Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

1486. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2012, stran 3371.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 15. redni seji dne 25. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bovec za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Bovec za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjih zneskih.
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v EUR
-------------------------------------------------------------
                           Proračun
                          leta 2012
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    7.530.902,64
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          4.523.929,60
70  DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     3.301.541,00
700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK        2.752.210,00
703  DAVKI NA PREMOŽENJE             260.431,00
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE      288.900,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  1.222.388,60
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
   PREMOŽENJA                  974.166,80
711  TAKSE IN PRISTOJBINE               300,00
712  DENARNE KAZNI                 7.800,00
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV    173.500,00
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI            66.621,80
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)      254.313,50
720  PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV    181.638,00
722  PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR.
   DOLG. SREDSTEV                72.675,50
73  PREJETE DONACIJE (730+731)           1.800,00
730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV       1.800,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI            1.949.159,54
740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
   JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ         1.298.549,40
741  PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED.
   PRORAČ. EU                  650.610,14
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE      801.700,00
782  PREJETA SRED. IZ PROR. EU ZA STRUKTURNO
   POLITIKO                   800.000,00
787  PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH
   INSTITUCIJ                   1.700,00
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        7.986.867,14
40  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    1.690.567,94
400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM      466.563,13
401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
   VARNOST                    82.225,00
402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE        1.114.116,81
403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI            21.163,00
409  SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE          6.500,00
41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     2.153.689,06
410  SUBVENCIJE                  537.689,00
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM   607.950,00
412  TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN
   USTANOVAM                  157.945,13
413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI        850.104,93
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        3.848.397,48
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV     3.848.397,48
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)     294.212,66
431  INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI
   NISO PR. POR.                 51.350,00
432  INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
   UPORABNIKOM                 242.862,66
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –
   II.) (prih.–odhod.)             –455.964,50
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)         7.244,00
750  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         7.244,00
752  KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE           0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441)               1.345,20
441  POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV             0
442  PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA
   PRIVATIZACIJE                 1.345,20
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM.
   KAPITAL. DELEŽEV (IV. – V.)          5.898,80
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)              695.751,88
500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE             695.751,88
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)            105.295,80
550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA           105.295,80
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
   RAČUNIH)                   140.390,38
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)       590.456,08
XI.  NETO FINANCIRANJE              –455.964,50
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET.
   LETA                     140.390,38
-------------------------------------------------------------
Sestavni deli Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2012 so:
a.  Splošni del proračuna Občine Bovec za leto
   2012
   Bilanca prihodkov in odhodkov po ekonomski
   klasifikaciji
   Račun finančnih terjatev in naložb
   Račun financiranja
b.  Bilanca odhodkov – po programski
   klasifikaciji javno finančnih izdatkov
   izdatki razporejeni po področjih proračunske
   porabe, glavnih programih in podprogramih
c.  Načrt razvojnih programov
d.  Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z
   nepremičnim in premičnim premoženjem Občine
   Bovec
e.  Kadrovski načrt.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 43. členu ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse,
– prihodki turistične takse,
– prihodki iz naslova koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo,
– prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, razen sredstev, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med posameznimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in o njegovi realizaciji.
6. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v proračunu.
Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.
Uporabniki na račun občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
7. člen
Uporabnik sredstev proračuna lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu za tekoče leto in predvidene obveznosti v načrtu razvojnih programov za naslednja leta.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Župan je pooblaščen za potrjevanje investicijske dokumentacije projektov, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov.
Župan lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov katerih vrednost se spremeni do 20 %.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje.
Poraba sredstev za opravljene naloge na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa župana ali naloga za izplačilo, ki ga odobri župan.
Vsi proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije, skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
9. člen
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 4.500,00 EUR. Oblikuje se kot račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
Župan lahko dolžniku do višine 420,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neizterljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za izvedbo razvojnih programov, ki jih potrdi občinski svet. Pogodbe o dolgoročnem zadolževanju se lahko podpiše ob predhodnem pisnem soglasju ministrstva pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Bovec, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega sveta Občine Bovec.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Dolg iz tega naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2012.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Bovec v letu 2012, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-02/2011-7
Bovec, dne 25. aprila 2012
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l.r.

AAA Zlata odličnost