Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1464. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb, stran 3312.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11) v zvezi z 11. točko 129. člena in 194. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – ZBan-1-UPB5 (52/11 – popr.), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb
1. člen
V Sklepu o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 74/09, 80/11 in 90/11 – popr.; v nadaljevanju: sklep) se v prvem odstavku 2. člena v točki (e) besedilo »CR TB SETT« nadomesti z besedilom »CR SETT ter kapitalski zahtevi za posebno pozicijsko tveganje za trgovalni portfelj s korelacijo po standardiziranem pristopu v obliki obrazca MKR SA CTP«.
2. člen
V petem odstavku 4. člena se besedilo »1.3.11a« nadomesti z besedilom »1.3.10«.
V desetem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(10) Obrazec CA v delu izračuna kapitala vsebuje vrstice z naslednjo vsebino:«.
Besedilo vrstice »(44) Vrstica 1.1.5 – (-) Ostale odbitne postavke temeljnega kapitala« se spremeni tako, da se glasi:
»Vrstica »(-) Ostale odbitne postavke temeljnega kapitala« predstavlja vsoto postavk iz vrstic 1.1.5.1, 1.1.5.2a, 1.1.5.3a in 1.1.5.4.«.
Za vrstico (50) se doda nova vrstica (51), ki se glasi:
»(51) Vrstica 1.1.5.3a – (-) Ocena prilagoditev za finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti
Vrstica »(-) Ocena prilagoditev za finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti« se nanaša na točko (e) 20. člena sklepa o kapitalu, v katero se z negativnim predznakom vnese vsota ocenjenega zneska potrebnih prilagoditev na postavke trgovalne knjige ter na vsa ostala finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti.«.
Dosedanja vrstica (51) postane vrstica (52).
Dosedanja vrstica (52), ki postane vrstica (53), se spremeni tako, da se glasi:
»(53) Vrstica 1.1.5.4.2 – (-) Ostalo
Vrstica »(-) Ostalo« predstavlja negativno vrednost postavke v vrstici 1.1.5.4.2a.«.
Dosedanja vrstica (53) postane vrstica (54).
Dosedanja vrstica (54) se črta.
Besedilo vrstice »(70) Vrstica 1.3 – (-) ODBITNE POSTAVKE OD TEMELJNEGA IN DODATNEGA KAPITALA I« se spremeni tako, da se glasi:
»Vrstica »(-) Odbitne postavke od temeljnega in dodatnega kapitala I« predstavlja vsoto postavk 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9 in 1.3.10 oziroma vsoto postavk 1.3.T1* in 1.3.T2*.«.
Vrstici (82) in (83) se črtata.
Dosedanji vrstici (84) in (85) postaneta vrstici (82) in (83).
V dosedanji vrstici (86), ki postane vrstica (84), se črta besedilo », 1.6.6«.
Dosedanji vrstici (87) in (88) postaneta vrstici (85) in (86).
Dosedanji vrstici (89) in (90) se črtata.
V dosedanji vrstici (91), ki postane vrstica (87), se črta besedilo »+ 1.6.6«.
Dosedanji vrstici (92) in (93) postaneta vrstici (88) in (89).
3. člen
V devetem odstavku 5. člena se besedilo pod naslovom »RAZČLENITEV SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA UTEŽI TVEGANJA:« spremeni tako, da se glasi:
»Znesek skupne originalne vrednosti izpostavljenosti iz polja v stolpcu 1 in vrstici »SKUPAJ« se razčleni glede uteži tveganja iz drugega poglavja sklepa o standardiziranem pristopu, iz drugega odstavka 101. člena sklepa o kreditnih zavarovanjih in iz druge alineje točke (b) petega in devetega odstavka 16. člena sklepa o pristopu IRB ter se prikaže ločeno po posameznih utežeh tveganja (0  %, 10  %, 20  %, 35  %, 50  %, 70  %, 75  %, 100  %, 150  %, 200  %, druge uteži tveganja). Kadar je izpostavljenost preostala vrednost sredstva, danega v zakup, se originalna vrednost te izpostavljenosti prikaže pri uteži tveganja 100  %.«.
4. člen
V šestem odstavku 16. člena se v vrstici »3 – POSEBNO POZICIJSKO TVEGANJE« številka »3.5« nadomesti s številko »3.4«.
Vrstica »3.5 – LISTINJENE IZPOSTAVLJENOSTI« se črta.
5. člen
V tretjem odstavku 19. člena se v besedilu stolpca »Stolpca 1 in 2 – Posamezna pozicija (Dolga, Kratka)« zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Borznoposredniška družba mora pri vključevanju pozicij v trgovalno knjigo in vrednotenju pozicij upoštevati določila 9. člena ter prvega, tretjega in četrtega odstavka 12. člena sklepa o tržnih tveganjih.
V šestem odstavku se besedilo vrstice »2 – POSEBNO POZICIJSKO TVEGANJE« spremeni tako, da se glasi:
»Vrstica »Posebno pozicijsko tveganje« vsebuje pozicije v lastniških finančnih instrumentih, ki so predmet izračuna posebnega pozicijskega tveganja v skladu s 35. členom in tretjim ter četrtim odstavkom 37. člena sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba v vrstico 2 vnese pozicije stolpcev od 1 do 7 tega obrazca, kapitalska zahteva za te pozicije se izračuna tako, da se pomnoži skupno bruto pozicijo z 8  %.«.
Vrstici »2.1 – VISOKO KVALITETNI, LIKVIDNI IN ŠIROKO RAZPRŠENI PORTFELJI, KI SO PREDMET NIŽJIH KAPITALSKIH ZAHTEV« in »2.2 – DRUGI LASTNIŠKI FINANČNI INSTRUMENTI (RAZEN VISOKO KVALITETNIH, LIKVIDNIH IN ŠIROKO RAZPRŠENIH PORTFELJEV)« se črtata.
6. člen
V desetem odstavku 20. člena se v besedilu vrstice »Valute vključene v ERM2« črta besedilo »EEK,«.
7. člen
Prvi in drugi odstavek 23. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Obrazec MKR IM vsebuje podatke o izračunani tvegani vrednosti (VaR) in tvegani vrednosti za izjemne situacije (stressed VaR) glede na vrsto tržnega tveganja (pozicijsko tveganje dolžniških in lastniških finančnih instrumentov, valutno tveganje, tveganje sprememb cen blaga). Vsebuje tudi informacije o dodatni kapitalski zahtevi za presežno tveganje neplačila in migracije, cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo, številu preseganj itd.
(2) Obrazec MKR IM vsebuje 16 stolpcev, katerih vsebina je naslednja:
Stolpec 1 – Multiplikacijski faktor za VaR (m(c)) × Povprečje za VaR za preteklih 60 delovnih dni (VaR(avg))
Stolpec 1 se nanaša na drugo alinejo točke (a) prvega odstavka 92. člena sklepa o tržnih tveganjih. Vnese se izračunano povprečje dnevnih tveganih vrednosti preteklih 60 delovnih dni, pomnoženo z multiplikatorjem, ki je najmanj 3 in povečan za plus faktor, ki je odvisen od števila preseganj.
Stolpec 2 – VaR prejšnjega dne (VaR(t-1))
Stolpec 2 se nanaša na prvo alinejo točke (a) prvega odstavka 92. člena sklepa o tržnih tveganjih. Vnese se izračunana tvegana vrednost za prejšnji dan.
Stolpec 3a – Multiplikacijski faktor za SVaR (m(s)) × Povprečje za SVaR za preteklih 60 delovnih dni (SVaR(avg))
Stolpec 3a se nanaša na drugo alinejo točke (b) prvega odstavka 92. člena sklepa o tržnih tveganjih. Vnese se izračunano povprečje tveganih vrednosti za izjemne situacije preteklih 60 delovnih dni, pomnoženo z multiplikatorjem, ki je najmanj 3 in povečan za plus faktor, ki je odvisen od števila preseganj.
Stolpec 3b – zadnji razpoložljivi SVaR (SVaR(t-1))
Stolpec 3b se nanaša na prvo alinejo točke (b) prvega odstavka 92. člena sklepa o tržnih tveganjih. Vnese se izračunana zadnja razpoložljiva tvegana vrednost za izjemne situacije.
Stolpec 4a – Kapitalska zahteva za presežno tveganje neplačila in migracije – povprečna vrednost 12-ih tednov
Stolpec 4a se nanaša na prvi pododstavek točke (d) prvega odstavka 92. člena sklepa o tržnih tveganjih. Vnese se povprečna vrednost izračuna presežnega tveganja neplačila in migracije za zadnjih 12 tednov.
Stolpec 4b – Kapitalska zahteva za presežno tveganje neplačila in migracije – zadnja vrednost
Stolpec 4b se nanaša na prvi pododstavek točke (d) prvega odstavka 92. člena sklepa o tržnih tveganjih. Vnese se zadnja vrednost izračuna presežnega tveganja neplačila in migracije.
Stolpec 4c – Kapitalska zahteva za cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo – minimalna kapitalska zahteva
Stolpec 4c se nanaša na tretji odstavek 89.h člena sklepa o tržnih tveganjih. Vnese se izračun kapitalske zahteve za posebno pozicijsko tveganje v trgovalnem portfelju s korelacijo po standardiziranem pristopu za vse pozicije v trgovalnem portfelju s korelacijo, vključene v izračun z notranjim pristopom, in sicer kot zmnožek 8  % uteži ter večje izmed vrednosti stolpcev 8 in 9.
Stolpec 4d – Kapitalska zahteva za cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo – povprečna vrednost 12-ih tednov
Stolpec 4d se nanaša na drugi pododstavek točke (d) prvega odstavka 92. člena sklepa o tržnih tveganjih. Vnese se povprečna vrednost izračuna kapitalske zahteve za vsa cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo za zadnjih 12 tednov.
Stolpec 4e – Kapitalska zahteva za cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo – zadnja vrednost
Stolpec 4e se nanaša na drugi pododstavek točke (d) prvega odstavka 92. člena sklepa o tržnih tveganjih. Vnese se zadnja vrednost izračuna kapitalske zahteve za vsa cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo.
Stolpec 4f – Kapitalska zahteva za cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo – dodatna kapitalska zahteva za izjemne situacije
Stolpec 4f se nanaša na šesti odstavek 89.h člena sklepa o tržnih tveganjih. Vnese se dodatna kapitalska zahteva za cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo, če rezultati testiranja izjemnih situacij pokažejo pomembno višjo kapitalsko zahtevo za cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo, in če Agencija odloči, da je to potrebno.
Stolpec 5 – Kapitalska zahteva
Stolpec 5 se nanaša na prvi odstavek 92. člena sklepa o tržnih tveganjih. Iz vrstice »skupne pozicije« se vnese seštevek: večje izmed vrednosti stolpcev 1 in 2, iz vrstice »Skupne pozicije«, večje izmed vrednosti stolpcev 3a in 3b, večje izmed vrednosti stolpcev 4a in 4b, večje izmed vrednosti stolpcev 4c, 4d in 4e in vrednost stolpca 4f.
Stolpec 6 – Število preseganj (v zadnjih 250 delovnih dneh)
Stolpec 6 se nanaša na drugi odstavek 92. člena sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba vnese število preseganj, ugotovljenih v zadnjih 250 delovnih dneh.
Stolpec 7a – Multiplikacijski faktor za VaR (m(c))
Stolpec 7a se nanaša na 92. člen sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba vnese multiplikacijski faktor (m(c)), ki ga uporablja. Najmanjši multiplikacijski faktor (m(c)) je 3.
Stolpec 7b – Multiplikacijski faktor za SVaR (m(s))
Stolpec 7b se nanaša na 92. člen sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba vnese multiplikacijski faktor (m(s)), ki ga uporablja. Najmanjši multiplikacijski faktor (m(s)) je 3.
Stolpec 8 – Tehtana neto dolga pozicija za trgovalni portfelj s korelacijo po uporabi »cap« (standardiziran pristop)
Stolpec 8 se nanaša na deseti odstavek 28.a člena sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba vnese znesek tehtane neto dolge pozicije po uporabi »cap«, če se odloči omejiti kapitalsko zahtevo za posebno pozicijsko tveganje za trgovalni portfelj s korelacijo po standardiziranem pristopu (vrednost iz stolpca 43 in vrstice »skupna izpostavljenost« v obrazcu MKR SA CTP).
Stolpec 9 – Tehtana neto kratka pozicija za trgovalni portfelj s korelacijo po uporabi »cap« (standardiziran pristop)
Stolpec 9 se nanaša na deseti odstavek 28.a člena sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba vnese znesek tehtane neto kratke pozicije po uporabi »cap«, če se odloči omejiti kapitalsko zahtevo za posebno pozicijsko tveganje za trgovalni portfelj s korelacijo po standardiziranem pristopu (vrednost iz stolpca 44 in vrstice »skupna izpostavljenost« v obrazcu MKR SA CTP).«.
V tretjem odstavku se peta in šesta vrstica spremenita tako, da se glasita:
»5 – SKUPNA VREDNOST SPLOŠNEGA TVEGANJA
Vrstica »Skupna vrednost splošnega tveganja« se nanaša na točki (a) in (b) prvega odstavka 92. člena sklepa o tržnih tveganjih (VaR in VaR za izjemne situacije za splošno tveganje za vse vrste tveganja). Vnese se seštevek vrstic 1.1., 2.1, 3 in 4.
6 – SKUPNA VREDNOST POSEBNEGA TVEGANJA
Vrstica »Skupna vrednost posebnega tveganja« se nanaša na 89. člen sklepa o tržnih tveganjih (VaR in VaR za izjemne situacije za posebno pozicijsko tveganje za lastniške in dolžniške finančne instrumente v trgovalni knjigi). Vnese se seštevek vrstic 1.2. in 2.2.«.
8. člen
V tretjem odstavku 24. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Obrazec MKR IM Details vsebuje stolpce, katerih vsebina je naslednja:«.
Besedilo stolpca »Stolpec 2 – Koda za izračun kapitalske zahteve za posebno tveganje za lastniške finančne instrumente« se spremeni tako, da se glasi:
»V stolpec 2 se vnesejo kode za izračun kapitalske zahteve za posebno tveganje lastniških finančnih instrumentov. Možne kode so:
1 = model ne izračunava posebnega tveganja;
2 = model izračunava posebno tveganje.«.
Besedilo stolpca »Stolpec 3 – Koda za izračun kapitalske zahteve za posebno tveganje za dolžniške finančne instrumente« se spremeni tako, da se glasi:
»V stolpec 3 se vnesejo kode za izračun kapitalske zahteve za posebno tveganje dolžniških finančnih instrumentov. Možne kode so:
1 = model ne izračunava posebnega tveganja;
2 = model izračunava posebno tveganje, ki vključuje presežno tveganje neplačila in migracije;
3 = model izračunava posebno tveganje, ki vključuje presežno tveganje neplačila in migracije ter cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo, brez cenovnih tveganj v trgovalnem portfelju s korelacijo za pozicije, ki so predmet kapitalske zahteve v skladu z 28.a členom sklepa o tržnih tveganjih;
4 = model izračunava posebno tveganje, brez presežnega tveganja neplačila in migracije;
5 = model izračunava posebno tveganje, brez presežnega tveganja neplačila in migracije kot tudi brez cenovnih tveganj v trgovalnem portfelju s korelacijo za pozicije, ki so predmet kapitalske zahteve v skladu z 28.a členom sklepa o tržnih tveganjih.«.
V besedilu stolpca »Stolpec 4 – Uporabljena koda za spremembo vrednosti portfelja za izračun števila preseganj« se številka »81« nadomesti s številko »92« in številka »80« s številko »91«.
Besedilo stolpca »Stolpec 8 – Regulatorni VaR (interval zaupanja = 99  % in VaR (T=10))« se spremeni tako, da se glasi:
»Stolpec 8 se nanaša na VaR izračunan v skladu z določili iz 88. člena sklepa o tržnih tveganjih, pred uporabo multiplikacijskega faktorja (m(c)), za obdobje posedovanja 10 delovnih dni in z enostranskim intervalom zaupanja 99  %.«.
Besedilo stolpca »Stolpec 9 – Regulatorni VaR (interval zaupanja = 99  % in VaR (T=1))« se spremeni tako, da se glasi:
»Stolpec 9 se nanaša na VaR izračunan v skladu z določili iz 88. člena sklepa o tržnih tveganjih, pred uporabo multiplikacijskega faktorja (m(c)), za obdobje posedovanja 1 delovni dan in z enostranskim intervalom zaupanja 99  %.«.
Za stolpec »Stolpec 9 – Regulatorni VaR (interval zaupanja = 99  % in VaR (T=1))« se doda nov stolpec, ki se glasi:
»Stolpec 9b – Regulatorni VaR za izjemne situacije (interval zaupanja = 99  % in SVaR (T=10))
Stolpec 9b se nanaša na SVaR izračunan v skladu z določili iz drugega odstavka 88. člena sklepa o tržnih tveganjih, pred uporabo multiplikacijskega faktorja (m(s)), za obdobje posedovanja 10 delovnih dni in z enostranskim intervalom zaupanja 99  %.«.
Stolpca »Stolpec 10 – Dodatna kapitalska zahteva za posebno tveganje« in »Stolpec 11- Dodatna kapitalska zahteva zaradi tveganja neplačila« se črtata.
Za stolpec »Stolpec 9b – Regulatorni VaR za izjemne situacije (interval zaupanja = 99  % in SVaR (T=10))« se dodata nova stolpca, ki se glasita:
»Stolpec 11a – Kapitalska zahteva za presežno tveganje neplačila in migracije
Stolpec 11a se nanaša na 89.a člen in prvi pododstavek točke (d) prvega odstavka 92. člena sklepa o tržnih tveganjih. V ta stolpec borznoposredniška družba vnese vrednost izračuna presežnega tveganja neplačila in migracije, ki presega tveganje neplačila, zajeto z notranjim modelom v izračunu VaR.
Stolpec 11b – Kapitalska zahteva za cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo (z izključitvijo dodatne kapitalske za izjemne situacije)
Stolpec 11b se nanaša na 89.h člen in drugi pododstavek točke (d) prvega odstavka 92. člena sklepa o tržnih tveganjih. V ta stolpec borznoposredniška družba vnese vrednost kapitalske zahteve za cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo, brez dodatne kapitalske zahteve za izjemne situacije.«.
9. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
2.5.10. Navodilo za izpolnjevanje obrazca Izračun kapitalske zahteve za tveganje poravnave (v nadaljevanju: CR SETT)
(1) Obrazec CR SETT vsebuje podatke o neporavnanih transakcijah (poslih pri katerih je prišlo do zamude v poravnavi) v netrgovalni in trgovalni knjigi in izračunu kapitalske zahteve povezane s tveganjem poravnave.
(2) Obrazec CR SETT vsebuje stolpce, katerih vsebina je naslednja:
Stolpec 1 – Neporavnane transakcije po dogovorjeni ceni
Stolpec 1 se nanaša na 43. člen sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba vnese skupni znesek neporavnanih transakcij glede na število dni zamude.
Stolpec 2 – Izpostavljenost, ki nastaja zaradi razlik v cenah kot posledica neporavnanih transakcij
Stolpec 2 se nanaša na 43. člen sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba vnese znesek razlike med dogovorjeno in dejansko oziroma veljavno ceno.
Stolpec 3 – Kapitalska zahteva
V stolpec 3 borznoposredniška družba vnese vrednost kapitalske zahteve za tveganje poravnave izračunane na podlagi določb iz 43. člena sklepa o tržnih tveganjih.
(3) Obrazec CR SETT vsebuje vrstice, katerih vsebina je naslednja:
1 – VSOTA NEPORAVNANIH TRANSAKCIJ V NETRGOVALNI KNJIGI
Vrstica »Vsota neporavnanih transakcij v netrgovalni knjigi« se nanaša na neporavnane transakcije v netrgovalni knjigi in izračun kapitalske zahteve za tveganje poravnave v skladu z določbami iz točke (b) prvega odstavka 7. člena in 43. člena sklepa o tržnih tveganjih.
1.1 do 1.5 – TRANSAKCIJE V ZAMUDI
Vrstice od 1.1 do 1.5 se nanašajo na različna obdobja zamud transakcij. Borznoposredniška družba glede na število dni zamud v vrstice od 1.1 do 1.5 vnese znesek poslov, ki so še neporavnani.
2 – VSOTA NEPORAVNANIH TRANSAKCIJ V TRGOVALNI KNJIGI
Vrstica »Vsota neporavnanih transakcij v trgovalni knjigi« se nanaša na neporavnane transakcije v trgovalni knjigi in izračun kapitalske zahteve za tveganje poravnave v skladu z določbami iz točke (b) prvega odstavka 7. člena in 43. člena sklepa o tržnih tveganjih.
2.1 do 2.5 – TRANSAKCIJE V ZAMUDI
Vrstice od 2.1 do 2.5 se nanašajo na različna obdobja zamud transakcij. Borznoposredniška družba glede na število dni zamud v vrstice od 2.1 do 2.5 vnese znesek poslov, ki so še neporavnani.«.
10. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen
2.5.11. Navodilo za izpolnjevanje obrazca Izračun kapitalske zahteve za posebno pozicijsko tveganje za trgovalni portfelj s korelacijo po standardiziranem pristopu
(v nadaljevanju: MKR SA CTP)
(1) Borznoposredniška družba mora izpolniti obrazec MKR SA CTP za namen izračuna kapitalske zahteve za posebno pozicijsko tveganje za dolžniške finančne instrumente v trgovalni knjigi, ki so pozicije v listinjenju, ter kreditne izvedene finančne instrumente na podlagi n-tega neplačila. Borznoposredniška družba tehta neto pozicije teh instrumentov, ki bi bile v netrgovalni knjigi predmet standardiziranega pristopa, kot je določeno v 15. do 22. členu sklepa o listinjenju, ter pozicije, ki bi bile v netrgovalni knjigi predmet pristopa IRB, kot je določeno v 23. do 38. členu sklepa o listinjenju.
(2) Poročanje je odvisno od vloge, ki jo borznoposredniška družba prevzame v procesu listinjenja, zato se postavke poročanja razlikujejo glede na to, ali je borznoposredniška družba v vlogi originatorja, investitorja ali sponzorja v skladu z opredelitvami pojmov v 3. in 4. členu sklepa o listinjenju.
(3) Obrazec MKR SA CTP vsebuje stolpce, katerih vsebina je naslednja:
Stolpca 1 in 2 – Skupaj pozicije (Dolga, Kratka)
Stolpec 1 (dolga pozicija) in stolpec 2 (kratka pozicija) se nanašata na drugi odstavek 17. člena sklepa o tržnih tveganjih.
Borznoposredniška družba v stolpca 1 in 2 vnese bruto pozicije iz drugega in tretjega odstavka 28.a člena sklepa o tržnih tveganjih, brez upoštevanja učinka pobota med instrumenti/pogodbami in brez pozicij, ki izhajajo iz izvedbe prve prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa tretje osebe/stranke iz točke (a) 38. člena sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba razvrsti pozicije v vrsticah od A do C glede na vlogo, ki jo borznoposredniška družba v procesu listinjenja prevzame, ter po vrsticah 1 do 3 glede na finančni instrument v trgovalnem portfelju s korelacijo: pozicija v listinjenju, kreditni izvedeni finančni instrument na podlagi n-tega neplačila in ostale pozicije v trgovalnem portfelju s korelacijo.
Stolpca 3 in 4 – (-) Odbitne postavke od kapitala (Dolga, Kratka)
Vnese se vrednost dolgih in kratkih pozicij v listinjenju, katerim je dodeljena utež 1250  % in jih borznoposredniška družba odšteje od kapitala v skladu s 22. členom sklepa o listinjenju, namesto da bi tehtala te pozicije za namen izračuna kapitalske zahteve.
Stolpca 5 in 6 – Neto pozicije (Dolga, Kratka)
Stolpec 5 (neto dolga pozicija) in stolpec 6 (neto kratka pozicija) se nanašata na neto (dolgo ali kratko) pozicijo, ki izhaja iz 15. do 17. člena sklepa o tržnih tveganjih. Neto pozicija je presežna vrednost dolgih (kratkih) pozicij borznoposredniške družbe nad njenimi kratkimi (dolgimi) pozicijami v istovrstnih finančnih instrumentih v trgovalnem portfelju s korelacijo. Borznoposredniška družba vnese vrednost neto pozicije glede na vlogo borznoposredniške družbe in finančni instrument v trgovalnem portfelju s korelacijo.
Stolpci 7 do 23 – Razvrstitev neto dolgih pozicij glede na SA in IRB uteži tveganja
Stolpci 7 do 15 – Utež tveganja < 1250  %
Vnesejo se pozicije v trgovalnem portfelju s korelacijo z bonitetnimi ocenami primerne ECAI v skladu s tretjim poglavjem sklepa o listinjenju ali pozicije s povzeto bonitetno oceno v skladu s 25. členom sklepa o listinjenju. Borznoposredniška družba tehta neto dolge pozicije teh instrumentov, ki bi bile v netrgovalni knjigi predmet standardiziranega pristopa, v skladu s Tabelo 1 15. člena sklepa o listinjenju ter neto dolge pozicije teh instrumentov, ki bi bile v netrgovalni knjigi predmet pristopa IRB, v skladu s Tabelo 2 26. člena sklepa o listinjenju.
Stolpec 16 – 1250  % (ocenjena pozicija)
Vnese se pozicija v trgovalnem portfelju s korelacijo z bonitetno oceno primerne ECAI oziroma povzeto oceno, ki se ji dodeli utež tveganja v višini 1250  % v skladu s 15. in 26. členom sklepa o listinjenju.
Stolpec 17 – 1250  % (neocenjena pozicija)
Vnese se pozicija v trgovalnem portfelju s korelacijo brez bonitetne ocene primerne ECAI oziroma brez povzete ocene, ki se ji v skladu s 15. in 23. členom sklepa o listinjenju dodeli utež tveganja v višini 1250  %.
Stolpec 18 – Metoda nadzorniške formule
Vnese se pozicija v trgovalnem portfelju s korelacijo, pri kateri se utež tveganja izračuna na osnovi metode nadzorniške formule, glede na določila šestega odstavka 28.a člena sklepa o tržnih tveganjih, 27., 28., 36. in 37. člena sklepa o listinjenju.
Stolpec 19 – Povprečna utež tveganja ( %)
V polje se vnese povprečno tehtano utež tveganja celotne pozicije v trgovalnem portfelju s korelacijo, pri kateri se utež tveganja izračuna na osnovi metode nadzorniške formule.
V ta namen mora borznoposredniška družba za pozicije v trgovalnem portfelju s korelacijo, pri katerih obstaja kreditno zavarovanje in pri katerih se uporablja metoda nadzorniške formule, določiti efektivno utež tveganja v skladu s 36. členom sklepa o listinjenju, kadar gre za polno zavarovanje pozicij. Za pozicije v trgovalnem portfelju s korelacijo z delnim kreditnim zavarovanjem, borznoposredniška družba pri metodi nadzorniške formule uporabi prilagojeni »T« v skladu s 37. členom sklepa o listinjenju.
Stolpec 20 – Pozicija z utežmi tveganja iz skupine osnovne izpostavljenosti
Uteži tveganja skupine osnovne izpostavljenosti se uporabljajo za poenostavljeno obravnavo okvirnih likvidnostnih posojil, pri katerih ni mogoče izračunati »Kirb« v skladu z 32. členom sklepa o listinjenju. V primeru obnavljajočih se izpostavljenosti z možnostjo predčasnega odplačila se upoštevajo določila 44. člena sklepa o listinjenju.
Stolpec 21 – Metoda notranjega ocenjevanja
V stolpec 21 se vnese vrednost tistih pozicij v trgovalnem portfelju s korelacijo, ki imajo kot del programa ABCP, posebno obravnavo po pristopu IRB skladno z določili 29. člena sklepa o listinjenju.
Stolpec 22 – Povprečna utež tveganja ( %)
Vnese se povprečno tehtano utež tveganja celotne pozicije v trgovalnem portfelju s korelacijo, za katero se uporablja metoda notranjega ocenjevanja po določilih 29. člena sklepa o listinjenju.
Stolpec 23 – Ostalo
Vnese se pozicija v trgovalnem portfelju s korelacijo, ki ni bila izrecno omenjena v zgornjih stolpcih.
Stolpci 24 do 40 – Razvrstitev neto kratkih pozicij glede na SA in IRB uteži tveganja
Ponovijo se stolpci 7 do 23, le da se vnašajo vrednosti neto kratkih pozicij v trgovalnem portfelju s korelacijo.
Stolpca 41 in 42 – Pred uporabo »cap« (Tehtana neto dolga pozicija, Tehtana neto kratka pozicija)
Borznoposredniška družba izračuna tehtano neto dolgo pozicijo kot seštevek zmnožkov posameznih pozicij iz stolpcev 7 do 23 z ustreznimi utežmi. Tehtana neto kratka pozicija se izračuna kot seštevek zmnožkov posameznih pozicij iz stolpcev 24 do 40 z ustreznimi utežmi.
Stolpca 43 in 44 – Po uporabi »cap« (Tehtana neto dolga pozicija, Tehtana neto kratka pozicija)
Borznoposredniška družba pri izračunu tehtane neto dolge in kratke pozicije, ki sta seštevek zmnožkov posameznih pozicij iz stolpcev 7 do 23 in 24 do 40 z ustreznimi utežmi, upošteva deseti odstavek 28.a člena sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba vnese znesek tehtane neto dolge in kratke pozicije po uporabi »cap«, če se odloči omejiti kapitalsko zahtevo za posebno pozicijsko tveganje za trgovalni portfelj s korelacijo po standardiziranem pristopu.
Stolpec 45 – Skupna kapitalska zahteva
Vnese se izračun kapitalske zahteve za posebno pozicijsko tveganje v trgovalnem portfelju s korelacijo po standardiziranem pristopu kot zmnožek 8  % uteži ter večje izmed vrednosti stolpcev 43 in 44.
(5) Borznoposredniška družba mora poročati o skupni izpostavljenosti v trgovalnem portfelju s korelacijo po posameznih stolpcih poročila in v vrsticah razčleniti obseg svoje aktivnosti glede na vloge, ki jih borznoposredniška družba prevzema.
(6) Obrazec MKR SA CTP vsebuje vrstice, v katerih je razčlenjena skupna izpostavljenost iz 1. vrstice:
Vrednosti polj v 1. Vrstici »Skupna izpostavljenost« morajo biti enake seštevkom skupne izpostavljenosti borznoposredniške družbe po posameznih vlogah, ki jih prevzema, in sicer kot:
a) originator,
b) investitor,
c) sponzor.
Skupna izpostavljenost v trgovalnem portfelju s korelacijo se nadalje razčleni na:
a) pozicije v listinjenju,
b) kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila,
c) ostale pozicije v trgovalnem portfelju s korelacijo.«.
11. člen
Prvi in drugi odstavek 26. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Skupna kapitalska zahteva iz vrstice »1. Vsota neporavnanih transakcij v netrgovalni knjigi« in 3. stolpca obrazca CR SETT se vnese v vrstico 2.2.1 obrazca CA.
Skupna kapitalska zahteva iz vrstice »2. Vsota neporavnanih transakcij v trgovalni knjigi« in 3. stolpca obrazca CR SETT se vnese v vrstico 2.2.2 obrazca CA.
(2) Skupna kapitalska zahteva iz 1. vrstice (Dolžniški finančni instrumenti v trgovalni knjigi) in 9. stolpca obrazca MKR SA TDI se vnese v vrstico 2.3.1.1.01 obrazca CA.
Skupna kapitalska zahteva iz 1. vrstice (Skupna izpostavljenost) in 45. stolpca obrazca MKR SA CTP se vnese v vrstico 2.3.1.1.02 obrazca CA.«.
12. člen
Obrazci CA, CR SA, MKR SA TDI, MKR SA EQU, MKR SA FX, MKR IM in MKR IM Details, ki so sestavni del sklepa, se nadomestijo z novimi obrazci CA, CR SA, MKR SA TDI, MKR SA EQU, MKR SA FX, MKR IM in MKR IM Details, ki so priloga tega sklepa.
Obrazec CR TB SETT, ki je sestavni del sklepa, se nadomesti z novim obrazcem CR SETT, ki je priloga tega sklepa.
Doda se novi obrazec MKR SA CTP, ki je priloga tega sklepa.
13. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Prva poročila po tem sklepu borznoposredniška družba predloži po stanju na dan 30. 6. 2012.
Št. 00700-10/2012-4
Ljubljana, dne 20. aprila 2012
EVA 2012-1611-0103
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost