Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Št. 2111-12-0123 Ob-2535/12 , Stran 958
Št. 2111-12-0123 Ob-2535/12
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe Sveta (ES) št. št. 1341/2008 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki ustvarjajo prihodek (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1341/2008/ES), Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1080/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/2009, 96/10 in 74/11), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11 in 22/12-ZUKN-C), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in 110/11-ZDIU12), Uredbe o postopku, lih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11), Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 113/09, 37/10, 20/11 in 24/11), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira za obdobje 2007–2013, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in sklepa organa upravljanja o potrditvi instrumenta št. 303-18/2012-4 z dne 3. 5. 2012, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana v vlogi posredniškega telesa (v nadaljevanju: MGRT), objavlja
javni poziv
za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2012–2014
1. Posredniško telo Neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa za izvajanje razvojne 4. prioritete »Razvoj regij« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Sektor za izvajanje regionalnega razvoja, Dunajska 58, Ljubljana (v nadaljevanju: MGRT). 2. Predmet javnega poziva Predmet javnega poziva je izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013. Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje operacij, vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012–2014 in potrjenih s strani svetov regij, na naslednjih vsebinskih področjih: 1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura, 2. okoljska infrastruktura, 3. razvoj urbanih naselij, 4. javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, 5. socialna infrastruktura. Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji. 3. Upravičeni stroški Upravičeni stroški lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013) in dokumentacijo javnega poziva. Upravičeni stroški so navedeni in podrobno opredeljeni v dokumentaciji javnega poziva, v poglavju 8. Upravičeni stroški. Do sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj niso upravičeni naslednji stroški in izdatki: – obresti na dolgove; – nakup zemljišča v znesku, ki presega 10 % skupnih upravičenih izdatkov zadevne operacije, – nakup zgradbe/objekta, ki presega vrednost cenitvenega poročila, – davek na dodano vrednost, – davek na promet nepremičnin, – stroški priprave in izdelave DIIP, drugi stroški, ki niso upravičeni po tem javnem pozivu. 4. Višina sredstev 4.1. Razpoložljiva sredstva po tem javnem pozivu S tem javnim pozivom MGRT dodeljuje sredstva v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« za obdobje 2012–2014. Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem pozivu za obdobje 2013–2014 znaša 144.872.398,40 EUR. Po tem javnem pozivu so posamezne regije upravičene do višine sredstev, kot jih izkazuje tabela 1. Tabela 1: Višina nepovratnih sredstev po tem javnem pozivu za obdobje 2013–2014 po regijah (v EUR): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4.2. Višina sofinanciranja Operacije bo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni poziv za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Nepovratna sredstva so v celoti namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi«). Z zgoraj navedenimi sredstvi se lahko sofinancira največ 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije. Najmanj 15 % (razlika) celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije (t.i. »lastno udeležbo«) mora biti zagotovljenih iz javnih virov. Kolikor je operacija sofinancirana še z drugimi sredstvi proračuna Republike Slovenije, se glede minimalnega % »lastna udeležba« upošteva tudi zahteve, ki izhajajo iz drugega vira sofinanciranja. Znesek sofinanciranja iz namenskih sredstev po tem javnem pozivu se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo prihodke v ekonomski dobi investicije (v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi: http://www.eu-skladi.si/ostalo/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013/metodoloski %20del. %20dok. %204.pdf). Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih postavkah MGRT: – štev. 7616 Razvoj regij – infrastruktura regijskih poslovnih con – 07-13-EU – štev. 7619 Razvoj regij – okoljska infrastruktura– 07-13-EU – štev. 7620 Razvoj regij – razvoj urbanih naselij– 07-13-EU – štev. 7621 Razvoj regij – spodbujanje razvoja turizma– 07-13-EU – štev. 7622 Razvoj regij – socialna infrastruktura – 07-13-EU 5. Upravičenci Upravičeni do sofinanciranja so v skladu z OP RR praviloma samoupravne lokalne skupnosti. Sveti regij pa imajo možnost, ob upoštevanju zakonskih določil, da kot upravičence določijo regionalne razvojne agencije (ustanovljene s strani ene ali več samoupravnih lokalnih skupnosti): javne zavode, javne službe, ter neprofitne organizacije s področja družbenih dejavnosti. Investitor je lahko le upravičenec po tem javnem pozivu. Upravičenec je vlagatelj po tem javnem pozivu. Kadar se prijavljena operacija izvaja na območju več samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma je v operacijo vključenih več upravičencev, morajo upravičenci določiti nosilnega upravičenca operacije, ki je vlagatelj na tem javnem pozivu ter podpisnik pogodbe o sofinanciranju. Vse postopke v zvezi s to operacijo izvaja nosilni upravičenec operacije in je zanje v celoti odgovoren. V tem primeru mora biti vlogi priložen dogovor, ki natančno določa obveznosti in pravice vseh udeležencev oziroma upravičencev v operaciji, vključno z identifikacijo lastništva predmeta operacije po zaključku operacije in je podpisan s strani vseh upravičencev operacije. V primeru skupne operacije, v kateri sodeluje več samoupravnih lokalnih skupnosti, mora vlagatelj predložiti NRP vsake posamezne samoupravne lokalne skupnosti za celotno operacijo. Kolikor naziv, zneski in/ali viri niso enaki, mora vlagatelj priložiti izjave vseh partnerjev, da bodo do predložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladili projekt v NRP v skladu s posredovano vlogo. 6. Upravičene vrste operacij Upravičene vrste operacij: 1. investicijske, 2. neinvesticijske (brez investicijskih stroškov), 3. kombinirane. Značaji in upravičene vrednosti operacij so opisani v poglavju »10. Pogoji za kandidaturo na javnem pozivu«, podpoglavje »10.1. Splošni pogoji«, točka 10. Način izvajanja operacij: 1. Operacije regionalnega pomena, ki jih predlaga en upravičenec, ki je hkrati nosilec izvajanja operacije. 2. Intra-regijske oziroma operacije regionalnega pomena, ki nastanejo na podlagi predhodnega dogovora dveh ali več upravičencev na ravni iste statistične regije. 3. Inter-regijske ali medregionalne operacije, ki nastanejo na podlagi predhodnega dogovora dveh ali več upravičencev na ravni različnih statističnih regij. MGRT bo pri preverjanju prispelih vlog dosledno preverjala izpolnjevanje pogojev v zvezi z inter- in intra-regijskimi projekti, ki so jih morali upravičenci upoštevati ob posredovanju projektnih predlogov v okviru sofinanciranja priprave IN RRP. Vlagatelji lahko prijavijo operacijo, ki izhaja iz enega od naslednjih upravičenih namenov: 7. Upravičeni nameni Upravičeni nameni po tem javnem pozivu so investicije v: 1. ekonomsko in izobraževalno infrastrukturo (1.a),(*1) (*1) (1a, 2a, 2b, 3a in 3 b) so oznake vsebinskih področij iz Operativnega programa Regionalni razvojni programi. 2. okoljsko infrastrukturo (2a), 3. javno infrastrukturo v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2b), 4. razvoj urbanih naselij (3a), 5. socialno infrastrukturo (3b). 7.1. Ekonomska in izobraževalna infrastruktura (1.a) 7.1.1 Ekonomska infrastruktura Upravičeni nameni: 1. Povečanje površin za manjše poslovne cone regionalnega pomena ter vzpostavitev pogojev za t.i. »brownfield investicije« na degradiranih območjih: – komunalno urejanje zemljišč za poslovne cone na degradiranih površinah in komunalno urejanje zemljišč z namenom širitve obstoječih obrtnih, poslovnih ali industrijskih con regionalnega pomena; 2. Vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za delovanje regijskih inkubatorjev, katerih namen je »splošno inkubiranje v regiji« ter razvojnih centrov regionalnega pomena: – infrastruktura (nakup zgradb vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo, adaptacija in/ali rekonstrukcija zgradb, gradnja zgradb, ter kot spremljevalna aktivnost komunalno urejanje zemljišč) ter nakup opreme za regijske podjetniške inkubatorje in druge razvojne centre regionalnega pomena. Najmanjša posamična enota inkubatorja ne sme biti manjša od 200 m2. Predmet sofinanciranja niso operacije, katerih nosilci so podjetja in se sofinancirajo po shemah državnih pomoči; 3. Drugi ukrepi spodbujanja podjetništva in ustvarjanja delovnih mest na regionalni ravni (npr.: vzpostavitev regionalnih podjetniških partnerstev oziroma t.i. subjektov podjetniškega okolja na regionalni ravni v obliki regionalnih poslovnih središč, mrež, klubov, združenj, ostalih oblik partnerskega sodelovanja za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti na regionalni ravni). Evropski sklad za regionalni razvoj lahko, ob upoštevanju omejitev glede financiranja za posamezen sklad, dopolnilno in ob upoštevanju 10 % omejitve financiranja Skupnosti na ravni projektnega predloga, financira vsebine, ki spadajo v obseg pomoči Evropskega socialnega sklada, če so nujni za zadovoljivo izvajanje operacije in so z njo neposredno povezani. 7.1.2 Izobraževalna infrastruktura Upravičeni nameni: 1. Vzpostavitev infrastrukturnih pogojev in krepitev višješolskih regijskih izobraževalnih središč, v skladu s potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja regij: a. Infrastruktura (nakup zgradb vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo, adaptacija in/ali rekonstrukcija zgradb ter gradnja zgradb, ter kot spremljevalna aktivnost komunalno urejanje zemljišč) vključno z nakupom opreme za potrebe višješolskih regijskih izobraževalnih središč. Predmet sofinanciranja niso operacije, ki so namenjene spodbujanju investicij v izgradnjo, obnovo in posodobitev infrastrukture ter tehnološke opreme za izvajanje dejavnosti v okviru medpodjetniških izobraževalnih centrov, ki so organizacijske enote javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja. b. Drugi ukrepi, ki so namenjeni spodbujanju povezovanja višješolskih regijskih izobraževalnih središč z gospodarstvom. Evropski sklad za regionalni razvoj lahko, ob upoštevanju omejitev glede financiranja za posamezen sklad, dopolnilno in ob upoštevanju 10 % omejitve financiranja Skupnosti na ravni projektnega predloga, financira vsebine, ki spadajo v obseg pomoči Evropskega socialnega sklada, če so nujni za zadovoljivo izvajanje operacije in so z njo neposredno povezani. Upravičene vsebine po namenu ekonomske in izobraževalne infrastrukture ne smejo vsebovati elementov državnih pomoči. 7.2. Okoljska infrastruktura (2.a) 7.2.1 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Upravičeni nameni: 1. Celovito reševanje problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na območjih z obremenjenostjo pod 2000 PE a. Izgradnja kanalizacijskega omrežja, ki se priključuje na čistilno napravo v obratovanju. b. Izgradnja čistilne naprave ter priključitev obstoječega kanalizacijskega omrežja na čistilno napravo. c. Izgradnja kanalizacijskega omrežja vključno s čistilno napravo. 2. Širitev omrežij odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2000 PE Upravičene so operacije z namenom širitve kanalizacijskega omrežja za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2.000 PE, pri čemer je potrebno upoštevati razmejitev med Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013. V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 je dovoljeno sofinanciranje dopolnilnega kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2000 PE, ob izpolnitvi enega izmed naslednjih pogojev: a. osnovno kanalizacijsko omrežje je zgrajeno in priključeno na čistilno napravo v obratovanju, b. osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo, je v gradnji in se sofinancira z evropskimi sredstvi na podlagi odločbe Evropske komisije ali Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko o dodelitvi pomoči iz Kohezijskega sklada, ki je bila izdana najkasneje do 31. 12. 2009, c. osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo, je v gradnji in se financira iz nacionalnih, občinskih ali drugih sredstev (razen sredstev iz Kohezijskega sklada). Pri pripravi vloge v okviru namena iz točke 2 tega poglavja, »Širitev omrežij odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2000 PE« je potrebno upoštevati tudi oba naslednja pogoja: a. da so v investicijski dokumentaciji opisane upoštevane variante ter podrobno utemeljen izbor optimalne variante, ki izkazuje, da izgradnja samostojne čistilne naprave ekonomsko in/ali tehnično ni upravičena/smiselna; b. da predmet operacije, ki je bil sofinanciran ali je predviden za sofinanciranje iz naslova Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, ni upravičen do sofinanciranja po tem javnem pozivu. Priključki stavb na javno kanalizacijo (t.i. »hišni priključki«), pretočne in nepretočne greznice ter male čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije, zato niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem pozivu. 7.2.2 Oskrba s pitno vodo Kot »vodooskrbno omrežje« se v skladu s 5. točko prvega odstavka 4. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 33/07, 41/08 in 28/11) šteje sistem za oskrbo s pitno vodo, ki je sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi, črpališča, vodohrani in čistilne naprave, ter oprema, kot so priključki in hidranti, ki pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen vodovodni sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov. Navedeno pomeni, da mora vodovodno omrežje, ki je predmet vloge na javni poziv, omogočiti celovite in trajne rešitve vodooskrbe na obravnavanem območju. Upravičeni nameni: 1. Izgradnja vodooskrbnega omrežja za manj kot 10.000 prebivalcev (upravičeno: črpališča, vodohrani, cevovodi in ostala infrastruktura povezana z izgradnjo vodooskrbnega omrežja). 2. Razširitev obstoječega funkcionalnega vodooskrbnega omrežja z dodatnim omrežjem oskrbe s pitno vodo, če skupno omrežje oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev. 3. Obnova in/ali rekonstrukcija celotnega ali dela obstoječega vodooskrbnega omrežja, ki oskrbuje manj kot 10.000 prebivalcev. 4. Izgradnja rezervnih vodnih virov, če gre za manjše vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 50.000 prebivalcev. 7.2.3 Pilotni projekti Upravičeni nameni: 1. pilotni projekti za razvoj novih okoljskih tehnologij na področju ravnanja z odpadki, ki jih ni mogoče izvesti v laboratorijskem merilu za uveljavljanje načela koncepta ekonomije zaključenih snovnih tokov ali zagotavljanje zaključenih življenjskih ciklov izdelkov ali uporabo surovin, ki se bodo lahko reciklirale. 7.3. Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2.b) Upravičeni nameni: 1. Urejanje okolja prednostno v okviru območij Natura 2000: rastlinske čistilne naprave, večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in pregrade, čiščenje onesnažene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ekoremediacija (ERM) za javne turistične objekte, sonaravna (trajnostna) sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami, ipd.; 2. Lokalno-regionalne operacije trženja in razvoja izdelkov ter storitev, ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti (oblikovanje blagovnih znamk za širša območja varstva narave, oblikovanje standardov, trženjske aktivnosti), pod pogojem, da se ne sofinancirajo v okviru aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij 3. razvojne prioritete OP RR; 3. Obnova zgradb kulturne dediščine, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena v lasti lokalnih skupnosti, katere namen je povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest. Pri izvedbi je potrebno upoštevati pogoje in smernice pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine; 4. Gradnja in/ali obnova zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov, ki morajo biti poleg kulture namenjeni tudi drugim dejavnostim (gospodarskim, družbenim), pri čemer je vsaj 50 % površin objekta, ki je predmet operacije, namenjenih kulturi in katerih namen je povečanje turistične atraktivnosti regije ter ustvarjanje novih delovnih mest. Kot del večnamenskega centra kulturne infrastrukture so upravičeni tudi knjižnični in muzejski prostori, pri čemer se ti prostori štejejo kot površina, namenjena kulturnim dejavnostim. V primeru obnove zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov je namen obnove objektu dati novo vsebino oziroma mora biti izkazana dodana vrednost obnove objekta; 5. Izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih operacij lokalno-regionalnega pomena, katerih cilj je povečanje turistične atraktivnosti regije v vrednosti investicije največ 4.000.000 EUR. Projekti, financirani v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih v obdobju od 2007 do 2023, niso upravičeni do sofinanciranja. Nameni, ki niso upravičeni do sofinanciranja: – Izgradnja in oprema športnih objektov in objektov športne infrastrukture, – Izgradnja in oprema prometne infrastrukture za potrebe motoriziranega prometa (investicije v cestno prometno infrastrukturo). Izgradnja podporne infrastrukture, s katero se zagotavlja dostopnost in celovitost operacije v okviru namena izgradnja in urejanja javne infrastrukture v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, je upravičena do sofinanciranja le na način, da je neposredno povezana z operacijo ter jasno podpira osnovni namen in cilje operacije. Načrtovana vrednost izgradnje podporne infrastrukture ne sme presegati več kot 50 % načrtovane vrednosti stroškov operacije. V primeru operacije obnove kulturnega spomenika lokalnega pomena v lasti lokalni skupnosti je potrebno predložiti kopijo občinskega akta o razglasitvi predmetnega objekta za kulturni spomenik lokalnega pomena. 7.4. Razvoj urbanih naselij (3.a) 7.4.1 Operacije usklajenega prostorskega razvoja in upravljanja prostora v regijah Upravičeni nameni: 1. Izdelava strokovnih podlag za regionalne prostorske načrte in izdelava regionalnih prostorskih načrtov; 2. Izdelava ali nadgradnja katastrov gospodarske javne infrastrukture, v skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04) v mestnih naseljih. Mestna naselja so opredeljena v publikaciji Statističnega urada Republike Slovenije http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf. 7.4.2 Operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in/ali javnega potniškega prometa Upravičeni nameni: 1. Zagotavljanje čistih transportnih sistemov (prometna in neprometna infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa v mestnih); 2. Načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa in/ali trajnostne mobilnosti v mestih in širših gravitacijskih območjih z namenom vplivanja na potovalne navade in izbiro načina prevoza, vključno z načrti za upravljanje mobilnosti ter izvajanjem strategij za upravljanje povpraševanja – operacije morajo biti skladne z nacionalnimi usmeritvami in veljavnimi standardi na tem področju; 3. Načrtovanje javnega potniškega prometa (inovativne in energetsko učinkovite storitve javnega potniškega prometa, vključno z intermodalnimi povezavami z drugimi trajnostnimi transportnimi sredstvi (npr. kolo-avtobus; avto-avtobus; idr.) ter spodbujanje uporabe alternativnih goriv, kot tudi spodbujanje uporabe čistih in energetsko učinkovitih vozil). 4. Uporaba podpornih sistemov (informacijske tehnologije) za upravljanje učinkovitega javnega potniškega prometa in/ali čistih transportnih sistemov. Mestna naselja so opredeljena v publikaciji Statističnega urada Republike Slovenije http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf. 7.4.3 Celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij Upravičeni nameni: 1. Povečanje atraktivnosti mestnih jeder in zgodovinskih naselij, ki imajo status mestnih naselij s celovito prenovo oziroma gradnjo zgradb, ulic in trgov (v javni lasti oziroma lasti samoupravnih lokalnih skupnosti); 2. Povečanje atraktivnosti degradiranih in opuščenih urbanih območij (v rudarskih in industrijskih območjih) s celovito prenovo degradiranega oziroma opuščenega območja, zgradb, ulic in trgov (v javni lasti oziroma lasti samoupravnih lokalnih skupnosti). Upravičene so operacije zunanje prenove zgradb ter površin v mestnih naseljih. Upravičene so tudi operacije gradnje objektov, ki pomenijo razbremenitev drugih površin v mestnih jedrih in zgodovinskih mestih ter operacije obnove objektov v degradiranih in opuščenih območjih. Operacije morajo biti namenjene povečanju atraktivnosti, učinkovitosti, konkurenčnosti in/ali prestrukturiranju dejavnosti v mestnih središčih, zgodovinskih naseljih ali degradiranih/opuščenih urbanih območjih. V okviru tega namena so upravičene aktivnosti celovite zunanje prenove zgradb (fasade, strehe in zunanje stavbno pohištvo ter elementi za zaščito oken (polkna, rulete)), zunanje urejanje ulic in trgov (tlakovanje ulic, postavitev ali obnova nepremične »urbane« infrastrukture – npr. nepremična oprema parkov, trgov in sprehajališč in podobno, ureditev ekoloških otokov) ter gradnje in obnove objektov. Nakup notranje opreme objektov ni upravičen strošek. Infrastruktura, ki je predmet operacije, mora biti v javni lasti oziroma lasti samoupravnih lokalnih skupnosti. Gradnja ali obnova pripadajoče podzemne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ipd), ter parkirišč je upravičena le kot vzporedna aktivnost urejanja (prenove) zunanjih površin, pri čemer mora ta infrastruktura jasno podpirati osnovni namen in cilje operacije. Načrtovana vrednost stroškov gradnje ali obnove podzemne infrastrukture ter gradnje ali obnove parkirišč ne sme presegati več kot 50 % načrtovane vrednosti stroškov operacije. Mestna naselja so opredeljena v publikaciji Statističnega urada Republike Slovenije http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf. 7.5. Socialna infrastruktura (3.b.) Gradnja oziroma obnova objektov socialne infrastrukture je upravičena le v primeru, kadar pomanjkanje te infrastrukture predstavlja pomembno oviro za hitrejšo regionalno rast in razvoj ter ustvarjanje delovnih mest. V primeru adaptacije in/ali rekonstrukcije zgradb ter novogradnje mora objekt po zaključku investicije v celoti predstavljati energetsko učinkovit objekt, v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10). Le-to mora biti jasno razvidno iz investicijskega dokumenta, vlogi pa je potrebno priložiti izjavo odgovornega projektanta, da je investicija projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10). Upravičeni nameni: 1. Nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb(*2), ki bodo namenjene domovom za ostarele ter gradnja domov za ostarele, ob izpolnjevanju vseh naslednjih pogojev: (*2) Adaptacija in/ali rekonstrukcija že obstoječih domov za ostarele ni upravičena do sofinanciranja po tem javnem pozivu. a. investitor predloži soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k širitvi socialno varstvene dejavnosti. 2. Nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb, ki bodo namenjene varstveno delovnim centrom ter gradnja varstveno delovnih centrov, ob izpolnjevanju vseh naslednjih pogojev: a. investitor predloži soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k širitvi socialno varstvene dejavnosti. 3. Nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb, ki bodo namenjene vrtcem ter gradnja vrtcev. a. investitor predloži soglasje Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in izjava odgovornega projektanta, da je investicija projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10), b. Nakup vključno z adaptacijo in/ali rekonstrukcijo zgradb ali adaptacija in/ali rekonstrukcija zgradb, ki bodo namenjene socialni infrastrukturi ter gradnja socialne infrastrukture za marginalne družbene skupine (varne hiše, krizni centri za mlade), ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: c. investitor predloži soglasje Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport k širitvi socialno varstvene dejavnosti. 8. Obdobje upravičenosti stroškov/izdatkov in obdobje za porabo sredstev 8.1. Obdobje upravičenosti stroškov/izdatkov Stroški so upravičeni od datuma objave javnega povabila za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov 2012–2014 (v nadaljevanju: javno povabilo za pripravo IN RRP; objava v Uradnem listu RS, št. 79/11 dne 7. 10. 2011), razen v primeru, ko je bil dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP) potrjen po 7. 10. 2011. V tem primeru so stroški upravičeni od datuma potrditve DIIP. V primeru potrditve DIIP pred datumom objave javnega povabila za pripravo IN RRP, so v obdobju od potrditve DIIP in objave javnega povabila za pripravo IN RRP, upravičeni le stroški pripravljalnih del (priprava ter izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter nakupi zemljišč in zgradb). V skladu s 24. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov DIIP, kar pomeni, da mora vlagatelj, kolikor se je operacija pričela izvajati npr. v letu 2008, pred izvajanjem aktivnosti razpolagati z DIIP, vlogi pa mora priložiti sklep o potrditvi DIIP npr. iz leta 2008. Operacije, ki so se začele pred 1. 1. 2007, niso upravičene do sofinanciranja. Kot začetek operacije se šteje tudi izdelava projektne in investicijske dokumentacije, nakup zemljišč in zgradb, gradbena dela, ipd., če so te aktivnosti del finančne konstrukcije operacije in/ali del načrta razvojnih programov. Vse aktivnosti operacije (zaključek del) morajo biti izvedene najkasneje do 30. 9. 2014, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo in rok dokončanja vseh aktivnosti (izvedba vseh del) operacije. Rok za posredovanje dokazil o plačilih vseh nastalih stroškov/izdatkov na operaciji in hkrati tudi rok zaključka operacije je 31. 12. 2014. Rezultati operacije morajo biti doseženi najkasneje 2 leti po zaključku operacije (najkasneje 31. 12. ____ plus dve leti), v nasprotnem primeru je upravičenec dolžan povrniti vsa izplačana sofinancerska sredstva, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila. 8.2. Obdobje za porabo sredstev S tem javnim pozivom se dodeljujejo sredstva za leti 2013 in 2014. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2013, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na MGRT najkasneje 30. 9. 2013. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2014, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na MGRT najkasneje 30. 9. 2014. 9. Pogoji za kandidaturo na javnem pozivu 9.1. Splošni pogoji 1. Na javni poziv se lahko prijavijo le upravičeni vlagatelji iz 5. poglavja javnega poziva. 2. Predmet operacije mora biti skladen z upravičenimi nameni iz 7. poglavja javnega poziva. 3. Operacija mora biti uvrščena v izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa za obdobje 2012–2014 (v nadaljevanju IN RRP), pripravljenega in potrjenega po postopku, kot ga določa Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 113/09 in in 37/10). Operacija ne sme vsebinsko bistveno odstopati od projektnega predloga, ki je bil preverjan v postopku pregleda IN RRP s strani MGRT. MGRT izda mnenje glede usklajenosti tudi v primeru sprememb in dopolnitev IN RRP, ko gre za bistvena odstopanja od prvotnega predloga IN RRP. V tem primeru mora biti izveden celotni postopek uvrščanja projektnih predlogov v IN RRP, ki vključuje tudi potrjevanje sprememb s strani regionalnega razvojnega sveta in sveta regij. Bistvena odstopanja so bodisi odstopanja v finančnem načrtu (nad 20 % vrednosti operacije), bodisi sprememba namena ali ciljev operacije. Vsa ostala odstopanja štejejo za manjše spremembe, za katere morajo vlagatelji pred posredovanjem vloge na javni poziv obvestiti pristojno regionalno razvojno agencijo (v nadaljevanju: RRA). V obvestilu vlagatelj navede obrazložitev odstopanja od IN RRP, RRA pa izda pisno soglasje k spremembi projektnega predloga in o tem obvesti MGRT. Spremembe in dopolnitve IN RRP v zgoraj navedenem primeru potrjuje MGRT kvartalno, natančni datumi za oddajo sprememb in dopolnitev IN RRP bodo objavljeni na spletni strani MGRT. 4. Operacija mora izkazovati regionalni pomen in hkrati vpliv na ustvarjanje delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja. Operacija mora izpolnjevati tudi specifične kriterije prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 iz dokumenta »Merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013«: http://www.eu-skladi.si/predpisi/operativni-programi/2007-2013. 5. Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje in kazalnike, skladne z javnim pozivom in dokumentacijo poziva. Operacija mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije. 6. Pri operacijah investicijskega značaja so upravičene le investicije v infrastrukturo, katera mora biti ob zaključku operacije v javni lasti oziroma lasti samoupravnih lokalnih skupnosti. 7. Operacija bo v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES ohranila prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj le, če v petih letih od zaključka operacije ne pride do bistvenih sprememb operacije: – ki vplivajo na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali ki podjetju ali javni organizaciji podeli neupravičeno prednost in – ki so posledica spremenjene narave lastništva zgrajene infrastrukture. 8. Operacije, ki so se pričele pred 1. 1. 2007 ali pa bodo/bi bile na dan izdaje sklepa o dodelitvi sredstev vse aktivnosti že zaključene, niso upravičene do sofinanciranja. 9. V primeru investicijskih operacij mora vlagatelj predložiti kopijo ustreznega dovoljenja za poseg v prostor za celotno investicijo (npr. pravnomočnega gradbenega dovoljenja), pri čemer mora dovoljenje glasiti na vlagatelja (izjema so operacije, kjer je vlagatelj nosilec skupne operacije – v tem primeru mora gradbeno dovoljenje glasiti na vlagatelja ali partnerje oziroma upravičence v okviru operacije) ali podati izjavo, da posebno dovoljenje za poseg v prostor ni potrebno. Kolikor ima vlagatelj pridobljeno zgolj stavbno pravico na območju urejanja, mora prenos lastninske pravice (v javno last) infrastrukture, ki je predmet operacije, urediti najkasneje do dne zaključka operacije. 10. Do sofinanciranja so upravičene: – operacije investicijskega značaja, katerih vrednost, skupaj z vključenim davkom na dodano vrednost, znaša najmanj 600.000,00 EUR. – operacije neinvesticijskega značaja, katerih vrednost, skupaj z vključenim davkom na dodano vrednost, znaša najmanj 150.000,00 EUR. – Kolikor investicijski stroški ne presegajo 30 % vseh upravičenih stroškov, so do sofinanciranja upravičene operacije s skupno vrednostjo vsaj 150.000,00 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost (t.i. kombinirane operacije). V slednjem primeru so investicijski stroški lahko nakup in postavitev označevalnih in informacijskih tabel, oprema učnih poti, nakup didaktičnih pripomočkov, šotorov, računalniške in druge opreme ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, za katere praviloma ni potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja. Investicijski del tovrstne operacije mora smiselno dopolnjevati cilje operacije in biti neposredno povezan z neinvesticijskimi vsebinami ter skupaj z njimi tvoriti funkcionalno celoto. 11. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo (izraženo v tekočih cenah). V primeru da se operacija financira tudi iz drugih virov, ki niso lastni viri vlagatelja, mora vlagatelj predložiti izjavo, da bo v primeru izpada drugih virov, sredstva za pokrivanje njihovega načrtovanega deleža zagotovil iz lastnih sredstev. 12. Vlagatelj mora zagotoviti, da bo najmanj 15 % vseh upravičenih izdatkov financiranih iz javnih virov oziroma iz virov samoupravnih lokalnih skupnosti. Kolikor je operacija sofinancirana še z drugimi sredstvi proračuna Republike Slovenije, se glede minimalnega % »lastne udeležbe« upošteva tudi zahteve, ki izhajajo iz drugega vira sofinanciranja. 13. V primeru, ko je operacija že sofinancirana s strani državnega proračuna, je za popolno vlogo potrebno predložiti tudi izpis »Veljavni projekt v načrtu razvojnih programov državnega proračuna (Poročilo DPS 09-00-29-02 – izpis iz MFERAC-a)«, ki ga vlagatelj pridobi na ministrstvu, ki operacijo sofinancira. Navedbe v vlogi morajo biti skladne z navedenim izpisom (vrednost projekta, dinamika izvajanja). Investicijski dokument, ki je predložen v vlogi, mora biti enak investicijskemu dokumentu, ki je predložen ostalim sofinancerjem; jasno mora biti opredeljeno iz katerega vira se financirajo kateri upravičeni stroški. 14. Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti, in sicer operacija investicijskega značaja v načrtu razvojnih programov – NRP (tretji del proračuna), neinvesticijska operacija pa v posebnem delu proračuna oziroma v njegovih obrazložitvah. Naziv operacije in vrednosti virov financiranja morajo biti v investicijskem dokumentu, v obrazcih in v proračunu (v načrtu razvojnih programov ali v posebnem delu proračuna) enaki. Kolikor naziv, zneski in/ali viri niso enaki, mora vlagatelj vlogi priložiti izjavo, da bo do predložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladil NRP oziroma posebni del proračuna. Kot lastni vir za investicijske operacije lahko samoupravne lokalne skupnosti koristijo investicijska sredstva, pridobljena iz državnega proračuna na osnovi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11). V primeru skupne operacije, v kateri sodeluje več samoupravnih lokalnih skupnosti, mora vlagatelj predložiti NRP vsake posamezne samoupravne lokalne skupnosti za celotno operacijo. Kolikor naziv, zneski in/ali viri niso enaki, mora vlagatelj priložiti izjave vseh partnerjev, da bodo do predložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladili projekt v NRP v skladu s posredovano vlogo. V primeru, da vlagatelj ni samoupravna lokalna skupnost, in iz finančne konstrukcije operacije izhaja, da vlagatelj zagotavlja določen del sredstev za sofinanciranje operacije, mora vlagatelj vlogi priložiti ustrezno dokumentacijo, iz katere izhaja, da ima vlagatelj za izvedbo operacije zagotovljena sredstva (npr. potrjen letni program dela in finančni načrt, ipd.). 15. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega poziva in dokumentacije poziva. 16. Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo: – o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega poziva za sofinanciranje projektov iz razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« za obdobje 2012–2014 in o seznanitvi in strinjanju s pogoji javnega poziva in pripadajoče dokumentacije; – o uvrščenosti operacije v izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa, ki je izdelan in potrjen v skladu z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 113/09 in 37/10); – o upoštevanju, izračunavanju in dokazovanju upravičenih stroškov v skladu z dokumentacijo poziva in Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013; – o označevanju operacij, informiranju in obveščanju javnosti skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in Navodili za obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013; – o hranjenju dokumentacije o operaciji ter upoštevanju omejitev glede sprememb na operaciji v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES; – o dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom; – o seznanitvi z možnimi posledicami, kot so na primer vračilo vseh že izplačanih sredstev s pripadajočimi obrestmi in nezmožnost pridobitve kakršnih koli sofinancerskih sredstev iz kohezijskih EU virov za dve leti, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje ali navodil v vseh postopkih izvajanja operacije oziroma vračilo deleža že izplačanih sredstev, kolikor bi delež sofinanciranja operacije po naknadnem preračunu presegel maksimalno dovoljeno stopnjo sofinanciranja; – o vodenju ločene knjigovodske evidence za operacijo; – o spremljanju prihodkov na operaciji še najmanj 5 let po zaključku operacije; – o strinjanju z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku pomoči skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov; – o smiselnem upoštevanju enakih možnostih v vseh fazah operacije v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006; – o predložitvi usklajenega načrta razvojnih programov s predmetno operacijo najkasneje do prvega zahtevka oziroma ob prvem zahtevku za izplačilo; – o seznanitvi, da operacija ne sme predstavljati državne pomoči in da bo v primeru nastopa elementov državne pomoči ravnal v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja državne pomoči ter o tem obvestil sofinancerja; – o seznanitvi, da lahko MGRT po pregledu vloge v primeru ugotovitve navajanja neupravičenih stroškov med upravičenimi, predlaga spremembo finančne konstrukcije operacije z zmanjšanjem ocene upravičenih stroškov in posledično zmanjšanje zaprošenega sofinanciranja, kolikor bi le-to po spremembi presegalo pripadajoči znesek sofinanciranja; – o pripravi zahtevkov za izplačilo s pomočjo informacijskega sistema ISARR; – o resničnosti vseh navedenih podatkov. 9.2. Posebni pogoji 1. Za operacije mora biti izdelana in s strani pristojnega organa vlagatelja potrjena investicijska dokumentacija, v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). Podpisan in žigosan sklep o potrditvi investicijske dokumentacije mora vsebovati najmanj naziv projekta, vrsto investicijske dokumentacije, ki se potrjuje, številko in datum sklepa o potrditvi, ocenjeno vrednost investicije ter predvidene vire financiranja z navedbo zneskov za posamezne vire po letih. Dodatne obvezne vsebine investicijskega dokumenta so: a) v primeru, da je vrednost operacije enaka ali višja od 1.000.000,00 EUR, mora biti sestavni del tega dokumenta tudi analiza stroškov in koristi, izdelana v skladu z Uredbo in Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (http://www.eu-skladi.si/ostalo/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013/metodoloski %20del. %20dok. %204.pdf). b) v primeru, da je vrednost operacije manjša od 1.000.000,00 EUR, je potrebno v investicijski dokumentaciji izračunati samo finančno vrzel in najvišji pripadajoči znesek sofinanciranja (DA) v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (http://www.eu-skladi.si/ostalo/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013/metodoloski %20del. %20dok. %204.pdf). Za izračun finančne vrzeli morajo vlagatelji uporabiti obrazec št. 6 (v Excelu). Finančna vrzel in analiza stroškov in koristi se izdeluje za fazo, ki je predmet vloge/operacije. 2. Projektna dokumentacija za operacije investicijskega značaja mora biti izdelana v skladu v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08). 3. Iz investicijskega dokumenta mora biti razvidno, kako so bili pri načrtovanju investicije upoštevani naslednji okoljski omilitveni ukrepi: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno). 4. Vlagatelj mora izkazovati ustrezno kadrovsko sposobnost za izvajanje operacije (navedejo se izkušnje z enakimi oziroma podobnimi investicijami, izkušnje z EU operacijami (katere investicije, njihova vrednost)). 5. Sofinanciranje operacije, ki je predmet prijave na javni poziv, ne sme predstavljati državne pomoči. 10. Dokumentacija javnega poziva Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletnem naslovu: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/ ali vsak delovni dan med 9. in 12. uro na sedežu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, 6. nadstropje (glavna pisarna). Dokumentacija javnega poziva se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na podlagi zahteve potencialnega vlagatelja, poslane na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si. Dokumentacija javnega poziva obsega naslednjo dokumentacijo: – besedilo javnega poziva z navodili za izdelavo vloge, – obrazec 1: Podatki o vlagatelju, – obrazec 2: Izjava o sprejemanju pogojev javnega poziva, – obrazec 3: Podatki o operaciji, – obrazec 4: Izjava o uskladitvi načrta razvojnih programov, – obrazec 5: Vzorec pogodbe o sofinanciranju, – obrazec 6: Obrazec izračuna finančne vrzeli (v Excelu), – obrazec 7: Dodatni podatki o operaciji za ISARR, – obrazec 8: Oprema ovojnice za prijavo, – obrazec 9: Izjava glede gradbenega dovoljenja, – obrazec 10: Izjava glede resničnosti podatkov, – priloga1 obrazca 3: stroškovnik – priloga2 obrazca 3:.Viri financiranja 11. Navodila za izdelavo vloge Vlagatelj vlogo na javni poziv pripravi tako, da izpolni, žigosa in podpiše obrazce iz dokumentacije javnega poziva, jim priloži vse zahtevane priloge in/ali izdela investicijski dokument v skladu z navodili v nadaljevanju. Vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar vlagatelj na javni poziv prijavlja več operacij, pripravi vlogo za vsako operacijo posebej in vloge predloži v ločenih ovojnicah. Vloga in vsi njeni sestavni deli morajo biti predloženi v slovenskem jeziku. Vsi zneski v vlogi in investicijski dokumentaciji so navedeni v EUR (na dve decimalni mesti). 11.1. Popolna vloga Vloga bo popolna, če bo sestavljena iz naslednjih obveznih dokumentov (izpolnjenih, podpisanih in žigosanih) – če v pripombi ni navedeno, za katero vrsto operacij je potrebno predložiti zahtevani dokument, velja, da ga je potrebno predložiti za vse značaje operacij (investicijsko, neinvesticijsko in kombinirano): 1. Obrazec 1: Podatki o vlagatelju 2. Obrazec 2: Izjava o sprejemanju pogojev javnega poziva 3. Obrazec 3: Podatki o operaciji – v primeru investicijske ali kombinirane operacije 4. Priloga 1 obrazcu 3: Stroškovnik 5. Priloga 2 obrazcu 3: Finančna konstrukcija 6. Obrazec 4: Izjava o uskladitvi načrta razvojnih programov (za investicijske in kombinirane operacije, kolikor NRP ni usklajen z vlogo v nazivu, finančni in terminski konstrukciji ter virih sredstev) 7. Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta (ter morebitne(ih) novelacij(e) skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, glede na predvideno vrednost operacije: – sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), – sklep o potrditvi investicijskega programa, – sklep o potrditvi predinvesticijske zasnove (kolikor vrednost operacije presega 2.500.000,00 EUR z DDV); Podpisani in žigosani sklep o potrditvi investicijske dokumentacije mora vsebovati najmanj naziv projekta, vrsto investicijske dokumentacije, ki se potrjuje, številko in datum sklepa o potrditvi. 8. Obrazec 5: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (parafiran na vsaki strani, žigosanje ni obvezno), 9. Investicijski dokument – skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, glede na predvideno vrednost operacije 10. Obrazec 6: Obrazec izračuna finančne vrzeli (za investicijske in kombinirane operacije) 11. Kopija pravnomočnega gradbenega ali drugega ustreznega dovoljenja za poseg v prostor za celotno operacijo (za investicijske in kombinirane operacije; glej poglavje 10.1. Splošni pogoji, točka 9) ali izjava, da posebno dovoljenje za poseg v prostor ni potrebno (izjava se poda na Obrazcu 9 oziroma se lahko uporabi lastna izjava z enako vsebino, kot izhaja iz Obrazca 9) 12. Dodatna soglasja in dokumenti v naslednjih primerih: a) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2b) – obnova kulturnega spomenika: kopija občinskega akta o razglasitvi predmetnega objekta za kulturni spomenik lokalnega pomena b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele: soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k širitvi socialno varstvene dejavnosti ter izjava odgovornega projektanta, da je investicija projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10), c) socialna infrastruktura – varstveno delovni centri: soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k širitvi socialno varstvene dejavnosti ter izjava odgovornega projektanta, da je investicija projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10), d) socialna infrastruktura – vrtci: soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in izjava odgovornega projektanta, da je investicija projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10), e) socialna infrastruktura – marginalne skupine: soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k širitvi socialno varstvene dejavnosti ter izjava odgovornega projektanta, da je investicija projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10) Dodatni dokumenti v primeru operacij s področja okoljske infrastrukture: f) žigosana in podpisana izjava odgovorne osebe prijavitelja, da se operacija, ki je predmet vloge, ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 g) za operacije odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki sodijo v upravičen namen »širitev omrežij odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2000 PE«: i. za izgradnjo dopolnilnega kanalizacijskega omrežja opredeljenega v točki A. podpoglavja 7.2.1 »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda« je potrebno vlogi priložiti grafični prikaz operacije, iz katerega je razvidno dopolnilno kanalizacijsko omrežje, ki je predmet vloge na javni razpis z označenim osnovnim kanalizacijskim omrežjem ter čistilno napravo in žigosano ter podpisano izjavo prijavitelja, da je osnovno kanalizacijsko omrežje zgrajeno in priključeno na čistilno napravo v obratovanju; ali ii. za izgradnjo dopolnilnega kanalizacijskega omrežja opredeljenega v točki B. podpoglavja 7.2.1 »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda« razpisne dokumentacije je potrebno vlogi priložiti kopijo pogodbe z izvajalcem gradnje osnovnega kanalizacijskega sistema, vključno s čistilno napravo ter zapisnik o uvedbi v delo in sklep oziroma odločbo oziroma pogodbo o sofinanciranju iz katere je razvidno, da je osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo v gradnji in da se gradnja sofinancira s sredstvi EU; ali iii. za izgradnjo dopolnilnega kanalizacijskega omrežja opredeljenega v točki C. podpoglavja 7.2.1 »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda« razpisne dokumentacije je potrebno vlogi priložiti kopijo pogodbe z izvajalcem gradnje osnovnega kanalizacijskega sistema, vključno s čistilno napravo ter zapisnik o uvedbi v delo in sklep oziroma odločbo oziroma pogodbo o sofinanciranju iz katere je razvidno, da je osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo v gradnji in da se financira iz nacionalnih ali drugih sredstev (razen sredstev EU) oziroma kopijo proračuna / načrta razvojnih programov, iz katerega je razvidno, da se operacija financira iz občinskih sredstev 13. Kopija veljavnega akta o proračunu samoupravne lokalne skupnosti in dodatno še: a) za investicijske in kombinirane operacije: – kopijo izpiska iz načrta razvojnih programov proračuna (NRP) z jasno označeno vrstico operacije, ki je predmet prijave (kopija mora biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe vlagatelja na strani, kjer je navedena operacija, ki je predmet vloge), b) za neinvesticijske operacije: – kopijo posebnega dela proračuna oziroma njegove obrazložitve z jasno označeno operacijo, ki je predmet prijave (kopija mora biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe vlagatelja na strani, kjer je navedena operacija, ki je predmet vloge na razpis) V primeru, da je vlagatelj regionalna razvojna agencije, javni zavodi ali javna služba, in iz finančne konstrukcije operacije izhaja, da vlagatelj zagotavlja določen del sredstev za sofinanciranje operacije, mora vlagatelj vlogi priložiti ustrezno dokumentacijo, iz katere izhaja, da ima vlagatelj za izvedbo operacije zagotovljena sredstva (npr. potrjen letni program dela in finančni načrt, ipd.). 14. Izpis »veljavni projekt v načrtu razvojnih programov državnega proračuna (Poročilo DPS 09-00-29-02 – izpis iz MFERAC-a)« – v primeru, ko je operacija že sofinancirana s strani državnega proračuna 15. Obrazec 7: Dodatni podatki o operaciji za ISARR 16. Obrazec 10: Izjava glede resničnosti podatkov v vlogi 17. V primeru skupne operacije (operacije več upravičencev oziroma partnerjev) datiran, podpisan in žigosan dogovor med vsemi upravičenci operacije, ki določa najmanj: a) nosilnega upravičenca in ostale upravičence v okviru operacije ter morebitne druge partnerje, ki po tem javnem pozivu niso upravičeni do sofinanciranja, b) obveznosti in pravice vseh upravičencev oziroma partnerjev v operaciji, c) aktivnosti vseh upravičencev oziroma partnerjev v operaciji, d) višino EU sredstev, do katerih je upravičen posamezen upravičenec v operaciji, e) finančne tokove med nosilnim upravičencem in ostalimi upravičenci operacije; f) identifikacijo lastništva predmeta operacije po zaključku operacije 18. Grafični prikaz načrtovane investicije v prostoru v merilu najmanj 1:5000 (če gre za investicijsko ali kombinirano operacijo) 19. Pisno pooblastilo za podpis, kadar obrazce vloge ali priloge vloge podpiše pooblaščenec odgovorne osebe 20. Skenirana celotna vloga v elektronski obliki na CD ali DVD nosilcu (v primeru neskladnosti podatkov s tiskano vlogo se bodo upoštevali podatki iz tiskane vloge in pripadajoče dokumentacije) 12. Roki in način prijave Popolna vloga, izdelana v skladu z navodili iz dokumentacije javnega poziva, mora biti najkasneje na rok za predložitev vlog oddana osebno (v glavno pisarno MGRT) ali po pošti v zaprti ovojnici. Oprema ovojnice: V levem zgornjem kotu se vpiše popoln naslov vlagatelja. V levem spodnjem kotu se vpiše oznaka: »Ne odpiraj – vloga na javni poziv PU RRP 2012 – 2014«. V desnem spodnjem kotu se vpiše: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana. Dokumentaciji javnega poziva je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni poziv, ki ga lahko (izpolnjenega) vlagatelji nalepijo na sprednjo stran ovojnice. Skrajni rok za predložitev vlog je 31. 12. 2012 (velja poštni žig 31. 12. 2012 – oddano priporočeno; pri osebni oddaji v glavno pisarno MGRT je potrebno vloge oddati 31. 12. 2012 najkasneje do 11. ure). Javni poziv se lahko zaključi predčasno v primeru porabe sredstev po dodeljenih kvotah v vseh regijah. Kolikor sredstva v predvidenih rokih ne bi bila razdeljena v celoti, lahko MGRT določi dodatne roke za oddajo vlog. Nepravilno označene ovojnice, ki ne bodo označene z »Ne odpiraj – vloga na javni poziv PU RRP 2012–2014«, bodo neodprte vrnjene vlagateljem. V primeru, da iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva in naslova vlagatelja ter nato vrnjena pošiljatelju. Vloge, ki bodo zamudile skrajni rok javnega poziva, bodo s sklepom zavržene in vrnjene pošiljatelju. 13. Odpiranje in pregled vlog Odpiranje vlog bo izvedeno predvidoma vsak 2. torek v mesecu. V primeru večjega števila vlog se bodo izvedla dodatna odpiranja. Odpiranje vlog ne bo javno. Pregled vlog bo potekal dvostopenjsko: 1. pregled formalne ustreznosti oziroma popolnosti posredovanih vlog v skladu s poglavjem 13.1 razpisne dokumentacije, 2. pregled vsebinske ustreznosti posredovanih vlog. 13.1. Formalna ustreznost oziroma popolnost posredovanih vlog: Formalna ustreznost oziroma popolnost vloge pomeni, da je vlogi priložena vsa dokumentacija, navedena v točki 12.1. javnega poziva. Vlagatelji formalno nepopolnih vlog bodo v osmih (8) dneh od odpiranja pozvani k dopolnitvi vloge, ki jo bodo morali dopolniti najkasneje v osmih (8) dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom za dopolnitev in tako, da je v svoji končni obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena. Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v roku ne bo dopolnil oziroma, če je ne bo dopolnil v skladu s pozivom k dopolnitvi, se s sklepom zavrže. Predmet formalne dopolnitve ne more biti manjkajoča dokumnetacija: 1. investicijska dokumentacija ter 2. dokazilo o pravnomočnosti gradbenega dovoljenja in/ali kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja (glej poglavje 9.1. Splošni pogoji, točka 9). Vloga je v tem primeru nepopolna in se s sklepom zavrže. 13.2. Vsebinska ustreznost posredovanih vlog: Formalno popolne vloge bo komisija vsebinsko pregledala. Pri pregledu bo preverila skladnost posredovane vloge z izvedbenim načrtom regionalnega razvojnega programa in z zahtevami javnega poziva in dokumentacije javnega poziva ter izpolnjevanje kriterijev 5. člena Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 113/09 in 37/10). V primeru nejasnosti, neusklajenosti, manjkajočih podatkov ali nepravilnosti v obrazcih in/ali investicijski dokumentaciji bo MGRT od vlagatelja zahtevala dodatna pojasnila v zvezi s posredovano vlogo in/ali uskladitev vloge oziroma investicijske dokumentacije operacije. Vlagatelji vsebinsko nepopolnih vlog bodo v petnajstih (15) dneh od formalno popolne vloge pozvani k dopolnitvi oziroma uskladitvi dokumentacije, ki jo bodo morali dopolniti najkasneje v petnajstih (15) dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom za dopolnitev in tako, da je v svoji končni obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena. Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v roku ne bo dopolnil, se s sklepom zavrže oziroma če je ne bo dopolnil v skladu s pozivom k dopolnitvi, se s sklepom zavrne. Predmet uskladitve ne more biti: 1. namen predložene operacije ter 2. uskladitve in dopolnitve investicijske dokumentacije, ki pomenijo novelacijo glede na Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (spremembe, ki bodo znatno spremenile pričakovane stroške ali koristi investicije v njeni ekonomski dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta). Uskladitev vloge je v tem primeru neutemeljena in se s sklepom zavrne. Rokov za dopolnitev formalno in vsebinsko nepopolnih vlog ni mogoče podaljševati. 14. Obveščanje o izboru Vlagatelji bodo o rezultatih javnega poziva obveščani najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. O dodelitvi sredstev s sklepom odloči predstojnik MGRT. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z MGRT za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih (8) dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). Pogodba bo pričela veljati z dnem, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki. 15. Informacije javnega značaja Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni poziv strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku pomoči skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. 16. Pritožba Zoper sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pritožba ni dovoljena. Zoper sklep o izboru/neizboru je možen le upravni spor. 17. Dodatne informacije Navodila organa upravljanja so objavljena na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013. Vse morebitno potrebne dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in dokumentacijo poziva morajo biti zahtevane v pisni obliki, na naslov, gp.mgrt@gov.si. Odgovori se podajajo v pisni obliki v rubriki »Vprašanja in odgovori« na spletni strani MGRT, pri besedilu javnega poziva. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve dokumentacije javnega poziva. Vprašanja je mogoče posredovati do 10. 12. 2012, zadnja verzija odgovorov bo objavljena 15. 12. 2012. MGRT bo organizirala predstavitvene delavnice v zvezi s tem javnim pozivom. Datumi in lokacije bodo objavljeni na spletni strani MGRT, na kateri bo objavljen javni poziv.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost