s posedovanjem izvedenih finančnih instrumentov (npr. margin calls);
3. stroškov obresti in drugih stroškov zadolževanja za posojila, ki jih družba za upravljanje najema za račun vzajemnega sklada;
4. protivrednosti nefinančnih ekonomskih koristi, ki jih prejme družba za upravljanje ali z njo povezana oseba od borznoposredniških družb oziroma bank v zameno za dajanje naročil za trgovanje (mehke provizije).
(2) Stroški iz prvega odstavka tega člena se pri izračunu celotnih stroškov poslovanja v skladu s tem sklepom, upoštevajo v bruto zneskih.
(3) Celotni stroški poslovanja se izračunavajo ločeno za vsak razred investicijskih kuponov vzajemnega sklada, razen kadar se razredi investicijskih kuponov po stroških ne razlikujejo.
(4) Podatki o stroških uporabljenih za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada morajo izhajati iz letnega poročila o poslovanju vzajemnega sklada za preteklo poslovno leto in iz drugih najaktualnejših javno dostopnih poročil ciljnih skladov.
3. člen
(metodologija za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada)
(1) Celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada v preteklem poslovnem letu (v nadaljnjem besedilu: CSP) vključujejo stroške poslovanja vzajemnega sklada iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa, ki so nastali v preteklem poslovnem letu poslovanja vzajemnega sklada.
(2) CSP se izrazijo v odstotku na dve decimalni mesti natančno od povprečne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada v preteklem poslovnem letu in se izračunajo po naslednjem postopku:
4. člen
(posebnosti pri izračunu CSP)
(1) Ne glede na določbe 3. člena tega sklepa, se v primeru vzajemnega sklada iz četrtega odstavka 249. člena ZISDU-2, ki je imel v obdobju preteklega poslovnega leta vsaj 6 mesecev najmanj 20 odstotkov svoje čiste vrednosti sredstev naložene v enote ciljnih skladov, CSP izračuna po postopku navedenem v tem členu.
(2) Pri izračunu CSP vzajemnega sklada, ki izpolnjuje pogoj iz prejšnjega odstavka, se poleg stroškov poslovanja iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa, upoštevajo tudi stroški, ki so bremenili vzajemni sklad zaradi nalaganja sredstev v ciljne sklade, pri čemer se pri vsakem posameznem ciljnem skladu upošteva:
1. vstopne in izstopne stroške, ki so bremenili vzajemni sklad iz naslova nakupov in prodaj enot posameznega ciljnega sklada;
2. delež stroškov poslovanja posameznega ciljnega sklada v višini, ki je odvisna od obdobja imetništva enot premoženja oziroma delnic posameznega ciljnega sklada in višine sorazmernega deleža premoženja, ki ga je imel vzajemni sklad v ciljnem skladu.
(3) CSP vzajemnega sklada, ki izpolnjuje pogoj iz prvega odstavka tega člena, se izračunajo po naslednjem postopku:
(4) Če ciljni sklad izračunava stroške poslovanja ločeno za vsak razred investicijskih kuponov, se pri izračunu CSP iz prejšnjega odstavka upoštevajo stroški tistega razreda investicijskih kuponov ciljnega sklada, katerega imetnik investicijskih kuponov je vzajemni sklad.
5. člen
(ocena CSP)
(1) Če podatek o stroških poslovanja posameznega ciljnega sklada, ki je potreben za izračun CSP vzajemnega sklada iz prvega odstavka 4. člena tega sklepa, ni znan, družba za upravljanje znesek stroškov poslovanja takšnega ciljnega sklada oceni.
(2) Če ciljni sklad iz prejšnjega odstavka predstavlja manj kot 15 odstotkov sredstev vzajemnega sklada, družba za upravljanje pri oceni stroškov poslovanja ciljnega sklada, upošteva zgolj najvišjo upravljavsko provizijo, ki jo za upravljanje ciljnega sklada lahko zaračunava družba, ki ciljni sklad upravlja in zadnjo razpoložljivo provizijo, vezano na uspešnost ciljnega sklada.
6. člen
(način in rok objave podatka o CSP)
Družba za upravljanje podatek o CSP objavi v prospektu vzajemnega sklada in v dokumentu s ključnimi podatki za vlagatelje vzajemnega sklada v obsegu in na način, kot ga določata sklep Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki določa vsebino prospekta odprtega investicijskega sklada in Uredba Komisije EU št. 583/2010 (Uradni list Evropske unije, št. 176/10). Podatek o CSP mora biti objavljen v roku iz drugega odstavka 206. člena ZISDU-2.
7. člen
(arhiv podatkov o CSP)
(1) Družba za upravljanje vodi arhiv podatkov o vseh doslej izračunanih in objavljenih CSP, ki mora biti vedno na razpolago zainteresirani javnosti.
(2) Šteje se, da so podatki iz arhiva na razpolago zainteresirani javnosti, če so na razpolago na vseh vpisnih mestih, kjer so možna vplačila v vzajemni sklad, ali pa so objavljeni na javni spletni strani družbe za upravljanje.
KONČNI DOLOČBI
8. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o metodologiji za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada in celotnih stroškov poslovanja investicijske družbe, načinu in rokih objave podatka o celotnih stroških poslovanja ter metodologiji za izračun stopnje obrata naložb vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 126/04 in 28/09).
9. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-40/2011-3
Ljubljana, dne 11. aprila 2012
EVA 2012-1611-0074
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost