Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1477. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec april 2012, stran 3363.

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 94/11 – odl. US, 105/11 – odl. US in 110/11 – ZDIU12) objavlja minister za finance
M I N I M AL N O Z A J A M Č E N O D O N O S N O S T
na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec april 2012
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 94/11 – odl. US, 105/11 – odl. US in 110/11 – ZDIU12) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05, 66/08, 23/11 in 6/12), za mesec april 2012 znaša 1,56% na letni ravni oziroma 0,13% na mesečni ravni.
Št. 4021-4/2012/6
Ljubljana, dne 16. aprila 2012
EVA 2012-1611-0088
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance