Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1459. Sklep o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot, stran 3294.

Na podlagi 223. člena, 243. člena, desetega odstavka 260. člena, drugega odstavka 270. člena, šestega odstavka 285. člena, petega odstavka 305. člena, četrtega odstavka 324. člena, četrtega odstavka 327. člena, 1. točke prvega odstavka 365. člena in petega odstavka 438. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep ureja:
1. vsebino, način in roke rednih objav družbe za upravljanje in sicer:
a) objavo vrednosti enote premoženja odprtega investicijskega sklada;
b) objavo mesečnega poročila o poslovanju odprtega investicijskega sklada;
2. vsebino, način in roke izrednih objav družbe za upravljanje in neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o pravnih oziroma poslovnih dogodkih povezanih z družbo za upravljanje oziroma odprtim investicijskim skladom v njenem upravljanju, ki bi lahko pomembno vplivali na poslovanje odprtega investicijskega sklada in v tem okviru:
a) objavo informacije o oblikovanju krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov;
b) objavo informacije o vključitvi podskladov krovnega sklada v drugi krovni sklad;
c) objavo informacije in neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada;
d) objavo informacije in neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o prenosu upravljanja vzajemnega sklada;
e) objavo informacije in neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o začetku likvidacije vzajemnega sklada;
f) neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o pripojitvi vzajemnega sklada k drugemu vzajemnemu skladu;
g) objavo informacije o začasni zaustavitvi odkupa oziroma uvedbi delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
3. neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o obračunu vplačil oziroma izplačil v/iz odprtega investicijskega sklada;
4. seznanjanje potencialnih imetnikov investicijskih kuponov s pomembnimi dejstvi in okoliščinami;
5. objavo informacije in neposredno obveščanje delničarjev o začetku likvidacije investicijske družbe.
(2) Z izjemo drugega in tretjega podpoglavja tretjega poglavja tega sklepa se določbe tega sklepa, ki veljajo za objave in neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma podsklada smiselno uporabljajo tudi za objave in neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov alternativnega sklada.
(3) Določbe petega podpoglavja tretjega poglavja tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za objavo in neposredno obveščanje delničarjev investicijske družbe.
2. člen
(prenos direktiv Evropske unije)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenašata:
1. Direktiva Komisije 2010/44/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih določb o združitvah skladov, centralno-napajalnih strukturah in postopku priglasitve (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 28);
2. Direktiva Komisije 2010/43/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta o organizacijskih zahtevah, navzkrižjih interesov, poslovanju, obvladovanju tveganja ter vsebini sporazuma med depozitarjem in družbo za upravljanje (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 42).
3. člen
(pojmi)
Za namene tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
1. »imetnik enot« pomeni vsako fizično ali pravno osebo ali drug subjekt zasebnega ali javnega prava, ki je imetnik dela, ene ali več enot investicijskega sklada;
2. »vlagatelj« pomeni imetnika enot investicijskega sklada oziroma potencialnega imetnika enot investicijskega sklada;
3. »uravnoteženje premoženja« pomeni znatno spremembo sestave premoženja v upravljanju prenosnega ali prevzemnega sklada;
4. »časopis« pomeni dnevni časopis, ki se prodaja na celotnem območju Republike Slovenije;
5. »sintetični kazalnik tveganj in donosa« pomeni sintetični kazalnik v smislu 8. člena Uredbe Komisije (EU) št. 583/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s ključnimi podatki za vlagatelje in pogoji, ki jih je treba izpolniti pri posredovanju ključnih podatkov za vlagatelje ali prospekta na trajnem nosilcu podatkov, ki ni papir, ali na spletni strani (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 1);
6. »obračunski dan« pomeni zadnji delovni dan obračunskega obdobja, določenega za izračun čiste vrednosti sredstev odprtega investicijskega sklada;
7. »likvidacijski upravitelj« pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prisilni prenos upravljanja ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada.
II. REDNE OBJAVE DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE
4. člen
(vsebina, način in rok objave podatkov o vrednosti enote premoženja)
(1) Družba za upravljanje za vsak odprti investicijski sklad, ki ga upravlja, redno objavlja podatke o znesku in gibanju vrednosti enote premoženja (v nadaljnjem besedilu: VEP), ki vključujejo
1. firmo družbe za upravljanje;
2. ime odprtega investicijskega sklada z oznako razreda investicijskega kupona (samo pri razredih investicijskih kuponov z različnimi VEP);
3. obračunski dan, na katerega se VEP nanaša;
4. VEP (razreda) po stanju na obračunski dan (v eurih na najmanj dve decimalni mesti natančno);
5. dnevno spremembo VEP, izraženo v odstotku na dve decimalni mesti natančno, kot naslednje razmerje: (VEP obračunskega dne / VEP prejšnjega obračunskega dne) * 100 – 100;
6. 12 mesečno spremembo VEP, izraženo v odstotku na dve decimalni mesti natančno, kot naslednje razmerje: (VEP obračunskega dne / VEP 12 mesecev pred obračunskim dnevom) * 100 – 100;
7. 36 mesečno spremembo VEP, izraženo v odstotku na dve decimalni mesti natančno, kot naslednje razmerje: (VEP obračunskega dne / VEP 36 mesecev pred obračunskim dnevom) * 100 – 100;
8. 60 mesečno spremembo VEP, izraženo v odstotku na dve decimalni mesti natančno, kot naslednje razmerje: (VEP obračunskega dne / VEP 60 mesecev pred obračunskim dnevom) * 100 – 100.
(2) Objava podatkov iz prejšnjega odstavka, ki jo družba za upravljanje zagotavlja za namene izvajanja tega sklepa, mora delovati kot zaključena celota.
(3) Družba za upravljanje podatke iz prvega odstavka objavi v elektronskih medijih najkasneje naslednji delovni dan po obračunskem dnevu, v časopisu pa najkasneje v njegovi naslednji redni izdaji po dnevu objave v elektronskih medijih.
(4) Družba za upravljanje pri vseh objavah VEP odprtega investicijskega sklada ali posameznega razreda investicijskih kuponov odprtega investicijskega sklada, ki skladno s pravili upravljanja imetnikom enot izplačuje del svojih prihodkov oziroma dobička, navede opombo, da je navedena VEP zmanjšana za že izplačan del prihodkov oziroma dobička investicijskega sklada. Hkrati z objavo navede tudi mesto, kjer je vlagateljem na voljo podatek o kumulativni donosnosti investicijskega sklada.
5. člen
(vsebina, način in rok objave mesečnega poročila o poslovanju odprtega investicijskega sklada)
(1) Družba za upravljanje za vsak odprt investicijski sklad, ki ga upravlja, enkrat mesečno, in sicer do petnajstega dne v mesecu, na svoji javni spletni strani objavi mesečno poročilo o poslovanju investicijskega sklada.
(2) Mesečno poročilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje najmanj:
1. grafikon s prikazom gibanja VEP investicijskega sklada;
2. sintetični kazalnik tveganj in donosa;
3. kumulativne donosnosti naložbe v investicijske kupone investicijskega sklada oziroma v primeru strukturiranih vzajemnih skladov iz prvega odstavka 36. člena Uredbe 583/2010/EU, simulacijo bodoče donosnosti investicijskega sklada;
4. deset največjih naložb investicijskega sklada;
5. sestavo naložb investicijskega sklada;
6. čisto vrednost sredstev investicijskega sklada.
(3) Kadar družba za upravljanje izdaja razrede investicijskih kuponov investicijskega sklada z različnimi VEP, se prikazi in podatki iz 1. do 4. točke drugega odstavka tega člena nanašajo na vsak posamezni razred investicijskih kuponov investicijskega sklada.
(4) Navodilo za izračun in prikaz podatkov iz drugega odstavka tega člena je določeno v prilogi tega sklepa.
(5) V mesečnem poročilu iz prvega odstavka tega člena se navede mesto, kjer je vlagatelju na voljo metodologija za izračun podatkov, navedenih v poročilu.
III. IZREDNE OBJAVE DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE IN NEPOSREDNO OBVEŠČANJE IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV
1. Splošna pravila glede objave informacij in neposrednega obveščanja imetnikov investicijskih kuponov o pravnih in poslovnih dogodkih
6. člen
(opredelitev pravnih in poslovnih dogodkov)
(1) Družba za upravljanje mora objaviti informacije o vsakem pravnem oziroma poslovnem dogodku povezanem z njo ali odprtim investicijskim skladom v njenem upravljanju, ki bi lahko pomembno vplival na poslovanje odprtega investicijskega sklada.
(2) Med dogodke, povezane z družbo za upravljanje, štejejo zlasti:
1. pomembne spremembe v lastniški sestavi družbe za upravljanje;
2. spremembe v upravi družbe za upravljanje;
3. spremembe v nadzornem svetu družbe za upravljanje;
4. pomembni sodni in upravni postopki družbe za upravljanje oziroma zoper njo (sproženi, odločeni na posameznih stopnjah, pravnomočno končani), med katere štejejo zlasti:
a) dokončna odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o začasni prepovedi opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov (objava izreka odločbe) z informacijo o morebitni vložitvi pravnega sredstva;
b) dokončna odločba, s katero Agencija ugotovi, da so bile nepravilnosti, zaradi katerih je družbi za upravljanje izdala odločbo o začasni prepovedi opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov, odpravljene (objava izreka odločbe), z informacijo o morebitni vložitvi pravnega sredstva;
c) dokončna odločba Agencije o odvzemu dovoljenja družbi za upravljanje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov (objava izreka odločbe) z informacijo o morebitni vložitvi pravnega sredstva;
d) dokončna odločba Agencije o pogojnem odvzemu dovoljenja družbi za upravljanje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov (objava izreka odločbe) z informacijo o morebitni vložitvi pravnega sredstva;
e) dokončna odločba Agencije o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja družbi za upravljanje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov (objava izreka odločbe) z informacijo o morebitni vložitvi pravnega sredstva;
f) dokončna odločba Agencije o izreku javnega opomina družbi za upravljanje (objava izreka odločbe) z informacijo o morebitni vložitvi pravnega sredstva;
g) objava sklepa o začetku stečajnega postopka ali postopka likvidacije družbe za upravljanje;
h) dokončna odločba Agencije o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje (objava izreka odločbe) z informacijo o morebitni vložitvi pravnega sredstva.
(3) Med dogodke, povezane z odprtim investicijskim skladom, štejejo zlasti:
1. oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov;
2. vključitev podskladov krovnega sklada v drugi krovni sklad;
3. vključitev samostojnega vzajemnega sklada v krovni sklad;
4. sprememba pravil upravljanja odprtega investicijskega sklada;
5. prenos upravljanja odprtega investicijskega sklada;
6. likvidacija odprtega investicijskega sklada;
7. pripojitev odprtega investicijskega sklada drugemu odprtemu investicijskemu skladu;
8. spojitev odprtih investicijskih skladov;
9. začasna zaustavitev odkupa oziroma uvedba delnega odkupa investicijskih kuponov odprtega investicijskega sklada;
10. sklenitev oziroma prenehanje pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za odprti investicijski sklad;
11. pomembni sodni in upravni postopki družbe za upravljanje ali zoper njo, ki se nanašajo na odprti investicijski sklad, ki ga upravlja (sproženi, odločeni na posameznih stopnjah, če vloženo pravno sredstvo nima suspenzivnega učinka, pravnomočno končani).
7. člen
(splošno o objavah in obveščanju imetnikov investicijskih kuponov)
(1) Družba za upravljanje vlagatelje o posameznem dogodku iz 6. člena tega sklepa obvešča preko objav v medijih na način iz 8. člena tega sklepa, če ta sklep pri posameznem dogodku to izrecno zahteva, pa tudi preko neposrednega obveščanja imetnikov investicijskih kuponov na način iz 9. člena tega sklepa.
(2) Objava, namenjena vlagateljem, in neposredno obvestilo imetnikom investicijskih kuponov morata vsebovati jasne, nedvoumne in povprečnemu vlagatelju razumljive informacije o dejstvih in okoliščinah, ki jih sporočata tako, da lahko vlagatelj oceni njihov vpliv na svojo naložbo.
(3) Če ta sklep v zvezi s posameznim dogodkom izrecno ne določa drugače, mora objava vsebovati najmanj naslednje opredelitve:
1. firmo in sedež družbe za upravljanje;
2. kadar je to relevantno ime oziroma imena investicijskih skladov, na katere se nanaša objava;
3. čas nastopa pravnega oziroma poslovnega dogodka;
4. opis dogodka, ki vlagatelju omogoča presojo položaja družbe za upravljanje in odprtega investicijskega sklada ter oceno vpliva dogodka na poslovanje odprtega investicijskega sklada;
5. mesto, kjer lahko vlagatelj pridobi dodatne informacije.
8. člen
(način objave)
(1) Družba za upravljanje informacije o dejstvih in okoliščinah povezanih z dogodki iz 6. člena tega sklepa objavlja na svoji javni spletni strani.
(2) Javna spletna stran družbe za upravljanje mora zagotavljati enostaven dostop do objav, pri čemer se šteje, da je dostop do objav enostaven, če se objave nahajajo pod rubriko »javne objave«, ki je dostopna najmanj z glavne (korenske) spletne strani družbe za upravljanje.
(3) Če je verjetno, da ima oziroma bo imel dogodek iz 6. člena tega sklepa pomemben vpliv na VEP odprtega investicijskega sklada ali če ta sklep pri podrobnejši ureditvi objav posameznega dogodka to izrecno zahteva, družba za upravljanje informacije o dogodku objavi tudi v časopisu.
(4) Če so imetniki investicijskih kuponov na podlagi tega sklepa o posameznem dogodku obveščeni neposredno na način iz 9. člena tega sklepa, objava v časopisu ni potreba.
9. člen
(način neposrednega obveščanja imetnikov investicijskih kuponov)
(1) Kadar mora družba za upravljanje na podlagi tega sklepa oziroma na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2) določeno obvestilo nasloviti neposredno na imetnika investicijskih kuponov, mora obvestilo imetniku investicijskih kuponov poslati v obliki tiskovine, na drugem trajnem nosilcu podatkov, ki ni tiskovina, pa le, če je to običajen način izmenjave podatkov med družbo za upravljanje in imetnikom investicijskih kuponov in če ta soglaša, da želi prejeti obvestilo na ta način.
(2) Kadar družba za upravljanje lahko dokaže, da ima imetnik investicijskih kuponov stalen dostop do interneta, se pošiljanje obvestila na elektronski poštni naslov imetnika investicijskih kuponov šteje za običajen način izmenjave podatkov med družbo za upravljanje in imetnikom investicijskih kuponov.
(3) Šteje se, da ima imetnik investicijskih kuponov stalen dostop do interneta, če je družbi za upravljanje za namen medsebojnega poslovanja posredoval svoj elektronski poštni naslov.
(4) Kadar je obvestilu potrebno priložiti priloge oziroma kadar imetnik investicijskih kuponov od družbe za upravljanje zahteva dodatno dokumentacijo in informacije, se te imetniku investicijskih kuponov pošljejo na način, kot ga določa ta člen.
10. člen
(rok objav)
Družba za upravljanje informacije o dejstvih in okoliščinah povezanih z dogodki iz 6. člena tega sklepa objavi v roku, ki ga v zvezi s posameznim dogodkom določa ta sklep, če rok ni izrecno določen pa takoj, ko je to mogoče.
11. člen
(arhiv objav)
(1) Družba za upravljanje na svoji javni spletni strani vodi arhiv objav, v katerem ob vsaki objavi navede datum objave in v primeru, da je bila informacija objavljena tudi v časopisu, ime časopisa.
(2) Družba za upravljaje zagotovi, da arhiv objav iz prejšnjega odstavka ostane dostopen javnosti najmanj 5 let.
2. Podrobnejša pravila glede objave informacije o oblikovanju krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov
12. člen
(rok objave informacije o oblikovanju krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov)
Družba za upravljanje informacijo o oblikovanju krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov objavi v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije, s katero je bilo izdano dovoljenje za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov.
13. člen
(vsebina objave informacije o oblikovanju krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov)
Objava informacije o oblikovanju krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov mora vsebovati:
1. firmo in sedež družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, ki so predmet preoblikovanja;
2. datum pridobitve dovoljenja Agencije za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov;
3. ime krovnega sklada in imena vseh vzajemnih skladov, ki so predmet preoblikovanja ter, če se spremenijo, tudi imena njim ekvivalentnih podskladov krovnega sklada;
4. razlog za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov;
5. datum uveljavitve pravil upravljanja krovnega sklada in navedbo, da se s tem dnem šteje, da je krovni sklad oblikovan, vzajemni skladi preoblikovani v njegove podsklade, imetniki investicijskih kuponov posameznega vzajemnega sklada pa bodo postali imetniki investicijskih kuponov podsklada, ki bo nastal iz vzajemnega sklada;
6. opozorilo, da preoblikovanje obstoječih vzajemnih skladov v podsklade in njihova združitev v krovni sklad ne bosta v nobenem primeru vplivala na VEP vzajemnih skladov oziroma podskladov ter na vplačila in izplačila investicijskih kuponov vzajemnih skladov oziroma podskladov;
7. opis bistvenih lastnosti krovnega sklada in pojasnilo o razlikah med obstoječimi vzajemnimi skladi in podskladi, vključno z opisom sprememb davčne obravnave imetnika investicijskih kuponov;
8. opozorilo, da so prospekt z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada, dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje podskladov in druge informacije o krovnem skladu, podskladih in oblikovanju krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov vlagateljem na voljo na javni spletni strani družbe za upravljanje, navedbo spletne povezave ter opozorila, da bodo vlagatelju na njegovo zahtevo ti dokumenti izročeni kot tiskovine.
3. Podrobnejša pravila glede objave informacije o vključitvi podskladov krovnega sklada v drugi krovni sklad
14. člen
(rok objave informacije o vključitvi podskladov krovnega sklada v drugi krovni sklad)
Družba za upravljanje informacijo o vključitvi podskladov krovnega sklada v drugi krovni sklad objavi v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije, s katero je bilo izdano dovoljenje za vključitev podskladov krovnega sklada v drugi krovni sklad.
15. člen
(vsebina objave informacije o vključitvi podskladov krovnega sklada v drugi krovni sklad)
Objava informacije o vključitvi podskladov krovnega sklada v drugi krovni sklad mora vsebovati:
1. firmo in sedež družbe za upravljanje, ki upravlja podsklade krovnega sklada, ki so predmet vključitve v drugi krovni sklad;
2. datum pridobitve dovoljenja Agencije za vključitev podskladov v drugi krovni sklad;
3. imeni obeh krovnih skladov in imena podskladov, ki so predmet izločitve oziroma vključitve;
4. razlog za izločitev podskladov iz krovnega sklada in njihovo vključitev v drugi krovni sklad;
5. datum uveljavitve sprememb pravil upravljanja obeh krovnih skladov in navedbo, da se s tem dnem šteje, da so imetniki investicijskih kuponov izločenega podsklada (navedba imena podsklada) postali imetniki investicijskih kuponov istega vključenega podsklada (navedba imena podsklada);
6. opozorilo, da vključitev podskladov krovnega sklada v drugi krovni sklad ne bo v nobenem primeru vplivala na VEP podskladov ter na vplačila in izplačila investicijskih kuponov podskladov;
7. kadar je to relevantno opis sprememb davčne obravnave imetnika investicijskih kuponov;
8. opozorilo, da so prospekt z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada, dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje podskladov in druge informacije o krovnem skladu, podskladih in vključitvi podskladov v drugi krovni sklad vlagateljem na voljo na javni spletni strani družbe za upravljanje, navedbo spletne povezave ter opozorila, da bodo vlagatelju na njegovo zahtevo ti dokumenti izročeni kot tiskovine.
16. člen
(vključitev samostojnega vzajemnega sklada v krovni sklad)
To podpoglavje se smiselno uporablja tudi v primeru vključitve samostojnega vzajemnega sklada v krovni sklad v upravljanju iste družbe za upravljanje.
4. Podrobnejša pravila glede objave informacije in neposrednega obveščanja imetnikov investicijskih kuponov o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada
17. člen
(rok objave informacije o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada)
Družba za upravljanje informacijo o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada objavi v osmih dneh po prejemu soglasja Agencije k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada.
18. člen
(vsebina objave informacije o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada)
Objava informacije o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada mora vsebovati:
1. firmo in sedež družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad;
2. ime vzajemnega sklada, katerega pravila upravljanja se spreminjajo;
3. datum pridobitve soglasja Agencije k spremembi pravil upravljanja;
4. datum začetka veljavnosti spremenjenih pravil upravljanja;
5. navedbo spletne povezave in datuma, od katerega bo vlagateljem dostopno besedilo sprememb pravil upravljanja in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja, pri čemer morata biti besedili dostopni najpozneje na dan, ko so imetniki investicijskih kuponov o spremembi pravil upravljanja neposredno obveščeni.
19. člen
(neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada)
Družba za upravljanje v petnajstih dneh po prejemu soglasja Agencije k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada vsakemu imetniku investicijskega kupona vzajemnega sklada pošlje obvestilo o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada.
20. člen
(vsebina obvestila o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada)
Obvestilo o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada mora vsebovati:
1. firmo in sedež družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad;
2. ime vzajemnega sklada, katerega pravila upravljanja se spreminjajo;
3. datum pridobitve soglasja Agencije k spremembi pravil upravljanja;
4. obrazložitev razloga za spremembo pravil upravljanja;
5. ključne spremembe pravil upravljanja;
6. opredelitev posledic spremembe pravil upravljanja, predvsem z vidika ocene spremembe stroškov in tveganj za imetnika investicijskega kupona;
7. kadar je to relevantno natančno obrazložitev učinkov spremenjene naložbene politike za imetnika investicijskega kupona;
8. datum začetka veljavnosti spremenjenih pravil upravljanja z navedbo, da ima imetnik investicijskega kupona možnost do izteka veljavnosti prejšnjih pravil upravljanja zahtevati izplačilo njegove odkupne vrednosti, in navedbo pravic, ki jih ima, če se za to odloči;
9. opozorilo, da sta besedilo sprememb pravil upravljanja in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja vlagateljem na voljo na javni spletni strani družbe za upravljanje, navedbo spletne povezave in opozorila, da bodo vlagatelju na njegovo zahtevo ti dokumenti izročeni kot tiskovine.
5. Podrobnejša pravila glede objave informacije in neposrednega obveščanja imetnikov investicijskih kuponov o prenosu upravljanja vzajemnega sklada
21. člen
(rok objave informacije o prenosu upravljanja vzajemnega sklada)
Prevzemna in prenosna družba za upravljanje informacijo o prenosu upravljanja vzajemnega sklada objavita v osmih dneh po prejemu dovoljenja Agencije za prevzem upravljanja vzajemnega sklada.
22. člen
(vsebina objave informacije o prenosu upravljanja vzajemnega sklada)
Objava informacije o prenosu upravljanja vzajemnega sklada mora vsebovati:
1. firmo in sedež prenosne družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, katerega upravljanje je predmet prenosa;
2. firmo in sedež prevzemne družbe za upravljanje, na katero se prenaša upravljanje vzajemnega sklada;
3. ime vzajemnega sklada, katerega upravljanje je predmet prenosa;
4. datum pridobitve dovoljenja Agencije za prenos upravljanja;
5. datum, do katerega bosta družbi opravili prenos upravljanja (šteto od dneva objave informacije o prenosu upravljanja, pri čemer rok ne sme biti krajši od treh mesecev) in z iztekom katerega bodo nastopile pravne posledice prenosa upravljanja vzajemnega sklada;
6. mesto in čas, kjer je mogoče pridobiti dodatne informacije o prenosu upravljanja vzajemnega sklada.
23. člen
(neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o prenosu upravljanja vzajemnega sklada)
Prevzemna in prenosna družba za upravljanje morata v petnajstih dneh po prejemu dovoljenja Agencije za prevzem upravljanja vzajemnega sklada vsakemu imetniku investicijskega kupona vzajemnega sklada, ki je predmet prenosa upravljanja, poslati obvestilo o prenosu upravljanja vzajemnega sklada.
24. člen
(vsebina obvestila o prenosu upravljanja vzajemnega sklada)
(1) Obvestilo o prenosu upravljanja vzajemnega sklada mora vsebovati:
1. firmo in sedež prenosne družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, katerega upravljanje je predmet prenosa;
2. firmo in sedež prevzemne družbe za upravljanje, na katero se prenaša upravljanje vzajemnega sklada;
3. ime vzajemnega sklada, katerega upravljanje je predmet prenosa;
4. datum pridobitve dovoljenja Agencije za prenos upravljanja;
5. obrazložitev razloga za prenos upravljanja vzajemnega sklada;
6. opredelitev pravnih in drugih posledic prenosa upravljanja;
7. datum, do katerega bosta družbi opravili prenos upravljanja (šteto od dneva objave informacije o prenosu upravljanja, pri čemer rok ne sme biti krajši od treh mesecev) in z iztekom katerega bodo nastopile pravne posledice prenosa upravljanja vzajemnega sklada;
8. mesto in čas, kjer je mogoče pridobiti dodatne informacije o prenosu upravljanja vzajemnega sklada.
(2) Kadar se upravljanje vzajemnega sklada prenese na družbo za upravljanje s sedežem v drugi državi članici, prenosna in prevzemna družba za upravljanje v obvestilu o prenosu upravljanja vzajemnega sklada na jasen, nedvoumen in povprečnemu vlagatelju razumljiv način predstavita tudi bistvene razlike v pravni ureditvi in načinu poslovanja med prenosno družbo za upravljanje in družbo za upravljanje države članice, ki bo prevzela upravljanje vzajemnega sklada.
25. člen
(združitev objav in obvestil imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada)
Prevzemna in prenosna družba za upravljanje lahko objavo informacije o spremembi pravil upravljanja in obvestilo imetnikom investicijskih kuponov o spremembi pravil upravljanja združita z objavo informacije o prenosu upravljanja vzajemnega sklada in obvestilom imetnikom investicijskih kuponov o prenosu upravljanja vzajemnega sklada, pri čemer morata skupno obvestilo in skupna objava vsebovati vse podatke, ki so navedeni v 18., 20., 22. in 24. členu tega sklepa.
6. Podrobnejša pravila glede objave informacije in neposrednega obveščanja imetnikov investicijskih kuponov o začetku likvidacije vzajemnega sklada
26. člen
(način in rok objave informacije o začetku likvidacije vzajemnega sklada)
Likvidacijski upravitelj informacijo o začetku likvidacije vzajemnega sklada objavi v časopisu in na javni spletni strani družbe za upravljanje v treh dneh po nastopu razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada.
27. člen
(vsebina objave informacije o začetku likvidacije vzajemnega sklada)
Objava informacije o začetku likvidacije vzajemnega sklada mora vsebovati:
1. firmo in sedež likvidacijskega upravitelja;
2. ime vzajemnega sklada v postopku likvidacije;
3. datum začetka likvidacije;
4. razlog za začetek likvidacije;
5. opozorilo, da od nastopa razloga za začetek likvidacije ni več mogoče pristopiti k pravilom upravljanja vzajemnega sklada in izvesti novih vplačil;
6. opozorilo, da imetnik investicijskega kupona vzajemnega sklada od nastopa razloga za začetek likvidacije ne more več zahtevati izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona, ima pa pravico do izplačila denarne likvidacijske mase v sorazmernem deležu, ki je enak deležu enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasijo njegovi investicijski kuponi, v številu vseh enot premoženja vzajemnega sklada;
7. mesto in čas, kjer je mogoče pridobiti dodatne informacije o poteku likvidacije vzajemnega sklada.
28. člen
(neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o začetku likvidacije vzajemnega sklada)
Likvidacijski upravitelj hkrati z objavo iz 26. člena tega sklepa vsakemu imetniku investicijskega kupona vzajemnega sklada pošlje obvestilo o začetku likvidacije vzajemnega sklada.
29. člen
(vsebina obvestila o začetku likvidacije vzajemnega sklada)
Obvestilo o začetku likvidacije vzajemnega sklada mora vsebovati:
1. firmo in sedež likvidacijskega upravitelja;
2. ime vzajemnega sklada v postopku likvidacije;
3. datum začetka likvidacije;
4. razlog za začetek likvidacije;
5. kratko obrazložitev poteka likvidacije, vključno s predvidenim časom trajanja likvidacije in njenim vplivom na varnost premoženja imetnikov investicijskih kuponov;
6. opozorilo, da imetnik investicijskega kupona vzajemnega sklada od nastopa razloga za začetek likvidacije ne more več zahtevati izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona in izvesti novih vplačil, ima pa pravico do izplačila denarne likvidacijske mase v sorazmernem deležu, ki je enak deležu enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasijo njegovi investicijski kuponi, v številu vseh enot premoženja vzajemnega sklada;
7. opredelitev morebitnih drugih pravic in dolžnosti imetnika investicijskih kuponov;
8. mesto in čas, kjer je mogoče pridobiti dodatne informacije o poteku likvidacije vzajemnega sklada.
7. Podrobnejša pravila glede neposrednega obveščanja imetnikov investicijskih kuponov o pripojitvi vzajemnega sklada k drugemu vzajemnemu skladu
30. člen
(neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o pripojitvi vzajemnega sklada drugemu vzajemnemu skladu)
(1) Družba za upravljanje prenosnega sklada vsakemu imetniku investicijskega kupona prenosnega sklada pošlje obvestilo o pripojitvi, s katerim ga seznani z značilnostmi in poslovanjem prevzemnega sklada. V obvestilu o pripojitvi navede tudi mesto (najmanj sedež družbe za upravljanje in natančen elektronski naslov), kjer lahko imetnik investicijskega kupona prenosnega sklada pridobi dokument s ključnimi podatki za vlagatelje prevzemnega sklada in navedbo, kje in na kakšen način lahko zahteva, da se mu dokument s ključnimi podatki za vlagatelje prevzemnega sklada pošlje. Imetniku mora tudi priporočiti, da dokument s ključnimi podatki za vlagatelje prevzemnega sklada natančno prebere.
(2) Družba za upravljanje prevzemnega sklada vsakemu imetniku investicijskega kupona prevzemnega sklada pošlje obvestilo o pripojitvi, s katerim ga seznani s postopkom pripojitve in vplivom pripojitve na njegov položaj v prevzemnem skladu. Kadar se zaradi predlagane pripojitve spremeni dokument s ključnimi podatki za vlagatelje prevzemnega sklada, obvestilu o pripojitvi navede tudi mesto (najmanj sedež družbe za upravljanje in natančen elektronski naslov), kjer lahko imetnik investicijskega kupona prevzemnega sklada pridobi dokument s ključnimi podatki za vlagatelje prevzemnega sklada in navedbo, kje in na kakšen način lahko zahteva, da se mu dokument s ključnimi podatki za vlagatelje prevzemnega sklada pošlje. Imetniku mora tudi priporočiti, da dokument s ključnimi podatki za vlagatelje prevzemnega sklada natančno prebere.
(3) Kadar se vzajemni sklad združi z UCITS skladom države članice, družba za upravljanje vzajemnega sklada v obvestilu o pripojitvi imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada predstavi bistvene tudi razlike med pravno ureditvijo UCITS sklada države članice in vzajemnega sklada.
31. člen
(vsebina obvestila o pripojitvi)
Obvestilo o pripojitvi iz prvega oziroma drugega odstavka 30. člena tega sklepa mora vsebovati:
1. firmo in sedež družb za upravljanje, ki upravljajo prenosne in prevzemni sklad;
2. imena investicijskih skladov, ki sodelujejo v postopku pripojitve;
3. opis in utemeljitev razlogov za predlagano pripojitev;
4. obrazložitev predvidenih posledic pripojitve za imetnika investicijskega kupona prenosnega sklada, kot jih določa 32. člen tega sklepa, oziroma obrazložitev predvidenih posledic pripojitve za imetnika investicijskega kupona prevzemnega sklada, kot jih določa 33. člen tega sklepa;
5. opis pravic imetnika investicijskega kupona prenosnega oziroma prevzemnega sklada, ki vključuje zlasti:
a) navedbo, kje in na kakšen način lahko pridobi dodatne informacije v zvezi s pripojitvijo;
b) pojasnilo, kje in na kakšen način lahko vpogleda v revizorjevo poročilo o pripojitvi oziroma zahteva izročitev njegovega izvoda;
c) navedbo, da lahko zahteva izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona pod pogoji, ki jih določa 289. člen ZISDU-2 in navedbo skrajnega roka za uveljavitev te pravice;
6. pojasnilo, kako bodo v času od dneva obračuna pripojitve do dneva izvedbe pripojitve obravnavani natečeni prihodki prenosnega in prevzemnega sklada;
7. opis dejavnikov, ki pomembno vplivajo na uresničevanje pravic imetnika investicijskega kupona prenosnega oziroma prevzemnega sklada, kar vključuje najmanj:
a) podrobnosti v zvezi z zaustavitvijo vplačil in izplačil pod pogoji, ki jih določa 289. člen ZISDU-2;
b) predvideni datum izvedbe pripojitve.
32. člen
(obrazložitev predvidenih posledic pripojitve za imetnika investicijskega kupona prenosnega sklada)
(1) Obrazložitev predvidenih posledic pripojitve za imetnika investicijskega kupona prenosnega sklada iz 4. točke 31. člena mora vsebovati najmanj:
1. opis razlik med pravicami imetnika investicijskega kupona prenosnega sklada pred in po izvedbi pripojitve;
2. kadar se naložbena cilja in naložbeni politiki prenosnega in prevzemnega sklada pomembno razlikujeta, obrazložitev teh razlik;
3. opis vpliva pripojitve na donosnost naložbe imetnika investicijskega kupona prenosnega sklada;
4. kadar sta sintetična kazalnika tveganj in donosa iz dokumentov s ključnimi podatki za vlagatelje prenosnega in prevzemnega sklada različnih kategorij ali v spremljajočem opisu opredeljujeta različna bistvena tveganja, obrazložitev teh razlik;
5. primerjavo vseh stroškov in provizij prenosnega in prevzemnega sklada, navedenih v dokumentih s ključnimi podatki za vlagatelje prenosnega in prevzemnega sklada;
6. kadar ima prevzemni sklad sedež oziroma je oblikovan v drugi državi članici in je njegova družba za upravljanje upravičena do provizije za uspešnost njegovega poslovanja, pojasnilo, kako bo po izvedbi pripojitve zagotovljena poštena obravnava tistih imetnikov investicijskih kuponov prevzemnega sklada, ki so bili pred izvedbo pripojitve imetniki investicijskih kuponov prenosnega sklada;
7. pojasnilo, koga bodo bremenili stroški, povezani s pripojitvijo;
8. kadar se vsebina in način obveščanja imetnikov enot obeh skladov razlikujeta, obrazložitev teh razlik;
9. kadar bo zaradi pripojitve prišlo do spremenjene davčne obravnave imetnika investicijskega kupona prenosnega sklada, obrazložitev teh sprememb;
10. pojasnilo, ali namerava družba za upravljanje prenosnega sklada pred izvedbo pripojitve izvesti uravnoteženje premoženja prenosnega sklada.
(2) Poleg vsebin iz prvega odstavka tega člena mora obvestilo o pripojitvi vsebovati tudi:
1. pojasnilo, do kdaj lahko imetnik investicijskega kupona prenosnega sklada še vplača investicijske kupone tega sklada oziroma zahteva izplačilo njihove odkupne vrednosti;
2. pojasnilo, kdaj bo imetnik investicijskega kupona prenosnega sklada, ki ne bo izkoristil pravice do izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona iz 289. člena ZISDU-2, pridobil pravice iz naslova imetništva investicijskega kupona prevzemnega sklada.
(3) Kadar je zaradi pripojitve predvideno denarno izplačilo imetnikom investicijskih kuponov prenosnega sklada v skladu z 278. členom ZISDU-2, mora obvestilo o pripojitvi vsebovati tudi podrobnosti v zvezi z izplačilom razlike in pojasnilo, kdaj in na kakšen način bo izplačilo izvedeno.
33. člen
(obrazložitev predvidenih posledic pripojitve za imetnika investicijskega kupona prevzemnega sklada)
Obrazložitev predvidenih posledic pripojitve za imetnika investicijskega kupona prevzemnega sklada iz 4. točke 31. člena mora vsebovati najmanj:
1. obrazložitev, ali bo pripojitev bistveno vplivala na strukturo portfelja prevzemnega sklada in ali namerava družba za upravljanje prevzemnega sklada pred ali po pripojitvi izvesti uravnoteženje premoženja prevzemnega sklada;
2. opis vpliva pripojitve na donosnost prevzemnega sklada, predvsem v smislu njenega morebitnega zmanjšanja;
3. kadar bo zaradi pripojitve družba za upravljanje prevzemnega sklada drugače obračunavala stroške in provizije, obrazložitev teh sprememb;
4. kadar bo zaradi pripojitve prišlo do spremenjene davčne obravnave imetnika investicijskega kupona prevzemnega sklada, obrazložitev teh sprememb.
34. člen
(obvezna lastnost povzetka obvestila o pripojitvi)
Kadar obvestilo o pripojitvi vsebuje tudi povzetek bistvenih vidikov pripojitve, mora povzetek vsebovati sklice na tiste dele obvestila o pripojitvi, kjer so ti vidiki natančneje obrazloženi.
35. člen
(smiselna uporaba določb v postopku spojitve)
Določbe tega podpoglavja se smiselno uporabljajo tudi, kadar se združitev dveh ali več vzajemnih skladov opravi po postopku spojitve.
8. Podrobnejša pravila glede objave informacije o začasni zaustavitvi odkupa oziroma uvedbi delnega odkupa investicijskih kuponov
36. člen
(način in rok objave informacije o začasni zaustavitvi odkupa oziroma uvedbi delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada)
Družba za upravljanje informacijo o začasni zaustavitvi odkupa oziroma uvedbi delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada objavi na svoji javni spletni strani in v časopisih, ki se prodajajo v vseh državah, kjer se izvaja trženje investicijskih kuponov vzajemnega sklada.
37. člen
(vsebina objave o začasni zaustavitvi odkupa oziroma uvedbi delnega odkupa)
(1) Objava informacije o začasni zaustavitvi odkupa oziroma uvedbi delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada mora vsebovati:
1. firmo in sedež družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, katerega investicijski kuponi so predmet zaustavitve odkupa oziroma v zvezi s katerim uvaja delni odkup;
2. ime vzajemnega sklada;
3. kratek opis razlogov za začasno zaustavitev odkupa oziroma uvedbo delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
4. natančen čas zaustavitve odkupa oziroma uvedbe delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
5. predviden čas ponovnega začetka odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
6. pojasnilo, ali bodo investicijski kuponi, za katere so imetniki investicijskih kuponov že zahtevali izplačilo odkupne vrednosti, a do zaustavitve odkupa še niso bili izplačani, imetnikom teh investicijskih kuponov izplačani na način in v rokih, opredeljenih v pravilih upravljanja vzajemnega sklada; če ne bodo izplačani na način in v rokih, opredeljenih v pravilih upravljanja vzajemnega sklada, pojasnilo o načinu in predvidenem času izplačil;
7. podatke o času in mestu, kjer lahko imetniki investicijskih kuponov dobijo dodatne informacije o poteku začasne zaustavitve odkupa oziroma uvedbe delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada.
(2) Vse nadaljnje objave družbe za upravljanje v zvezi z začasno zaustavitvijo odkupa oziroma uvedbo delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada morajo smiselno vsebovati informacije iz prejšnjega odstavka tega člena.
IV. NEPOSREDNO OBVEŠČANJE IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV O OBRAČUNU VPLAČIL OZIROMA IZPLAČIL V/IZ ODPRTEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA
38. člen
(neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o obračunu vplačil oziroma izplačil v/iz odprtega investicijskega sklada)
(1) Družba za upravljanje vsakemu imetniku investicijskega kupona odprtega investicijskega sklada najkasneje naslednji delovni dan po dnevu izvedbe obračuna njegovega vplačila v odprt investicijski sklad oziroma naslednji delovni dan po dnevu izvedbe obračuna njemu namenjenega izplačila iz odprtega investicijskega sklada pošlje obvestilo o obračunu vplačil oziroma izplačil.
(2) Če storitev obračuna vplačil oziroma izplačil enot premoženja odprtega investicijskega sklada po pooblastilu družbe za upravljanje opravlja druga oseba (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec), družba za upravljanje imetniku investicijskega kupona obvestilo o obračunu vplačil oziroma izplačil pošlje najkasneje naslednji delovni dan po prejemu potrdila o vplačilu oziroma izplačilu, ki ga družbi za upravljanje posreduje pooblaščenec.
(3) Če se je imetnik investicijskega kupona ob pristopu k pravilom upravljanja odprtega investicijskega sklada obvezal vplačevati v odprt investicijski sklad določeno daljše časovno obdobje, lahko družba za upravljanje imetniku investicijskega kupona pošlje obvestilo iz prvega odstavka tega člena najmanj enkrat na šest mesecev.
(4) Imetnik investicijskega kupona lahko na podlagi pisnega dogovora z družbo za upravljanje namesto na način kot ga določajo prvi do tretji odstavek tega člena in 9. člen tega sklepa obračun vplačil oziroma izplačil prevzame tudi osebno na sedežu družbe za upravljanje oziroma njeni poslovalnici. Družba za upravljanje dokazila o tem hrani skupaj z imetnikovo pristopno izjavo.
39. člen
(vsebina obvestila o obračunu vplačil oziroma izplačil)
(1) Obvestilo o obračunu vplačil oziroma izplačil mora vsebovati:
1. firmo in sedež družbe za upravljanje;
2. ime in priimek ter naslov ali firmo in sedež imetnika investicijskega kupona;
3. vrsto posla (vplačilo ali izplačilo);
4. ime odprtega investicijskega sklada, katerega enote premoženja so predmet posla;
5. datum in čas prejema vplačila oziroma zahteve za izplačilo ter vrsto vplačila oziroma izplačila (denarna sredstva in/ali prenosljivi vrednostni papirji);
6. seznam prenosljivih vrednostnih papirjev, ki so predmet vplačila oziroma izplačila;
7. datum izvedbe obračuna vplačila oziroma izplačila;
8. število enot premoženja, ki so predmet posla;
9. VEP po kateri je bilo obračunano vplačilo oziroma izplačilo enot;
10. datum VEP, po kateri je bilo obračunano vplačilo oziroma izplačilo enot;
11. nakupno oziroma odkupno vrednost investicijskega kupona;
12. skupno vsoto zaračunanih vstopnih in/ali izstopnih stroškov.
(2) Družba za upravljanje mora vlagatelju na njegovo zahtevo podati informacijo o statusu njegovega vplačila oziroma zahteve za izplačilo oziroma zahteve za prenos, pri čemer mora opraviti pregled vlagatelja in pridobiti podatke o njem v skladu s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
V. SEZNANJANJE POTENCIALNIH IMETNIKOV ENOT S POMEMBNIMI DEJSTVI IN OKOLIŠČINAMI
40. člen
(obvezno seznanjanje potencialnih imetnikov enot odprtega investicijskega sklada)
(1) Od dneva odprave obvestila o spremembi pravil upravljanja, obvestila o prenosu upravljanja, obvestila o pripojitvi oziroma spojitvi oziroma obvestila o oblikovanju napajalnega sklada ali obvestila o menjavi centralnega sklada dalje, mora družba za upravljanje vsakega potencialnega imetnika enot, ki želi pristopiti k pravilom upravljanja oziroma zahteva prospekt ali dokument s ključnimi podatki za vlagatelje tega investicijskega sklada, opozoriti na pričakovano spremembo v poslovanju investicijskega sklada.
(2) V primeru združitve odprtih investicijskih skladov se šteje, da je družba za upravljanje zadostila pogoju iz prejšnjega odstavka, če je obvestilo, ki ga je poslala imetnikom enot, kadar tako zahteva ta sklep, potencialnemu imetniku enot izročila oziroma poslala pred pristopom k pravilom upravljanja na način kot ga določa 9. člen tega sklepa.
(3) Dolžnost seznanjanja potencialnih imetnikov enot iz prvega odstavka tega člena preneha:
1. v primeru spremembe pravil upravljanja z dnem njene uveljavitve oziroma
2. v primeru prenosa upravljanja z dnem njegove izvedbe oziroma
3. v primeru združitve z dnem njene izvedbe oziroma
4. v primeru oblikovanja centralnega sklada ali menjave centralnega sklada z dnem začetka vlaganj sredstev napajalnega sklada v centralni sklad oziroma z dnem, ko bo izpostavljenost napajalnega sklada iz naslova naložbe v centralni sklad presegla izpostavljenost, ki velja za običajne vzajemne sklade.
VI. OBJAVA INFORMACIJE IN NEPOSREDNO OBVEŠČANJE DELNIČARJEV O ZAČETKU LIKVIDACIJE INVESTICIJSKE DRUŽBE
41. člen
(način in rok objave informacije o začetku likvidacije investicijske družbe)
Likvidacijski upravitelj v treh delovnih dneh po zasedanju skupščine investicijske družbe, ki je sprejela sklep o začetku likvidacije, v časopisu in na javni spletni strani družbe za upravljanje objavi informacijo o začetku likvidacije investicijske družbe.
42. člen
(vsebina objave informacije o začetku likvidacije investicijske družbe)
Objava informacije o začetku likvidacije investicijske družbe mora vsebovati:
1. firmo in sedež investicijske družbe, ki je v postopku likvidacije;
2. firmo in sedež likvidacijskega upravitelja;
3. navedbo organa, ki je sprejel sklep o prenehanju investicijske družbe in začetku likvidacije;
4. datum začetka likvidacije;
5. razlog za prenehanje investicijske družbe;
6. rok za prijavo terjatev upnikov;
7. mesto in čas, kjer je mogoče pridobiti dodatne informacije o poteku likvidacije investicijske družbe.
43. člen
(neposredno obveščanje delničarjev investicijske družbe o začetku likvidacije investicijske družbe)
Likvidacijski upravitelj hkrati z objavo iz 42. člena tega sklepa, vsakemu delničarju investicijske družbe pošlje obvestilo o začetku likvidacije investicijske družbe.
44. člen
(vsebina obvestila delničarju o začetku likvidacije investicijske družbe)
Obvestilo o začetku likvidacije investicijske družbe mora vsebovati:
1. firmo in sedež investicijske družbe, ki je v postopku likvidacije;
2. firmo in sedež likvidacijskega upravitelja;
3. navedbo organa, ki je sprejel sklep o prenehanju investicijske družbe in začetku likvidacije;
4. datum začetka likvidacije;
5. razlog za prenehanje investicijske družbe;
6. pravne posledice likvidacije in kratko obrazložitev poteka likvidacije investicijske družbe, vključno s predvidenim časom trajanja likvidacije in njenim vplivom na varnost premoženja delničarjev;
7. rok za prijavo terjatev upnikov;
8. mnenje skrbnika k sklepu skupščine investicijske družbe o prenehanju investicijske družbe in začetku likvidacije;
9. mesto in čas, kjer je mogoče pridobiti pridobi dodatne informacije o poteku likvidacije investicijske družbe.
VII. KONČNI DOLOČBI
(prenehanje uporabe sklepov)
45. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa se prenehajo uporabljati naslednji sklepi:
1. Sklep o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o spremembi pravil upravljanja in o podrobnejši vsebini javne objave obvestila o spremembi pravil upravljanja (Uradni list RS, št. 137/04);
2. Sklep o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskega sklada o prenosu upravljanja investicijskega sklada in o podrobnejši vsebini javne objave obvestila o prenosu upravljanja (Uradni list RS, št. 80/03);
3. Sklep o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o začetku likvidacije vzajemnega sklada in podrobnejši vsebini javne objave obvestila o začetku likvidacije vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 80/03 in 101/08);
4. Sklep o podrobnejši vsebini obvestila delničarjem investicijske družbe o začetku likvidacije investicijske družbe in o podrobnejši vsebini javne objave obvestila o začetku likvidacije investicijske družbe (Uradni list RS, št. 80/03);
5. Sklep o obveščanju vlagateljev in dostopnosti dokumentacije o preoblikovanju vzajemnih skladov (Uradni list RS, št. 42/08);
6. Sklep o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Uradni list RS, št. 80/03 in 126/04);
7. Sklep o dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov in vsebini javne objave o pridobitvi dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov (Uradni list RS, št. 42/08);
8. IV. poglavje Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu (Uradni list RS, št. 101/08 in 108/09).
46. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-5/2012-3
Ljubljana, dne 4. aprila 2012
EVA 2012-1611-0081
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost