Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1473. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2011, stran 3350.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je občinski svet na 10. redni seji dne 19. 4. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Ribnica za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ribnica za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SPLOŠNI DEL               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v EUR|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4       |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 7.755.364,80|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 6.507.194,33|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             | 6.013.898,75|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     | 5.349.446,00|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7000 Dohodnina              | 5.349.446,00|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |  447.523,16|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7030 Davki na nepremičnine        |  309.140,76|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7031 Davki na premičnine         |    644,68|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7032 Davki na dediščine in darila    |  26.660,13|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7033 Davki na promet nepremičnin     |  111.077,59|
|    |in na finančno premoženje        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |  216.929,59|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7044 Davki na posebne storitve      |   3.892,67|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7047 Drugi davki na uporabo blaga    |  213.036,92|
|    |in storitev               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |  493.295,58|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  238.766,17|
|    |od premoženja              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7102 Prihodki od obresti         |   4.048,13|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7103 Prihodki od premoženja       |  234.718,04|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |   6.011,11|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7111 Upravne takse in pristojbine    |   6.011,11|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |   2.101,57|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7120 Globe in druge denarne kazni    |   2.101,57|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|  62.128,11|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7130 Prihodki od prodaje blaga in    |  62.128,11|
|    |storitev                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |  184.288,62|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7141 Drugi nedavčni prihodki       |  184.288,62|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |  83.008,57|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|   1.341,67|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7201 Prihodki od prodaje prevoznih    |   1.341,67|
|    |sredstev                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  81.666,90|
|    |in neopredmetenih sredstev        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7220 Prihodki od prodaje kmetijskih   |   9.806,24|
|    |zemljišč in gozdov            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7221 Prihodki od prodaje stavbnih    |  71.860,66|
|    |zemljišč                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |    900,00|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    900,00|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7300 Prejete donacije in darila od    |    900,00|
|    |domačih pravnih oseb           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           | 1.164.261,90|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |  578.288,17|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7400 Prejeta sredstva iz državnega    |  569.371,65|
|    |proračuna                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7401 Prejeta sredstva iz občinskih    |   8.916,52|
|    |proračunov                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  585.973,73|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|    |unije                  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7411 Prejeta sredstva iz državnega    |  173.336,13|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|    |unije za izvajanje skupne kmetijske   |       |
|    |politike                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7412 Prejeta sredstva iz državnega    |   3.167,53|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|    |unije iz strukturnih skladov       |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7413 Prejeta sredstva iz državnega    |  409.470,07|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|    |unije iz kohezijskega sklada       |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     | 7.655.571,68|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              | 2.307.881,41|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  609.142,79|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4000 Plače in dodatki          |  513.938,80|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4001 Regres za letni dopust       |  17.161,60|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4002 Povračila in nadomestila      |  36.471,65|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4005 Plače za delo nerezidentov     |  39.645,31|
|    |po pogodbi                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4009 Drugi izdatki zaposlenim      |   1.925,43|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |  92.493,84|
|    |varnost                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4010 Prispevek za pokojninsko      |  45.538,46|
|    |in invalidsko zavarovanje        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje|  36.482,22|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4012 Prispevek za zaposlovanje      |    308,83|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4013 Prispevek za starševsko varstvo   |    514,56|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4015 Premije kolektivnega dodatnega   |   9.649,77|
|    |pokojninskega zavarovanja, na podlagi  |       |
|    |ZKDPZJU                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     | 1.581.023,23|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4020 Pisarniški in splošni material   |  213.742,60|
|    |in storitve               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4021 Posebni material in storitve    |  12.498,88|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4022 Energija, voda, komunalne storitve |  353.206,33|
|    |in komunikacije             |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4024 Izdatki za službena potovanja    |  15.815,57|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4025 Tekoče vzdrževanje         |  757.162,36|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4026 Poslovne najemnine in zakupnine   |   1.928,63|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4027 Kazni in odškodnine         |  23.066,59|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4029 Drugi operativni odhodki      |  203.602,27|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |   6.077,46|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4031 Plačila obresti od kreditov –    |   6.077,46|
|    |poslovnim bankam             |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |  19.144,09|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4090 Splošna proračunska rezervacija   |  19.144,09|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             | 2.707.965,61|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije              |  38.869,14|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4100 Subvencije javnim podjetjem     |  21.531,43|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4102 Subvencije privatnim podjetjem   |  17.337,71|
|    |in zasebnikom              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom        | 1.196.989,06|
|    |in gospodinjstvom            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4111 Družinski prejemki in starševska  |  21.699,60|
|    |nadomestila               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4119 Drugi transferi posameznikom    | 1.175.289,46|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi nepridobitnim organizacijam|  31.441,63|
|    |in ustanovam               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4120 Tekoči transferi nepridobitnim   |  31.441,63|
|    |organizacijam in ustanovam        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    | 1.440.665,78|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4130 Tekoči transferi občinam      |   1.437,86|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4131 Tekoči transferi v sklade socialnega|  26.644,32|
|    |zavarovanja               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4132 Tekoči transferi v javne sklade   |  32.088,60|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4133 Tekoči transferi v javne zavode   | 1.319.809,47|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem  |  60.685,53|
|    |javnih služb, ki niso posredni      |       |
|    |proračunski uporabniki          |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 2.305.087,47|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 2.305.087,47|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4200 Nakup zgradb in prostorov      |  109.985,60|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4201 Nakup prevoznih sredstev      |  11.006,32|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4202 Nakup opreme            |  97.074,49|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4204 Novogradnje, rekonstrukcije     | 1.463.331,49|
|    |in adaptacije              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove |  236.442,13|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev |  41.746,75|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4207 Nakup nematerialnega premoženja   |  136.171,23|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4208 Študije o izvedljivosti projektov, |  209.329,46|
|    |projektna dokumentacija, nadzor     |       |
|    |in investicijski inženiring       |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  334.637,19|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim   |  169.661,00|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|    |uporabniki                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4314 Investicijski transferi posameznikom|  34.661,00|
|    |in zasebnikom              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4315 Investicijski transferi drugim   |  135.000,00|
|    |izvajalcem javnih služb, ki niso posredni|       |
|    |proračunski uporabniki          |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |  164.976,19|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4323 Investicijski transferi javnim   |  164.976,19|
|    |zavodom                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |  16.178,52|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |  16.178,52|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |    709,82|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7510 Sredstva, pridobljena s prodajo   |    709,82|
|    |kapitalskih deležev v javnih podjetjih  |       |
|    |in družbah, ki so v lasti države ali   |       |
|    |občin                  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |  15.468,70|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |7520 Sredstva kupnin iz naslova     |  15.468,70|
|    |privatizacije              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   5.204,64|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   5.204,64|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |   5.204,64|
|    |privatizacije              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |4421 Sredstva kupnin, razporejena    |   5.204,64|
|    |v javne sklade in agencije        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)        |  70.691,65|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |  70.691,65|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |  70.691,65|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam |  70.691,65|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |  335.278,00|
|    |NA DAN 31. 12. 2010           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok se objavi na spletnih straneh občine.
Št. 4103-0001/2012
Ribnica, dne 25. aprila 2012
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost