Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1463. Sklep o dopolnitvi Sklepa o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb, stran 3312.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3 in 78/11) v zvezi s 7. točko 129. člena in 194. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – ZBan-1-UPB5 (52/11 – popr.), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb
1. člen
V Sklepu o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 80/11) se v prvem odstavku 14. člena na koncu točke (l) pika nadomesti z vejico ter se doda nova točka (m), ki se glasi:
»(m) izpostavljenosti do nasprotne stranke, ki je borznoposredniški družbi nadrejena družba, njena podrejena družba ali podrejena družba njene nadrejene družbe, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– nasprotna stranka je investicijsko podjetje s sedežem v državi članici Evropske unije,
– nasprotna stranka je vključena v nadzor na konsolidirani podlagi v isti investicijski skupini kot borznoposredniška družba,
– izpostavljenost ni sestavina kapitala nasprotne stranke, vendar največ do 50  % njihove vrednosti.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-11/2012-4
Ljubljana, dne 20. aprila 2012
EVA 2012-1611-0104
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost