Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1472. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb, stran 3346.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11) v zvezi z 11. točko 129. člena in prvim odstavkom 195. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – ZBan-1-UPB5 (52/11 – popr.), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb
1. člen
V Sklepu o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 74/09, 64/10, 75/10 in 80/11 (100/11 – popr.) se za 1. členom dodata nova 1.a in 1.b člen, ki se glasita:
»1.a člen
(prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. no­vembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331, z dne 15. decembra 2010, str. 120), v obsegu, v kakršnem se uporablja za borznoposredniške družbe.
1.b člen
(opredelitve pojmov)
(1) Za namen 12. člena tega sklepa se uporabljajo opredelitve pojmov kot jih določata Sklep o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 80/11 in 33/12; v nadaljevanju sklep o veliki izpostavljenosti) in Sklep o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 33/12).
(2) Za namen 12.a člena tega sklepa se uporabljajo opredelitve pojmov kot jih določa Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07, 74/09, 80/11 in 33/12; v nadaljevanju: sklep o upravljanju s tveganji).«.
2. člen
V 5. členu se v naslovu člena in v prvem odstavku beseda »razrešitev« v ustreznem sklonu nadomesti z besedo »odpoklic« v ustreznem sklonu.
3. člen
V 6. členu, 10. členu in točki (a) prvega odstavka 12. člena se za besedilom »v nadaljevanju« črta dvopičje.
4. člen
Točka (b) četrtega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(b) poročila in konsolidiranega poročila o veliki izpostavljenosti v obliki obrazcev, ki so sestavni del sklepa o veliki izpostavljenosti,«.
5. člen
Za petim odstavkom 12. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Borznoposredniška družba poroča Agenciji o izpostavljenosti, ki presega 20.000 EUR, do teh posameznih oseb in skupin povezanih oseb, v katerih je vsaj ena izmed oseb:
(a) član uprave te borznoposredniške družbe,
(b) član nadzornega sveta te borznoposredniške družbe,
(c) prokurist te borznoposredniške družbe,
(d) fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik delnic te borznoposredniške družbe, na podlagi katerih ima najmanj 5 odstotkov glasovalnih pravic ali najmanj 5-odstotni delež v kapitalu te borznoposredniške družbe,
(e) bližnji družinski člani oseb iz točk (a), (b), (c) in (d) tega odstavka,
(f) pravna oseba, ki ni borznoposredniška družba, če je član njenega organa vodenja ali nadzora oziroma njen prokurist hkrati član uprave ali nadzornega sveta te borznoposredniške družbe oziroma prokurist te borznoposredniške družbe,
(g) pravna oseba, ki ni borznoposredniška družba, če je član uprave ali nadzornega sveta te borznoposredniške družbe oziroma njen prokurist ali bližnji družinski član teh oseb posredno ali neposredno imetnik delnic, na podlagi katerih ima najmanj 10 odstotkov glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe,
(h) pravna oseba, ki ni borznoposredniška družba, in ki je posredno ali neposredno imetnik delnic te borznoposredniške družbe, na podlagi katerih ima najmanj 10 odstotkov glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te borznoposredniške družbe,
(i) član organa vodenja ali nadzora oziroma prokurist pravne osebe iz točke (h) tega odstavka.
Za namen točk (d), (g) in (h) tega odstavka se uporablja opredelitev posrednega imetništva iz drugega odstavka 5. člena ZTFI.
Borznoposredniška družba poroča o izpostavljenosti iz prvega pododstavka tega odstavka z obrazcem z oznako IZP POS, ki je sestavni del tega sklepa. Borznoposredniška družba poročilo izdela po stanju na zadnji dan vsakega polletja in ga pošlje Agenciji v rokih in na način za predložitev poročil iz 19. člena sklepa o veliki izpostavljenosti.«.
6. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
(prejemki zaposlenih)
(1) Borznoposredniška družba letno obvešča Agencijo o številu zaposlenih z najvišjimi prejemki, višini njihovih prejemkov in področju dela z obrazcem z oznako PRE, ki je sestavni del tega sklepa.
(2) Prejemki posameznega zaposlenega v določenem razredu prejemkov so enaki vsoti prejemkov tega zaposlenega v preteklem letu. Borznoposredniška družba poroča o skupnih zneskih prejemkov zaposlenih na določenem področju dela, ki se razvrščajo v isti razred prejemkov. Razredi prejemkov so:
(a) 50.000 do 100.000 eurov,
(b) 100.001 do 250.000 eurov,
(c) 250.001 do 500.000 eurov,
(d) 500.001 do 1,000.000 eurov,
(e) nad 1,000.000 eurov vseh prejemkov posameznega zaposlenega.
(3) Znesek skupnih prejemkov iz posameznega razreda prejemkov se razčleni po vrstah prejemkov.
(4) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega člena za preteklo leto je 31. marec tekočega leta.
7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-4/2012-4
Ljubljana, dne 20. aprila 2012
EVA 2012-1611-0097
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost