Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2012 z dne 9. 5. 2012

Kazalo

1453. Sklep o izjemah pri izdaji dovoljenja za objavo prospekta odprtega investicijskega sklada, stran 3280.

Na podlagi 205. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o izjemah pri izdaji dovoljenja za objavo prospekta odprtega investicijskega sklada
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa vsebine prospekta odprtega investicijskega sklada, za spremembo katerih družbi za upravljanje ni potrebno pridobiti dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) za objavo prospekta investicijskega sklada iz 204. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C).
2. člen
(vsebine prospekta za spremembo katerih ni potrebno dovoljenje)
Dovoljenje Agencije za objavo prospekta investicijskega sklada ni potrebno, kadar se spremembe prospekta odprtega investicijskega sklada nanašajo izključno na:
1. firmo in sedež družbe za upravljanje ter kraj glavne uprave družbe za upravljanje, če ta ni enak sedežu družbe;
2. kontaktne podatke o družbi za upravljanje;
3. skrbnika premoženja investicijskega sklada;
4. pooblaščenega revizorja poslovanja investicijskega sklada ter družbe za upravljanje;
5. seznam oseb, na katere je družba za upravljanje prenesla posamezne storitve upravljanja investicijskega sklada;
6. informacije o obdavčitvi investicijskega sklada in imetnikov investicijskih kuponov;
7. višino v sodni register vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala družbe za upravljanje;
8. podatke o organih vodenja in nadzora družbe za upravljanje;
9. podatke o mehkih provizijah in sporazumih o delitvi provizij;
10. imena trgov finančnih instrumentov, na katerih trguje investicijski sklad, kadar sprememba imena ni povezana z vsebino in obsegom finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na tem trgu;
11. podatke o pretekli donosnosti investicijskega sklada;
12. podatke o celotnih stroških poslovanja investicijskega sklada;
13. informacije o izvensodnem reševanju sporov;
14. sklice na objave predpisov v uradnih publikacijah;
15. podatke o ISIN kodah in oznakah investicijskih kuponov;
16. mesto objave informacij o pravnem in finančnem položaju investicijskega sklada;
17. mesto objave vrednostni enote premoženja;
18. »sintetični kazalnik tveganj in donosa« iz 8. člena Uredbe Komisije (EU) št. 583/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s ključnimi podatki za vlagatelje in pogoji, ki jih je treba izpolniti pri posredovanju ključnih podatkov za vlagatelje ali prospekta na trajnem nosilcu podatkov, ki ni papir, ali na spletni strani (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 1);
19. mesto in čas, ko je možen vpogled v splošne akte družbe za upravljanje in v zadnje razpoložljivo revidirano letno poročilo družbe za upravljanje, in
20. druge vsebine prospekta odprtega investicijskega sklada, ki niso hkrati del pravil upravljanja investicijskega sklada in so potrebne izključno zaradi sprememb predpisov.
3. člen
(popravljanje pomot)
Če prospekt odprtega investicijskega sklada vsebuje očitno pomoto, ki se nanaša na eno ali več vsebin iz 2. člena tega sklepa, sme družba za upravljanje prospekt popraviti tudi pred prvo naslednjo posodobitvijo prospekta.
KONČNI DOLOČBI
4. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o vsebini podatkov iz prospekta oziroma izvlečka prospekta vzajemnega sklada, za spremembo katerih ni potrebno dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 42/08).
5. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-39/2011-3
Ljubljana, dne 11. aprila 2012
EVA 2012-1611-0076
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost