Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1467. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitala borznoposredniških družb, stran 3337.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11) v zvezi z 2. točko 129. člena in 194. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – ZBan-1-UPB5 (52/11 popr.), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitala borznoposredniških družb
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitala borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 80/11) se v 2. členu besedilo »Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne 9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15)« nadomesti z besedilom »Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. no­vembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331, z dne 15. decembra 2010, str. 120)«.
2. člen
V šestem odstavku 16. člena se točka (d) spremeni tako, da se glasi:
»(d) borznoposredniška družba izdajateljica hibridnega instrumenta lahko kadarkoli konvertira hibridne instrumente v navadne delnice iz 10. člena tega sklepa.«.
3. člen
V 20. členu se v točki (c) črta besedilo pododstavka.
V točki (d) se črta prva alineja in pododstavek prve alineje.
Za točko (d) se doda nova točka (e), ki se glasi:
»(e) ocena prilagoditev za finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti.
Upošteva se:
– ocenjeni znesek potrebnih prilagoditev na postavke trgovalne knjige, izdelan v skladu s 13. členom Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07, 74/09, 97/10, 80/11 in 33/12; v nadaljevanju sklep o tržnih tveganjih), ob upoštevanju katerega bi bila vrednost postavk trgovalne knjige nižja od knjigovodske vrednosti teh postavk po uporabljenih računovodskih standardih, in
– ocenjeni znesek potrebnih prilagoditev na vsa ostala finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti, smiselno izdelan v skladu s 13. členom sklepa o tržnih tveganjih, ob upoštevanju katerega bi bila vrednost ostalih finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti, nižja od knjigovodske vrednosti teh postavk po uporabljenih računovodskih standardih.
Za namen izdelave ocenjenega zneska potrebni prilagoditev na vsa ostala finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti, mora borznoposredniška družba razviti ustrezne sisteme in kontrole za vrednotenje in postopke za oceno prilagoditev teh sredstev. Pri tem smiselno upošteva določbe 12. in 13. člena sklepa o tržnih tveganjih.«.
4. člen
V drugem odstavku 30. člena se točka (g) spremeni tako, da se glasi:
»(g) zneski izpostavljenosti za pozicije v listinjenju z utežjo 1250 %.
Upoštevajo se:
– izpostavljenosti iz naslova pozicij v listinjenju, ki se jim v skladu s sklepom o listinjenju dodeli utež tveganja 1250 %, in
– izpostavljenosti iz naslova pozicij v listinjenju v trgovalni knjigi, ki bi jim bila dodeljena utež tveganja 1250 %, če bi jih borznoposredniška družba imela v netrgovalni knjigi.
Zneski teh izpostavljenosti ne štejejo za odbitno postavko po tej točki, če jih borznoposredniška družba vključi v izračun tveganjem prilagojenih izpostavljenosti za namen izračuna kapitalske zahteve za kreditno tveganje oziroma za izračun kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje z uporabo notranjih modelov.«.
Točka (i) se črta, dosedanja točka (j) pa postane točka (i).
5. člen
V prvem odstavku 31. člena se besedilo »5. člena« nadomesti z besedilom »6. člena«, besedilo »ter zmanjšan za odbitno postavko iz 33. člena tega sklepa« pa se črta.
6. člen
33. člen sklepa se črta.
7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-7/2012-4
Ljubljana, dne 20. aprila 2012
EVA 2012-1611-0100
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost