Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1476. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (uradno prečiščeno besedilo), stran 3357.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) in 99. in 100. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje je Občinski svet Občine Trebnje na 10. redni seji dne 4. aprila 2012 potrdil uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, ki obsega:
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 71/11) z dne 9. 9. 2011,
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 18/12) z dne 9. 3. 2012,
– Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 32/12) z dne 4. 5. 2012.
Št. 602-4/2012-4
Trebnje, dne 4. aprila 2012
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec (uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom Občina Trebnje (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) kot ustanoviteljica ureja postopek vpisa in sprejemanja otrok v Vrtec Trebnje in Vrtec Sončnica pri Velikem Gabru z dislociranimi enotami (v nadaljevanju besedila: vrtec), in določa sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok kot tudi vodenje centralne evidence vpisanih otrok ter centralnega čakalnega seznama.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme predšolskega otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Vrtec lahko sprejme tudi otroke s posebnimi potrebami v skladu z veljavnimi predpisi, če ima zagotovljene ustrezne prostorske in kadrovske pogoje.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Javni vpis poteka od 1. 4. do 10. 4.
Vpis otroka objavi vrtec za novo šolsko leto na oglasni deski in spletni strani vrtca, Občina Trebnje pa objavi obvestilo o javnem vpisu novincev v vrtec v lokalnem časopisu in na spletni strani Občine Trebnje.
Vrtec mora na svoji spletni objaviti informacije o predvidenem številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o predvidenem številu prostih mest v vrtcu z več enotami pa mora vrtec objaviti predvideno število prostih mest po letnikih rojstva in po posameznih enotah.
3.a člen
Za vpis otrok v vrtca iz 1. člena tega pravilnika se izvede enoten vpis otrok v vrtca in vzpostavi centralna evidenca vpisanih otrok v vrtca.
V ta namen občina vzpostavi in vzdržuje enoten informacijski sistem za vpis otrok (v nadaljevanju: informacijski sistem).
Enoten vpis otrok v vrtca na območju občine poteka na način, pod pogoji in postopku, ki je določen s tem pravilnikom.
3.b člen
Posamezni vrtec vzpostavi evidenco vpisanih otrok in evidenco vključenih otrok.
Občina vzpostavi evidenco vpisanih otrok in centralni čakalni seznam.
Evidence iz prejšnjih odstavkov vsebujejo podatke, ki jih določa Zakon o vrtcih.
4. člen
Vlogo za sprejem otrok v vrtec izpolnijo starši oziroma zakoniti skrbniki otroka (v nadaljevanju besedila: starši) na predpisanem obrazcu Vloga za sprejem otroka v vrtec, ki ga dobijo v upravi vrtca, pri svetovalni delavki, na spletni strani vrtca in na Občini Trebnje.
Izpolnjen obrazec starši oddajo na sedežu vrtca ali svetovalni delavki neposredno ali ga pošljejo z navadno pošiljko na naslov vrtca. Vrtec vlogo takoj oziroma najkasneje v 8 dneh po prejemu vloge vnese v informacijski sistem in starše pisno obvesti o prejemu vloge in o šifri, pod katero vodi otroka.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge po elektronski pošti, telefonu ali ustno. O tem se zapiše uradni zaznamek. Če vloge ne dopolnijo v dogovorjenem roku, vrtec o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
Starše, ki so oddali vlogo otroka, ki še ni dopolnil 11 mesecev, se obvesti z dopolnjeno obrazložitvijo. Otroka se uvrsti v Evidenco vrtca in obvesti starše o možnosti vključitve ob izpolnitvi zakonskega pogoja.
4.a člen
Za posameznega otroka lahko starši oddajo le eno vlogo za sprejem otroka v vrtec na območju občine.
Starši na vlogi navedejo vrtec, v katerega želijo vključiti otroka (v nadaljevanju: vrtec prve izbire), vlogo morajo oddati v tem vrtcu.
Starši lahko v vlogi navedejo tudi drugi vrtec, v katerega želijo vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire (v nadaljevanju: vrtec druge izbire).
4.b člen
V primeru, da starši oddajo vlogo kadarkoli po poteku roka za prijavo na javni razpis novincev in v vrtcu ni prostih mest, vrtec starše pisno obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta oziroma obravnavi njegove vloge na komisiji za sprejem otrok.
5. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju besedila: komisija).
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
6. člen
Komisijo iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika imenuje ravnatelj s posebnim sklepom. Sestavljena je iz treh članov in sicer:
– iz predstavnika vrtca, ki ga predlaga ravnatelj,
– iz predstavnika staršev, ki ga predlaga Svet staršev in
– iz predstavnika organa Občine Trebnje, pristojnega za predšolsko vzgojo, ki ga predlaga predstojnik občinske uprave.
Vsak predstavnik iz prejšnjega odstavka tega člena ima svojega namestnika.
7. člen
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let. Mandat članov komisije začne teči z dnem konstituiranja.
Ravnatelj skliče prvo konstitutivno sejo komisije najkasneje v 15 dneh po imenovanju vseh članov komisije in njihovih namestnikov. S konstituiranjem nove komisije preneha mandat članom prejšnje komisije.
Na prvi seji člani komisije iz svojih vrst izvolijo predsednika in namestnika komisije.
Namestniki predsednika in članov komisije nadomeščajo predsednika in člana komisije v primeru njihove odsotnosti ali zadržanosti. Namestniki imajo v primeru nadomeščanja enake pravice in obveznosti kot predsednik ali člana komisije.
Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost njegovega otroka v vrtec.
Ravnatelj pozove najmanj 60 dni pred potekom mandata članom komisije sveta staršev in župana Občine Trebnje, da imenujeta člana komisije in njegovega namestnika.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na sejah, ki niso javne. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ju izvolijo člani komisije iz svojih vrst na prvi seji.
Komisija lahko odloča, če je na seji navzoča večina članov, odločitev pa se sprejema z večino glasov prisotnih članov.
Seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru z ravnateljem, praviloma enkrat letno oziroma po potrebi tudi večkrat, vendar najkasneje do 30. maja za naslednje šolsko leto.
Na sejah komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar. Člani komisije lahko k sodelovanju povabijo svetovalnega delavca in ravnatelja oziroma od ravnatelja pooblaščenega predstavnika vrtca brez pravice odločanja.
8. člen
Komisija obravnava vloge za otroke, ki bodo do 1. septembra tekočega leta dopolnili 11 mesecev starosti in so vložene do dneva izteka razpisanega roka; na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok. Upoštevajo se podatki na dan zasedanja komisije.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenega v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
9. člen
O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– čas, kraj in datum zasedanja komisije,
– poimenska prisotnost članov komisije in drugih vabljenih na seji,
– kratek povzetek poteka dela komisije,
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni vrstni red, kjer se podatki o otrocih objavijo pod šifro otroka.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno s pravili pisarniškega poslovanja. Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec, ki posreduje en izvod zapisnika organu Občine Trebnje, pristojnemu za predšolsko vzgojo.
Zapisnik podpišejo vsi prisotni člani komisije.
10. člen
Komisija izmed vpisanih otrok izbere tiste otroke, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so starši priložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec sprejema prednostno.
11. člen
Za vse vpisane otroke komisija na podlagi kriterijev določi prednostni vrstni red tako, da razvrsti vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri oblikovanju prednostnega seznama upošteva dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci. V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnja tri števila iz EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo zadnjih treh števil EMŠO.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije otroke s prednostnega seznama razporedi v vrtce glede na število točk, starost (letnik rojstva), prosta mesta v posamezni enoti vrtca in glede na program vrtca, ki se izvaja v vrtcih. Pri tem se upošteva vrtec prve izbire, ki ga je vlagatelj navedel na vlogi.
Na navedeni način vrtec oblikuje seznam sprejetih otrok.
Otroci, ki niso bili sprejeti v vrtec prve izbire, se v skladu s prednostnim seznamom uvrstijo na čakalni seznam.
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam se objavita na oglasni deski in na spletni strani vrtca.
Podatki o otrocih na seznamu sprejetih otrok in čakalnem seznamu se objavijo pod šifro, s katero so starši pisno seznanjeni.
Čakalni seznam posameznega vrtca velja do oblikovanja centralnega čakalnega seznama v začetku novega šolskega leta.
11.a člen
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok tudi med šolskim letom, v primeru, ko so sprejeti v vrtec vsi otroci s centralnega čakalnega seznama, oziroma če je bilo staršem vseh otrok s centralnega čakalnega seznama ponujeno prosto mesto, pa so ga starši odklonili ali niso sklenili pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, in je število novo vpisanih otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu.
12. člen
Vrtec pošlje staršem v 8 dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka.
Obvestilo o sprejemu otroka v vrtec vsebuje:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe.
Za otroke, ki so se uvrstili na čakalni seznam, se obvestilo dopolni z obrazložitvijo:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih ter na katero mesto v čakalnem seznamu je otrok uvrščen,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh vložijo ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec staršem pošlje obvestilo z navadno poštno pošiljko, pri čemer se pošiljka šteje za vročeno osmi dan od odprave na pošto in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
13. člen
Zoper obvestila iz prejšnjega člena tega pravilnika lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloči v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovorih odloča svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
13.a člen
Sprejem otrok v vrtce se konča, ko svet zavoda odloči o vseh ugovorih vlagateljev zoper obvestila o sprejemu oziroma o uvrstitvi otroka na čakalni seznam.
Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih prve izbire, se v informacijskem sistemu občine čakalne sezname posameznih vrtcev združi v centralni čakalni seznam. Pri tem se upošteva doseženo število točk, ki ga je določila komisija za sprejem otrok v posameznem vrtcu.
Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri določitvi vrstnega reda, tudi na centralnem čakalnem seznamu, upošteva dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci. V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnja tri števila iz EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo zadnjih treh števil EMŠO.
Z dnem oblikovanja centralnega čakalnega seznama prenehajo veljati čakalni seznami v posameznih vrtcih.
Centralni čakalni seznam velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.
Centralni čakalni seznam vsebuje šifro otroka, pod katero se vodi otroka v centralni evidenci vpisanih otrok, ter skupno število točk na podlagi kriterijev iz 14. člena tega pravilnika.
Centralni seznam se objavi na oglasnih deskah v vseh vrtcih, na njihovih spletnih straneh ter na spletni strani občine.
13.b člen
Med šolskim letom se odpre nov oddelek oziroma prične z aktivnostmi v tej smeri, ko je na čakalnem seznamu dovolj otrok s stalnim prebivališčem v Občini Trebnje, za zapolnitev najmanj enega oddelka (z upoštevanjem fleksibilnega normativa). Otroke iz drugih občin se sprejme le v primeru zapolnitve prostih mest, če ni dovolj otrok iz Občine Trebnje, da ne bi ostajala prazna mesta.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
14. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+-------+-------------------------------------+-----------------+
| Zap. |       Kriteriji       |   Št. točk  |
| št. |                   | in obrazložitev |
+-------+-------------------------------------------------------+
|  1. |Prebivališče (upošteva se ena izmed variant)      |
+-------+----+-------------------------------+------------------+
|    |a. |Starši ali eden od staršev ima |12        |
|    |  |skupaj z otrokom stalno    |         |
|    |  |prebivališče na območju Občine |         |
|    |  |Trebnje.            |         |
+-------+----+-------------------------------+------------------+
|    |b. |Starši nimajo stalnega     |6         |
|    |  |prebivališča v Sloveniji, a  |         |
|    |  |imajo skupaj z otrokom začasno |         |
|    |  |prebivališče na območju Občine |         |
|    |  |Trebnje in je vsaj eden od   |         |
|    |  |staršev zavezanec za dohodnino |         |
|    |  |v Republiki Sloveniji     |         |
+-------+----+-------------------------------+------------------+
|    |c. |Ob izpolnjevanju kriterija 1.a |4         |
|    |  |in 1.b imajo/ima na območju  |         |
|    |  |Občine Trebnje starši     |         |
|    |  |prebivališče neprekinjeno   |         |
|    |  |najmanj od 1. 1. predhodnega  |         |
|    |  |leta pred javnim vpisom    |         |
|    |  |novincev            |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|  2. |Zaposlenost (ali status študenta  |10 (obvezna    |
|    |ali kmeta) obeh staršev oz. starša, |priloga je    |
|    |če gre za enoroditeljsko družino  |potrdilo o    |
|    |                  |zaposlitvi    |
|    |                  |oziroma statusu  |
|    |                  |oziroma      |
|    |                  |zavarovanju)   |
+-------+------------------------------------+------------------+
|  3. |Zaposlenost (ali status študenta  |6 (obvezna    |
|    |oziroma kmeta) samo enega od    |priloga je    |
|    |staršev               |potrdilo o    |
|    |                  |zaposlitvi    |
|    |                  |oziroma statusu  |
|    |                  |oziroma      |
|    |                  |zavarovanju)   |
+-------+------------------------------------+------------------+
|  4. |Otroku, ki mu je bilo odložen vstop |7         |
|    |v osnovno šolo           |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
|  5. |Otrok je bil uvrščen čakalni seznam |8 (oblikovani   |
|    |v preteklem letu in v vrtec ni bil |seznam iz     |
|    |sprejet, ker tudi med letom ni bilo |preteklega šol.  |
|    |prostega mesta.           |l.)        |
+-------+------------------------------------+------------------+
|  6. |V vrtec je že vključen otrokov brat |1 (evidenca    |
|    |ali sestra in bo vključen tudi v  |vključenih otrok |
|    |naslednjem šolskem letu.      |v vrtec – točkuje |
|    |                  |se vsak otrok)  |
+-------+------------------------------------+------------------+
|  7. |Otrok je že bil vključen v vrtec v |5         |
|    |Občini Trebnje           |         |
+-------+------------------------------------+------------------+
Vloge se točkujejo tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
Če dva ali več otrok dosežejo enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva starost otroka.
V. POGODBA MED VRTCEM IN STARŠI TER DOMNEVA UMIKA VLOGE ZA VPIS OTROKA V VRTEC
15. člen
Ko je v vrtcu določeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestila o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši.
V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem. V tem primeru se izda Sklep o ustavitvi postopka vključitve otroka v vrtec in se sprejme naslednjega otroka.
Tudi v primeru, da starši pisno odklonijo ponujeni vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
S podpisom pogodbe in plačilom akontacije med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
Starši ob podpisu pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, za vsakega novo vpisanega otroka plačajo akontacijo v višini cene programa za prvi plačilni razred, v katerega bo otrok vključen. Znesek se poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, da starši kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se akontacije ne vrne. Plačila akontacije so oproščeni starši, ki so na dan podpisa pogodbe upravičeni do denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu.
Kolikor starši otroka ne pripeljejo v vrtec z dnem, ki je določen v obvestilu o vključitvi in ga ne izpišejo v predpisanem roku (15 dni pred želenim datumom izpisa), se jim izda Ugotovitveni sklep o izpisu otroka.
Ugotovitveni sklep se izda, ko starši otroka, v roku 8 dni od datuma vključitve, ne pripeljejo v vrtec in ne oddajo predpisani izpolnjeni obrazec o izpisu v predpisanem roku (15 dni pred želenim datumom izpisa).
V. SPREJEM OTROK IZ CENTRALNEGA ČAKALNEGA SEZNAMA
16. člen
Otroke, ki niso bili sprejeti v vrtec, se jih uvrsti na čakalni seznam po prednostnem vrstnem redu. Otroke, ki se naknadno vpisuje v vrtec, se uvrsti v evidenco vrtca po kronološkem zaporedju (datum rojstva otroka za določeno starostno skupino).
Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v vrtec novo prosto mesto za sprejem otroka v vrtec, pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama starše tistega otroka, za katerega so starši navedli vrtec s prostim mestom kot eno izmed izbir.
Otrok se v tem času ne nahaja na centralnem čakalnem seznamu.
Starši so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo, v nasprotnem primeru vrtec otroka vrne nazaj na centralni čakalni seznam in pozove k sklenitvi starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz centralnega čakalnega seznama.
Vrtec, ki pozove starše otroka po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, razen če je to vrtec prve izbire, pridobi vlogo iz vrtca prve izbire, ob izrecnem privoljenju staršev za prenos vloge, ki je bilo dano v vlogi, ob vpisu otroka.
16.a člen
Če starši otroka s centralnega čakalnega seznama, ki so bili pozvani k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, odklonijo sprejem otroka v ponujen vrtec oziroma ne sklenejo pogodbe z vrtcem v roku iz 21.a člena, se ne more šteti, da so umaknili vlogo. Otroka se vrne na centralni čakalni seznam, kjer ostane do vključitve v vrtec oziroma do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan centralni čakalni seznam.
Pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto otroku ne pripadajo točke po kriteriju št. 5.
16.b člen
V primeru, da je bil otrok v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam in mu med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto, otroku pripadajo točke po kriteriju št. 5.
17. člen
V primeru, ko se sprostijo mesta in zanje ni več kandidatov na centralnem čakalnem seznamu, se lahko sprejemajo otroci, za katere so starši vložili vlogo za sprejem med letom. Kolikor je teh vlog toliko kot prostih mest, vlog ni potrebno točkovati. Če pa je teh vlog več kot prostih mest, jih mora obravnavati komisija in določiti nov prednostni vrstni red.
Če otroke iz evidence vrtca do konca šolskega leta ne more sprejeti, jih vrtec tekom leta o tem obvesti.
17.a člen
V primeru, da starši umaknejo vlogo za sprejem otroka v vrtec s pisno odpovedjo, se otroka izbriše iz centralnega čakalnega seznama.
17.b člen
Ne glede na centralni čakalni seznam vrtec med šolskim letom prednostno sprejme na nova prosta mesta v vrtcu otroke s posebnimi potrebami, za katere so starši predložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so starši predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
VI. TRAJANJE SPREJEMA IN IZPIS IZ VRTCA
18. člen
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni praviloma do vstopa v osnovno šolo.
19. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli na predpisanem obrazcu. V primeru, da starši oddajo odjavo do 20. v mesecu, se šteje, da je otrok izpisan iz vrtca s prvim dnem naslednjega meseca.
Kolikor starši želijo izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec, morajo oddati novo vlogo za vpis otroka v vrtec.
Otroka se trajno izpiše iz vrtca ob vstopu v osnovno šolo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec št. 602-8/2011 (Uradni list RS, št. 71/11) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Komisija za sprejem otrok, ki je bila imenovana pred uveljavitvijo tega pravilnika in mandat članom še ni potekel, nadaljujejo svoje delo do poteka mandata.
21. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati Pravilniki o sprejemu otrok v vrtec Trebnje št. 01/08-VS1, ki ga je sprejel vet vrtca Trebnje dne 19. 5. 2008 in Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber št. 0071-3/2009-1, ki ga je sprejel Svet OŠ Veliki Gaber dne 4. 3. 2009.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, št. 602-4/2012 (Uradni list RS, št. 18/12), vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
23. člen
V prehodnih in končnih določbah se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
Dokler velja centralni čakalni seznam, noben vrtec ne sme sprejeti v vrtec otrok, ki niso uvrščeni na centralni čakalni seznam, razen otrok s posebnimi potrebami, za katero so starši predložili odločbo o usmeritvi, in otrok, za katere so starši predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ali če straši vseh otrok, ki so na centralnem čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe.«
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost