Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1468. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe, stran 3338.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11) v zvezi s prvo, drugo in četrto alinejo 4. točke in 13. točko 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – ZBan-1-UPB5 (52/11 – popr.), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07, 74/09, 81/09 – popr., 10/10 – popr. in 80/11) se v 1.a členu besedilo »Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne 9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15)« nadomesti z besedilom »Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. no­vembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331, z dne 15. decembra 2010, str. 120)«.
2. člen
V tretjem odstavku 2. člena se na koncu 31. točke pika nadomesti z vejico. Dodata se novi točki, ki se glasita:
»32. »Uredba o bonitetnih agencijah« je Uredba (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (UL L št. 302 z dne 17. novembra 2009, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L št. 174 z dne 1. julija 2011, str. 1),
33. »Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)« je Evropski nadzorni organ (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 84).«.
3. člen
Za 9. členom se doda novi 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
(izpostavljenosti do enot regionalne ali lokalne ravni držav članic v domači valuti dolžnika)
Ne glede na določbe 9. člena tega sklepa se lahko izpostavljenostim do enot regionalne ali lokalne ravni posamezne države članice, ki so denominirane in financirane v njeni domači valuti, dodeli utež tveganja 20 %.«.
4. člen
Drugi odstavek 37.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko borznoposredniška družba bonitetne ocene imenovane ECAI, ki je registrirana ali certificirana v skladu z Uredbo o bonitetnih agencijah in za katero je Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) sprejel ukrep iz točke (a) ali (c) 24. člena Uredbe o bonitetnih agencijah, uporablja še največ toliko časa po sprejemu ukrepa, kot je določeno v četrtem odstavku 24. člena Uredbe o bonitetnih agencijah.«.
5. člen
Točki (f) in (h) prvega odstavka Priloge I se spremenita tako, da se glasita:
»(f) krediti ali deli kreditov, zavarovani z nadrejenimi enotami (senior units), ki so bile izdane na podlagi predpisov držav članic o listinjenju kreditov, zavarovanih s stanovanjskimi nepremičninami, in katerih osnovne izpostavljenosti so v času vključevanja v kritno premoženje sestavljene iz najmanj 90 % izpostavljenosti, zavarovanih s hipotekami, pri čemer posamezna izpostavljenost, zavarovana s hipotekami, ne presega 80 % vrednosti stanovanjskih nepremičnin, danih v zavarovanje, ali skupnega zneska pravic do poplačila iz vrednosti stanovanjskih nepremičnin, danih v zavarovanje, če je ta nižji. Enote morajo v skladu z določbami tega sklepa ustrezati stopnji kreditne kvalitete 1, njihova vsota pa ne sme presegati 10 % nominalnega zneska obveznosti iz naslova izdanih kritih obveznic. Izpostavljenosti, ki nastanejo z začetkom postopka zaradi insolventnosti zoper dolžnika oziroma s prenosom in upravljanjem plačil dolžnikov iz naslova kreditov, ki so zavarovani z nepremičninami nadrejenih enot ali vrednostnih papirjev, se ne upoštevajo pri izračunu omejitve v višini 90 %,
(h) krediti ali deli kreditov, zavarovani z nadrejenimi enotami (senior units), ki so bile izdane na podlagi predpisov držav članic o listinjenju kreditov, zavarovanih s poslovnimi nepremičninami, in katerih osnovne izpostavljenosti so v času vključevanja v kritno premoženje sestavljene iz najmanj 90 % izpostavljenosti, zavarovanih s hipotekami, pri čemer posamezna izpostavljenost, zavarovana s hipotekami, ne presega 60 % vrednosti poslovnih nepremičnin, danih v zavarovanje, ali skupnega zneska pravic do poplačila iz vrednosti poslovnih nepremičnin, danih v zavarovanje, če je ta nižji. Enote morajo v skladu z določbami tega sklepa ustrezati stopnji kreditne kvalitete 1, njihova vsota pa ne sme presegati 10 % nominalnega zneska obveznosti iz naslova izdanih kritih obveznic. Izpostavljenosti, ki nastanejo z začetkom postopka zaradi insolventnosti zoper dolžnika oziroma s prenosom in upravljanjem plačil dolžnikov iz naslova kreditov, ki so zavarovani z nepremičninami nadrejenih enot ali vrednostnih papirjev, se ne upoštevajo pri izračunu omejitve v višini 90 %,«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Do 31. decembra 2013 se omejitev v višini 10 % iz točk (f) in (h) prvega odstavka te priloge ne upošteva, če sta hkrati izpolnjena naslednja pogoja:
– krediti, zavarovani s stanovanjskimi ali poslovnimi nepremičninami, ki predstavljajo listinjene izpostavljenosti, so bili odobreni s strani člana skupine, v katero je vključen v nadzor na konsolidirani podlagi tudi izdajatelj kritih obveznic, ali s strani osebe, povezane z istim centralnim organom, s katerim je povezan tudi izdajatelj kritih obveznic. Članstvo iste skupine oziroma povezanost 0z istim centralnim organom iz prejšnjega stavka se ugotavlja na datum, ko se nadrejene enote zastavijo kot jamstvo za krite obveznice,
– član skupine, v katero je v okviru nadzora na konsolidirani podlagi vključen tudi izdajatelj kritih obveznic, ali oseba, povezana z istim centralnim organom, s katerim je povezan tudi izdajatelj kritih obveznic, je imetnik celotne tranše prve izgube pri listinjenju, v okviru katerega so izdane nadrejene enote, s katerimi so zavarovane krite obveznice.«.
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-6/2012-4
Ljubljana, dne 20. aprila 2012
EVA 2012-1611-0099
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost