Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1448. Sklep o pravilih upravljanja in prospektu odprtega investicijskega sklada, stran 3225.

Na podlagi tretjega odstavka 204. člena, četrtega odstavka 258. člena, četrtega odstavka 309. člena in 387. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o pravilih upravljanja in prospektu odprtega investicijskega sklada
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino prospekta in pravil upravljanja vzajemnega sklada, krovnega sklada in alternativnega sklada.
2. člen
(splošna navodila za sestavo prospekta)
(1) Pravila upravljanja morajo biti vključena v prospekt skladno z navodili iz prilog k temu sklepu. Na naslovni strani prospekta mora biti jasno označeno, da gre za prospekt z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljnjem besedilu: prospekt).
(2) Pri odprtem investicijskem skladu, ki še ne posluje dovolj dolgo, da bi bilo zanj mogoče navesti vse podatke, ki jih zahteva ta sklep, se na mestih v prospektu, kjer naj bi se navedli ti podatki, navede pojasnilo, da podatkov ni mogoče navesti, ker odprti investicijski sklad še ne posluje dovolj časa.
(3) Vsa opozorila vlagateljem, ki jih mora na podlagi tega sklepa vsebovati prospekt, morajo biti poudarjena tako, da vidno izstopajo iz preostalega besedila.
(4) Oznaka »R« v prilogah tega sklepa pomeni, da se besedilo nanaša na razrede investicijskih kuponov.
3. člen
(prospekt vzajemnega sklada)
Prospekt vzajemnega sklada vsebuje dejstva in podatke o vzajemnem skladu in družbi za upravljanje, ki ga upravlja, navedene v prilogi 1 k temu sklepu, v enakem zaporedju in z enakimi naslovi, kot so navedeni v prilogi 1.
4. člen
(prospekt krovnega sklada)
Prospekt krovnega sklada vsebuje dejstva in podatke o krovnem skladu, podatke o vsakem posameznem podskladu krovnega sklada ter podatke o družbi za upravljanje, ki upravlja krovni sklad, navedene v prilogi 2 k temu sklepu, v enakem zaporedju in z enakimi naslovi, kot so navedeni v prilogi 2.
5. člen
(prospekt napajalnega sklada)
Za prospekt napajalnega sklada se pri uporabi priloge 1. in 2. k temu sklepu upošteva 354. člen Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2).
6. člen
(prospekt alternativnega sklada)
(1) V zvezi s strukturo in vsebino prospekta alternativnega sklada in navodili za njegovo sestavo se smiselno uporablja priloga 1 k temu sklepu.
(2) Pri smiselni uporabi priloge 1 k temu sklepu za alternativni sklad je potrebno upoštevati:
1. alternativni sklad ni usklajen z Direktivo Sveta o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (2009/65/EC);
2. ime alternativnega sklada mora vsebovati označbo »alternativni sklad«;
3. alternativni sklad nima dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje;
4. naložbena pravila lahko vključujejo nekatere dodatne vrste naložb in drugačne limite izpostavljenosti;
5. najnižja dovoljena višina prvega vplačila je 100.000 eurov;
6. obračunsko obdobje za izračun čiste vrednosti sredstev ne sme biti krajše od 7 dni in daljše od 12 mesecev pri čemer družba za upravljanje imetniku izplača odkupno vrednost investicijskega kupona najkasneje do vključno zadnjega delovnega dne prvega naslednjega obračunskega obdobja za izračun vrednosti enote premoženja oziroma v pravilih upravljanja določenem krajšem roku;
7. pogoji za vplačilo s prenosljivimi vrednostnimi papirji so drugačni kot pri vzajemnem skladu;
8. pravila upravljanja lahko določijo obvezo imetnikom investicijskih kuponov po predhodni najavi vložitve zahteve za izplačilo investicijskih kuponov;
9. provizija za upravljanje alternativnega sklada je lahko poleg v odstotkih od povprečne čiste vrednosti sredstev izražena tudi na drug način, ki mora biti jasen, pregleden in nedvoumen;
10. pravila upravljanja določajo kako in v kakšni višini se obračunajo vstopni in izstopni stroški;
11. druge posebnosti, ki jih ZISDU-2 predpisuje za alternativni sklad.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
7. člen
(prehodno obdobje)
V primeru, da prospekt vzajemnega sklada, alternativnega sklada ali krovnega sklada vsebuje določbe v zvezi s katerimi ZISDU-2 določa prehodno obdobje, mora besedilo prospekta ob prehodni določbi vsebovati datum (dd.mm.llll), ko bo ta stopila v veljavo.
8. člen
(prenehanje uporabe sklepov)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se prenehajo uporabljati:
1. Sklep o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, prospekta krovnega sklada in izvlečka prospekta podsklada krovnega sklada (Uradni list RS, št. 42/08);
2. Sklep o podrobnejši vsebini pravil upravljanja vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 42/08);
3. Sklep o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe (Uradni list RS, št. 126/04 in 28/09).
9. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-38/2011-4
Ljubljana, dne 24. aprila 2012
EVA 2012-1611-0083
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost