Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1456. Sklep o razdelitvi ali zadržanju čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada, stran 3290.

Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o razdelitvi ali zadržanju čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino pravil o razdelitvi ali zadržanju čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada.
2. člen
(zadržanje ali razdelitev čistega dobička)
(1) Čisti dobiček lahko vzajemni sklad zadrži in izplača imetnikom investicijskih kuponov hkrati z izplačilom odkupne vrednosti investicijskega kupona ali pa ga razdeli in jim ga izplača enkrat ali večkrat v poslovnem letu.
(2) Opredelitev bodisi za zadržanje bodisi za razdelitev dobička vzajemnega sklada mora biti v skladu z naložbenim ciljem vzajemnega sklada, določenim v njegovih pravilih upravljanja.
3. člen
(vsebina pravil upravljanja, kadar se dobiček zadrži)
Če bo vzajemni sklad čisti dobiček v celoti zadržal, morajo njegova pravila upravljanja vsebovati izrecno navedbo, da bo čisti dobiček zadržal in da ga imetnikom investicijskih kuponov ne bo izplačeval v obdobju imetništva investicijskih kuponov, temveč šele ob izplačilu odkupne vrednosti investicijskega kupona vzajemnega sklada.
4. člen
(vsebina pravil upravljanja, kadar se dobiček razdeli)
Če bo vzajemni sklad čisti dobiček razdelil in ga izplačal imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada enkrat ali večkrat v poslovnem letu, morajo biti v pravilih upravljanja vzajemnega sklada opredeljeni:
1. delež čistega dobička vzajemnega sklada, ki se bo razdelil imetnikom investicijskih kuponov, z opredelitvijo morebitnih pogojev razdelitve (npr. najnižjega zneska sorazmernega dela čistega dobička na enoto premoženja, ki ga je, upoštevaje stroške razdelitve, še smotrno razdeliti) in časovni odlog izplačila za primere, pri katerih pogoji za razdelitev ne bodo izpolnjeni;
2. način oziroma metodologijo za izračun višine sorazmernega dela čistega dobička, ki bo izplačan na enoto premoženja vzajemnega sklada;
3. čas in način objave višine čistega dobička na enoto premoženja, ki bo izplačan imetnikom investicijskih kuponov;
4. datum oziroma datumi zajema, na katere se ugotovijo imetniki investicijskih kuponov, ki bodo upravičeni do izplačila čistega dobička vzajemnega sklada;
5. datum oziroma datumi obračuna čistega dobička vzajemnega sklada, namenjenega razdelitvi, z opozorilom, da se bo na ta obračunski dan čista vrednost sredstev vzajemnega sklada znižala za vrednost čistega dobička, namenjenega izplačilu, posledično pa bo nižja tudi vrednost enote premoženja vzajemnega sklada;
6. datum oziroma datumi izplačila čistega dobička imetnikom investicijskih kuponov;
7. oblika izplačila čistega dobička vzajemnega sklada imetnikom investicijskih kuponov;
8. pojasnilo o stroških razdelitve čistega dobička in o tem, v čigavo breme se zaračunajo;
9. davčne posledice izplačila čistega dobička vzajemnega sklada za imetnike investicijskih kuponov;
10. čas, način in vsebina obvestil imetnikom investicijskih kuponov o postopkih v zvezi z razdelitvijo čistega dobička vzajemnega sklada.
5. člen
(zadržanje ali razdelitev prihodkov)
(1) Prihodke vzajemnega sklada lahko vzajemni sklad zadrži in jih ob vsakokratnem prejemu reinvestira ali pa jih izplača imetnikom investicijskih kuponov enkrat ali večkrat v poslovnem letu.
(2) Opredelitev za zadržanje oziroma razdelitev prihodkov vzajemnega sklada mora biti v skladu z naložbenim ciljem vzajemnega sklada, določenim v pravilih upravljanja vzajemnega sklada.
6. člen
(vsebina pravil upravljanja, kadar se prihodke zadrži)
Če bo vzajemni sklad prihodke vzajemnega sklada v celoti zadržal, morajo pravila upravljanja vzajemnega sklada vsebovati izrecno navedbo, da bo prihodke zadržal oziroma jih reinvestiral.
7. člen
(vsebina pravil upravljanja, kadar se prihodke razdeli)
Če bo vzajemni sklad prihodke razdelil oziroma jih bo izplačeval imetnikom investicijskih kuponov enkrat ali večkrat v poslovnem letu, morajo biti v pravilih upravljanja vzajemnega sklada opredeljeni:
1. vrste prihodkov, ki jih bo vzajemni sklad izplačeval imetnikom investicijskih kuponov (dividende, obresti, kapitalski dobiček itd.);
2. delež posamezne vrste prihodkov, ki se bodo razdelili imetnikom investicijskih kuponov, z opredelitvijo morebitnih pogojev razdelitve (npr. najnižjega zneska sorazmernega dela prihodkov na enoto premoženja, ki ga je, upoštevaje stroške razdelitve, še smotrno razdeliti) in časovni odlog izplačila za primere, pri katerih pogoji za razdelitev ne bodo izpolnjeni;
3. način oziroma metodologijo za izračun višine (vrednosti) sorazmernega dela posamezne vrste prihodkov, ki bo izplačan na enoto premoženja vzajemnega sklada;
4. čas in način objave višine prihodkov na enoto premoženja, ki bodo izplačani imetnikom investicijskih kuponov;
5. datum oziroma datumi zajema, na katere se ugotovijo imetniki investicijskih kuponov, ki bodo upravičeni do izplačila prihodkov vzajemnega sklada;
6. datum oziroma datumi obračuna posamezne vrste prihodkov vzajemnega sklada, namenjenih razdelitvi, z opozorilom, da se bo na ta obračunski dan čista vrednost sredstev vzajemnega sklada znižala za vrednost prihodkov vzajemnega sklada, namenjenih izplačilu, posledično pa bo nižja tudi vrednost enote premoženja vzajemnega sklada;
7. datum oziroma datumi izplačila prihodkov vzajemnega sklada imetnikom investicijskih kuponov;
8. oblika izplačila prihodkov vzajemnega sklada imetnikom investicijskih kuponov;
9. pojasnilo o stroških razdelitve prihodkov in o tem, v čigavo breme se zaračunajo;
10. davčne posledice izplačila prihodkov vzajemnega sklada za imetnike investicijskih kuponov;
11. čas, način in vsebina obvestil imetnikom investicijskih kuponov o postopkih v zvezi z razdelitvijo prihodkov vzajemnega sklada.
8. člen
(razredi investicijskih kuponov)
Če družba za upravljanje izda različne razrede investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki se med seboj razlikujejo tudi po tem, ali bodo imetnikom zagotavljali razdelitev (razred razdelitve) ali akumulacijo čistega dobička oziroma prihodkov (razred akumulacije), morajo pravila upravljanja vzajemnega sklada poleg drugih obveznih opredelitev v skladu s tem sklepom vsebovati tudi:
1. opredelitev (oznako), kateri razredi investicijskih kuponov vzajemnega sklada spadajo med razrede razdelitve;
2. opredelitev, katere razrede investicijskih kuponov vzajemnega sklada bodo bremenili stroški razdelitve čistega dobička oziroma prihodkov.
KONČNI DOLOČBI
9. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o podrobnejši vsebini pravil za razdelitev ali zadržanje čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 12/08).
10. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-36/2011-3
Ljubljana, dne 4. aprila 2012
EVA 2012-1611-0085
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost