Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1442. Sklep o izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, stran 3216.

Na podlagi tretjega odstavka 231. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa:
1. podrobnejša pravila za izračun čiste vrednosti sredstev, vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada in vrednosti enote premoženja različnih razredov investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
2. ravnanje v primeru napake pri izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada.
2. člen
(uporaba sklepa)
3. in 4. člen tega sklepa se smiselno uporabljata za investicijsko družbo.
3. člen
(pravila za izračun čiste vrednosti sredstev)
(1) Družba za upravljanje izračunava čisto vrednost sredstev vzajemnega sklada (v nadaljnjem besedilu: ČVS) po stanju na zadnji delovni dan obračunskega obdobja, določenega za izračun te vrednosti v pravilih upravljanja vzajemnega sklada (v nadaljnjem besedilu: obračunski dan).
(2) Družba za upravljanje izračuna ČVS po stanju na obračunski dan, najkasneje naslednji delovni dan po obračunskem dnevu.
(3) ČVS po stanju na obračunski dan se izračuna tako, da se od vrednosti sredstev vzajemnega sklada odšteje vrednost obveznosti vzajemnega sklada.
(4) Povprečna letna čista vrednost sredstev vzajemnega sklada se izračuna na zadnji obračunski dan v koledarskem letu kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev na obračunske dneve v koledarskem letu.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena družba za upravljanje izračuna ČVS tudi na dan 30. 6. in na dan 31. 12., kadar ta dan ni obračunski dan.
4. člen
(izračun provizije)
Družba za upravljanje izračunava provizijo za upravljanje za vsak obračunski dan v koledarskem letu glede na čisto vrednost sredstev vzajemnega sklada na obračunski dan, in sicer v deležu, ki je enak proporcionalnemu deležu od letne provizije za upravljanje.
5. člen
(pravila za izračun vrednosti enote premoženja)
(1) Družba za upravljanje izračunava vrednost enote premoženja vzajemnega sklada (v nadaljevanju: VEP) po stanju na obračunski dan.
(2) Družba za upravljanje izračuna VEP po stanju na obračunski dan (t), najkasneje naslednji delovni dan po obračunskem dnevu (t+1).
(3) Družba za upravljanje znotraj obračunskega dne določi presečno uro, do katere bodo prispela vplačila investicijskih kuponov na poseben denarni račun vzajemnega sklada, preračunana v število enot premoženja po stanju VEP na ta obračunski dan (t).
(4) Družba za upravljanje na podlagi zahtev za izplačilo, ki jih družba za upravljanje prejme do presečne ure, izračuna odkupne vrednosti investicijskih kuponov z upoštevanjem VEP po stanju na ta obračunski dan (t).
(5) Vplačila investicijskih kuponov prispela na poseben denarni račun vzajemnega sklada po presečni uri in zahteve za izplačilo, ki jih družba za upravljanje prejme po presečni uri, se štejejo kot vplačila oziroma izplačila naslednjega obračunskega dne in se preračunajo po stanju VEP na naslednji obračunski dan (t+1).
(6) Družba za upravljanje v pravilih upravljanja vzajemnega sklada določi takšno presečno uro, s katero bo, upoštevaje naložbeno politiko vzajemnega sklada, zagotavljala, da bodo vlagatelji vplačevali, vzajemni sklad pa izplačeval enote premoženja po neznani vrednosti.
(7) VEP vzajemnega sklada po stanju na obračunski dan (t) se izračuna po naslednji formuli:
            S(t) – O(t)
  VEP(t)=  --------------------------
            E(t-1)
pri čemer navedene oznake pomenijo:
t-1: predhodni obračunski dan;
t: obračunski dan;
S: sredstva vzajemnega sklada;
O: obveznosti vzajemnega sklada;
E: število enot v obtoku vzajemnega sklada.
(8) VEP se izračuna na štiri decimalna mesta natančno.
(9) Če družba za upravljanje v okviru istega vzajemnega sklada izdaja investicijske kupone različnih razredov, za izračun VEP posameznega razreda investicijskih kuponov v formuli iz prejšnjega odstavka uporabi podatke o sredstvih, obveznostih in številu enot v obtoku, ki se nanašajo na posamezni razred investicijskih kuponov, pri čemer za razdelitev skupnih prihodkov in odhodkov uporabi delež ČVS posameznega razreda v celotni ČVS sklada po stanju na predhodni obračunski dan.
(10) V primeru četrtega odstavka 236. člena ZISDU-2 se za namene izračuna VEP namesto dejanskega vplačila na posebni denarni račun vzajemnega sklada, na katerega se sredstva prenašajo, kot vplačilo na poseben denarni račun šteje terjatev, vzpostavljena do vzajemnega sklada, iz katerega se sredstva prenašajo.
6. člen
(napaka pri izračunu ČVS)
(1) Družba za upravljanje v primeru ugotovitve napake pri izračunu ČVS ravna v skladu s 7. členom tega sklepa.
(2) Šteje se, da je pri izračunu ČVS nastala napaka, če:
1. razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS sklada iz kategorije skladi denarnega trga predstavlja več kot 0,25 % pravilne ČVS;
2. razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS sklada iz kategorije obvezniški skladi predstavlja več kot 0,5 % pravilne ČVS;
3. razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS sklada iz kategorije delniški skladi predstavlja več kot 1 % pravilne ČVS;
4. razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS sklada iz ostalih kategorij skladov predstavlja več kot 0,5  % pravilne ČVS.
(3) Družba za upravljanje lahko v pravilih upravljanja vzajemnega sklada določi tudi nižje odstotke iz prejšnjega odstavka.
(4) V primeru, ko je bilo pri izračunu ČVS ugotovljeno odstopanje, vendar razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS ne presega odstotkov iz prvega odstavka tega člena, družba za upravljanje sestavi zapisnik o nastalem odstopanju, ki vsebuje podatke o datumu nastanka in datumu ugotovitve odstopanja ter podatke o pravilni in napačni ČVS.
(5) Zapisnik iz prejšnjega odstavka potrdi skrbnik vzajemnega sklada.
7. člen
(ravnanje v primeru napake)
(1) V primeru previsokega VEP zaradi napake pri izračunu ČVS družba za upravljanje:
1. imetnikom enot, ki so enote premoženja vzajemnega sklada vplačali po previsoko izračunanem VEP, obračuna dodatne enote premoženja in jim pošlje novo obvestilo o obračunu vplačil;
2. vzajemnemu skladu nakaže razliko v denarju, če je bila imetnikom enot ob izstopu iz sklada nakazana previsoka odkupna vrednost.
(2) V primeru prenizkega VEP zaradi napake pri izračunu ČVS družba za upravljanje:
1. imetnikom enot, katerih odkupna vrednost enot ob izstopu iz vzajemnega sklada je bila obračunana po prenizkem VEP, nakaže razliko v denarju v skladu s pravilno izračunanim VEP in jim pošlje novo obvestilo o obračunu izplačil;
2. imetnikom enot, ki so enote premoženja vzajemnega sklada vplačali po prenizko izračunanem VEP, pošlje novo obvestilo o obračunu vplačil.
(3) Družba za upravljanje nakazila sredstev iz prvega in drugega odstavka tega člena izvede v roku 5 delovnih dni od dneva izračuna pravilne ČVS.
(4) Ne glede na 2. točko prvega odstavka in 1. točko drugega odstavka tega člena družbi za upravljanje ni treba izvesti nakazila v vzajemni sklad oziroma nakazila imetniku enot ter slednjemu poslati novega obvestila o obračunu izplačil, kadar znesek, ki bi ga morala nakazati, ni večji od 2 eura.
(5) Družba za upravljanje lahko v pravilih upravljanja vzajemnega sklada določi tudi nižji znesek iz prejšnjega odstavka.
(6) Stroški, ki nastanejo v zvezi z odpravo napake pri izračunu ČVS, ne smejo bremeniti sredstev vzajemnega sklada.
(7) Družba za upravljanje poroča Agenciji za trg vrednostnih papirjev o:
1. napaki pri izračunu ČVS v skladu s 13. členom Sklepa o poročanju družbe za upravljanje, družbe za upravljanje države članice in podružnice družbe za upravljanje tretje države (Uradni list RS, št. 33/12; v nadaljnjem besedilu: Sklep o poročanju);
2. popravku VEP v skladu z drugim odstavkom 20. člena Sklepa o poročanju.
(8) Družba za upravljanje zagotovi objavo pravilnega VEP na način, z vsebino in v roku kot velja za dogodke, povezane z odprtim investicijskim skladom iz tretjega odstavka 6. člena Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 33/12).
(9) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primeru napačno izračunanega VEP, ki je posledica napačnega števila enot v obtoku vzajemnega sklada ali napake v izračunu.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
(poročanje o napaki pri izračunu ČVS)
Družba za upravljanje poroča v skladu s 1. točko sedmega odstavka 7. člena tega sklepa od 1. februarja 2013 dalje, do takrat pa o napaki pri izračunu ČVS poroča na elektronski naslov: info@atvp.si.
9. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se prenehajo uporabljati 10. do 12. člen Sklepa o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 119/08).
10. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-15/2012-6
Ljubljana, dne 24. aprila 2012
EVA 2012-1611-0051
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost