Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1535. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tržič, stran 3461.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 13. redni seji dne 26. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tržič
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so določene v programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Tržič (v nadaljevanju: program opremljanja) in je na vpogled na sedežu občine.
(2) Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka:
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme in obračunskih območjih in
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, ki so razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine, faktor dejavnosti, olajšave in oprostitve za določene kategorije objektov ter način plačila komunalnega prispevka.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Tržič, ki bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost oziroma se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem ali omrežjem cest.
II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(pomen pojmov in kratic)
(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) Komunalna oprema je po tem odloku:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja in
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
b) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
c) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
d) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
e) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo po tem odloku se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
f) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po SIST ISO 9836. Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine.
g) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
KP(ij)    znesek komunalnega prispevka, ki pripada
       posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem
       obračunskem območju
A(parcela)  površina parcele
A(tlorisna)  neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh
       tlorisnih površin objekta in se izračuna po
       standardu SIST ISO 9836
Dp      delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Dt      delež neto tlorisne površine objekta pri
       izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost) faktor dejavnosti
Cp(ij)    obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na
       obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne
       opreme
Ct(ij)    obračunski stroški, preračunani na m2 neto
       tlorisne površine objekta na obračunskem območju
       za posamezno vrsto komunalne infrastrukture
i       posamezna vrsta komunalne opreme
j       posamezno obračunsko območje.
4. člen
(obračunsko območje)
(1) Območja opremljanja s posamezno komunalno opremo so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
– Obračunska območja za vodovodno omrežje so prikazana na karti 1: Vodovod – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunska območja za kanalizacijsko omrežje so prikazana na karti 2: Kanalizacija – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunska območja za cestno omrežje so prikazana na karti 3: Ceste – pregledna karta obračunskih območij.
(2) Obračunska območja posamezne komunalne opreme, navedena v alinejah od 1 do 3, so podrobneje prikazana na kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa opremljanja.
(3) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
(4) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, ima možnost priključevanja na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni določena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
5. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
6. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
(1) Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s cestnim omrežjem.
(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s kanalizacijskim in/ali vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno oziroma če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na omrežje.
7. člen
(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne površine objekta)
Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.
8. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta
+------------------------------+-------------+------------------+
|Vrsta objekta         |   K   |     Oznaka v|
|               | (dejavnosti)|   klasifikaciji|
|               |       |  objektov CC-SI|
+------------------------------+-------------+------------------+
|Enostanovanjske stavbe    |       |        111|
|– enostanovanjske stavbe   |   0,90  |       11100|
+------------------------------+-------------+------------------+
|Večstanovanjske stavbe    |       |        112|
|– dvostanovanjske stavbe   |   1,00  |       11210|
|– tri- in večstanovanjske   |       |         |
|stavbe            |   1,00  |       11221|
|– stanovanjske stavbe z    |       |         |
|oskrbovanimi stanovanji    |   1,00  |       11222|
+------------------------------+-------------+------------------+
|Stanovanjske stavbe za posebne|       |        113|
|namene            |       |         |
|– stanovanjske stavbe za   |       |         |
|posebne namene        |   1,00  |       11300|
+------------------------------+-------------+------------------+
|Gostinske stavbe       |       |        121|
|– hotelske in podobne     |       |         |
|gostinske stavbe       |   1,10  |       12111|
|– gostilne, restavracije in  |       |         |
|točilnice           |   1,10  |       12112|
|– druge gostinske stavbe za  |       |         |
|kratkotrajno nastanitev    |   1,10  |       12120|
+------------------------------+-------------+------------------+
|Upravne in pisarniške stavbe |       |        122|
|– stavbe javne uprave     |   1,30  |       12201|
|– stavbe bank, pošt,     |       |         |
|zavarovalnic         |   1,30  |       12202|
|– druge upravne in pisarniške |       |         |
|stavbe            |   1,30  |       12203|
+------------------------------+-------------+------------------+
|Trgovske in druge stavbe za  |       |        123|
|storitvene dejavnosti     |       |         |
|– trgovske stavbe       |   1,30  |       12301|
|– sejemske dvorane,      |       |         |
|razstavišča          |   1,30  |       12302|
|– bencinski servisi      |   1,30  |       12303|
|– stavbe za druge storitvene |       |         |
|dejavnosti          |   1,30  |       12304|
+------------------------------+-------------+------------------+
|Stavbe za promet in stavbe za |       |        124|
|izvajanje elektronskih    |       |         |
|komunikacij          |       |         |
|– postaje, terminali, stavbe |       |         |
|za izvajanje elektronskih   |       |         |
|komunikacij ter z njimi    |       |         |
|povezane stavbe        |   1,20  |       12410|
|– garažne stavbe       |   1,20  |       12420|
+------------------------------+-------------+------------------+
|Industrijske stavbe in    |       |        125|
|skladišča           |       |         |
|– industrijske stavbe     |   1,20  |       12510|
|– rezervoarji, silosi in   |       |         |
|skladišča           |   1,20  |       12520|
+------------------------------+-------------+------------------+
|Stavbe splošnega družbenega  |       |        126|
|pomena            |       |         |
|– stavbe za kulturo in    |       |         |
|razvedrilo          |   0,70  |       12610|
|– muzeji in knjižnice     |   0,70  |       12620|
|– stavbe za izobraževanje in |       |         |
|znanstvenoraziskovalno delo  |   0,70  |       12630|
|– stavbe za zdravstvo     |   0,70  |       12640|
|– športne dvorane       |   0,70  |       12650|
+------------------------------+-------------+------------------+
|Druge nestanovanjske stavbe  |       |        127|
|– stavbe za rastlinsko    |       |         |
|pridelavo           |   0,70  |       12711|
|– stavbe za rejo živali    |   0,70  |       12712|
|– stavbe za spravilo pridelka |   0,70  |       12713|
|– druge nestanovanjske    |       |         |
|kmetijske stavbe       |   0,70  |       12714|
|– stavbe za opravljanje    |       |         |
|verskih obredov        |   0,70  |       12721|
|– pokopališke stavbe in    |       |         |
|spremljajoči objekti     |   0,70  |       12722|
|– kulturni spomeniki     |   0,70  |       12730|
|– druge nestanovanjske stavbe,|       |         |
|ki niso uvrščene drugje    |   0,70  |       12740|
+------------------------------+-------------+------------------+
Za vse stavbe, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.
9. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme.
Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
+---------------------------------------------------------------+
|Komunalna oprema    Obračunsko Skupni stroški  Obračunski |
|            območje    v EUR   stroški v EUR|
+---------------------------------------------------------------+
|1. Vodovodno omrežje   VOD    16.359.221   11.126.368 |
+---------------------------------------------------------------+
|2. Kanalizacijsko     KAN    29.968.317   16.180.712 |
|omrežje                            |
+---------------------------------------------------------------+
|3. Cestno omrežje     CES    66.287.803   45.568.014 |
+---------------------------------------------------------------+
10. člen
(stroški opremljanja m2 parcele (Cp) in neto tlorisne površine objekta (Ct) s posamezno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo upošteva grafična priloga k programu opremljanja in določila 6. člena tega odloka.
Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komunalno opremo
+---------------------------------------------------------------+
|Postavka        Obračunsko    Cp      Ct   |
|             območje   (v EUR/m2)  (v EUR/m2) |
+---------------------------------------------------------------+
|1. Vodovodno omrežje    VOD     2,445     8,966  |
+---------------------------------------------------------------+
|2. Kanalizacijsko     KAN     5,042    16,824  |
|omrežje                            |
+---------------------------------------------------------------+
|3. Cestno omrežje     CES     7,089    27,398  |
+---------------------------------------------------------------+
11. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Cp) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Ct) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo indeksa, ki ga predpisuje uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč. Indeksiranje se izvede za čas od dne uveljavitve tega odloka do dne izdaje odločbe.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
(2) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, za ostale objekte pa iz veljavnih prostorskih aktov Občine Tržič. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
(3) V primerih, ko parcele objekta ni mogoče določiti na način, določen s prejšnjim odstavkom ali kadar je več objektov na eni parceli ali kadar parcele zaradi drugih razlogov ni moč določiti, se parcela za odmero komunalnega prispevka določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5. Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti (občinskim podrobnim prostorskim načrtom) se parcela za odmero komunalnega prispevka določi skladno z grafičnim delom prostorskega akta.
(4) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(5) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekte, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
13. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta, spremembe obstoječega objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem objekta. Kolikor je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
KP(i) = KP(novo stanje objekta) – KP(staro stanje objekta)
(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
14. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = Vsota KP(i)
Zgornje oznake pomenijo:
KP celotni izračunani komunalni prispevek,
KP(i) komunalni prispevek, izračunan za posamezno vrsto komunalne opreme
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
15. člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe gradnje, ga odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. V tem primeru mora biti k vlogi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
(3) Komunalni prispevek se odmerja po uradni dolžnosti v primeru izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.
16. člen
(rok za izdajo odločbe)
(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne vloge, razen v primerih, o katerih na podlagi 5. točke 20. člena tega odloka odloča občinski svet. V tem primeru je rok za izdajo odločbe 7 dni po seji občinskega sveta. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto. Če o odmeri komunalnega prispevka ni odločeno v predhodno opredeljenem roku, plačilo komunalnega prispevka ni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ne glede na navedeno mora biti plačilo komunalnega prispevka izvršeno v roku, opredeljenem v odločbi.
(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
17. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. S pogodbo se določi tudi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
(2) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A), v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh pogodbenih strank.
18. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec, kateremu je bil komunalni prispevek odmerjen zaradi objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, plača komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zavezancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede plačila navedejo na odločbi.
(2) Zavezanec, kateremu je bil komunalni prispevek odmerjen zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, plača komunalni prispevek v enkratnem znesku ali v največ šestih obrokih. Število obrokov plačil se na vlogo zavezanca določi v odmerni odločbi, pri čemer rok plačila ne sme biti daljši od dveh let od izdaje odmerne odločbe.
(3) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca izvede v roku 30 dni. Zavezanec mora k vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati, vendar le v primeru, če si pristojni organ občine tega dokazila ne more pridobiti sam po uradni dolžnosti.
19. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Stroški izvedbe priključka niso predmet odmere komunalnega prispevka in v celoti bremenijo investitorja.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
20. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Komunalni prispevek se ne plača tudi za gradnjo neprofitnih stanovanj, posameznih vrst stavb za izobraževanje (oznaka 12630 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (oznaka 12630 v CC-SI) in zdravstvo (oznaka 12640 v CC-SI) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(3) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gasilskih domov prostovoljnih gasilskih društev in ostalih objektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Tržič.
(4) Komunalni prispevek se v naseljih Jelendol, Dolina, Gozd in Čadovlje, za novogradnjo objektov in za obstoječe objekte, ki se jim izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, plača le v višini 50% od celotne vrednosti odmerjenega komunalnega prispevka. V tem primeru mora Občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
(5) Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če gre za objekt v splošnem javnem interesu in če tako na predlog župana odloči občinski svet. V tem primeru mora Občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
21. člen
(vlaganja zavezanca)
(1) Vlaganja zavezanca za plačilo komunalnega prispevka, bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev v izgradnjo javne komunalne infrastrukture na območju Občine Tržič, se upoštevajo kot dobropis pri plačilu komunalnega prispevka, in sicer po valorizirani vrednosti na podlagi uradno pridobljenih revalorizacijskih koeficientov Banke Slovenije.
(2) Predmetna vlaganja se upoštevajo, kolikor zavezanec zanje še ni prejel plačila s strani Občine Tržič oziroma niso bila upoštevana pri katerikoli že izdani odločbi o odmeri komunalnega prispevka. Olajšava se nanaša le na tisto vrsto infrastrukture, za katero obstajajo pretekla vlaganja.
(3) Olajšava pri preteklih vlaganjih se pri plačilu komunalnega prispevka obračunava glede na merila:
– zavezancu, ki je v infrastrukturo vlagal v obdobju preteklih 10 let, se pri plačilu komunalnega prispevka upošteva 50% olajšava;
– zavezancu, ki je v infrastrukturo vlagal v obdobju od preteklih 10 do 20 let nazaj, se pri plačilu komunalnega prispevka upošteva 25% olajšava.
(4) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka uveljavlja pretekla vlaganja v javno komunalno infrastrukturo s predložitvijo ustrezne dokumentacije kot so pogodbe oziroma računi – k slednjim morajo biti priložena dokazila o dejanskem plačilu.
(5) Pri tem se ob predložitvi dokazila o preteklih vlaganjih v infrastrukturo upošteva tudi preteklo plačevanje kanalščine, če jo je zavezanec plačeval in se še ni priključil na omrežje javne kanalizacije.
(6) Olajšava v primeru preteklega plačevanja kanalščine se pri plačilu komunalnega prispevka obračunava glede na merila:
– zavezancu, ki je kanalščino plačeval neprekinjeno za obdobje najmanj 10 let, se pri plačilu komunalnega prispevka upošteva 25% olajšava;
– zavezancu, ki je kanalščino plačeval neprekinjeno za obdobje od 10 do 20 let, se pri plačilu komunalnega prispevka upošteva 50% olajšava.
(7) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka uveljavlja olajšavo zaradi preteklega plačevanja kanalščine s predložitvijo ustrezne dokumentacije kot so ustrezna dokazila o dejanskem plačilu v primeru, da teh dokazil pristojen organ Občine ne more pridobiti sam po uradni dolžnosti od izvajalca javne službe.
(8) Pri izračunu komunalnega prispevka se ne upošteva opremljenost stavbnih zemljišč s telekomunikacijskim in elektroenergetskim omrežjem ter s tem povezanih vlaganj pri uveljavljanju pravice do zmanjšanja komunalnega prispevka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
23. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tržič (Uradni list RS, št. 47/10),
– Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja Bistrica B-10 in stari del naselja Bistrica pri Tržiču – izboljšanje opremljenosti stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 94/09) in
– Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja naselja Zvirče – izboljšanje opremljenosti stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 94/09).
24. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0004/2012-34
Tržič, dne 3. maja 2012
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost