Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1461. Sklep o merilih za določitev pomembnega vpliva na upravljanje izdajatelja, stran 3305.

Na podlagi sedmega odstavka 191. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o merilih za določitev pomembnega vpliva na upravljanje izdajatelja
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa podrobnejša merila za določitev pomembnega vpliva na upravljanje izdajatelja iz prvega odstavka 191. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C).
2. člen
(merila za določitev pomembnega vpliva)
(1) Šteje se, da ima družba za upravljanje pomemben vpliv na upravljanje izdajatelja vrednostnega papirja, če je za račun oziroma v imenu in za račun vseh investicijskih skladov, ki jih upravlja imetnica deleža glasovalnih pravic izdajatelja, ki presega prevzemni prag iz zakona, ki ureja prevzeme.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se šteje, da gre za pomemben vpliv na upravljanje izdajatelja tudi v primeru, če je družba za upravljanje za račun oziroma v imenu in za račun vseh investicijskih skladov, ki jih upravlja, imetnica manjšega deleža glasovalnih pravic od deleža, določenega v prejšnjem odstavku, če gre za katerega od spodaj naštetih dejstev:
1. če so zaposleni družbe za upravljanje hkrati člani uprave izdajatelja,
2. med izdajateljem in družbo za upravljanje obstajajo pomembni posli ali
3. med izdajateljem in družbo za upravljanje obstaja izmenjava vodilnih delavcev.
KONČNI DOLOČBI
3. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o podrobnejših kriterijih in pogojih za ugotavljanje pomembnega vpliva na upravljanje izdajatelja (Uradni list RS, št. 80/03).
4. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-34/2011-3
Ljubljana, dne 4. aprila 2012
EVA 2012-1611-0075
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost