Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1475. Odlok o ustanovitvi skupnega ustanoviteljskega organa Komunala Ribnica d.o.o., stran 3356.

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) so Občinski sveti Občine Ribnica na 10. redni seji dne 19. 4. 2012, Občine Loški Potok na 10. seji dne 29. 3. 2012 in Občine Sodražica na 10. seji dne 12. 4. 2012 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi skupnega ustanoviteljskega organa Komunala Ribnica d.o.o.
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Občine Ribnica, Sodražica in Loški Potok uvodoma ugotavljajo:
– da so zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja obveznih gospodarskih javnih služb ustanovile podjetje Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. (v nadaljevanju: Komunala Ribnica d.o.o.),
– morajo občinski sveti občin ustanoviteljic, na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi, ustanoviti skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic.
2. člen
S tem odlokom se ustanovi skupni organ občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v podjetju Komunala Ribnica d.o.o., ter za usklajevanje odločitev občin ustanoviteljic glede zagotavljanja javnih služb:
– urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin,
– zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
– čiščenje stavb,
– zbiranje in odvoz odpadkov,
– dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov,
– ravnanje s posebnimi odpadki,
– kanalizacija in delovanje čistilnih naprav,
– druge dejavnosti javne higiene.
Skupni organ se imenuje Svet ustanoviteljev podjetja Komunala Ribnica d.o.o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev).
SESTAVA IN SEDEŽ
3. člen
Vsako občino ustanoviteljico v Svetu ustanoviteljev zastopa vsakokratni župan občine (ali po pooblastilu župana druga oseba). Mandat v Svetu ustanoviteljev članom preneha z iztekom funkcije župana.
Svet ustanoviteljev izmed svojih članov izvoli predsednika Sveta ustanoviteljev (v nadaljevanju: predsednik), ki predstavlja Svet ustanoviteljev, sklicuje in vodi seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje sprejetih odločitev.
Predsednika Sveta se imenuje za dobo enega leta po abecednem redu družbenikov, pri čemer se upošteva isti vrstni red, kot pri imenovanju predsednika skupščine podjetja Komunala Ribnica d.o.o..
4. člen
Sedež Sveta ustanoviteljev je na sedežu podjetja Komunala Ribnica d.o.o. – Goriča vas 11a, 1310 Ribnica.
NALOGE SVETA USTANOVITELJEV
5. člen
Svet ustanoviteljev ima naslednje pristojnosti:
– odloča o sprejemu letnega poročila,
– o uporabi bilančnega dobička, izgube oziroma o načinu pokrivanja primanjkljaja, ugotovljenega v podbilanci sredstev in obveznosti,
– odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala,
– o imenovanju in razrešitvi direktorja,
– o spremembah družbene pogodbe podjetja,
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin ter drugih cenah, tarifah oziroma normativih povezanih z javnimi dobrinami, v kolikor te niso podvržene kontroli na nivoju države,
– odloča o načinu in pogojih, pod katerimi je javna infrastruktura dana v uporabo javnemu podjetju,
– sprejema poslovni načrt podjetja,
– daje soglasje k vlaganju kapitala v že ustanovljene gospodarske družbe,
– usklajuje in predlaga v sprejem predpise in druge odločitve, ki jih v zvezi z javno službo, ki jo opravlja podjetje, sprejemajo občinski sveti občin,
– v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
Svet ustanoviteljev mora pridobiti soglasje vseh občinskih svetov o svojih odločitvah v naslednjih primerih:
– primeru odtujitve in obremenitve premoženja podjetja, ki je večje od 10 % osnovnega kapitala podjetja,
– primeru statusnih sprememb in prenehanja podjetja,
– primeru prenosa poslovnega deleža,
– v primeru kritja izgube podjetja iz proračunov ustanoviteljic.
ORGANIZACIJA DELA
6. člen
Seje Sveta ustanoviteljev se opravijo praviloma na sedežu podjetja Komunale Ribnica d.o.o.. Sklicatelj lahko skliče sejo tudi v drugem kraju, če to po njegovi oceni ne otežuje članom udeležbe na seji. Sklic seje lahko zahteva vsak ustanovitelj, čigar vsota vseh poslovnih deležev, predstavlja najmanj desetino osnovnega kapitala podjetja.
Sejo Sveta ustanoviteljev praviloma skliče predsednik oziroma direktor podjetja Komunale Ribnica d.o.o. v primeru:
– če člani Sveta odločajo o zadevah iz 5. člena tega odloka,
– je to nujno za interese podjetja,
– drugih primerih, določenih z zakonom ali tem odlokom.
Sejo Sveta ustanoviteljev se skliče z vabilom, ki se ga osebno vroči ali pošlje s priporočenim pismom. Vabilo mora biti poslano vsaj 8 dni pred zasedanjem Sveta, v njem pa mora biti naveden tudi dnevni red. Gradivo za sejo morajo člani Sveta ustanoviteljev prejeti najmanj 8 dni pred zasedanjem. Na sejo Sveta ustanoviteljev se brez pravice glasovanja vabi direktorja podjetja.
Družbeniki, ki imajo vsaj 10 % vseh glasov, lahko najkasneje tri dni pred zasedanjem Sveta ustanoviteljev na dnevni red predlagajo uvrstitev dodatne točke dnevnega reda, ki je v skladu s pristojnostmi Sveta ustanoviteljev.
Če seja ni pravilno sklicana, lahko veljavno sprejema sklepe le, če so navzoči vsi družbeniki, enako velja tudi za sklepe o zadevah, ki niso bile najavljene na način, predpisan v prejšnjem odstavku tega člena.
7. člen
Svet ustanoviteljev praviloma sprejema svoje odločitve v obliki sklepov, ki jih podpisuje predsednik.
O poteku seje se piše zapisnik, ki mora vsebovati vse sklepe, ki jih sprejme Svet ustanoviteljev. Zapisnik podpiše predsednik Sveta ustanoviteljev.
NAČIN SPREJEMANJA ODLOČITEV
8. člen
Seja Sveta ustanoviteljev je sklepčna, če se je udeležijo člani oziroma pooblaščenci, ki imajo skupaj večino glasov. V vabilu za Svet ustanoviteljev se lahko določi naknadni dan zasedanja Sveta, če ta ob prvotno določenem času ne bi bil sklepčen. Svet ustanoviteljev na naknadnem zasedanju veljavno odloča ne glede na število navzočih glasov. Naknadni dan zasedanja Sveta ustanoviteljev ne sme biti določen prej, kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu.
Če ni z zakonom določeno drugače, odločajo člani Sveta ustanoviteljev s 3/4 večino oddanih glasov. Svet ustanoviteljev odloča le o vprašanjih, ki so uvrščena na dnevni red. Izjemoma, ne glede na dnevni red, odloča o sklicu nove seje, o sestavi zapisnika, vpisih v zapisnik ter seznamu prisotnosti.
Svet ustanoviteljev praviloma odloča z javnim glasovanjem. V primerih, ko to zahtevajo člani Sveta ustanoviteljev oziroma njihovi pooblaščenci, ki imajo skupaj najmanj 10 % vseh glasov, Svet ustanoviteljev glasuje tajno.
9. člen
Ustanovitelji imajo pri sprejemanju odločitev naslednji odstotek glasov:
– Občina Ribnica 70,73 % glasov,
– Občina Loški Potok 12,60 % glasov,
– Občina Sodražica 16,67 % glasov.
FINANCIRANJE DELOVANJA SVETA USTANOVITELJEV
10. člen
Vsaka občina je dolžna nositi stroške svojega predstavnika v Svetu ustanoviteljev.
11. člen
Administrativna dela, potrebna za nemoteno izvajanje nalog Sveta ustanoviteljev, zagotavlja podjetje Komunala Ribnica d.o.o.
KONČNA DOLOČBA
12. člen
Po sprejemu na vseh občinskih svetih objavi župan Občine Ribnica ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2012
Ribnica, dne 24. aprila 2012
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.
 
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.
 
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost