Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1451. Sklep o trgovanju z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu, stran 3273.

Na podlagi osmega odstavka 234. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o trgovanju z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa postopek in pogoje za uvedbo, trgovanje in poravnavo transakcij z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ter seznam organiziranih trgov vrednostnih papirjev, na katerih se lahko trguje z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada.
2. člen
(izdaja in razveljavitev nematerializiranih investicijskih kuponov)
(1) Če pravila upravljanja vzajemnega sklada določajo, da se investicijski kuponi vzajemnega sklada v skladu s šestim odstavkom 234. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2) izdajo kot nematerializirani vrednostni papirji, mora družba za upravljanje izdajo in razveljavitev investicijskih kuponov opravljati po postopku izdaje in razveljavitve nematerializiranih vrednostnih papirjev prek istega plavajočega računa za izdajo in izbris investicijskih kuponov (v nadaljnjem besedilu: plavajoči račun) v skladu s Pravili poslovanja KDD – Centralne klirinškodepotne družbe, d.d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 137/04, št. 115/07 in 37/10) in v skladu s tem sklepom.
(2) Plavajoči račun za izdajo in izbris nematerializiranih investicijskih kuponov vzajemnega sklada mora voditi skrbnik, ki za vzajemni sklad opravlja skrbniške storitve.
(3) Družba za upravljanje mora s skrbnikom skleniti posebno pogodbo o opravljanju storitve iz prejšnjega odstavka.
(4) Pogodbo iz prejšnjega odstavka mora družba za upravljanje predložiti Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) v osmih dneh po njeni sklenitvi.
3. člen
(vsebina pravil upravljanja v primeru izdaje nematerializiranih investicijskih kuponov)
(1) Pravila upravljanja vzajemnega sklada iz 2. člena tega sklepa morajo poleg vsebin, določenih v 258. členu ZISDU-2, vsebovati:
1. določbo, da mora vlagateljeva pristopna izjava iz 238. člena ZISDU-2 obsegati tudi podatek o šifri imetnikovega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katere naj se prenesejo investicijski kuponi, ki so predmet izjave, in podatke o članu klirinškodepotne družbe, ki vodi ta račun;
2. določbo, da imetnik investicijskega kupona uresniči pravico od družbe za upravljanje zahtevati izplačilo odkupne vrednosti tako, da hkrati z izročitvijo zahteve za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona iz 241. člena ZISDU-2 članu klirinškodepotne družbe, ki vodi račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, pri katerem so vpisani investicijski kuponi vzajemnega sklada, ki so predmet te zahteve, izda nalog za prenos teh investicijskih kuponov v breme njegovega računa in v dobro plavajočega računa.
(2) Če ima vzajemni sklad več razredov investicijskih kuponov, od katerih so nekateri razredi prenosljivi, nekateri pa neprenosljivi, morajo pravila upravljanja navedbo iz prvega odstavka tega člena vključiti v del, ki se nanaša na prenosljive razrede investicijskih kuponov.
(3) Pravila upravljanja krovnega sklada, ki obsega podsklade, katerih investicijski kuponi so prenosljivi in podsklade, katerih investicijski kuponi so neprenosljivi, morajo vsebovati navedbe iz prvega odstavka tega člena, s pristavkom, da se ta določila uporabljajo samo za tiste investicijske kupone podskladov, ki so v skladu s pravili upravljanja podskladov izdani kot nematerializirani vrednostni papirji.
4. člen
(nalog za izdajo nematerializiranih investicijskih kuponov)
(1) Nalog za izdajo nematerializiranih investicijskih kuponov vzajemnega sklada prek plavajočega računa mora obsegati:
1. bistvene sestavine investicijskih kuponov, ki so predmet izdaje;
2. podatke o skrbniku, ki ga družba za upravljanje (izdajatelj) z nalogom pooblašča za vodenje plavajočega računa;
3. količino (število) investicijskih kuponov, ki naj jih klirinškodepotna družba prenese v dobro plavajočega računa.
(2) Nalogu iz prvega odstavka mora družba za upravljanje priložiti naslednje listine:
1. pravila upravljanja vzajemnega sklada;
2. soglasje Agencije k pravilom upravljanja vzajemnega sklada;
3. dovoljenje Agencije za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev s skrbnikom iz 2. točke prvega odstavka tega člena.
(3) Če je klirinškodepotna družba v zvezi s prejšnjo izdajo nematerializiranih investicijskih kuponov že odprla plavajoči račun, prenese dodatno količino investicijskih kuponov na podlagi naloga družbe za upravljanje za tak prenos.
(4) Nalog iz tretjega odstavka tega člena mora obsegati:
1. oznako in identifikacijsko številko investicijskih kuponov;
2. dodatno količino (število), ki naj jih klirinškodepotna družba prenese v dobro plavajočega računa.
(5) Nalogu iz tretjega odstavka tega člena ni treba priložiti nobenih listin.
5. člen
(zamenjava investicijskih kuponov)
(1) Če družba za upravljanje na podlagi pravil upravljanja vzajemnega sklada opravi zamenjavo investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki so bili izdani kot pisne listine, za nematerializirane investicijske kupone, mora nalog za zamenjavo obsegati:
1. bistvene sestavine investicijskih kuponov;
2. podatke o imetnikih investicijskih kuponov, ki naj se jim izdajo nematerializirani investicijski kuponi v zamenjavo za nematerializirane investicijske kupone.
(2) Ne glede na prvi odstavek 2. člena tega sklepa se izdaja nematerializiranih investicijskih kuponov opravi po postopku enofazne izdaje v dobro računov imetnikov iz 2. točke prvega odstavka tega člena.
(3) Šteje se, da so investicijski kuponi, izdani kot pisne listine, razveljavljeni z dnem, ko klirinškodepotna družba na podlagi naloga iz prvega odstavka tega člena opravi prenos nematerializiranih investicijskih kuponov v dobro računov imetnikov iz 2. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Družba za upravljanje mora hkrati z nalogom iz prvega odstavka tega člena klirinškodepotni družbi izdati tudi nalog za odprtje plavajočega računa za izdajo in izbris investicijskih kuponov vzajemnega sklada.
(5) Za nalog iz četrtega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka 4. člena tega sklepa.
6. člen
(trgovanje s prenosljivimi investicijskimi kuponi)
(1) Prenosljiv investicijski kupon vzajemnega sklada mora biti uvrščen v trgovanje na najmanj enem izmed organiziranih trgov držav članic iz 1. točke prvega odstavka 244. člena ZISDU-2.
(2) Pogoje za uvedbo in trgovanje s prenosljivimi investicijskimi kuponi vzajemnega sklada določa organizator trga iz prejšnjega odstavka.
7. člen
(uvrstitev na organiziran trg)
Družba za upravljanje mora zagotoviti, da bodo prenosljivi investicijski kuponi vzajemnega sklada uvrščeni na tisti organizirani trg vrednostnih papirjev, za katerega organizacija, ki za ta organizirani trg izvaja storitev poravnave transakcij, sklenjenih na tem organiziranem trgu, in organizacija, ki vodi centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, v katerega so vpisani prenosljivi investicijski kuponi vzajemnega sklada, zagotavljata upoštevanje določb devetega in desetega odstavka 234. člena ZISDU-2.
8. člen
(trgovanje na organiziranem trgu zunaj Republike Slovenije)
(1) Če se s prenosljivim investicijskim kuponom vzajemnega sklada trguje samo na organiziranem trgu zunaj Republike Slovenije, mora družba za upravljanje zagotoviti, da so podatki o trgovanju javno objavljeni v enakem obsegu in na enak način, kot zagotavlja organizator trga, tudi v Republiki Sloveniji.
(2) Če organizator trga ne zagotavlja objave podatkov o vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada skupaj s podatki o trgovanju, mora družba za upravljanje zagotoviti, da so ti podatki objavljeni enako pogosto in na enakovreden način kot podatki o trgovanju.
(3) Družba za upravljanje, ki je zaradi uvrstitve investicijskih kuponov na organizirani trg zunaj Republike Slovenije dolžna objavljati obvestila o svojem poslovanju in o poslovanju vzajemnega sklada tudi zunaj Republike Slovenije, mora zagotoviti sočasno objavo obvestil z enako vsebino tudi v Republiki Sloveniji.
KONČNI DOLOČBI
9. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o pogojih za uvedbo, trgovanje in poravnavo transakcij z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu (Uradni list RS, št. 87/05 in št. 28/09).
10. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-44/2011-3
Ljubljana, dne 11. aprila 2012
EVA 2012-1611-0087
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost