Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1446. Sklep o podrobnejši vsebini poziva za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe, stran 3223.

Na podlagi tretjega odstavka 408. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejši vsebini poziva za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino poziva za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe, ki ga mora družba za upravljanje pred začetkom postopka za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe javno objaviti.
2. člen
(vsebina poziva za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe)
Poziv za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe mora ob upoštevanju 78. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11) obsegati najmanj:
1. pomembnejše podatke o družbi za upravljanje, ki ustanovi investicijsko družbo, med drugim: firma, sedež, osnovni kapital in navedbo družbenikov oziroma delničarjev, ki imajo v njej kvalificirani delež;
2. pomembnejše podatke o investicijski družbi, ki se ustanavlja, kot so: firma in osnovni kapital;
3. pomembnejše podatke o naložbenih ciljih in politiki investicijske družbe;
4. pomembnejše podatke o izdaji, kot so: skupna nominalna vrednost, število delnic, nominalna vrednost posamezne delnice oziroma delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu posamezne kosovne delnice ter navedbo prodajne cene za delnico;
5. podrobnejše podatke o javni ponudbi delnic, kot so: datum začetka in konca veljavnosti javne ponudbe delnic, mesta, kjer je mogoč vpis delnic in navedbo borznoposredniške družbe ali banke, ki sodeluje pri izvedbi javne ponudbe z navedbo, ali borznoposredniška družba oziroma banka opravlja storitev izvedbe javne ponudbe z obveznostjo odkupa ali brez obveznosti odkupa;
6. navedbo, da je bil skupaj s tem javnim pozivom izdelan tudi prospekt, ki vsebuje podrobne podatke, ki omogočajo vpogled v pravni položaj investicijske družbe kot izdajateljice delnic, njen finančni položaj, poslovne možnosti in pravice, ki izhajajo iz delnic;
7. navedbo dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev (številka in datum odločbe);
8. navedbo mest, kjer je prospekt investicijske družbe vlagateljem na razpolago.
KONČNI DOLOČBI
3. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o podrobnejši vsebini poziva za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe (Uradni list RS, št. 80/03).
4. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-10/2012-3
Ljubljana, dne 4. aprila 2012
EVA 2012-1611-0068
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost