Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1440. Sklep o poročanju družbe za upravljanje, družbe za upravljanje države članice in podružnice družbe za upravljanje tretje države, stran 3174.

Na podlagi 3. točke 88. člena, 133. člena, 2. in 3. točke četrtega odstavka 194. člena ter 458. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o poročanju družbe za upravljanje, družbe za upravljanje države članice in podružnice družbe za upravljanje tretje države
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa:
1. vsebino, način in roke poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o kapitalski ustreznosti družbe za upravljanje;
2. vsebino, način in roke poročanja o prenosu opravljanja posameznih storitev oziroma poslov upravljanja investicijskih skladov in spremembah pogodbe o prenosu;
3. način in roke predložitve sprememb načrta upravljanja tveganj investicijskega sklada iz drugega odstavka 194. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2);
4. način in roke poročanja informacij iz tretjega odstavka 194. člena ZISDU-2;
5. vsebino, način in roke rednega poročanja družbe za upravljanje, družbe za upravljanje države članice in podružnice družbe za upravljanje tretje države iz 454., 456. in 457. člena ZISDU-2 Agenciji ter poročanja na zahtevo Agencije iz 455. člena ZISDU-2.
2. člen
(prenos direktive Evropske unije)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Komisije št. 2010/43/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta o organizacijskih zahtevah, navzkrižjih interesov, poslovanju, obvladovanju tveganja ter vsebini sporazuma med depozitarjem in družbo za upravljanje (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 42).
3. člen
(uporaba sklepa)
(1) Družba za upravljanje na podlagi tega sklepa poroča za investicijski sklad, ki ga oblikuje oziroma ustanovi v Republiki Sloveniji, razen če je v posamezni določbi tega sklepa določeno drugače.
(2) Določbe III. poglavja tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za družbo za upravljanje, ki v Republiki Sloveniji trži enote UCITS sklada, oblikovanega oziroma ustanovljenega v drugi državi članici.
(3) Določbe 1. in 2. oddelka II. poglavja tega sklepa se smiselno uporabljajo za poročanje podružnice družbe za upravljanje tretje države, ki je pridobila dovoljenje za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji.
(4) Če se investicijski sklad upravlja sam, se določbe tega sklepa, ki se nanašajo na družbo za upravljanje države članice ali družbo za upravljanje tretje države, uporabljajo neposredno za investicijski sklad.
II. VSEBINA IN ROKI POROČANJA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE
1. Poročanje numeričnih podatkov o poslovanju investicijskega sklada
4. člen
(poročanje o vrednosti enote premoženja)
Družba za upravljanje prvi naslednji delovni dan po zadnjem dnevu obračunskega obdobja, določenega za izračun čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada oziroma alternativnega sklada (v nadaljnjem besedilu: obračunski dan), poroča o vrednosti enote premoženja (v nadaljnjem besedilu: VEP) po stanju na obračunski dan in številu enot premoženja v obtoku na predhodni obračunski dan v skladu z Navodilom za poročanje o VEP iz priloge 1 k temu sklepu.
5. člen
(poročanje o vrsti in sestavi naložb)
(1) Družba za upravljanje za vsak investicijski sklad, ki ga upravlja, najpozneje do osmega dne v mesecu poroča podatke iz bilance stanja po stanju na zadnji obračunski dan v preteklem mesecu in podatke o transakcijah od zadnjega obračunskega dneva v predhodnem mesecu do zadnjega obračunskega dneva v tekočem mesecu v skladu z Navodilom za izpolnjevanje MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR iz priloge 2 k temu sklepu.
(2) Družba za upravljanje za vsak investicijski sklad, ki ga upravlja, najpozneje do osmega dne v mesecu poroča tudi podatke o številu imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma alternativnega sklada in številu lastnikov delnic investicijske družbe v skladu z Navodilom za poročanje o številu imetnikov enot iz priloge 3 k temu sklepu.
6. člen
(poročanje o poslovnem izidu)
Družba za upravljanje najpozneje do osmega dne v mesecu aprilu, juliju, oktobru in januarju poroča podatke o poslovnem izidu investicijskega sklada za obdobje od začetka poslovnega leta do konca zadnjega meseca pred mesecem poročanja v skladu z Navodilom za poročanje o poslovnem izidu investicijskega sklada iz priloge 4 k temu sklepu.
7. člen
(poročanje o plačilni sposobnosti odprtega investicijskega sklada)
(1) Družba za upravljanje poroča o plačilni sposobnosti odprtega investicijskega sklada v naslednjih primerih:
1. če odprti investicijski sklad ne more poravnati že zapadlih obveznosti;
2. če družba za upravljanje utemeljeno pričakuje, da odprti investicijski sklad ne bo mogel poravnati obveznosti ob njihovi zapadlosti kadarkoli v bodočnosti;
3. če se je število enot premoženja odprtega investicijskega sklada v obtoku v zadnjih petih delovnih dnevih zmanjšalo za več kot 25 odstotkov oziroma število enot premoženja sklada denarnega trga za več kot 50 odstotkov.
(2) Družba za upravljanje poroča najpozneje naslednji delovni dan po nastopu enega ali več primerov iz prejšnjega odstavka v skladu z Navodilom za poročanje o plačilni sposobnosti odprtega investicijskega sklada iz priloge 5 k temu sklepu.
(3) V primeru iz 1. ali 2. točke prvega odstavka tega člena družba za upravljanje poroča tudi vsakih sedem dni od prvega obvestila do dne, ko okoliščina, ki je bila razlog za poročanje, preneha oziroma je razlog za poročanje odpravljen.
2. Poročanje nenumeričnih podatkov o poslovanju družbe za upravljanje in investicijskega sklada
8. člen
(poročanje o pomembnih dejstvih oziroma okoliščinah)
Družba za upravljanje najpozneje do osmega dne v mesecu poroča o naslednjih dejstvih oziroma okoliščinah povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskega sklada, ki so nastopili v preteklem koledarskem mesecu:
1. spremembah podatkov o družbi za upravljanje oziroma investicijski družbi, ki so bili vpisani v sodni register, s predložitvijo sklepa sodišča oziroma rednega izpiska iz sodnega registra;
2. seji nadzornega sveta družbe za upravljanje s predložitvijo zapisnika te seje, skupaj z vsemi prilogami k zapisniku;
3. seji nadzornega sveta investicijske družbe s predložitvijo zapisnika te seje, skupaj z vsemi prilogami k zapisniku;
4. sklepih ustanovitelja oziroma edinega družbenika oziroma skupščini družbe za upravljanje s predložitvijo sklepov ustanovitelja oziroma edinega družbenika oziroma zapisnika skupščine družbe za upravljanje, skupaj z vsemi prilogami k zapisniku oziroma posameznim sklepom;
5. skupščini investicijske družbe s predložitvijo zapisnika skupščine, skupaj z vsemi prilogami k zapisniku;
6. spremembi pogodbe o upravljanju investicijske družbe, s predložitvijo pogodbe ali ustreznega dodatka k pogodbi;
7. spremembi statuta oziroma družbene pogodbe oziroma akta o ustanovitvi družbe za upravljanje, s predložitvijo notarsko overjenega prečiščenega besedila;
8. sklenitvi, spremembi oziroma prenehanju pogodbe s klirinško depotno družbo o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev investicijskih skladov oziroma sklenitvi, spremembi oziroma prenehanju pogodbe s klirinško depotno družbo o članstvu, s predložitvijo pogodbe oziroma ustreznega dodatka k pogodbi;
9. sklenitvi, spremembi oziroma prenehanju pogodbe s pooblaščenim udeležencem o opravljanju storitev posredovanja pri nakupu oziroma prodaji vrednostnih papirjev oziroma drugih finančnih instrumentov za račun investicijskega sklada, s predložitvijo pogodbe oziroma ustreznega dodatka k pogodbi;
10. spremembah načrta upravljanja tveganj investicijskega sklada iz 5. člena Sklepa o upravljanju tveganj investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 33/12; v nadaljnjem besedilu: Sklep o upravljanju tveganj investicijskega sklada) s predložitvijo besedila načrta upravljanja tveganja, iz katerega so razvidne spremembe, in čistopis načrta;
11. prenosu opravljanja posamezne storitve oziroma posla upravljanja investicijskih skladov na drugo oziroma tretjo osebo.
9. člen
(vsebina poročanja o prenosu opravljanja posamezne storitve oziroma posla upravljanja investicijskih skladov)
(1) Družba za upravljanje poroča o prenosu opravljanja posamezne storitve oziroma posla upravljanja investicijskih skladov iz 11. točke prejšnjega člena tako, da predloži:
1. pogodbo o prenosu posameznih storitev oziroma poslov upravljanja iz 131. člena ZISDU-2 (v nadaljnjem besedilu: pogodba) na drugo osebo in njeno morebitno spremembo;
2. opis pogojev in kriterijev, ki jih družba za upravljanje upošteva pri izboru oseb iz prvega odstavka 128. člena in 129. člena ZISDU-2;
3. opis, kako pogosto in na kakšen način družba za upravljanje preverja, ali osebe iz prejšnje točke izpolnjujejo pogoje iz ZISDU-2, na njegovi podlagi izdanih predpisov ter drugih predpisov, ki urejajo storitve oziroma posle, ki so predmet prenosa;
4. obvestilo o prenehanju pooblastila, kadar je drugi osebi iz prvega odstavka 128. člena ZISDU-2 pooblastilo prenehalo.
(2) V primeru prenosa storitve upravljanja premoženja investicijskega sklada družba za upravljanje poleg dokumentov iz prejšnjega člena predloži tudi:
1. pisno soglasje skrbnika k pogodbi;
2. pisno izjavo, da je oseba, ki jo je pooblastila družba za upravljanje, nadzorovana s strani pristojnega organa države članice ali pristojnega organa tretje države, s katero Agencija sodeluje in izmenjuje informacije o nadzoru, in ki je pridobila dovoljenje tega organa za opravljanje storitev upravljanja premoženja za račun svojih strank;
3. reference osebe, na katero je družba za upravljanje prenesla storitev upravljanja premoženja investicijskih skladov, vključno s podatki o obsegu in vrsti premoženja, ki ga ta oseba že upravlja;
4. podatke o obsegu in vrsti premoženja investicijskega sklada, ki bo predmet upravljanja s strani osebe iz prejšnje točke;
5. pisno izjavo, kadar družba za upravljanje pooblasti drugo osebo za upravljanje storitev upravljanja premoženja posameznega investicijskega sklada, da ta oseba ni oseba, ki sicer opravlja skrbniške storitve, ali druga oseba, katere interes bi bil lahko v nasprotju z interesi družbe za upravljanje oziroma interesi vlagateljev v posamezen investicijski sklad, za katerega naj bi ta druga oseba po pooblastilu družbe za upravljanje opravlja posamezne storitve.
(3) Družba za upravljanje predloži dokumenta iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena samo ob prvem poročanju o prenosu posamezne vrste storitve, kasneje pa samo ob morebitni vsebinski spremembi.
(4) Družba za upravljanje na podlagi tega člena ne poroča o prenosu opravljanja storitev oziroma poslov trženja enot investicijskega sklada izven Republike Slovenije.
10. člen
(poročanje o objavi pravnih in poslovnih dogodkov)
Družba za upravljanje poroča o objavi pravnih in poslovnih dogodkov iz prvega odstavka 221. člena ZISDU-2 tako, da najkasneje hkrati z objavo predloži vsebino, mesto in datum objave.
11. člen
(poročanje o poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti)
(1) Družba za upravljanje za vsak investicijski sklad, ki ga upravlja in, ki je v preteklem koledarskem letu sklepal posle z izvedenimi finančnimi instrumenti oziroma s finančnimi instrumenti, ki imajo vgrajene izvedene finančne instrumente, pripravi poročilo o poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti iz tretjega odstavka 194. člena ZISDU-2.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek družbi za upravljanje ni potrebno pripraviti poročila o poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti, če je investicijskih sklad posle z izvedenimi finančnimi instrumentni sklepal, ker se je za njegov račun iz vrednostnih papirjev ali instrumentov denarnega trga, ki jih je imel med sredstvi, uresničevala pravica do vpisa ali pridobitve novih finančnih instrumentov ali zaradi drugih korporacijskih dejanj izdajatelja, na katere družba za upravljanje, ki upravlja investicijski sklad, ni imela vpliva.
(3) Poročilo o poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti vsebuje:
1. navedbo poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti po posameznih vrstah izvedenih finančnih instrumentov, tveganjih, ki izhajajo iz teh poslov, omejitvah izpostavljenosti in metodi uporabljeni za merjenje tveganj;
2. v primeru preseganja omejitve skupne izpostavljenosti investicijskega sklada, opis sprejetih ukrepov za odpravo preseganja in čas trajanja preseganja;
3. če družba za upravljanje skupno izpostavljenost investicijskega sklada izračunava z metodo tvegane vrednosti, poročilo obsega tudi:
a) podatek o tvegani vrednosti (v nadaljnjem besedilu: VaR) na zadnji delovni dan v letu;
b) izjavo o uspešno izvedenih testih za nazaj oziroma poročilo o prekoračitvah in sprejetih ukrepih;
c) izjavo o uspešno izvedenih testih izjemnih situacij, splošno predstavitev predpostavk uporabljenih v testu ter razlago rezultatov testa in njihovo uporabljivost v vsakodnevni uporabi modela.
(4) Poročilo iz prejšnjega odstavka družba za upravljanje predloži hkrati s predložitvijo letnega poročila investicijskega sklada.
12. člen
(poročanje o kapitalski ustreznosti)
(1) Družba za upravljane poroča o izpolnjevanju kapitalske ustreznosti na zadnji dan v koledarskem letu hkrati s predložitvijo letnega poročila družbe za upravljanje.
(2) Družba za upravljanje v poročilu iz prejšnjega odstavka prikaže podroben izračun kapitala iz 3. člena Sklepa o kapitalski ustreznosti (Uradni list RS, št. 33/12) in podroben izračun kapitalske ustreznosti iz 84. člena ZISDU-2.
(3) Družba za upravljanje pri izračunu kapitalske ustreznosti iz prvega odstavka tega člena upošteva podatke iz revidirane bilance stanja in revidiranega izkaza poslovnega izida za preteklo koledarsko leto.
(4) Družba za upravljanje, ki izračunava zahtevani kapital v skladu z 2. točko prvega odstavka 84. člena ZISDU-2, poroča o izračunu kapitalske zahteve iz 2. točke prvega odstavka 84. člena ZISDU-2 skladno s Sklepom o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 74/09, 80/11 in 90/11 – popr.).
13. člen
(poročanje o napaki pri izračunu čiste vrednosti sredstev)
(1) Če je bila pri izračunu čiste vrednosti sredstev ugotovljena napaka, družba za upravljanje takoj, ko je to mogoče, pošlje poročilo o napaki pri izračunu čiste vrednosti sredstev.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1. datum nastanka in datum ugotovitve napake;
2. podatke o pravilni in napačni čisti vrednosti sredstev;
3. vzrok za nastanek napake;
4. datum odprave oziroma predvideni datum odprave napake v poslovnih knjigah in opis načrtovanih aktivnosti za odpravo napake;
5. ocene zneskov, ki jih bo treba povrniti vlagateljem ali vzajemnemu skladu zaradi napake pri izračunu čiste vrednosti sredstev;
6. opis ukrepov, sprejetih z namenom, da ne bi več prihajalo do takšnih napak.
(3) Poročilo iz prejšnjega odstavka predhodno potrdi skrbnik vzajemnega sklada.
14. člen
(predložitev poročila o notranjem revidiranju in revizorjevega poročila)
Družba za upravljanje predloži poročilo o notranjem revidiranju iz 27. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 33/12) in revizorjevo poročilo iz tretjega odstavka 89. člena ZISDU-2 hkrati s predložitvijo letnega poročila družbe za upravljanje.
3. Poročanje o opravljanju storitev upravljanja investicijskih skladov v drugi državi članici oziroma tretji državi
15. člen
(vsebina in roki poročanja)
(1) Družba za upravljanje najpozneje do osmega dne v mesecu poroča o naslednjih dejstvih oziroma okoliščinah povezanih s poslovanjem podružnice družbe za upravljanje v državi članici, ki so nastopili v preteklem koledarskem mesecu:
1. sklepih uprave družbe za upravljanje v zvezi s poslovanjem podružnice družbe za upravljanje;
2. sklenitvi, spremembi oziroma prenehanju notranjih aktov podružnice družbe za upravljanje, s predložitvijo teh aktov v obliki čistopisa in v obliki sledi spremembam;
3. oblikovanju in ustanovitvi UCITS sklada v državi članici, s predložitvijo dokumentov, h katerim daje soglasje pristojni nadzorni organ države članice.
(2) Poleg poročil iz prejšnjega odstavka družba za upravljanje najpozneje do osmega v mesecu poroča tudi:
1. agregatne podatke o neto vplačilih v predhodnem mesecu in podatke o naložbah rezidentov države članice, v kateri se tržijo enote vzajemnih skladov, oblikovanih v Republiki Sloveniji po stanju na zadnji obračunski dan predhodnega meseca;
2. agregatne podatke o neto vplačilih v predhodnem mesecu in podatke o višini sredstev UCITS skladov, oblikovanih oziroma ustanovljenih v državi članici po stanju na zadnji obračunski dan predhodnega meseca.
(3) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za poročanje družbe za upravljanje o poslovanju podružnice v tretji državi.
(4) Določbe 3. točke prvega odstavka in drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za poročanje družbe za upravljanje o neposrednem opravljanju storitev upravljanja investicijskih skladov v državi članici oziroma tretji državi.
III. VSEBINA IN ROKI POROČANJA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE DRŽAVE ČLANICE
16. člen
(poročanje o izpolnjevanju pogojev za trženje)
Družba za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji opravlja storitev trženja enot UCITS skladov, poroča o izpolnjevanju pogojev za trženje iz 143. člena ZISDU-2 v okviru obveščanja Agencije o spremembah priglasitvenega dokumenta iz 145. člena ZISDU-2 na elektronski naslov: updates.ucits@a-tvp.si.
17. člen
(poročanje o poslovanju podružnice)
(1) Družba za upravljanje države članice, ki ima v Republiki Sloveniji podružnico, o svojem poslovanju preko podružnice najpozneje do osmega dne v mesecu poroča:
1. o notranjih aktih, ki se nanašajo na pravila ravnanja iz 2.2.2. pododdelka ZISDU-2;
2. agregatne podatke o neto vplačilih rezidentov Republike Slovenije v predhodnem mesecu in podatke o naložbah rezidentov Republike Slovenije v enote premoženja UCITS skladov, ki jih trži v Republiki Sloveniji, po stanju na zadnji obračunski dan predhodnega meseca.
(2) Družba za upravljanje države članice poroča v skladu s 1. točko prejšnjega odstavka tako, da v prvem poročilu navede seznam ustreznih notranjih aktov, v nadaljnjih poročilih pa navede samo spremembe in dopolnitve tega seznama. Družba za upravljanje države članice v poročilu navede tudi mesto (lahko tudi spletni naslov), kjer so dostopni vsi notranji akti, navedeni v seznamu.
(3) Družba za upravljanje države članice poroča na podlagi tega sklepa v slovenskem jeziku.
IV. POROČANJE NA ZAHTEVO AGENCIJE
18. člen
(poročanje na zahtevo Agencije)
Družba za upravljanje mora podatke iz tega sklepa poročati tudi na zahtevo Agencije, in sicer v roku, ki ne sme biti krajši od treh dni od dneva prejema poziva.
V. NAČIN POROČANJA
19. člen
(način poročanja)
(1) Družba za upravljanje oziroma družba za upravljanje države članice oziroma podružnica družbe za upravljanje tretje države (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za poročanje) poroča podatke iz tega sklepa v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje in v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje DZU, objavljeno na spletni strani Agencije.
(2) Zavezanec za poročanje je dolžan morebitne popravke že poslanih podatkov oziroma poročil poslati nemudoma po ugotovitvi oziroma v roku, ki ga določi Agencija.
(3) V primeru izpada povezave oziroma nedelovanja sistema elektronskega poročanja zavezanec za poročanje poroča takoj, ko je to mogoče.
VI. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBA
20. člen
(začetek poročanja o vrsti in sestavi naložb)
Družba za upravljanje prvič poroča podatke o vrsti in sestavi naložb na podlagi 5. člena tega sklepa podatke za januar 2013. Podatke o vrsti in sestavi naložb za december 2012 pa poroča v skladu s Sklepom o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu (Uradni list RS, št. 101/08 in 108/09).
21. člen
(prenehanje uporabe sklepov)
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa se prenehajo uporabljati:
1. Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje o dejstvih in okoliščinah, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje oziroma podružnice tuje družbe za upravljanje in investicijskimi skladi (Uradni list RS, št. 126/04);
2. Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja družbe za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji posluje preko podružnice in družbe za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji posluje neposredno (Uradni list RS, št. 89/04);
3. Sklep o poročanju podružnice družbe za upravljanje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki posluje v državi članici ali tuji državi, in podružnice investicijskega sklada s sedežem v Republiki Sloveniji, ki posluje v državi članici ali tuji državi (Uradni list RS, št. 80/03);
4. Sklep o obveščanju Agencije za trg vrednostnih papirjev o prenosu posamezne storitve upravljanja investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 42/08);
5. Sklep o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu (Uradni list RS, št. 101/08 in 108/09), razen drugega in četrtega odstavka 4. člena, IV. poglavja in priloge 6 k sklepu;
6. IV. poglavje in drugi odstavek 11. člena Sklepa o podrobnejših pravilih za izračun kapitalske ustreznosti družbe za upravljanje, rokih, načinu in podrobnejši vsebini poročanja družbe za upravljanje Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kapitalski ustreznosti ter podrobnejših pravilih o obvladovanju tveganj družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 126/04 in 67/10).
(2) Z dnem, ko poteče rok iz drugega odstavka 523. člena ZISDU-2 se prenehajo uporabljati drugi in četrti odstavek 4. člena in priloga 6 Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu (Uradni list RS, št. 101/08 in 108/09).
22. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2013.
Št. 00701-28/2012-8
Ljubljana, dne 24. aprila 2012
EVA 2012-1611-0054
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti