Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1457. Sklep o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov, stran 3292.

Na podlagi 2. točke 138. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa program in način opravljanja preizkusa znanja s področja trženja enot investicijskih skladov iz 1. točke tretjega odstavka 137. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2) (v nadaljnjem besedilu: preizkus znanja), potrebnega za pridobitev dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov iz prvega odstavka 137. člena ZISDU-2.
2. člen
(program preizkusa znanja)
S preizkusom znanja se preverja, ali ima kandidat ustrezna znanja z naslednjih področij:
1. investicijski skladi in družbe za upravljanje;
2. izbrane vsebine predpisov s področja trga kapitala;
3. preprečevanje pranja denarja;
4. izbrane vsebine davčnih predpisov;
5. poslovna etika in odnos do vlagateljev.
3. člen
(izpitni odbor in komisija za preizkus znanj)
Za namene izvedbe preizkusa znanja se oblikujeta izpitni odbor in komisija za preizkus znanja.
4. člen
(sestava izpitnega odbora)
(1) Izpitni odbor sestavlja pet članov, in sicer:
1. 2 predstavnika Združenja družb za upravljanje iz 509. člena ZISDU-2 (v nadaljnjem besedilu: Združenje);
2. 2 predstavnika Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija);
3. 1 neodvisen strokovnjak.
(2) Neodvisni strokovnjak po tem sklepu je oseba, ki je strokovnjak s področja gospodarskega prava ali financ oziroma z drugih področij iz 2. člena tega sklepa in ni posredno ali neposredno povezana oseba s članico Združenja.
(3) Vsak član izpitnega odbora ima namestnika. Mandat članov izpitnega odbora in njihovih namestnikov traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
(4) Predstavnika iz tretje alineje prvega odstavka tega člena in njegovega namestnika imenuje Agencija na predlog Združenja.
(5) Predsednik izpitnega odbora je predstavnik Agencije.
5. člen
(pristojnosti in način dela izpitnega odbora)
(1) Pristojnosti izpitnega odbora so naslednje:
1. določa podrobnejši program in vsebino preizkusa znanja;
2. določa merila za opravljanje preizkusa znanja;
3. določa navodila komisijam za preizkus znanj in listo članov komisij;
4. obravnava ugovore kandidatov;
5. odloča o višini nadomestila za opravljanje preizkusa znanja;
6. sprejema poslovnik o delu izpitnega odbora in druge akte, ki se nanašajo na preizkus znanja.
(2) Izpitni odbor lahko odloča, če je na seji prisotna večina članov oziroma njihovih namestnikov. Odločitev izpitnega odbora je sprejeta, če zanjo glasuje večina prisotnih članov izpitnega odbora oziroma njihovih namestnikov.
(3) Izpitni odbor se sestaja na sejah.
6. člen
(sestava komisije za preizkus znanja)
(1) Člani komisije za preizkus znanja so lahko osebe, ki imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj petletne izkušnje s področja delovanja družb za upravljanje, gospodarskega prava in/ali financ. Lista članov komisij vsebuje podatke o imenih in priimkih članov, njihovem naslovu, izobrazbi, izkušnjah in zaposlitvi.
(2) Komisijo za posamezen preizkus znanja določi Agencija, oziroma v primeru iz četrtega odstavka 137. člena ZISDU-2, Združenje z liste članov komisij. Komisijo za posamezen preizkus znanja sestavljajo trije člani, od katerih je eden predsednik.
(3) Član komisije ne sme biti oseba, ki je v sorodstvenem razmerju s kandidatom, ali oseba, v zvezi s katero obstaja dvom o nepristranskosti.
7. člen
(pristojnosti komisije)
(1) Pristojnosti komisije so naslednje:
1. izvaja preizkuse znanja;
2. ugotavlja rezultate preizkusov znanja;
3. poroča izpitnemu odboru in mu predlaga spremembe meril za preizkus znanja.
(2) Za pravilno izvedbo preizkusa znanja odgovarja predsednik komisije oziroma njegov namestnik.
8. člen
(razpis preizkusa znanja)
(1) Agencija oziroma v primeru iz četrtega odstavka 137. člena ZISDU-2, Združenje najmanj dvakrat na leto na svoji spletni strani objavi datum preizkusa znanja. V razpisu se navede najmanj:
1. rok oziroma roke, ko bo mogoče opravljati preizkus znanja;
2. mesto, kjer bo mogoče opravljati preizkus znanja;
3. rok, v katerem je potrebno vložiti prijavo oziroma odjavo od preizkusa znanja;
4. način prijave in naslov, na katerega je potrebno nasloviti prijavo k preizkusu znanja;
5. način obveščanja kandidatov v primeru neizpolnjevanja pogojev;
6. višino, način in rok za plačilo nadomestila.
(2) Rok za prijavo ne sme biti krajši od 8 dni od dneva objave razpisa, razpis pa mora biti objavljen najmanj 45 dni pred dnevom, ko bo mogoče opravljati preizkus znanja.
9. člen
(prijava k preizkusu znanja)
Prijava kandidata k preizkusu znanja mora vsebovati:
1. ime in priimek kandidata (pri kandidatkah tudi dekliški priimek);
2. naslov stalnega bivališča kandidata;
3. rojstni datum kandidata;
4. datum izpolnitve prijave in lastnoročen podpis kandidata;
5. dokazilo o plačilu nadomestila.
10. člen
(način opravljanja preizkusa znanja)
(1) Kandidat opravlja preizkus znanja pisno, izjemoma lahko tudi ustno.
(2) Pred pristopom k preizkusu znanja se mora kandidat identificirati z osebnim dokumentom.
(3) Agencija oziroma v primeru iz četrtega odstavka 137. člena ZISDU-2 Združenje, o poteku preizkusa znanja za vsakega kandidata vodi zapisnik, ki vsebuje:
1. ime in priimek kandidata (pri kandidatkah tudi dekliški priimek);
2. rojstni datum kandidata;
3. podatek o tem, kolikokrat je kandidat že opravljal preizkus znanja;
4. imena in priimke članov komisije in zapisnikarja;
5. pisno nalogo oziroma vprašanja iz ustnega preizkusa znanja;
6. uspeh kandidata pri preizkusu znanja;
7. datum preizkusa ter podpise članov komisije in zapisnikarja.
(4) Uspeh kandidata pri preizkusu znanja se ocenjuje na opisni način, in sicer: kandidat je preizkus znanja uspešno opravil ali kandidat preizkusa znanja ni opravil.
(5) Agencija oziroma v primeru iz četrtega odstavka 137. člena ZISDU-2, Združenje kandidata o uspehu pri preizkusu znanja pisno obvesti najkasneje v roku 15 dni po končanem preizkusu. Če ga je kandidat uspešno opravil, mu je posredovano tudi potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanj.
(6) Če kandidat preizkusa znanja ni uspešno opravil, ima pravico do ponovnega pristopa na naslednjem razpisanem roku.
11. člen
(vodenje evidence)
(1) Agencija oziroma v primeru iz četrtega odstavka 137. člena ZISDU-2, Združenje za vsakega kandidata vodi evidenco, ki vsebuje podatke o prijavi k preizkusu znanja in zapisnik o poteku preizkusa znanja.
(2) Pisno nalogo oziroma vprašanja iz ustnega preizkusa znanja se uniči eno leto po izdaji potrdila o uspešno opravljenem preizkusu znanja oziroma dokončni rešitvi ugovora zoper odločitev komisije.
KONČNI DOLOČBI
12. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o programu in načinu opravljanja preizkusa znanj s področja trženja investicijskih skladov in prodaje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 31/08).
13. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-33/2011-3
Ljubljana, dne 4. aprila 2012
EVA 2012-1611-0084
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost