Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Ob-2529/12 , Stran 967
Ob-2529/12
Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 176. člena Stanovanjskega zakona SZ-1(Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08, 90/09, Odl. US: U-I-128/08-23 in Up-933/08-18, 62/10 – ZUPJS) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lendava v letu 2012, ki je priloga Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2012 (Uradni list RS, št. 9/12)
javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Lendava
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, matična številka: 5874645000, ID za DDV: SI 27705935. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb 2.1 Predmet javnega zbiranja ponudb so sledeče nepremičnine na lokaciji v Lendavi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vse navedene nepremičnine so izdane v najem. Na podlagi 176. člena SZ-1 ima najemnik-prejšnji imetnik stanovanjske pravice, ki mu je bilo stanovanje dano v najem za nedoločen čas, predkupno pravico na stanovanju, če predkupne pravice ne uveljavlja solastnik v primerih, ki jih določa zakon. 3. Pogoji prodaje 3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 3.2. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil, v tem primeru ima Občina Lendava pravico zadržati vplačano varščino. 3.3. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe. 3.4. Ponudbo za nakup lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. 4. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Lendava, št. 01259-0100012919, v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške davka na promet z nepremičnino (fizične osebe) oziroma DDV (pravne osebe), stroške notarske overitve pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – Podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za plačilo varščine), – Navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – Priloge iz točke 5.4 teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami, najkasneje do vključno 25. 5. 2012, do 12. ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku in času, bo izločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku vrnjena neodprta. 5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo osebno ali priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za javno zbiranje ponudb«, na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava. 5.4. Ponudniki morajo priložiti – Kopijo osebnega dokumenta in fotokopijo potrdila o državljanstvu (fizične osebe). – Izpis iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni. – Izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni. – Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo pridobiti, pa morajo priložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik. – Originalno potrdilo o vplačani varščini (ponudnik, ki ne bo priložil original potrdila o plačani varščini, bo izločen). – Izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb. – Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe. 6. Varščina 6.1. Ponudniki morajo do 23. 5. 2012 vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Lendava, št. 01259-0100012919, z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod zaporedno št. _____ (vpišete ustrezno zaporedno številko iz tabele pod točko 2.1) in navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika.« 6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 7. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Občini Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava; kontaktna oseba je Aleksandra Kreslin, tel. 02/577-25-59. Ogled nepremičnin bo po predhodni najavi. 8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 8.1. Komisija bo prispele ponudbe odpirala 28. 5. 2012, s pričetkom ob 10. uri, na sedežu prodajalca. Odpiranje ponudb ne bo javno in bo potekalo v prostorih prodajalca. 8.2. Za izbor ponudnika bo uporabljeno merilo najvišja ponujena cena nakupa. Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne tržne vrednosti nepremičnine, je javno zbiranje ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb. 8.3. Prodajalec si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj s ponudniki pred končno izbiro ponudnikov. 8.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb. 8.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrne samo varščina. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lendava.
Občina Lendava Lendva Község

AAA Zlata odličnost