Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Št. 478-12/2012-1300 Ob-2548/12 , Stran 952
Št. 478-12/2012-1300 Ob-2548/12
Občina Kočevje v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in Občina Kočevje v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter občinskega letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2012, razpisuje
javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin v njeni lasti
1. Predmet prodaje: I. Stavbna zemljišča a) Parcele (stavbna zemljišča), ki predstavljajo komunalno neopremljena nezazidana stavbna zemljišča. Izklicne cene na javni dražbi, v katere je že vključen tudi 20 % davek na dodano vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih zemljišč, so po posameznih parcelah naslednje oziroma skupinah parcel naslednje: 1. parcela št. 93/28 (757 m2), k.o. 1575 – Stara cerkev. Izklicna cena: 22.710,00 EUR z vključenim 20 % DDV. 2. parcela št. 93/29 (801 m2), k.o. 1575 – Stara cerkev. Izklicna cena: 24.030,00 EUR z vključenim 20 % DDV. 3. parcela št. 93/30 (902 m2), k.o. 1575 – Stara Cerkev. Izklicna cena 27.060,00 EUR z vključenim 20 % DDV. 4. parcela št. 93/32 (800 m2), k.o. 1575 – Stara Cerkev. Izklicna cena: 24.000,00 EUR z vključenim 20 % DDV. b) Parcele (stavbna zemljišča), ki predstavljajo komunalno opremljena nezazidana stavbna zemljišča. Izklicne cene na javni dražbi, v katere je že vključen tudi 20 % davek na dodano vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih zemljišč, so po posameznih parcelah naslednje oziroma skupinah parcel naslednje: 5. parcela št. 130/11 (951 m2), 130/13 (205 m2), k.o. 1575 – Stara Cerkev (parceli se prodajata skupaj). Izklicna cena: 23.000,00 EUR z vključenim 20 % DDV. 6. parcela št. 130/12 (891 m2), k.o. 1575 – Stara Cerkev. Izklicna cena: 21.500,00 EUR z vključenim 20 % DDV. 7. parcela št. 295/3 (620 m2), k.o. 1575 – Stara Cerkev. Izklicna cena: 15.480,00 EUR z vključenim 20 % DDV. 8. parcela št. 18/6 (1072 m2), k.o. 1590 – Kočevska Reka. Izklicna cena: 13.500,00 EUR z vključenim 20 % DDV. 9. parcele št. *151/3 (61 m2), 3201 (209 m2), 3202 (90 m2), 3203 (111 m2), 3204 (177 m2), k.o. 1591 – Novi Lazi (parcele se prodajajo skupaj). Izklicna cena: 11.000,00 EUR z vključenim 20 % DDV. 10. parcela št. 541/3 (117 m2), 541/4 (494 m2), k.o. 1574 – Koblarji (parceli se prodajata skupaj). Izklicna cena: 20.000,00 EUR z vključenim 20 % DDV. 11. parcela št. 56/1 (506 m2), 58/4 (98 m2), k.o. 1569 – Polom. Izklicna cena: 8.000,00 EUR z vključenim 20 % DDV. II. Kmetijska in gozdna zemljišča c) Solastniški delež v lasti Občine Kočevje na kmetijskih zemljiščih, po katastrski kulturi gozd, razreda 4, v k.o. Rog ter prodajo kmetijskih zemljišč v lasti Občine Kočevje, po katastrski kulturi gozd, razreda 3, 4 in 5 v k.o. Dolenja vas, Dolenja Podgora, Mavrlen, Tanča gora in Stojanski vrh. Prodaja na podlagi metode javne dražbe bo potekala pod pogoji III. poglavja (17. – 25. člen) Zakona o kmetijskih zemljiščih (postopek prodaje, upoštevanje predkupnih pravic), (Uradni list RS, št. 36-1718/2003). Izklicne cene na javni dražbi, v katere ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin, so po posameznih parcelah naslednje: 12. parcela št. 111 (442331 m2), k.o. 1572 – Rog. Izklicna cena: 39.520,37 EUR. Solastniški delež prodajalca: 5771925/11500606 ali 50,2 %. 13. parcela št. 4823 (6223 m2), k.o. 1629 – Dolenja vas. Izklicna cena: 4.109,00 EUR. Delež prodajalca: 1/1. 14. parcela št. 5183 (5475 m2), k.o. 1629 – Dolenja vas. Izklicna cena: 2.257,00 EUR. Delež prodajalca: 1/1. 15. parcela št. 4669 (6122 m2), k.o. 1629 – Dolenja vas. Izklicna cena: 3.790,00 EUR. Delež prodajalca: 1/1. 16. parcela št. 2342/80 (7408 m2), k.o. 1538 – Dolenja Podgora. Izklicna cena: 5.904,00 EUR. Delež prodajalca: 1/1. 17. parcela št. 4789/71 (377 m2), k.o. 1539 – Mavrlen. Izklicna cena: 230,00 EUR. Delež prodajalca: 1/1. 18. parcela št. 2555/93 (11277 m2), k.o. 1549 – Tanča gora. Izklicna cena: 7.790,00 EUR. Delež prodajalca: 1/1. 19. parcela št. 1379/27 (3335 m2), k.o. 1304 – Stojanski vrh. Izklicna cena: 2.416,00 EUR. Delež prodajalca: 1/1. 2. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo odvijala v torek, 29. 5. 2012, v sejni sobi Občine Kočevje (1. nadstropje), Ljubljanska cesta 26, Kočevje, ob 12. uri. Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do 28. 5. 2012 do 12. ure, osebno v vložišče ali pa morajo do tedaj prispeti v vložišče priporočeno po pošti. 3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe, ki vplačajo varščino v višini 10 % od izklicne cene za posamezno nepremičnino, za nakup katere kandidirajo (v primeru, če oseba izrazi interes za nakup več nepremičnin, mora položiti varščino za vsako od njih). Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe, uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna v kupnino. Varščino je potrebno vplačati na podračun proračuna Občine Kočevje, št. 01248-0100005213, odprtega pri UJP Novo mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo – nepremičnina (stavbno ali kmetijsko zemljišče)« (vplačnik navede tisto nepremičnino, za nakup katere kandidira). Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi, morajo imeti do poteka roka za oddajo prijave poravnane vse obveznosti do Občine Kočevje (potrdilo občinskega Oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja po uradni dolžnosti pridobi komisija, ki vodi javno dražbo), sicer na javni dražbi ne morejo sodelovati. Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko pridobivajo nepremičnine na podlagi načela vzajemnosti). Na javni dražbi kot dražitelji v skladu z 32. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno dražbo). Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno pogodbo), lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži njegovo pisno pooblastilo z overjenim podpisom. Za sodelovanje na javni dražbi morajo dražitelji predložiti naslednje: – potrdilo o vplačilu varščine, – osebne podatke oziroma za pravne osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma sedeža) – fizične osebe morajo predložiti fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe pa predložiti izpisek iz sodnega registra, – davčno številko, številko transakcijskega računa, – navedbo nepremičnine (parcele), ki jo želi kupiti, – izjavo, da je oseba državljan države članice EU ali druge države, ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike Slovenije, – izjavo (velja za pravne osebe), da niso v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne dražbe. Udeleženec na javnem razpisu lahko zgornje podatke navede na pripravljenem pomožnem obrazcu, ki se ga pridobi v vložišču Občine Kočevje ali na uradni občinski spletni strani, ali na svoji lastni listini. Podatke in potrdila je potrebno predložiti oziroma morajo prispeti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do 28. 5. 2012 do 12. ure, osebno v vložišče ali priporočeno po pošti. Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu. 4. Znesek višanja izklicne cene na javni dražbi Najnižji znesek višanja izklicne cene na javni dražbi znaša za parcele iz sklopa I. (stavbna zemljišča) 300,00 EUR, za parcele iz sklopa II. (kmetijska zemljišča) pa 100,00 EUR. 5. Pravila poteka javne dražbe Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili: – pravico do sodelovanja pri draženju za posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa, – izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba glede določenega predmeta končana. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, – dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena, – ugovore na postopek javne dražbe, ki jih uradne osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je možno podati le do sklenitve zapisnika, – dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost. 6.1. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine za stavbna zemljišča Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni od sklenitve pogodbe in sicer na račun Občine Kočevje, št. 01248 – 0100005213. Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje vplačane varščine). Po poplačilu celotne kupnine bo občina kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za vpis lastništva v zemljiško knjigo. 6.2. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine za kmetijska zemljišča Po končani javni dražbi bo uspeli dražitelj v skladu z zahtevami Zakona o kmetijskih zemljiščih zaradi varovanja predkupne pravice predkupnih upravičencev iz 23. člena zakona dolžan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe na pristojni Upravni enoti, kjer bo ta ponudba objavljena, v nasprotnem primeru se njegova varščina zadrži. V primeru, da poda izjavo o sprejemu ponudbe za kakšno parcelo na upravni enoti tudi kateri od predkupnih upravičencev oziroma predkupnih upravičencev, ki so po vrstnem redu predkupnih upravičencev iz 23. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih pred uspelim dražiteljem (močnejša predkupna pravica), bo prodajna pogodba sklenjena s predkupnim upravičencem; uspelemu dražitelju se povrne vplačana varščina. Z najugodnejšim dražiteljem oziroma predkupnim upravičencem se sklene pogodba v 15 dneh po prejemu obvestila pristojne upravne enote o sprejemu ponudbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. Kupec (pogodbena stranka) mora v roku 7 dni od podpisa pogodbe podati vlogo za odobritev pravnega posla na pristojno Upravno enoto. Kupec (pogodbena stranka) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni od dneva, ko pristojna Upravna enota odobri pravni posel in sicer na račun Občine Kočevje, št. 01248 – 0100005213. Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje vplačane varščine)! Po poplačilu celotne kupnine bo občina kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za vpis lastništva v zemljiško knjigo. 7. Drugo Občina jamči, da so nepremičnine brez pravnih napak. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«, z v trenutku javne dražbe zatečenim dejanskim posestnim stanjem na terenu. Notarske stroške overitve pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača kupec. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga pooblaščena oseba, lahko s soglasjem župana ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla (pogodbe). Dražiteljem se v takem primeru povrnejo izkazani potrebni in upravičeni stroški za prevzem razpisne dokumentacije in sodelovanje na javni dražbi. Dodatne informacije o javni dražbi ter nepremičninah je možno pridobiti pri Renati Vidmar, tel. 01/89-38-252 (pravna vprašanja in vprašanja glede javne dražbe) ali Robertu Latinu tel. 01/89-38-238 (podatki o parcelah, prostorskih in ureditvenih pogojih), v času uradnih ur. Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev na lastnih listinah) je možno pridobiti na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (pritličje – levo) vsak delovni dan od 8. do 13. ure, ob sredah od 8. do 16.30. Pomožni obrazec za prijavo se nahaja tudi na uradnih spletnih straneh Občine Kočevje.
Občina Kočevje

AAA Zlata odličnost